Skip links

TUTORIAL GRANNY: DE CERCLE A HEXÀGON.


Feia molt de temps que no publicàvem cap granny i hem pensat que seria bona idea explicar-vos com fer un hexàgon a partir d’un cercle.
A part de adjuntar-vos l’esquema (per saber exactament on van els punts) us donarem les instruccions per fer la transformació.
Comencem amb 6 cadenetes, que unim.
Iniciem la volta amb 3 cadenetes i fem 11 punts alts, per tenir 12 barretes.
Canviem de color i fem 3 cadenetes i 1 punt alt; completem la volta fent 2 punts alts entre cada barreta inferior. És a dir: 24 barretes, doblant les 12 barretes inferiors.
Canviem de color i ja iniciem la transformació a hexàgon. Com sempre, iniciem amb 3 cadenetes i fem 2 punts alts; per saltar al següent grup fem 1 cadeneta i 3 punts alts; el següent grup 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes +3 punts alts i tornem a començar amb 1 cadeneta i 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts +2 cadenetes + 3 punts alts. Aquesta volta és una alternança d’aquesta seqüència.
Per fer la cinquena volta canviem el color i iniciem amb 3 cadenetes. Intentarem sempre iniciar sobre el grup doble, així podrem fer la seqüència més ordenada. Aleshores: 3 cadenetes +2 punts alts +1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts +2 cadenetes + 3 punts alts +1 cadeneta, repetint fins a donar tota la volta.
Si el que voleu és fer-ho només amb un color, el truc està en girar el granny a cada volta, com quan es treballa en horitzontal.
Ja teniu un altre grannyper relaxar-vos i desconnectar aquestes vacances.APRENENT GEOMETRIA AMB EL GANXET!!!

TUTORIAL GRANNY: DE CÍRCULO A HEXÁGONO.

Hacía mucho tiempo que no publicábamos ningún grannyy hemos pensado que sería buena idea explicaros como hacer un hexágono a partir de un círculo.
A parte de adjuntaros el esquema (para saber exactamente dónde van los puntos) os daremos las instrucciones para hacer la transformación.
Empezamos con 6 cadenetas, que unimos.
Iniciamos la vuelta con 3 cadenetas y hacemos 11 puntos altos, para tener 12 baretas.
Cambiamos de color y hacemos 3 cadenetas y 1 punto alto; completamos la vuelta haciendo 2 puntos altos entre cada bareta inferior. Es decir: 24 baretas, doblando les 12 baretas inferiores.
Cambiamos de color y ya iniciamos la transformación a hexágono. Como siempre, iniciamos con 3 cadenetas y hacemos 2 puntos altos; para saltar al siguiente grupo hacemos 1 cadeneta y 3 puntos altos; el siguiente grupo 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas +3 puntos altos y volvemos a empezar con 1 cadeneta y 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos +2 cadenetas + 3 puntos altos. Esta vuelta es una alternancia de esta secuencia.
Para hacer la quinta vuelta cambiamos el color e iniciamos con 3 cadenetas. Intentaremos siempre iniciar sobre el grupo doble, así podremos hacer la secuencia más ordenada. Entonces: 3 cadenetas +2 puntos altos +1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos +2 cadenetas + 3 puntos altos +1 cadeneta, repitiendo hasta dar toda la vuelta.
Si lo que queréis es hacer lo solo de un color, el truco está en girar el granny en cada vuelta, como cuando se trabaja en horizontal.
Ya tenéis otro granny para relajaros y desconectar estas vacaciones.


¡¡¡APRENDIENDO GEOMETRÍA CON EL GANCHILLO!!!

TUTORIAL GRANNY: CIRCLE IN HEXAGON.

It is long time since that we not published any grannyand we thought that it would be good idea to explain how to make a hexagon from a circle.
In addition to attach the schema (to know exactly where the points are) we will give you the instructions to do the transformation.
We started with 6 chains that we unite.
We started the turn with 3 chains and 11 double treble crochet, to have 12 bars.
We change the colour and do 3 chains (ch) and 1 double treble crochet (dtc); we completed the turn making 2 dtc. between each bottom bar. I.e.: 24 bars, bending those 12 lower bars.
Change colour and already started the transformation to hexagon. As always, we started with 3 ch. and 2 dtc.; to skip to the next group we make 1 ch and 3 dtc.; the following group 1 ch. + 3 dtc. + 2 ch. + 3 dtc. and we start with 1 ch. and 3 dtc. + 1 ch. + 3 dtc + 2 ch. + 3 dtc. This round is an alternation of this sequence.
To make the fifth round changed the colour and started with 3 ch. We will try to always start on the dual group, so we can make more orderly sequence. So: 3 ch. + 2 dtc. + 1 ch. + 3 dtc + 1 ch.+ 3 dtc. + 1 ch. + 3 dtc. + 2 ch. + 3 dtc + 1 ch., repeating until the end.
If what you want is to make it just a colour, the trick is to turn the granny at every round, as when working horizontally.
Already you have another granny for relax yourself and disconnect these holidays.


LEARN GEOMETRY WITH CROCHET!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page