Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: SOBRES I POSTALS.

Amb un parell de dibuixos que vam fer hem volgut provar una nova idea: conjunt de sobre i postal.
Hem escanejat els dibuixos i els hem imprès en un full DIN A4.
Hem retallat un quadre i hem reservat el retall sobrant.

SOBRE:

Amb un llapis i un regle hem marcat el centre fent dues diagonals; hem marcat el rectangle portant les puntes al centre; dos dels extrems els hem fet una mica més llargs perquè són els que tanquen el sobre.
Obrim i retallem les cantonades sobrants i ja podem encolar per formar el sobre.


POSTAL:

Amb el retall sobrant i una cartolina hem fet una postal coordinada amb el sobre.
Tallem la cartolina a la mida del sobre. Fem retalls del paper decorat i l’enganxem com més ens agradi. Amb retoladors acabem de decorar fent un dibuix.
I ara ja sabeu que heu de fer: treure a passejar la imaginació.

ELS COORDINATS ESTAN DE MODA A L’SCRAPBOOK!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: SOBRES Y POSTALES.


Con un par de dibujos hicimos hemos querido probar una nueva idea: conjunto de sobre y postal.
Hemos escaneado los dibujos y los hemos imprimido en una hoja DIN A4.
Hemos cortado un cuadrado y hemos reservado el recorte sobrante.

SOBRE:

Con un lápiz y una regla marcamos el centro dibujando dos diagonales; marcamos el rectángulo llevando los extremos al centro; dos de los extremos los hemos hecho un poco más grandes porque son los que cierran el sobre.
Abrimos y recortamos las esquinas sobrantes y ya podemos pegar para formar el sobre.

POSTAL:

Con el recorte sobrante y una cartulina hacemos una postal coordinada con el sobre.
Cortamos la cartulina la medida del sobre. Hacemos recortes con el papel decorado y lo pegamos como más nos guste. Con rotuladores hacemos un dibujo para acabarla.
Y ahora ya sabéis que tenéis que hacer: sacad la imaginación a pasear.

¡¡¡LOS COORDINADOS ESTAN DE MODA EN EL SCRAPBOOK!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: ENVELOPES AND POSTCARDS.


With a couple of drawings that we did, we wanted to try a new idea: a set of envelope and postcard.
We have scanned the drawings and printed on a DIN A4 sheet.
We cut out a square and we have reserved the excess trim.

ENVELOPE:

With a pencil and a ruler we have marked the centre by two diagonals; we have marked the rectangle by bringing the tips in the center; two of the extremes we have done a little longer because they are the ones who close the envelope.
Open and cut the excess corners and we can glue to form the envelope.
POSTCARD:

With the excess trim and a cardboard we made a postcard coordinated with the envelope.
Cut the cardboard to the size of the envelope. We make scraps with decorated paper and glued it as you like. With markers, we make a drawing to finish it.
And now you know you have to do: take the imagination to wander.

THE COORDINATES ARE IN VOGUE IN THE SCRAPBOOK!!!

Lee el post original

Return to top of page