Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOCS D’UNA VEGADA.

En aquest nou post, Les Antònies, volem mostrar-vos com fer dos blocs molt vistosos d’una manera molt simple. Es pot adaptar a tots els estils; tot depèn de la combinació de teles que feu servir i del vostre gust personal.
Per començar necessitem 12 retalls de tela de 12cmX12cm; ja sabeu que podeu variar la mesura, adaptant-vos a la dels vostres retalls. Nosaltres hem fet servir 6 teles variades i les hem combinat de la manera que veieu (1); es a dir: hem fet 2 quadrats de cada tela i les hem combinat de manera que ens permetés obtenir 6 parelles diferents.
Ara us explicarem com obtenir 4 quadrats amb triangle de cada parella. Ja ho hem fet abans, però us ho tornem a repetir i així no hi haurà cap dubte. Agafem una de les parelles (2); encarem les teles i cosim quatre costures al voltant (3); tallem en forma d’aspa, de punta a punta, en diagonal (4) i obtenim quatre triangles(5); obrim, planxem i retallem les puntetes que sobren per tenir quatre quadrats amb triangle (6) i ho repetim amb la resta de parelles per acabar tenint 24 quadrats amb triangle.
Pel primer bloc només necessitarem 16 quadrats. Escollim els que volem i els distribuïm. Nosaltres ho hem fet com us mostrem a l’esquema (7). Per cosir-lo ho hem fet en grups de quatre, però també ho podeu fer per fileres. A nosaltres, en aquest bloc en concret, ens ha resultat més còmode fer-ho de mini-bloc en mini-bloc.
Per fer el segon blocnecessitem els 8 quadrats que no hem utilitzat en el primer i 8 quadratsde la mateixa mesura en un color llis o amb un dibuix tan petit que faci l’efecte de llis (8). Els hem distribuït en forma d’escaquer, tal com veieu a l’esquema (9). A l’hora de cosir ho hem fet per fileres: primer cada filera en horitzontal, quadrat a quadrat i després la filera 1 a la 2, seguidament la filera 3 i hem acabat amb la filera 4.
Com podeu comprovar, una vegada tenim els quadrats amb triangle fets, només cal jugar i combinar com vulguem. També es una manera d’aprofitar allò que ens sobra d’altres treballs.


PATCHWORK O PUZZLE? DIVERSIÓ ÉS LA PARAULA!!!


TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOQUES DE UNA VEZ.

En este nuevo post, Les Antònies, queremos mostraros como hacer dos bloques muy vistosos de una manera muy simple. Se puede adaptar a todos los estilos; todo depende de la combinación de telas que uséis y de vuestro gusto personal.
Para empezar necesitamos 12 retales de tela de 12cmX12cm; ya sabéis que podéis variar la medida, adaptándoos a la de vuestros retales. Nosotras hemos usado 6 telas variadas y las hemos combinado de la manera que veis (1); es decir: hemos hecho 2 cuadrados de cada tela y los hemos combinado de manera que nos permitiera obtener 6 parejas diferentes.
Ahora os explicaremos como obtener 4 cuadrados con triángulo de cada pareja. Ya lo hemos hecho antes, pero os lo volvemos a repetir y así no habrá ninguna duda. Cogemos una de las parejas (2); encaramos las telas y cosemos cuatro costuras alrededor (3); cortamos en forma de aspa, de punta a punta, en diagonal (4) y obtenemos cuatro triángulos (5); abrimos, planchamos y recortamos las puntitas que sobran para tener cuatro cuadrados con triángulo (6) y lo repetimos con el resto de parejas para acabar teniendo 24 cuadrados con triángulo.
Para el primer bloque solo necesitaremos 16 cuadrados. Escogemos los que queremos y los distribuimos. Nosotras lo hemos hecho como os mostramos en el esquema (7). Para coserlo lo hemos hecho en grupos de cuatro, pero también lo podéis hacer por hileras. A nosotras, en este bloqueen concreto, nos ha resultado más cómodo hacerlo de mini-bloque en mini-bloque.
Para hacer el segundo bloque necesitamos los 8 cuadrados que no hemos usado en el primero y 8 cuadrados de la misma medida en un color liso o con un dibujo tan pequeño que haga el efecto de liso (8). Los hemos distribuido en forma de damero, tal como veis en el esquema (9). A la hora de coser lo hemos hecho por hileras: primero cada hilera en horizontal, cuadrado a cuadrado y después la hilera 1 a la 2, seguidamente la hilera 3 y hemos acabado con la hilera 4.
Como podéis comprobar, una vez tenemos los cuadradoscon triángulo hechos, solo se ha de jugar i combinar como queráis. También es una manera de aprovechar lo que nos sobra de otros trabajos.
¿PATCHWORK O PUZLE? ¡¡¡DIVERSIÓN ES LA PALABRA!!!

