Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI FOTO ÀLBUM.

El mini-àlbum que aquesta setmana, Les Antònies, us presentem és molt senzill, però molt original. A més, és ideal per col·leccionar.
Comencem amb eltutorial. Com podeu veure a l’esquema, hem pintat en diferent color les parts perquè sigui més entenedor el tutorial, però, evidentment, vosaltres podreu optar per fer-ho tot d’un color, com nosaltres, o multicolor.
El material necessari és (A): dos fulls de cartolina de 26cmx16’5cm; en cada un dels fulls marcarem als 11’5cm un plec; un altre plec als 12cm; un als 23’5cm i acabarem amb un plec als 24cm; ens quedarà una pestanya de 2cm. Per la part central, un full de cartolina de 25’5cmx16’5cm; marcarem un plec als 11’5cm i un altre als 14cm; és el llom del nostre mini-àlbum que mesura 2’5cm. Per reforçar el llom retallarem un rectangle de 2cmx16’5cm; és l’espina del llom.
Per muntar el mini-àlbum, col·loquem les peces com veieu a l’esquema (B): les pestanyes de 2cm han de quedar per la part de dintre, perquè són la unió amb la cartolina central. Procedim a enganxar cada part i al final col·loquem l’espina central al llom (C). Ja tenim el mini-àlbum fet. Pleguem per les línies marcades tenint en compte que, on va l’espina, és l’interior del mini-àlbum(D) i tancat (E) queda com un llibre. Només ens queda decorar cada pàgina; nosaltres hem optat per fer-ho de manera simètrica, perquè, quan l’obrim quedi més estètic, però vosaltres podeu decorar-lo com més us agradi. Ja està llest per posar les fotos; tenim 10 pàgines per fer-ho. Heu de tenir en compte, per això, la portada i la contraportada, que són les pàgines que van al costat del llom.
Us agrada aquest petit projecte? Esperem que sí i que us animeu a fer-lo.

COL·LECCIONA MOMENTS EN FORMAT MINI-ÀLBUM!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI FOTO ÁLBUM.

El mini-álbum que esta semana, Les Antònies, os presentamos es muy sencillo, pero muy original. Además, es ideal para coleccionar.
Empecemos con el tutorial. Como podéis ver en el esquema, hemos pintado de diferente color las partes para que sea más claro el tutorial, pero, evidentemente, vosotr@s podréis optar por hacerlo todo de un color, como nosotras, o multicolor.
El material necesario es (A): dos hojas de cartulinade 26cmx16’5cm; en cada una de las hojas marcaremos a los 11’5cm un pliegue; otro pliegue a los 12cm; uno a los 23’5cm y acabaremos con un pliegue a los 24cm; nos quedará una pestaña de 2cm. Para la parte central, una hoja de cartulina de 25’5cmx16’5cm; marcaremos un pliegue a los 11’5cm y otro a los 14cm; es el lomo de nuestro mini-álbum que mide 2’5cm. Para reforzar el lomo recortaremos un rectángulo de 2cmx16’5cm; es la espina del lomo.
Para montar el mini-álbum, colocamos las piezas como veis en el esquema (B): las pestañas de 2cm han de quedar por la parte de dentro, porqué son la unión con la cartulinacentral. Procedemos a pegar cada parte y al final colocamos la espina central en el lomo (C). Ya tenemos el mini-álbumhecho. Plegamos por las líneas marcadas teniendo en cuenta que, donde va la espina, es el interior del mini-álbum(D) y cerrado (E) queda como un libro. Solo nos queda decorar cada página; nosotras hemos optado por hacerlo de manera simétrica, para que, cuando lo abramos quede más estético, pero vosotr@s podéis decorarlo como más os guste. Ya está listo para poner las fotos; tenemos 10 páginas para hacerlo. Tened en cuenta, por esto, la portada y la contraportada, que son las páginas que van al lado del lomo.
¿Os gusta este pequeño proyecto? Esperamos que sí i que os animéis a hacerlo.¡¡¡COLECCIONA MOMENTOS EN FORMATO MINI-ÁLBUM!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI PHOTO ALBUM.

The mini-album that, Les Antònies, are presenting this week is very simple, but very original. In addition, it is ideal to collect.
Let’s start with the tutorial. As you can see in the diagram, we have painted in different colour the parts to make it more understandable tutorial, but, of course, you can choose to make all of one colour, like us, or multicoloured.
The materials we need are (A): two sheets of cardboardof 26cmx16’5cm; in each of the sheets to mark an 11’5cm a fold; another fold to 12 cm; one more to 23’5cm and end up with a foldto 24 cm; we keep a tab of 2 cm. To the central part, a sheet of cardboard of 25’5cmx16’5cm; we make a fold mark an 11’5 cm and another to 14 cm; is the back of our mini-albumthat measures 2’5cm. To reinforce the back we cut a rectangle of 2cmx16’5cm; is the spine of the back.
To mount the mini-album, place the pieces as you can see in the diagram (B): the tabs should be 2cm for the part inside, because they are the union with the central piece of cardboard. Proceed to stick each part and in the end put the central spine on the back (C). We already have the mini-albumdid. We fold by the marked lines taking care that, where the spine is, it’s the interior of the mini-album (D) and closed (E) it’s like a book. We only have to decorate each page; we have chosen to do so symmetrically, so that when we open it is more aesthetic, but you can decorate it as you like. You are now ready to put the photos; we have 10 pages to do so. Keep in mind, for this, the cover and the back cover, which are the pages that go next to the spine.
Do you like this little project? Hopefully yes, and you decide to do it.

COLLECT MOMENTS IN FORMAT MINI-ALBUM!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page