Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: SOBRES I POSTALS.

Amb un parell de dibuixos que vam fer hem volgut provar una nova idea: conjunt de sobre i postal.
Hem escanejat els dibuixos i els hem imprès en un full DIN A4.
Hem retallat un quadre i hem reservat el retall sobrant.

SOBRE:

Amb un llapis i un regle hem marcat el centre fent dues diagonals; hem marcat el rectangle portant les puntes al centre; dos dels extrems els hem fet una mica més llargs perquè són els que tanquen el sobre.
Obrim i retallem les cantonades sobrants i ja podem encolar per formar el sobre.


POSTAL:

Amb el retall sobrant i una cartolina hem fet una postal coordinada amb el sobre.
Tallem la cartolina a la mida del sobre. Fem retalls del paper decorat i l’enganxem com més ens agradi. Amb retoladors acabem de decorar fent un dibuix.
I ara ja sabeu que heu de fer: treure a passejar la imaginació.

ELS COORDINATS ESTAN DE MODA A L’SCRAPBOOK!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: SOBRES Y POSTALES.


Con un par de dibujos hicimos hemos querido probar una nueva idea: conjunto de sobre y postal.
Hemos escaneado los dibujos y los hemos imprimido en una hoja DIN A4.
Hemos cortado un cuadrado y hemos reservado el recorte sobrante.

SOBRE:

Con un lápiz y una regla marcamos el centro dibujando dos diagonales; marcamos el rectángulo llevando los extremos al centro; dos de los extremos los hemos hecho un poco más grandes porque son los que cierran el sobre.
Abrimos y recortamos las esquinas sobrantes y ya podemos pegar para formar el sobre.

POSTAL:

Con el recorte sobrante y una cartulina hacemos una postal coordinada con el sobre.
Cortamos la cartulina la medida del sobre. Hacemos recortes con el papel decorado y lo pegamos como más nos guste. Con rotuladores hacemos un dibujo para acabarla.
Y ahora ya sabéis que tenéis que hacer: sacad la imaginación a pasear.

¡¡¡LOS COORDINADOS ESTAN DE MODA EN EL SCRAPBOOK!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: ENVELOPES AND POSTCARDS.


With a couple of drawings that we did, we wanted to try a new idea: a set of envelope and postcard.
We have scanned the drawings and printed on a DIN A4 sheet.
We cut out a square and we have reserved the excess trim.

ENVELOPE:

With a pencil and a ruler we have marked the centre by two diagonals; we have marked the rectangle by bringing the tips in the center; two of the extremes we have done a little longer because they are the ones who close the envelope.
Open and cut the excess corners and we can glue to form the envelope.
POSTCARD:

With the excess trim and a cardboard we made a postcard coordinated with the envelope.
Cut the cardboard to the size of the envelope. We make scraps with decorated paper and glued it as you like. With markers, we make a drawing to finish it.
And now you know you have to do: take the imagination to wander.

THE COORDINATES ARE IN VOGUE IN THE SCRAPBOOK!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page