PATCHWORK TUTORIAL: “DIVERTIMENTO” OR TWO BLOCKS AT A TIME.

In this new post, Les Antònies, we want to show you how to make two blocks very showy in a way very simple. Can be adapted to all styles; it all depends on the combination of fabric you are using and your personal taste.
To start we need 12 fabric cuttings of 12cmX12cm; you already know that you can vary the extent, adapting to your cuttings. We used 6 different fabrics and we have combined the way you see (1); it means: we have made 2 squares of each fabric and we have combined in such a way that allowed us to get 6 different couples.
Now we will explain how to get 4 squares with triangle of each couple. As we have done it before, but we repeat and so there will be no doubt. Take one of the pairs (2); face cloth and sew four seams around (3); cut in the form of X, tip to tip, diagonally (4) and we obtain four triangles(5); open, ironing and cut the toes remaining to have four square with triangle (6) and repeat with the rest of the couples to end up having 24 squares with triangle.
For the first block only need 16 squares. We choose which we want and distribute. We’ve made it as you can see in the schema (7). To sew it we did it in groups of four, but you can also do by rows. To us, in this block in particular, we have been most comfortable doing this mini-blockon mini-block.
To make the second block need the 8 squares that we didn’t used in the first and 8 squares of the same size in a plain colour or with a design so small that the effect of smooth (8). We have distributed in the form of chessboard, as you can see in the schema (9). When it comes to sewing we did by rows: first each row in horizontal, square to square, and then the row 1 to 2, then the row 3 and we are finish with row 4.
As you can see, once we have the squares with triangle made, just play and combine as you want. It is also a way to take advantage of what we all left over from other jobs.

PATCHWORK OR PUZZLE? FUN IS THE WORD!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

FLYING GEESE: EL NOU TUTORIAL DE PATCHWORK.

Les Antònies, últimament, estem una mica voladores. El bloc (o mini-bloc) d’aquesta setmana es diu Flying Geese; es a dir, Oques volant. Ja veureu que és molt fàcil i el resultat pot arribar a ser molt vistós.
Nosaltres us explicarem com es fa el mini-bloc i us ensenyarem el blocque nosaltres hem fet. Vosaltres podeu combinar i fer tots els que vulgueu perquè la gracia d’aquest bloc està en el gust del qui el fa.
Les mesures que nosaltres hem fet servir per cada Flying Geese són: un rectangle de 14cmX8cm i dos quadrats de 8cmX8cm (1). Fixeu-vos que, si voleu canviar les mesures del mini-bloc, els quadrats han de ser iguals a l’amplada del rectangle.
El primer què hem de fer és marcar amb un llapis una línia diagonal als quadrats (2); serà nostra guia per cosir. Col·loquem, encarat, el primer quadrat damunt del rectangle, de manera que la línia que hem dibuixat vagi del centre a l’extrem i cosim damunt d’aquesta línia (3). Una vegada cosit, marquem, per damunt de la costura, una altra línia, deixant un marge (de 0,5cm a 1cm), i retallem les dues teles (4). Una vegada retallat, ens ha de quedar com la figura (5); obrim (6), planxem i aquest és el resultat (7). Ara farem el mateix amb el 2º quadrat: cosim (8), retallem (9) obrim i planxem (10). Ja tenim el mini-bloc acabat (11). Nosaltres hem fet 6 Flying Geese (12) i els hem cosit fent dues franges (13). Per completar el bloc, hem cosit tres tires en color negre, una al mig de les franges i dues a cada banda.
Després de veure moltes maneres de fer aquest mini-bloc, el tutorial més aclaridor i que més ens va agradar va ser el de 3and3quarters; us deixem l’enllaç de YouTube.Esperem que el nostre tutorial sigui el complement perfecte.

COM LES OQUES, VOLEM EN FORMACIÓ!!!

