Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: COR.


En comptes d’un bloc hem fet un cor de patchwork per poder utilitzar-lo com a aplicació, coixí o allò que vulgueu.
La tècnica que hem fet servir està inspirada en una que vam veure en un vídeo de You Tube de Missouri Star Quilt Company i l’hem reinterpretat. Hi ha tècniques més senzilles, però a aquestes alçades ja sabeu com ens agrada provar coses noves.

Necessitem paper Manila, retalls variats de tela de patchwork i, si pot ser, unes tisores dentades.

 1. Retallem un cor de paper Manila. El que nosaltres hem fet és de 20 cm d’alt x 24 cm d’ample.
 2. Dels retalls de tela farem tires de 4 cm d’ample. El llarg no és tan important, però podeu fer-les de 21 o 22 cm, més que res per que cobreixi bé el cor i tingueu marge. Algunes poden ser més curtes ja que, depenent on vagi, no cal que sigui tan llarga.
 3. A nosaltres ens han calgut 9 tires (si us heu fixat, les dues tires dels extrems són iguals en els dos costats, però vosaltres podeu fer-les totes diferents)
 4. Amb les tires ja tallades escollim la que ha d’anar al centre i la fixem al cor de paper amb una agulla o amb pega de teixit.
 5. A continuació escollim la segona tira i la cosim a la del centre amb costura d’uns 0,50 cm. El paper també quedarà cosit.
 6. Fem el mateix amb la tercera i així fins que les tenim totes cosides.
 7. No passa res si las dels extrems sobresurten molt, millor d’aquesta manera per tenir marge a l’hora de rematar el treball. El cor ha de quedar totalment cobert.
 8. Per finalitzar, girem per la banda del cor de paper i retallem el que sobra fent la figura del cor. Nosaltres ho hem retallat amb tisores dentades i així no es desfilen les teles. Només queda retirar el paper i planxar.


Ja està llest per guarnir coixins, samarretes, bosses o el que us passi pel cap.

PORTEM EL PATCHWORK AL COR!!!

TUTORIAL PATCHWORK: CORAZÓN.

En vez de un bloque hemos hecho un corazón de patchwork para poder utilizarlo como aplicación, un cojín o lo que queráis.

La técnica que hemos usado está inspirada en una que vimos en un video de YouTube de Missouri Star Quilt Company y la hemos reinterpretado. Hay técnicas más sencillas, pero a estas alturas ya sabéis como nos gusta probar cosas nuevas.

Necesitamos papel manila, retales de telas de patchwork y, si puede ser, unas tijeras dentadas.


 1. Recortamos un corazón de papel manila. El nuestro es de 20 cm de alto x 24 cm de ancho.
 2. Con los retales de tela hacemos tiras de 4 cm de ancho. El largo no es tan importante, pero podéis hacerlos de 21 o 22 cm, más que nada para que cubra bien el corazón y tengáis margen. Algunas pueden ser más cortas ya que, dependiendo de la posición, pueden ser más cortas.
 3. Nosot@s hemos necesitado 9 tiras (si os habéis fijado, las dos tiras de los extremos son iguales en los dos lados, pero vosotr@s podéis hacerlas todas diferentes).
 4. Con las tiras ya cortadas escogemos la que irá en el centro y la fijamos al corazón de papel con un alfiler o con pega para tejido.
 5. A continuación escogemos la segunda tira y la cosemos con una costura de más o menos 0,50 cm a la del centro. El papel también quedará cosido.
 6. Hacemos lo mismo con la tercera y así hasta coser todas las tiras.
 7. No pasa nada si las tiras de los extremos sobresalen mucho, mejor para así para tener margen a la hora de rematar el trabajo. El corazón ha de quedar totalmente cubierto.
 8. Para finalizar, giramos por la parte del corazón de papel y recortamos lo que sobra siguiendo el perfil. Nosot@s lo hemos hecho con tijeras dentadas ya que así no de deshilachan los tejidos. Solo queda retirar el papel y planchar.


Ya está listo para adornar cojines, camisetas, bolsos o lo que tengáis en mente.

¡¡¡LLEVAMOS EL PATCHWORK EN EL CORAZÓN!!!

PATCHWORK TUTORIAL: HEART.

Instead of a block, we have made a heart of patchwork to use it use as an application, a cushion or whatever you want.The technique that we used is inspired by one that we saw in a video from You Tube of Missouri Star Quilt Company and we have reinterpreted it. There are more simple techniques, but at this point you know as we like to try new things.

We need Manila paper, scraps of patchwork fabrics and, if it’s possible, a toothed scissors.


 1. Cut a heart of Manila paper. What we’ve done is 20 cm high x 24 cm wide.
 2. With the scraps of fabric we make strips 4 cm wide. The long is not so important, but you can make them from 21 or 22 cm, more than anything else to cover the heart and keep the margin. Some may be shorter since, depending on the position, don’t need to be so long.
 3. We have needed 9 strips (if you have notice, the two strips of the ends are the same on both sides, but you can make them all different)
 4. With the strips already cut we choose the one that has to go to the Centre and set it to the heart of paper with a needle or with tissue glue.
 5. Then we choose the second strip and sew it with a seam of about 0.50 cm to the centre. The paper will also be stitched.
 6. Do the same with the third and so on until we have all the strips sewn.
 7. Nothing happens if the strips of the ends protrude much, better to thus have margin to finish the work. The heart should be fully covered.
 8. Finally, turn on the part of the heart of paper and cut leftover following the profile. We have done with pinking scissors and so not of frayed tissue. Only remove the paper and iron.


You’re ready to decorate cushions, t-shirts, bags or whatever you haven mind.

WE BRING THE PATCHWORK IN THE HEART!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page