Skip links

Tutorial patchwork: De 16 cuadrados a 2 bloques. (1ª PART)

Avui comencem una sèrie de blocs que us donaran idees per aprofitar tots els retalls. També podeu fer-ho amb teles coordinades per fer un projecte gran, però ja veureu com són ideals per treure’ns del damunt aquells trossos de roba que són massa grans per llençar, però massa petits per fer un treball més complet.
La primera idea que us proposem us l’explicarem en dues parts. Veureu que és molt senzilla, però l’explicació massa llarga per fer-ho d’una vegada.
El primer que necessitem són 16 quadrats diferents (aquesta és la nostra opció) de 10cmX10cm; els distribuïu en 4 fileres de 4, al vostre gust (1).
Una vegada decidida la posició de cada quadrat comencem cosint la primera filera: Unim els dos primers quadrats amb una costura (2); cosim el tercer (3) i acabem la filera cosint el quart quadrat als altres tres (4). Ho fem amb les restants fileres.
Ara unirem les quatre fileres resultants: Cosim la primera i segona filera (5), continuem amb la tercera (6) i rematem cosint la quarta filera (7). Ja tenim un bloc de 16 quadrats (8).
Començarem la transformació. El tall que farem serà en forma d’aspa per aconseguir quatre triangles (9) que marcarem com A, B, C i D.
Separarem A i B i formarem un quadrat, oposant la posició inicial (10). Com podeu observar, al centre en queden quatre quadratssencers. Procedirem a cosir els dos triangles pel centre (11) procurant que ens quedin ben alineats. Un incís: nosaltres no som les millors cosidores del mon, però prometem millorar. De tota manera, qui sap cosir bé ho pot fer més polit i centrat que nosaltres. La resta no defalliu, ja us anirà quedant millor a mesura que practiqueu: com nosaltres.
Ja tenim el primer bloc(12). Per no deixar-lo tan simple, l’emmarcarem. Hem fet servir una tela llisa, però es pot utilitzar una tela amb un estampat en contrast, o neutre. La quantitat que necessitem és un quadratde 25cmX25cm. O un de la mateixa mida del bloc.
Encarem el quadratllis i el bloc (13). Els unim cosint quatre costures al voltant (14). Amb un llapis dibuixem una creu en forma d’aspa a la tela llisa (15). Amb els dits, separem les teles pel centre, ja que només volem tallar la tela llisa (16). Amb les tisores tallem seguint la marca, sense tallar el bloc, només la tela del damunt (17). Obrim, planxem (18) i ja tenim el bloc acabat (19).
Què us sembla? El resultat és molt atractiu i divertit.
LA SETMANA VINENT, LA SEGONA PART!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES. (1ª PARTE)
 
Hoy iniciamos una serie de bloques que os darán ideas para aprovechar todos los retales. También podéis hacerlo con telas coordinadas para hacer un proyecto grande, pero ya veréis como son ideales para sacarnos de encima aquellos trozos de ropa que son demasiado grandes para tirar, pero demasiado pequeños para un trabajo más completo.
La primera idea que os proponemos os la explicaremos en dos partes. Veréis que es muy sencilla, pero la explicación demasiado larga para hacerlo de una tirada.
Necesitaremos 16 cuadrados diferentes (esta es nuestra opción) de 10cmX10cm; los distribuís en 4 hileras de 4, a vuestro gusto (1).
Una vez decidida la posición de cada cuadradoempezamos cosiendo la primera hilera: unimos los dos primeros cuadrados con una costura (2); cosemos el tercero (3) y acabamos la hilera cosiendo el cuarto cuadrado a los otros tres (4). Lo hacemos con las restantes hileras.
Ahora uniremos las cuatro hileras resultantes: cosemos la primera y la segunda hilera (5), continuamos con la tercera (6) y rematamos cosiendo la cuarta hilera (7). Ya tenemos un bloque de 16 cuadrados (8).
Empezaremos la transformación. El corte que haremos será en forma de aspa para conseguir cuatro triángulos (9) que marcaremos como A, B, C y D.
Separaremos A y B y formaremos un cuadrado, oponiendo la posición inicial (10). Como podéis observar, en el centro quedan cuatro cuadrados completos. Procederemos cosiendo los dos triángulos por el centro (11) procurando que nos queden bien alineados. Un inciso: nosotr@s no somos l@s mejores costurer@s del mundo, pero prometemos mejorar. De todas formas, quien sabe coser bien lo puede hacer más pulido y centrado que nosotr@s. El resto no desesperéis, ya os quedara mejor a medida que practiquéis; como nosotr@s.
Ya tenemos el primer bloque (12). Para no dejarlo tan simple, lo enmarcaremos. Hemos usado una tela lisa, pero se puede usar una tela estampada en contraste o neutra. La cantidad que necesitamos es un cuadrado de 25cmX25cm. O uno de la misma medida del bloque.
Encaramos el cuadrado liso y el bloque (13). Los unimos cosiendo cuatro costuras alrededor (14). Con un lápiz dibujamos una cruz en forma de aspa en la tela lisa (15). Con los dedos, separamos las telas por el centro, ya que solo queremos cortar la tela lisa (16). Con las tijeras cortamos siguiendo la marca, sin cortar el bloque, solo la tela de encima (17). Abrimos, planchamos (18) y ya tenemos el bloque acabado (19).
¿Qué os parece? El resultado es muy atractivo y divertido.

 

 
¡¡¡LA SEMANA QUE VIENE, LA SEGUNDA PARTE!!!
 
PATCHWORK TUTORIAL: OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS. (1st PART)
 
Today we begin a series of blocks that will give you ideas to take advantage of all the scraps. You can also do this with coordinated fabrics to make a large project, but already you can see as they are ideal to get rid of those pieces of clothing that are too big to pull, but too small for a more complete work.
The first idea that we propose we will explain you in two parts. You will see that it is very simple, but the explanation too long to make it a spin.
We need 16 different squares (this is our option) of 10cmX10cm; you redistribute them in 4 rows of 4, to your taste (1).
Once determined the position of each squarebegan sewing the first row: combine the first two squares with a seam (2); we sew the third (3) and just the row stitching fourth square to the other three (4). We do this with the remaining rows.
Now join the four resulting rows: we sew the first and second rows (5), we continue with the third (6) and top stitching the fourth row (7). We have a block of 16 squares (8).
We will begin the transformation. The hack we will be in the form of X to make four triangles (9) that mark an as A, B, C and D.
We will sever A and B and create a square, opposing the initial position (10). As you can see, in the middle, are four complete squares. We will proceed to sewing the two triangles by the centre (11) ensure that they are properly aligned. A subsection: we aren’t the best seamstress of the world, but we promise to improve. Anyway, who knows sewing well can make it more polished and focused than us. The rest do not despair, because you better stay as you enjoy; as we.
We already have the first block (12). To keep it simple, we framed it. We have used a smooth fabric, but you can use a neutral or printed in contrast fabric. The amount that we need is a square of 25cmX25cm. Or one of the same size of the block.
We face the square smooth and block (13). Join those sewing four seams around (14). With a pencil draw a cross in the form of X onto the smooth fabric (15). With your fingers, separate fabrics by the centre, since we only want to cut smooth fabric (16). With scissors cut following the mark, without cutting block, only the fabric up (17). We opened, we iron (18) and have finishedblock (19).
What do you think? The result is very attractive and fun.

 

 

 
THE COMING WEEK, THE SECOND PART!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page