FLYING GEESE: EL NUEVO TUTORIAL DE PATCHWORK.

Les Antònies, últimamente, estamos una poco voladoras. El bloque (o mini-bloque) de esta semana se llama Flying Geese; es decir, Ocas volando. Ya veréis que es muy fácil y el resultado puede llegar a ser muy vistoso.
Nosotras os explicaremos como hacer el mini-bloque y os enseñaremos el bloque que hemos hecho. Vosotr@s podéis combinar y hacer todos los que queráis porque la gracia de este bloque esta en el gusto de quien lo hace.
Las medidas que hemos usado para cada Flying Geese son: un rectángulo de 14cmX8cm y dos cuadrados de 8cmX8cm (1). Fijaos que, si queréis cambiar las medidas del mini-bloque, los cuadrados han de ser iguales a la anchura del rectángulo.
Lo primero qué tenemos que hacer es marcar con un lápiz una línea diagonal en los cuadrados (2); será nuestra guía para coser. Colocamos, encarado, el primer cuadrado sobre el rectángulo, de manera que la línea que hemos dibujado vaya del centro al extremo y cosemos sobre esta línea (3). Una vez cosido, marcamos, por encima de la costura, otra línea, dejando un margen (de 0,5cm a 1cm), y recortamos las dos telas (4). Una vez recortado, nos ha de quedar como la figura (5); abrimos (6), planchamos y este es el resultado (7). Ahora haremos lo mismo con el 2º cuadrado: cosemos (8), recortamos (9) abrimos y planchamos (10). Ya tenemos el mini-bloque acabado (11). Nosotras hemos hecho 6 Flying Geese (12) y los hemos cosido haciendo dos franjas (13). Para completar el bloque, hemos cosido tres tiras en color negro, una en medio de las franjas y dos a cada lado.
Después de ver muchas maneras de hacer este mini-bloque, el tutorial más claro y que más nos gusto fue el de 3and3quarters; os dejamos elenlace de YouTube. Esperamos que nuestro tutorial sea el complemento perfecto.


¡¡¡COMO LAS OCAS, VOLAMOS EN FORMACIÓN!!!

FLYING GEESE: PATCHWORK’S NEW TUTORIAL.

Les Antònies, lately, are flying a little. The block(or mini- block) this week is called Flying Geese. As you will see that it is very easy and the result can be quite showy.
We will tell you how to make the mini-blockand we will show the block that we have done. You can combine and make all you want because the funny trick of this block is in the taste of who makes it.
The measures that we have used for each Flying Geese are: a rectangle of 14cmX8cm and two squares of 8cmX8cm (1). Note that, if you want to change the measurements of the mini-block, the squares should be equal to the width of the rectangle.
The first what we have to do is mark with a pencil a diagonal line to the squares (2); it will be our guide to sew. Place, faced, the first square on top of the rectangle, so that the line that we have outlined go from the centre to the edge and sew on this line (3). Once sewn, mark, above the seam, another line, leaving a margin (from 0,5cm to 1cm), and cut the two fabrics (4). Once cut, we should stay as the figure (5); open (6), ironing and this is the result (7). Now do the same with the 2nd square: sew (8), cut (9) open and iron (10). We already have the mini-block finish (11). We made 6 Flying Geese (12) and we have sewn by two bands (13). To complete the block, we have sewn three strips in black, one in the middle of the bands and two on each side.
After seeing so many ways to do this mini-block, the tutorial more enlightening and that we liked was that of 3and3quarters;take a look at the YouTube link. We hope that our tutorial is its perfect complement.


AS GEESE, WE ARE IN TRAINING!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

