Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOCS D’UNA VEGADA.

En aquest nou post, Les Antònies, volem mostrar-vos com fer dos blocs molt vistosos d’una manera molt simple. Es pot adaptar a tots els estils; tot depèn de la combinació de teles que feu servir i del vostre gust personal.
Per començar necessitem 12 retalls de tela de 12cmX12cm; ja sabeu que podeu variar la mesura, adaptant-vos a la dels vostres retalls. Nosaltres hem fet servir 6 teles variades i les hem combinat de la manera que veieu (1); es a dir: hem fet 2 quadrats de cada tela i les hem combinat de manera que ens permetés obtenir 6 parelles diferents.
Ara us explicarem com obtenir 4 quadrats amb triangle de cada parella. Ja ho hem fet abans, però us ho tornem a repetir i així no hi haurà cap dubte. Agafem una de les parelles (2); encarem les teles i cosim quatre costures al voltant (3); tallem en forma d’aspa, de punta a punta, en diagonal (4) i obtenim quatre triangles(5); obrim, planxem i retallem les puntetes que sobren per tenir quatre quadrats amb triangle (6) i ho repetim amb la resta de parelles per acabar tenint 24 quadrats amb triangle.
Pel primer bloc només necessitarem 16 quadrats. Escollim els que volem i els distribuïm. Nosaltres ho hem fet com us mostrem a l’esquema (7). Per cosir-lo ho hem fet en grups de quatre, però també ho podeu fer per fileres. A nosaltres, en aquest bloc en concret, ens ha resultat més còmode fer-ho de mini-bloc en mini-bloc.
Per fer el segon blocnecessitem els 8 quadrats que no hem utilitzat en el primer i 8 quadratsde la mateixa mesura en un color llis o amb un dibuix tan petit que faci l’efecte de llis (8). Els hem distribuït en forma d’escaquer, tal com veieu a l’esquema (9). A l’hora de cosir ho hem fet per fileres: primer cada filera en horitzontal, quadrat a quadrat i després la filera 1 a la 2, seguidament la filera 3 i hem acabat amb la filera 4.
Com podeu comprovar, una vegada tenim els quadrats amb triangle fets, només cal jugar i combinar com vulguem. També es una manera d’aprofitar allò que ens sobra d’altres treballs.


PATCHWORK O PUZZLE? DIVERSIÓ ÉS LA PARAULA!!!


TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOQUES DE UNA VEZ.

En este nuevo post, Les Antònies, queremos mostraros como hacer dos bloques muy vistosos de una manera muy simple. Se puede adaptar a todos los estilos; todo depende de la combinación de telas que uséis y de vuestro gusto personal.
Para empezar necesitamos 12 retales de tela de 12cmX12cm; ya sabéis que podéis variar la medida, adaptándoos a la de vuestros retales. Nosotras hemos usado 6 telas variadas y las hemos combinado de la manera que veis (1); es decir: hemos hecho 2 cuadrados de cada tela y los hemos combinado de manera que nos permitiera obtener 6 parejas diferentes.
Ahora os explicaremos como obtener 4 cuadrados con triángulo de cada pareja. Ya lo hemos hecho antes, pero os lo volvemos a repetir y así no habrá ninguna duda. Cogemos una de las parejas (2); encaramos las telas y cosemos cuatro costuras alrededor (3); cortamos en forma de aspa, de punta a punta, en diagonal (4) y obtenemos cuatro triángulos (5); abrimos, planchamos y recortamos las puntitas que sobran para tener cuatro cuadrados con triángulo (6) y lo repetimos con el resto de parejas para acabar teniendo 24 cuadrados con triángulo.
Para el primer bloque solo necesitaremos 16 cuadrados. Escogemos los que queremos y los distribuimos. Nosotras lo hemos hecho como os mostramos en el esquema (7). Para coserlo lo hemos hecho en grupos de cuatro, pero también lo podéis hacer por hileras. A nosotras, en este bloqueen concreto, nos ha resultado más cómodo hacerlo de mini-bloque en mini-bloque.
Para hacer el segundo bloque necesitamos los 8 cuadrados que no hemos usado en el primero y 8 cuadrados de la misma medida en un color liso o con un dibujo tan pequeño que haga el efecto de liso (8). Los hemos distribuido en forma de damero, tal como veis en el esquema (9). A la hora de coser lo hemos hecho por hileras: primero cada hilera en horizontal, cuadrado a cuadrado y después la hilera 1 a la 2, seguidamente la hilera 3 y hemos acabado con la hilera 4.
Como podéis comprobar, una vez tenemos los cuadradoscon triángulo hechos, solo se ha de jugar i combinar como queráis. También es una manera de aprovechar lo que nos sobra de otros trabajos.
¿PATCHWORK O PUZLE? ¡¡¡DIVERSIÓN ES LA PALABRA!!!

PATCHWORK TUTORIAL: «DIVERTIMENTO» OR TWO BLOCKS AT A TIME.

In this new post, Les Antònies, we want to show you how to make two blocks very showy in a way very simple. Can be adapted to all styles; it all depends on the combination of fabric you are using and your personal taste.
To start we need 12 fabric cuttings of 12cmX12cm; you already know that you can vary the extent, adapting to your cuttings. We used 6 different fabrics and we have combined the way you see (1); it means: we have made 2 squares of each fabric and we have combined in such a way that allowed us to get 6 different couples.
Now we will explain how to get 4 squares with triangle of each couple. As we have done it before, but we repeat and so there will be no doubt. Take one of the pairs (2); face cloth and sew four seams around (3); cut in the form of X, tip to tip, diagonally (4) and we obtain four triangles(5); open, ironing and cut the toes remaining to have four square with triangle (6) and repeat with the rest of the couples to end up having 24 squares with triangle.
For the first block only need 16 squares. We choose which we want and distribute. We’ve made it as you can see in the schema (7). To sew it we did it in groups of four, but you can also do by rows. To us, in this block in particular, we have been most comfortable doing this mini-blockon mini-block.
To make the second block need the 8 squares that we didn’t used in the first and 8 squares of the same size in a plain colour or with a design so small that the effect of smooth (8). We have distributed in the form of chessboard, as you can see in the schema (9). When it comes to sewing we did by rows: first each row in horizontal, square to square, and then the row 1 to 2, then the row 3 and we are finish with row 4.
As you can see, once we have the squares with triangle made, just play and combine as you want. It is also a way to take advantage of what we all left over from other jobs.

PATCHWORK OR PUZZLE? FUN IS THE WORD!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page