Skip links

patchwork: tutorial funda de cojín

El tutorial que us presentem avui combina el bloc de patchwork i com fer la funda per un coixí.
Ens venia molt de gust aplicar la idea d’aquest bloc i estrenar com cal la nostra nova màquina de cosir, donant-vos un bon recurs per enriquir qualsevol treball de costura que feu.
Comencem. Per fer la nostra versió d’aquest crazy quilt, que no és gaire gran, només necessitem 4 quadrats de tela de 20X20 cm. Els hem nomenat A, B, C, y D, perquè ens cal tenir una guia (1) per treballar molt més còmodament. Com veureu el truc està en el tall i en la combinació.
El següent pas és el més important, pareu atenció. Si teniu tallador, amb els 4 retalls de tela junts, verticalment, feu un tall esbiaixat (2) i sense separar les teles, horitzontalment, feu un altre tall, també esbiaixat (3). Si ho heu de fer amb tisores, podeu marcar amb un guix o un llapis el tall, però fent-lo igual a cada retall de tela. És molt important que quedin iguals (4).
A continuació fem el muntatge. S’han de fer 4 quadrats combinant les 4 teles. Per això necessitàvem posar les lletres; seguint l’esquema que us donem (5), formeu els 4 mini blocs que són la base del nostre crazy quilt. Ara hem de cosir cada mini bloc per separat com sempre fem: primer els quadrats superiors, després els inferiors i acabem unint els dos grups (6).
Amb els 4 mini blocsja cosits, disposem la composició (7) i passem a cosir (8): Els dos superiors (9), els dos inferiors (10) i els dos grups (11). Bloc acabat (12).
Ara ja si que comencem la funda de coixí. Per fer la tapa superior necessitem el nostre bloc, buata i folre en una altra tela (13). La buata i el folre han de ser una mica més grans que el bloc, perquè ens serà més fàcil treballar i ja retallarem el que ens sobri. Fixem les tres capes amb agulles o imperdibles en l’ordre que us donem a dalt (14). Per unir les tres capes podríem haver optat per fer repunts simples, però aprofitant les opcions de la nova màquina de cosir, hem utilitzat de diferents en un color contrastat per donar-li un toc ornamental. Heu de resseguir totes les costures (15). Com ara ja estan les tres capes ben unides, podeu retallar l’excés (16).
La tapa del darrere la farem en dues parts per poder ficar el coixí dintre. Encara que una és més llarga que l’altra les dues han de ser més grans que la meitat de la tapa superior. També els hem posat nom: la E fa 38X22cm + 5cm de vora (17) i la F 38X20cm + 5cm de vora (18). Cosim la vora de E amb dos repunts ornamentals (19) i fem el mateix amb la F (20).
Ja tenim les dues tapes preparades. Encarem amb la tapa superior i cosim un a la part superior i l’altre a l’inferior (21). Per cosir els laterals ens hem de fixar bé en l’ordre: hem de posar F (curta) sobre E (llarga), cosim els laterals (22) i quan girem el coixí (23) ens queda E (llarga) damunt de F (curta).
La nostra funda de coixí ja està feta: Crazy Quilt al davant (24) i darrere amb repunts ornamentals (25). Ara només cal que busquem el coixíque encaixi i la lluïm damunt del llit o en qualsevol butaca.
CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: TUTORIAL FUNDA DE COJIN CRAZY QUILT.
 
