Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES AMB BASE DE PAPER.

En aquest post de patchwork, Les Antònies, us volem ensenyar una tècnica nova, si més no la manera de fer-ho, que hem estat experimentant. Per ser sinceres, les explicacions que us donarem seran la conclusió de com s’ha de fer correctament, després d’haver fallat i haver de corregir el bloc. Nosaltres volíem fer-ho de cop, però hem descobert que és molt més fàcil fer-ho d’ 1/4 en 1/4.
La tècnica que hem fet servir és amb base de paper o foundation paper piecing: es dibuixa el bloc en un paper i es fa servir de plantilla. La nostra base és 1/4 del bloc; com podeu veure està numerada: és l’ordre de costura dels retalls (1). Comencem amb el primer retall, que va a la peça nº 1; ha de ser una mica més gran, perquè hem de comptar amb el marge de les costures. Girem el paper i, damunt del nº1, col·loquem el retall de cara i fixat amb una agulla (2). El següent pas consisteix en agafar el retall de la peça nº2, recordeu que ha de ser més gran que el dibuix, i l’encarem al retall 1, preparat per cosir (3). Girem el paper i cosim per la línia d’unió de la peça 1 i la 2 (4). Girem, traiem les agulles i obrim (5); planxem i retallem el sobrant, però sempre deixem marge de costura (6). Col·loquem el retall de la peça nº3, encarat amb els retalls 1 i 2 i el fixem amb una agulla (7). Girem i cosim per la línia d’unió (8). Tornem a girar el paper; repetim la fase d’obrir, planxar i retallar (9). Acabem amb l’última peça repetint totes les passes: encarem i fixem el retall nº4 (10), girem i cosim (11), tornem a girar, obrim, planxem i retallem (12). Ja tenim el nostre 1/4 de bloc fet; només queda desenganxar el paper (13) i repetir-ho tres vegades més (14).
Amb les quatre peces fetes, formem el bloc (15) i les cosim. Com podeu veure, nosaltres hem fet variacions en els colors; només hem fet servir el mateix color a les peces exteriors. També podeu veure què, al centre, hem posat un botó: és part del rescat d’urgència del nostre experiment.
Si us animeu amb aquest bloc, us podeu descarregar la plantilla. També us deixem el patró del bloc amb l’especificació dels colors i el seu ordre.
Esperem que us hagi agradat l’experiment. Ja veieu que el resultat és molt bonic i acolorit.

DEIXEM VOLAR LES COMETES!!!


TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES CON BASE DE PAPEL.

En este post de patchwork, Les Antònies, os queremos enseñar una técnica nueva, al menos la manera de hacerlo, que hemos estado experimentando. Para ser sinceras, las explicaciones que os daremos serán la conclusión de como se ha de hacer correctamente, después de haber fallado y tener que corregir el bloque. Nosotras queríamos hacerlo de una vez, pero hemos descubierto que es mucho más fácil hacerlo de 1/4 en 1/4.
La técnica que hemos usado es con base de papel o foundation paper piecing: se dibuja el bloqueen un papel y se usa de plantilla. Nuestra base es 1/4 del bloque; como podéis ver está numerada: es el orden de costura de los retales (1). Empezamos con el primer retal, que va en la pieza nº1; ha de ser un poco más grande, porque tenemos que contar con el margen de las costuras. Giramos el papel y, sobre el nº1, colocamos el retal de cara y fijado con un alfiler (2). El siguiente paso consiste en coger el retal de la pieza nº2, recordad que ha de ser más grande que el dibujo, y la encaramos al retal 1, preparado para coser (3). Giramos el papel y cosemos por la línea de unión de la pieza 1 y la 2 (4). Giramos, sacamos los alfileres y abrimos (5); planchamos y recortamos lo que sobra, pero siempre dejamos margen de costura (6). Colocamos el retal de la pieza nº3, encarado con los retales 1 y 2 y lo fijamos con un alfiler (7). Giramos y cosemos por la línea de unión (8). Volvemos a girar el papel; repetimos la fase de abrir, planchar y recortar (9). Acabamos con la última pieza repitiendo todos los pasos: encaramos i fijamos el retal nº4 (10), giramos y cosemos (11), volvemos a girar, abrimos, planchamos y recortamos (12). Ya tenemos nuestro 1/4 de bloque hecho; solo queda retirar el papel (13) y repetirlo tres veces más (14).
Con las cuatro piezas hechas, formamos el bloque(15) y las cosemos. Como podéis ver, nosotras hemos hecho variaciones en los colores; solo hemos usado el mismo color en las piezas exteriores. También podéis ver que, en el centro, hemos puesto un botón: es parte del rescate de urgencia de nuestro experimento.
Si os animáis con este bloque, os podéis descargar la plantilla. También os dejamos el patrón del bloque con la especificación de los colores y su orden.
Esperamos que os haya gustado el experimento. Ya veis que el resultado es muy bonito y colorido.
¡¡¡DEJEMOS VOLAR LAS COMETAS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: FLYING KITES & FOUNDATION PAPER PIECING.

In this post of patchwork, Les Antònies, teach a new technique, at least the way to do it, we’ve been experiencing. To be sincere, the explanations that we give you will be the conclusion of how it should be done properly, after having failed and had to correct the block. We wanted to do it in one piece, but we have discovered that it is much easier to do it 1/4 in 1/4.
The technique that we used is paper-based or foundation paper piecing: draws the blockon a paper and it’s used like a template. Our base is 1/4 of the block; as you can see are numbered: is the order of sewing scraps (1). Let’s start with the first fabric, which was at track No. 1; it should be a little bigger, because we have to count on the margin of the seams. Turn the paper and, on the No. 1, place the right face and fixed with a PIN (2). The next step is to take the scrap of piece n ° 2, remember that it should be larger than the drawing, and faced in clipping 1, ready to sew (3). Turn the paper and sew down the line of union of piece 1 and 2 (4). Turn, remove the pins and open (5); iron and cut the excess, but always leave margin for sewing (6). Place the scrap of the piece No. 3, faced with fabrics 1 and 2 and fix with a needle (7). Turn and sew down the line of union (8). We turn the paper; we repeat the phase of open, ironing and trim (9). We end up with the final piece by repeating all the steps: face and fix the clipping path no. 4 (10), turn and sew (11), we turn off, open, iron and cut (12). We already have our 1/4 block; It remains only to remove the paper (13) and repeat it three times more (14).
With the four pieces made, make up the block(15) and sew. As you can see, we’ve made variations in the colours; we have only used the same colour outerwear. You can also see what, in the centre, we have placed a button: it is part of the emergency rescue of our experiment.
If you decide with this block, you can download the template. Also take a look at the pattern of the block with the specification of the colours and their order.
We hope you enjoyed the experiment. As you can see that the result is very nice and colourful.


LET US FLY KITES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page