patchwork: tutorial funda de cojín

El tutorial que us presentem avui combina el bloc de patchwork i com fer la funda per un coixí.
Ens venia molt de gust aplicar la idea d’aquest bloc i estrenar com cal la nostra nova màquina de cosir, donant-vos un bon recurs per enriquir qualsevol treball de costura que feu.
Comencem. Per fer la nostra versió d’aquest crazy quilt, que no és gaire gran, només necessitem 4 quadrats de tela de 20X20 cm. Els hem nomenat A, B, C, y D, perquè ens cal tenir una guia (1) per treballar molt més còmodament. Com veureu el truc està en el tall i en la combinació.
El següent pas és el més important, pareu atenció. Si teniu tallador, amb els 4 retalls de tela junts, verticalment, feu un tall esbiaixat (2) i sense separar les teles, horitzontalment, feu un altre tall, també esbiaixat (3). Si ho heu de fer amb tisores, podeu marcar amb un guix o un llapis el tall, però fent-lo igual a cada retall de tela. És molt important que quedin iguals (4).
A continuació fem el muntatge. S’han de fer 4 quadrats combinant les 4 teles. Per això necessitàvem posar les lletres; seguint l’esquema que us donem (5), formeu els 4 mini blocs que són la base del nostre crazy quilt. Ara hem de cosir cada mini bloc per separat com sempre fem: primer els quadrats superiors, després els inferiors i acabem unint els dos grups (6).
Amb els 4 mini blocsja cosits, disposem la composició (7) i passem a cosir (8): Els dos superiors (9), els dos inferiors (10) i els dos grups (11). Bloc acabat (12).
Ara ja si que comencem la funda de coixí. Per fer la tapa superior necessitem el nostre bloc, buata i folre en una altra tela (13). La buata i el folre han de ser una mica més grans que el bloc, perquè ens serà més fàcil treballar i ja retallarem el que ens sobri. Fixem les tres capes amb agulles o imperdibles en l’ordre que us donem a dalt (14). Per unir les tres capes podríem haver optat per fer repunts simples, però aprofitant les opcions de la nova màquina de cosir, hem utilitzat de diferents en un color contrastat per donar-li un toc ornamental. Heu de resseguir totes les costures (15). Com ara ja estan les tres capes ben unides, podeu retallar l’excés (16).
La tapa del darrere la farem en dues parts per poder ficar el coixí dintre. Encara que una és més llarga que l’altra les dues han de ser més grans que la meitat de la tapa superior. També els hem posat nom: la E fa 38X22cm + 5cm de vora (17) i la F 38X20cm + 5cm de vora (18). Cosim la vora de E amb dos repunts ornamentals (19) i fem el mateix amb la F (20).
Ja tenim les dues tapes preparades. Encarem amb la tapa superior i cosim un a la part superior i l’altre a l’inferior (21). Per cosir els laterals ens hem de fixar bé en l’ordre: hem de posar F (curta) sobre E (llarga), cosim els laterals (22) i quan girem el coixí (23) ens queda E (llarga) damunt de F (curta).
La nostra funda de coixí ja està feta: Crazy Quilt al davant (24) i darrere amb repunts ornamentals (25). Ara només cal que busquem el coixíque encaixi i la lluïm damunt del llit o en qualsevol butaca.
CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: TUTORIAL FUNDA DE COJIN CRAZY QUILT.
 
El tutorial que os presentamos hoy combina el bloque de patchwork y como hacer la funda para un cojín.
Nos apetecía mucho aplicar la idea de este bloque y estrenar como es debido nuestra nueva máquina de coser, dándoos un buen recurso para enriquecer cualquier trabajo de costura que hagáis.
Empezamos. Para hacer nuestra versión de este crazy quilt, que no es muy grande, sólo necesitamos 4 cuadrados de tela de 20X20 cm. Los hemos nombrado A, B, C, y D, porque necesitaremos una guía (1) para trabajar mucho más cómodamente. Cómo veréis el truco está en el corte y en la combinación.
El siguiente paso es lo más importante, parad atención. Si tenéis cortador, con los 4 retales de tela juntos, verticalmente, hacéis un corte sesgado (2) y sin separar las telas, horizontalmente, hacéis otro corte, también sesgado (3). Si lo tenéis que hacer con tijeras, podéis marcar con una tiza o un lápiz el corte, pero haciéndolo igual en cada retal de tela. Es muy importante que queden iguales (4).
A continuación hacemos el montaje. Se tienen que hacer 4 cuadrados combinando las 4 telas. Por eso necesitábamos poner las letras; siguiendo el esquema que os damos (5), formáis los 4 mini bloques que son la base de nuestro crazy quilt. Ahora tenemos que coser cada mini bloquepor separado como siempre hacemos: primero los cuadrados superiores, después los inferiores y acabamos uniendo los dos grupos (6).
Con los 4 mini bloques ya cosidos, disponemos la composición (7) y pasamos a coser (8): Los dos superiores (9), los dos inferiores (10) y los dos grupos (11). Bloqueacabado (12).
Ahora ya sí que empezamos la funda de cojín. Para hacer la tapa superior necesitamos nuestro bloque, guata y forro en otra tela (13). La guata y el forro tienen que ser algo más grandes que el bloque, porque nos será más fácil trabajar y ya recortaremos lo que nos sobre. Fijamos las tres capas con alfileres o imperdibles en el orden que os damos arriba (14). Para unir las tres capas podríamos haber optado para hacer pespuntes simples, pero aprovechando las opciones de la nueva máquina de coser, hemos utilizado diferentes en un color contrastado para darle un toque ornamental. Tenéis que reseguir todas las costuras (15). Como ya están las tres capas bien unidas, podéis recortar el exceso (16).
La tapa trasera la haremos en dos partes para poder meter el cojíndentro. Aunque una es más larga que la otra las dos tienen que ser más grandes que la mitad de la tapa superior. También les hemos puesto nombre: la E hace 38X22cm + 5cm de dobladillo (17) y la F 38X20cm + 5cm de dobladillo (18). Cosemos el borde de E con dos pespuntes ornamentales (19) y hacemos lo mismo con la F (20).
Ya tenemos las dos tapas preparadas. Encaramos con la tapa superior y cosemos una en la parte superior y la otra en la inferior (21). Para coser los laterales nos tenemos que fijar bien en el orden: tenemos que poner F (corta) sobre E (larga), cosemos los laterales (22) y cuando giramos el cojín (23) nos queda E (larga) encima de F (corta).
La nuestra funda de cojín ya está hecha: Crazy Quilt delante (24) y detrás con pespuntes ornamentales (25). Ahora sólo hace falta que busquemos el cojín que encaje y la lucimos encima de la cama o en cualquier butaca.

