Entradas

TUTORIAL GANXET: COIXÍ GIGA GRANNY.

A Les Antònies ens agraden tant els grannies, que hem fet un de gegant.
El granny que hem utilitzat és el més senzill, que ja vàrem utilitzar amb la manta granny i amb els grannies de fals drapet. Hem jugat amb tres tons i hem fet 5 voltes de cada color, excepte l’última, que només n’hem fet una. Hem teixit el granny canviant de sentit a cada volta, perquè era el més lògic al fer 5 voltes de cada color. Al acabar, les mesures que ens han quedat són de 38X38 cm, més o menys.
Per fer el coixíhem escollit una tela brillant en gris fosc, per fer una mica de contrast i perquè hem considerat que queda bastant més modern. Aleshores: per muntar el coixí ho hem fet tot d’una peça, perquè la tela era suficientment ampla per fer-ho (1). L’ample que hem tallat és de 45cm, però es pot adaptar a la mesura que es vulgui. Hem plegat la tela en tres (2) i, als extrems, hem fet una vora ampla,que pot ser doble (3) perquè volíem que ens quedes cada extrem d’una mica més de la meitat de la tapa superior. Cosim les vores, que nosaltres hem guarnit amb diferents punts de la màquina de cosir (4). Amb les vores ja fetes, fixem el grannyal mig, centrant-lo, per fer la tapa superior (5). Es cus amb un punt amagat; nosaltres ho hem fet per l’exterior i pel centre. Per acabar el coixí, pleguem les tapes dels extrems sobre la tapa central (6) i cosim pels costats (7). Ara només hem de girar-lo (8); ja tenim la tapa superior (9) amb el giga granny i la tapa del darrere (10) amb els ornaments a màquina.
Què us sembla aquesta interpretació del granny? A nosaltres ens ha sorprès gratament el resultat.

MICRO, MEGA I GIGA!!!

TUTORIAL AGUJA DE GANCHO: ALMOHADA GIGA GRANNY.

A Les Antònies nos gustan tanto los grannies, que hemos hecho uno gigante.
El granny que hemos utilizado es lo más sencillo, que ya utilizamos con la manta granny y con los grannies de falso trapillo. Hemos jugado con tres tonos y hemos hecho 5 vueltas de cada color, excepto la última, que sólo hemos hecho una. Hemos tejido el grannycambiando de sentido en cada vuelta, porque era lo más lógico al hacer 5 vueltas de cada color. Al acabar, las medidas que nos han quedado son de 38X38 cm, más o menos.
Para hacer el cojín hemos escogido una tela brillante en gris oscuro, para hacer un poco de contraste y porque hemos considerado que queda bastante más moderno. Entonces: para montar el cojín lo hemos hecho todo de una pieza, porque la tela era suficientemente ancha para hacerlo (1). El ancho que hemos cortado es de 45cm, pero se puede adaptar a la medida que se quiera. Hemos plegado la tela en tres (2) y, en los extremos, hemos hecho un dobladillo ancho, que puede ser doble (3) porque queríamos que nos quedase cada extremo de algo más de la mitad de la tapa superior. Cosemos los dobladillos, que nosotras hemos ornamentado con diferentes puntos de la máquina de coser (4). Con los dobladillos ya hechos, fijamos el granny en medio, centrándolo, para hacer la tapa superior (5). Se cose con un punto escondido; nosotras lo hemos hecho por el exterior y por el centro. Para acabar el cojín, doblamos las tapas de los extremos sobre la tapa central (6) y cosemos por los lados (7). Ahora sólo tenemos que girarlo (8); ya tenemos la tapa superior (9) con el giga granny y la tapa trasera (10) con los ornamentos a máquina.
¿Qué os parece esta interpretación del granny? A nosotras nos ha sorprendido gratamente el resultado.¡¡¡MICRO, MEGA Y GIGA!!!

CROCHET TUTORIAL: PILLOW GIGA GRANNY.

