Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: JELLYROLL RACE.

En aquest tutorial, Les Antònies us volem explicar les beceroles de l’anomenada JellyRoll Race. Nosaltres ho hem fet en petit i amb retalls, però normalment es fa amb les tires pre-tallades dels JellyRolls i es poden confeccionar vànoves multicolors, de la mesura que es desitgi.
Nosaltres hem fet servir 20 tires de 45cmX6cm (1), però podeu adaptar-ho a les vostres necessitats: més tires, més llargues o més amples, la manera de treballar és la mateixa; si teniu  un JellyRoll no cal fer res, s’utilitza tal com està.
Quan ja tenim les tires hem d’unir-les en una tira llarga, tan llarga com tires tinguem. La tècnica d’unió és la següent: agafem dues tires i una d’elles s’encara amb l’altre de la manera que veiem en l’esquema (2), formant una L; cosim en diagonal i, una vegada cosida, retallem deixant un marge de 0’5cm +o- des de la costura (3). Quan obrim ens ha de quedar com en el dibuix (4). Ho fem amb totes les tires fins acabar-les obtenint una tira, per dir-ho d’alguna manera, quilomètrica (5).
Ara ve la part divertida i sorprenent. Agafem una punta de la tira i la unim amb l’altra punta; es a dir, pleguem per la meitat (6). Cosim per un costat de dalt a baix de la tira plegada (7); tallem pel plec (8), obrim (9) i tenim dues tires cosides (10). Repetim l’operació: pleguem per la meitat, de dalt a baix (11); cosim per una banda (12); tallem pel plec (13) i, quan obrim, ja tenim quatre tires cosides (14). Ho hem de fer fins a tenir la mesura que necessitem; la nostra és petita, per fer un coixí rectangular una mica gran, perquè només hem fet servir 20 tires no gaire llargues; també hem afegit cintes i tapapunts per donar algun toc diferent, però això és totalment optatiu. A YouTube, hi ha un munt de vídeos explicant aquesta tècnica, si voleu veure algun us deixem l’enllaç del tutorial de Missouri Star Quilt Company, on fan una vànova.
Esperem que us hagi agradat i goseu de provar aquesta tècnica senzilla i divertida, que pot donar uns resultats sorprenents.

UNA CURSA COSIDA!!!

TUTORIAL PATCHWORK: JELLYROLL RACE.

En este tutorial, Les Antònies os queremos explicar los rudimentos de la llamada JellyRollRace. Nosotras lo hemos hecho en pequeño y con retales, pero normalmente se hace con las tiras pre-cortadas de los JellyRolls y se pueden confeccionar colchas multicolores, de la medida que se desee.
Nosotras hemos usado 20 tiras de 45cmX6cm (1), pero podéis adaptarlo a vuestras necesidades: más tiras, más largas o más anchas, la manera de trabajar es la misma; si tenéis  un JellyRollno se ha de hacer nada, se usa tal como está.
Cuando ya tenemos las tiras tenemos que unirlas en una tira larga, tan larga como tiras tengamos. La técnica de unión es la siguiente: cogemos dos tiras y una de ellas se encara con la otra de la manera que vemos en el esquema (2), formando una L; cosemos en diagonal y, una vez cosida, recortamos dejando un margen de 0’5cm +o- desde la costura (3). Cuando abrimos nos ha de quedar como en el dibujo (4). Lo hacemos con todas lastiras hasta acabarlas obteniendo una tira, por decirlo de alguna manera, quilométrica (5).
Ahora viene la parte divertida y sorprendente. Cogemos una punta de la tira y la unimos con la otra punta; es decir, plegamos por la mitad (6). Cosemos por un lado de arriba a abajo de la tira plegada (7); cortamos por el pliegue (8), abrimos (9) y tenemos dos tiras cosidas (10). Repetimos la operación: plegamos por la mitad, de arriba a abajo (11); cosemos por un lado (12); cortamos por el pliegue (13) y, cuando abrimos, ya tenemos cuatro tiras cosidas (14). Lo tenemos que hacer hasta tener la medida que necesitamos; la nuestra es pequeña, para hacer un cojín rectangular un poco grande, porqué solo hemos usado 20 tiras no muy largas; también hemos añadido cintas y tapapuntos para dar algún toque diferente, pero esto es totalmente optativo. En YouTube, hay muchos vídeos explicando esta técnica, si queréis ver  alguno os dejamos el enlace del tutorial de Missouri Star Quilt Company, donde hacen una colcha.
Esperamos que os haya gustado y os atreváis a probar esta técnica sencilla y divertida, que puede dar unos resultados sorprendentes.


¡¡¡UNA CARRERA COSIDA!!!

TUTORIAL: PATCHWORK JELLYROLL RACE.

In this tutorial, Les Antònies want to explain the origins of the so-called JellyRollRace. We»ve made it small and with cut-outs, but it’s usually made with pre-cut strips of JellyRolls and can be multicoloured bedspreads, make in the size that you want.
We used 20 strips of 45cmX6cm (1), but you can adapt it to your needs: more strips, longer or wider, the way of working is the same; If you have a JellyRoll you don»t need to do anything, it is used as is.
When we have the strips we have to stitch them together into a long strip, as long as strips we have. The binding technique is the following: take two stripsand one of them facing each other in the way that we see in the outline (2), forming an L; sew diagonally, and once stitched, you cut it, leaving a margin of 0’5 cm + or- from a couture (3). When we open, we should be as in the drawing (4). We do this with all the stripsuntil the end of them getting a strip, to put it in some way, kilometre-long (5).
Now comes the fun part and surprising. Take a tip from the strip and join with the other side. That is to say, let»s fold it in half (6). Sew from top to bottom on one side of the folded strip (7); we cut through the crease (8), open (9) and we have two stripssewn (10). Repeat the operation: Let»s fold it in half, from top to bottom (11); sew on the one side (12); we cut through the crease (13) and, when we open, we already have four strips sewn (14). We have to do to get as much as we need; ours is small, to make a rectangular pad a bit, because we have only used 20 strips not too long; we have also added ribbons and other ornaments to give a different twist, but this is entirely optional. On YouTube, there are a lot of videos explaining this technique, if you want to see some here the link of the tutorial of Missouri Star Quilt Company, where they make a quilt.
We hope you enjoyed it and dared to try this simple and fun technique, which can give amazing results.

A STITCHED RACE!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page