Skip links

WONKY STAR: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Aquesta és la segona Wonky star que fem Les Antònies. La primera la vàrem fer invertida i aquesta l’hem feta del dret. La Wonky star, al ser de braços irregulars, és una manera molt original de fer servir els retalls, també.
Com sempre, us presentem un bloc i una composició de quatre per què veieu com queda en conjunt. Les mesures i el material que farem servir són: per l’estel, pròpiament dit, 4 quadrats de 10cmX10cm en color clar, pel fons; per els braços de l’estel, 4 quadrats diferents en colors contrastats, també de 10cmX10cm; pel centre necessitem 1 quadrat d’un altre color de 10cmX10cm i, per acabar les quatre cantonades, 4 quadrats d’un altre color diferent dels anterior, de 10cmX10cm. En l’esquema ho veureu més detallat.
Comencem el tutorial. Agafem un dels quadrats clars i un dels quadrats de color contrastat. Col·loquem, una mica inclinat, el quadrat de color, encarat, damunt del quadrat clar i cosim tal com veieu al dibuix (1); obrim (2), girem i retallem el que sobre surt del quadrat (3); reservem els retalls per fer els altres braços de l’estel. Repetim el que acabem de fer amb la resta de quadrats fins a tenir 4 (4). Com podeu veure, no cal que siguin exactament iguals, podeu jugar amb la inclinació.
La segona fase del tutorialcomença girant els quadrats de manera que els braços fets ens quedin a la nostra dreta. Els retalls sobrants els distribuïm de manera que el segon braç de l’estel que farem sigui diferent del que ja hi ha. Col·loquem el retall com hem fet en la primera fase, sense por a trepitjar l’altre triangle, assegurant-nos que cobreixi bé la cantonada i cosim (5). Obrim (6), donem la volta i retallem el poc que sobra (7). Una vegada que ho hem repetit amb la resta, ja tenim els quatre quadrats per poder muntar l’estel (8).
Comencem a muntar el bloc. Distribuïm els quadrats de les cantonades, el quadrat del centre i els quadrats dels braços de l’estel, tal com veieu a l’esquema (9). Cosim, com sempre, filera a filera, el primer quadrat amb el segon (10); el tercer als dos anteriors (11). Ja tenim les tres fileres unides (12). Cosim les fileres entre elles: la primera amb la segona (13) i la tercera a les anteriors (14). El nostre blocja està acabat (15) i si unim quatre d’iguals, l’efecte obtingut és el que us ensenyem al tutorial dibuixat (16).
Què us sembla aquesta manera d’aprofitar retalls? Ja sabeu que nosaltres us expliquem la tècnica, però que els materials i la distribució dels colors la podeu escollir vosaltres i fer les variacions que més us agradi.

EMMARCANT ELS ESTELS!!!

WONKY STAR: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Esta es la segunda Wonky star que hacemos Les Antònies. La primera la hicimos invertida y esta la hemos hecho del derecho. La Wonky star, al ser de brazos irregulares, es una manera muy original de usar los retales, también.
Como siempre, os presentamos un bloque y una composición de cuatro para qué veáis como queda en conjunto. Las medidas y el material que usaremos son: para la estrella, propiamente dicha, 4 cuadrados de 10cmX10cm en color claro, para el fondo; para los brazos de la estrella, 4 cuadrados diferentes en colores contrastados, también de 10cmX10cm; para el centro necesitamos 1 cuadro de otro color de 10cmX10cm y, para acabar las cuatro esquinas, 4 cuadrados de otro color diferente de los anteriores, de 10cmX10cm. En el esquema lo veréis más detallado.
Comencemos el tutorial. Cogemos uno de los cuadrados claros y uno de los cuadrados de color contrastado. Colocamos, un poco inclinado, el cuadrad0 de color, encarado, sobre el cuadrado claro y cosemos tal como veis en el dibujo (1); abrimos (2), giramos y recortamos lo que sobre sale del cuadrado (3); reservamos los retales para hacer los otros brazos de la estrella. Repetimos lo que acabamos de hacer con ella resto de cuadrados hasta tener 4 (4). Como podéis ver, no hace falta que sean exactamente iguales, podéis jugar con la inclinación.
La segunda fase del tutorial empieza girando los cuadrados de manera que los brazos hechos nos queden a la  derecha. Los retales sobrantes los distribuimos de manera que el segundo brazo de la estrellaque haremos sea diferente del que ya hay. Colocamos el retal como hemos hecho en la primera fase, sin miedo a pisar el otro triangulo, asegurándonos que cubra bien la esquina y cosemos (5). Abrimos (6), damos la vuelta y recortamos lo poco que sobra (7). Una vez que lo hemos repetido con el resto, ya tenemos los cuatro cuadrados para poder montar la estrella(8).
Comencemos a montar el bloque. Distribuimos los cuadrados de las esquinas, el cuadrado del centro y los cuadrados de los brazos de la estrella, tal como veis en el esquema (9). Cosemos, como siempre, hilera a hilera, el primer cuadrado con el segundo (10); el tercero a los dos anteriores (11). Ya tenemos las tres hileras unidas (12). Cosemos las hileras entre ellas: la primera con la segunda (13) y la tercera a las anteriores (14). Nuestro bloque ya está acabado (15) y si unimos cuatro iguales, el efecto obtenido es el que os enseñamos en el tutorial dibujado (16).
¿Qué os parece esta manera de aprovechar retales? Ya sabéis que nosotras os explicamos la técnica, pero que los materiales y la distribución de los colores la podéis escoger vosotras y hacer las variaciones que más os gusten.


¡¡¡ENMARCANDO LAS ESTRELLAS!!!

WONKY STAR: PATCHWORK TUTORIAL.

This is the second Wonky star that Les Antònies make. The first we make are inverted and this we have made of the right side. The Wonky star, being of irregular arms, it is a very original way to use the scraps, too.
As always, we are presenting a block and a composition of four for what you see as a whole. The measures and the material that we will use are: for the staritself, 4 square 10cmX10cm in light colour, by the fund; for the arms of the star, 4 different colours contrasting squares, also of 10cmX10cm; through the centre we need another 1 different colour square of 10cmX10cm and to finish the four corners, 4 squares of another colour different from the previous one, of 10cmX10cm. In the diagram you»ll see more detailed.
We start the tutorial. Take one of the light squares and one of squares of contrasting colour. Place, slightly tilted, the square of colour, faced, on the clear square and sew as you see in the drawing (1); open (2), turn and cut the excess of the square (3); reserve the scraps to make the other arms of the star. We repeat what we just did with the rest of the squares until you have 4 (4). As you can see, it doesn’t have to be exactly the same; you can play with the tilt.
The second phase of the tutorial starts turning the squares so we have the arms on the right. The leftover cuttings are distributed so that the second arm of the starthat we will be different from what is already there. Place the cut as we have done in the first phase, without fear of stepping on the other triangle, making sure it covers well the corner and sew (5). Open (6), we turn around and cut the little excess (7). Once we have repeated to the rest, we have the four squares in order to assemble the star (8).
We started the block. We distribute the squares at the corners, the square of the centre and the squares of the arms of the star, as you can see in the schematic (9). Sew, as always, row on row, the first with the second square (10); the third in the previous two (11). We have the three rows together (12). Sew the rows together: the first with the second (13) and the third at the previous (14). Our block is already finished (15) and if you join four of the same, the effect obtained is what we share in the tutorial outlined (16).
What do you think of this way to take advantage of the scraps? You already know that we will explain the technique, but that the materials and the distribution of the colours you can choose yourself and make the variations that more you like it.
FRAMING THE STARS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page