Les Antònies love so much the grannies, that we’ve made a giant one.
The granny we used is the most simple that we use with the blanket grannies andfake t-shirt yarn grannies. We played with three tones and we have done 5 laps of each colour, except the last, which only have done one. We have woven the granny changing meaning to each round, because it was more logical to make 5 laps of each colour. In the end, the measures that we have been are 38X38 cm, more or less.
To make the pillow we have chosen a shiny fabric in dark grey, to do a bit of contrast and because we considered that it is quite a bit more modern. Then: to ride the pillowwe have done all of a piece, because the fabric was wide enough to do so (1). The width we cut is 45 cm, but can be adapted to the size that you want. We have folded the cloth into three (2) and, in the end, we made a wide edge, which can be double (3) because we wanted that we run each end of a little more than half of the upper lid. Sew the edges, which we adorned with different points of the sewing machine (4). With ready-made edges, we set the granny in the middle, centring it, to make the upper lid (5). Sewing with a hidden point; we have done outside and by the centre. To finish off the pad, we double the endcaps on the centre cover (6) and sew sides (7). Now we only have to turn it (8); we have the top cover (9) with the giga granny and the back cover (10) with ornaments to machine.
What do you think this interpretation of granny? We have pleasantly surprised by the result.

MICRO, MEGA AND GIGA!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial: Cojin de estrella / Tutorial: Star pillow

Hemos comenzado un nuevo mes y mi cabeza ya esta empezando a pensar en la próxima estación. Durante mis vacaciones hice una nueva funda para un cojín del sofá y quería añadir algún otro, pero diferente de los típicos. Así, que he decidido diseñar el mio propio. ¿Os gusta?


………………………………………..

A new month has begun and my mind is starting to think in the next Season. During my holidays a made a new cover for a pillow of the sofa and I wanted to add another pillow, but different from the typical. So, I have decided to design my own pillow and make it. Do you like it?

Si os gusta he creado el tutorial para que podáis hacer el vuestro. ¡Comenzemos!

¿Qué necesitamos?
………………………………………..
If you like, I have created a tutorial to make your own one. Let’s begin!
What do you need?
 • Dos piezas de tela de (50x55cm)
 • Tijeras
 • hilo
 • Plantilla de estrella (descargar desde aquí)
 • Lápiz para marcar tela
 • Fibra para rellenar
 • Alfileres
¿Cómo se hace?
………………………………………..
 • Two pieces of fabric (50x55cm)
 • Scissors
 • Thread
 • Star pattern (download here)
 • Dressmaker pencil
 • Refill fiber
 • Pins

How to make it?

Antes de empezar hay que imprimir la plantilla con forma de estrella y recortarla.

1. Plancha las piezas de tela.
2. Encara las partes frontales de las telas.
3. Fijar la plantilla de la estrella a las telas con alfileres.
4. Ahora marcar la forma de la estrella con el lápiz marcador en la tela.
5. Cortar la tela con la forma de estrella dejando un margen de 1 cm desde la línea que habías marcado.
6. Hilvanar la funda antes de coserla y marcar un espacio de 10 cm para no coserlo.
7. Coser la funda con la máquina de coser y no os olvidéis de dejar el espacio de 10 cm sin coser.
8. Darle la vuelta a la funda a través del agujero de 10 cm que habéis dejado sin coser y rellenarlo con la fibra. Finalmente, para acabarlo debéis coser el agujero que habíamos dejado con punto invisible y listo!

Si os animáis a hacerlo y queréis compartir el resultado, por favor compartirlo dejando un comentario con el link 😉

Feliz lunes!
………………………………………..
Before begin print the star pattern and cut it out.

1. Iron the fabrics.
2. Put face to face the two fabrics.
3. Fix the star pattern with pins to the fabrics.
4. Now mark the star shape on the fabrics with the dressmaker pencil.
5. Cut the shape out leaving a margin of 1 cm from the mark you have made previously.
6. Baste the cover before sewing and mark a space of about 10 cm to leave without sewing.
7. Sew the cover with the sewing machine and don’t forget to leave without sew the space of 10 cm.
8. Turn over the cover through the hole you have left it without sew and fill it with the fiber. Finally, to finish it sews the whole we had left with and invisible stitch.


If you try to make it I would like to see your results, please share leaving a comment with your link 🙂

Happy Monday.

Visita la entrada original AQUÍ