El tutorial que os presentamos hoy combina el bloque de patchwork y como hacer la funda para un cojín.
Nos apetecía mucho aplicar la idea de este bloque y estrenar como es debido nuestra nueva máquina de coser, dándoos un buen recurso para enriquecer cualquier trabajo de costura que hagáis.
Empezamos. Para hacer nuestra versión de este crazy quilt, que no es muy grande, sólo necesitamos 4 cuadrados de tela de 20X20 cm. Los hemos nombrado A, B, C, y D, porque necesitaremos una guía (1) para trabajar mucho más cómodamente. Cómo veréis el truco está en el corte y en la combinación.
El siguiente paso es lo más importante, parad atención. Si tenéis cortador, con los 4 retales de tela juntos, verticalmente, hacéis un corte sesgado (2) y sin separar las telas, horizontalmente, hacéis otro corte, también sesgado (3). Si lo tenéis que hacer con tijeras, podéis marcar con una tiza o un lápiz el corte, pero haciéndolo igual en cada retal de tela. Es muy importante que queden iguales (4).
A continuación hacemos el montaje. Se tienen que hacer 4 cuadrados combinando las 4 telas. Por eso necesitábamos poner las letras; siguiendo el esquema que os damos (5), formáis los 4 mini bloques que son la base de nuestro crazy quilt. Ahora tenemos que coser cada mini bloquepor separado como siempre hacemos: primero los cuadrados superiores, después los inferiores y acabamos uniendo los dos grupos (6).
Con los 4 mini bloques ya cosidos, disponemos la composición (7) y pasamos a coser (8): Los dos superiores (9), los dos inferiores (10) y los dos grupos (11). Bloqueacabado (12).
Ahora ya sí que empezamos la funda de cojín. Para hacer la tapa superior necesitamos nuestro bloque, guata y forro en otra tela (13). La guata y el forro tienen que ser algo más grandes que el bloque, porque nos será más fácil trabajar y ya recortaremos lo que nos sobre. Fijamos las tres capas con alfileres o imperdibles en el orden que os damos arriba (14). Para unir las tres capas podríamos haber optado para hacer pespuntes simples, pero aprovechando las opciones de la nueva máquina de coser, hemos utilizado diferentes en un color contrastado para darle un toque ornamental. Tenéis que reseguir todas las costuras (15). Como ya están las tres capas bien unidas, podéis recortar el exceso (16).
La tapa trasera la haremos en dos partes para poder meter el cojíndentro. Aunque una es más larga que la otra las dos tienen que ser más grandes que la mitad de la tapa superior. También les hemos puesto nombre: la E hace 38X22cm + 5cm de dobladillo (17) y la F 38X20cm + 5cm de dobladillo (18). Cosemos el borde de E con dos pespuntes ornamentales (19) y hacemos lo mismo con la F (20).
Ya tenemos las dos tapas preparadas. Encaramos con la tapa superior y cosemos una en la parte superior y la otra en la inferior (21). Para coser los laterales nos tenemos que fijar bien en el orden: tenemos que poner F (corta) sobre E (larga), cosemos los laterales (22) y cuando giramos el cojín (23) nos queda E (larga) encima de F (corta).
La nuestra funda de cojín ya está hecha: Crazy Quilt delante (24) y detrás con pespuntes ornamentales (25). Ahora sólo hace falta que busquemos el cojín que encaje y la lucimos encima de la cama o en cualquier butaca.

 

¡¡¡CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: CRAZY QUILT PILLOWCASE TUTORIAL.
 
The tutorial that we are presenting today combines the patchwork block and how to make the cover for a pillow.
We feel like gladly apply the idea of this block and released as our new sewing machine, giving you a good resource to enrich any sewing work that you do.
Let’s go. To make our version of this crazy quilt, which is not too big, we just need 4 squares of cloth 20 x 20 cm. We have named A, B, C, and D, because we need to have a guide (1) to work more comfortably. As you will see the trick is on the cut and in the combination.
The next step is the most important, pay attention. If you have fabric cutter, with the 4 scraps of cloth together, vertically, cut biased (2) and without separate canvases, horizontally, make another cut, also biased (3). If you need to do with scissors, you can mark with a chalk or a pencil edge, but making it equal to each fabric scrap. It is very important that they are equal (4).
Then we do the assembly. You have to make 4 squares by combining the 4 fabrics. That is why we needed to put the letters; following the scheme that we get you (5), make the 4 mini blocks that are the basis of our crazy quilt. Now we need to sew each mini block separately as always do: first the squares over, then lower and just joining the two groups (6).
With 4 mini blocks already sewn, we have the composition (7) and move on to sew (8): the two higher (9), two less than (10) and the two groups (11). We’ve finished the block (12).
Now we started the pillowcase. To make the upper lid need our block, quilted padding and lining in another canvas (13). The quilted padding and the lining should be a bit bigger than the block, because it will be easier to work and already cut what it’s sober. Secure the three layers with needles or pins in the order that we give above (14). To join the three layers could have opted to make simple backstitches, but taking advantage of the options of the new sewing machine, we’ve used different in a contrasting colour to give it a touch of ornamentation. You must follow all the seams (15). As the three layers are already well united, you can trim the excess (16).
The rear cover will be in two parts in order to get the pillow inside. Although one is longer than the other, the two of them must be larger than half of the upper lid. Also we put name: E does 38X22cm + 5 cm of rim (17) and F 38X20cm + 5 cm of rim (18). Sew the edge of E with two ornamental backstitches (19) and do the same with F (20).
We already have the two covers prepared. Face with the upper lid and sew one on top and the other at the bottom (21). To sew the sides we have to fix in the order: we need to put F (short) on E (long), sew the sides (22) and when we turn the pillow (23) we have E (long) on F (short).
Our pillowcase is already done: Crazy Quilt in front (24) and behind with ornamental backstitches (25). Now you just need to look for the pillow to fit and show it on the bed or in any chair.

 

ORNAMENTAL CRAZY QUILT!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page