Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: JOC DE TRIANGLES.

El nou tutorialde Patchwork de Les Antònies és una versió de l’anterior post. Us volem ensenyar què, amb la mateixa tècnica i els mateixos materials, es pot fer un blocdel tot diferent.
Repassem el material: necessitem dos quadrats d’estampats diferents i en colors contrastats de 20cmX20cm cada un; també un quadrat de 10cmX10cm totalment diferent dels altres dos. Com ja us vàrem comentar, la mesura del quadrat petit l’adaptarem quan ja tinguem els quadrats amb triangle fets.
Comencem el tutorial. Encarem els dos quadrats grans (1), els fixem amb agulles i, darrere d’un d’ells, dibuixem amb llapis dues línies en diagonal (2). Cosim una costura a cada banda de les dues línies, és a dir, quatre costures (3); tallem per la meitat, tan en horitzontal com en vertical (4) i pel mig de les costures, seguint la línia dibuixada (5). Ja tenim vuit triangles (6) que obrirem i planxarem per obtenir els vuit quadrats amb triangle (7); la mesura serà més o menys de 10cm a 9cm.
Abans de col·locar bé les peces, retallem el quadrat de 10cmX10cm a la mateixa mesura dels vuit quadrats amb triangle. Amb les peces distribuïdes (8) com veieu al dibuix, comencem a muntar el bloc. Tira a tira, cosim el primer quadrat al segon (9) i el tercer als dos anteriors (10). Farem el mateix amb les tires obtingudes (11): cosim la primera amb la central i la tercera a les dues anteriors (12). Una vegada hem planxat i quadrat, ja tenim el bloc acabat (13).
Acabem el tutorial deixant-vos dos exemples de quatre blocs units (14): a l’exemple Ahem col·locat tots els blocs en la mateixa direcció i es crea un efecte en diagonal; a l’exemple Bhem creat un estel.
Esperem que us agradi aquesta idea i hagueu pogut comprovar les coses diferents que es poden fer amb els quadrats amb triangle.

COMBINACIÓ I CONTRAST!!!

  
TUTORIAL PATCHWORK: JUEGO DE TRIÁNGULOS.

El nuevo tutorial de Patchwork de Les Antònies es una versión del anterior post. Os queremos enseñar qué, con la misma técnica y los mismos materiales, se puede hacer un bloque totalmente diferente.
Repasemos el material: necesitamos dos cuadrados de estampados diferentes y en colores contrastados de 20cmX20cm cada uno; también un cuadrado de 10cmX10cm totalmente diferente de los otros dos. Como ya os comentamos, la medida del cuadrado pequeño la adaptaremos cuando ya tengamos los cuadrados con triangulo hechos.
Comencemos el tutorial. Encaramos los dos cuadrados grandes (1), los fijamos con alfileres y, detrás de uno de ellos, dibujamos con lápiz dos líneas en diagonal (2). Cosemos una costura a cada lado de las dos líneas, es decir, cuatro costuras (3); cortamos por la mitad, tanto en horizontal como en vertical (4) y por el medio de las costuras, siguiendo la línea dibujada (5). Ya tenemos ocho triángulos (6) que abriremos y plancharemos para obtener los ocho cuadrados con triangulo (7); la medida será más o menos de 10cm a 9cm.
Antes de colocar bien las piezas, recortamos el cuadrado de 10cmX10cm a la misma medida de los ocho cuadrados con triangulo. Con las piezas distribuidas (8) como veis en el dibujo, empezamos a montar el bloque. Tira a tira, cosemos el primer cuadrado al segundo (9) y el tercero a los dos anteriores (10). Haremos lo mismo con las tiras obtenidas (11): cosemos la primera con la central y la tercera a las dos anteriores (12). Una vez hemos planchado y cuadrado, ya tenemos el bloque acabado (13).
Acabamos el tutorial dejándoos dos ejemplos de cuatro bloquesunidos (14): en el ejemplo A hemos colocado todos los bloques en la misma dirección y se crea un efecto en diagonal; en  el ejemplo B hemos creado una estrella.
Esperamos que os guste esta idea y hayáis podido comprobar las cosas diferentes que se pueden hacer con los cuadrados con triangulo.


¡¡¡COMBINACIÓN Y CONTRASTE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: GAME OF TRIANGLES.

The new patchwork tutorial of Les Antònies is a version of the previous post. We teach what, with the same technique and the same materials, you can make a blockentirely different.
Let»s review the material: we need two squares of different prints and contrasting colours of 20cmX20cm each; also a square of 10cmX10cm totally different from the other two. As we comment, far, we adapt the measurements of the small square when we have the triangle squares done.
We start the tutorial. Let»s face the two large squares (1), we fix it with needles and, behind one of them, we draw two diagonal lines with pencil (2). Sew a seam on each side of the two lines, that is to say, four seams (3); cut in half, as in horizontal and in vertical (4) and by the middle of the seams, following the line drawn (5). We already have eight triangles (6) open and ironing to get the eight squares with triangle(7); the measure will be more or less than 10cm or 9cm.
Before placing the pieces, we cut the square of 10cmX10cm to the same extent of the eight squares with triangle. With the distributed pieces (8) as you can see in the drawing, we begin to set up the block. Strip to strip, sew the first square to the second (9), and the third in the previous two (10). We will do the same with the obtained strips (11): Sew the first with the central and the third in the previous two (12). Once we have ironing and trimming, we have the block finished (13).
We finished the tutorial leaving you two examples of four blocks together (14): in the example A we have placed all the blocks in the same direction, creating a diagonal effect; in example B, we have created a star.
We hope you like this idea and have been able to check out the different things that can be done with the squares with triangle.

COMBINATION AND CONTRAST!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page