 

¡¡¡CRAZY QUILT ORNAMENTAL!!!
 
PATCHWORK: CRAZY QUILT PILLOWCASE TUTORIAL.
 
The tutorial that we are presenting today combines the patchwork block and how to make the cover for a pillow.
We feel like gladly apply the idea of this block and released as our new sewing machine, giving you a good resource to enrich any sewing work that you do.
Let’s go. To make our version of this crazy quilt, which is not too big, we just need 4 squares of cloth 20 x 20 cm. We have named A, B, C, and D, because we need to have a guide (1) to work more comfortably. As you will see the trick is on the cut and in the combination.
The next step is the most important, pay attention. If you have fabric cutter, with the 4 scraps of cloth together, vertically, cut biased (2) and without separate canvases, horizontally, make another cut, also biased (3). If you need to do with scissors, you can mark with a chalk or a pencil edge, but making it equal to each fabric scrap. It is very important that they are equal (4).
Then we do the assembly. You have to make 4 squares by combining the 4 fabrics. That is why we needed to put the letters; following the scheme that we get you (5), make the 4 mini blocks that are the basis of our crazy quilt. Now we need to sew each mini block separately as always do: first the squares over, then lower and just joining the two groups (6).
With 4 mini blocks already sewn, we have the composition (7) and move on to sew (8): the two higher (9), two less than (10) and the two groups (11). We’ve finished the block (12).
Now we started the pillowcase. To make the upper lid need our block, quilted padding and lining in another canvas (13). The quilted padding and the lining should be a bit bigger than the block, because it will be easier to work and already cut what it’s sober. Secure the three layers with needles or pins in the order that we give above (14). To join the three layers could have opted to make simple backstitches, but taking advantage of the options of the new sewing machine, we’ve used different in a contrasting colour to give it a touch of ornamentation. You must follow all the seams (15). As the three layers are already well united, you can trim the excess (16).
The rear cover will be in two parts in order to get the pillow inside. Although one is longer than the other, the two of them must be larger than half of the upper lid. Also we put name: E does 38X22cm + 5 cm of rim (17) and F 38X20cm + 5 cm of rim (18). Sew the edge of E with two ornamental backstitches (19) and do the same with F (20).
We already have the two covers prepared. Face with the upper lid and sew one on top and the other at the bottom (21). To sew the sides we have to fix in the order: we need to put F (short) on E (long), sew the sides (22) and when we turn the pillow (23) we have E (long) on F (short).
Our pillowcase is already done: Crazy Quilt in front (24) and behind with ornamental backstitches (25). Now you just need to look for the pillow to fit and show it on the bed or in any chair.

 

ORNAMENTAL CRAZY QUILT!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original