Skip links

Tutorial Patchwork: Aprovecha los retales

Si en els anteriors posts parlàvem d’aprofitar els trossos petits de tela, amb el bloc d’avui aprofitarem els retalls més petits.
Per començar necessitarem 4 trossos de paper (de seda o de diari) de 14,5cmx14,5cm i 28 retalls de 4cm d’ample, de diferents llargades. Ens calen 4 que siguin de 21cm de llarg perquè són l’eix central de cada quadrat. A cada quadrat van 7 tiresdiferents (1).
Abans de cosir escollim la combinació de tires que volem per cada quadrat. Anem posant la més llarga al mig i les següents en disminució, deixant a les puntes, les més curtes. No passa res si sobresurten del paper; ja retallarem al final. Com que treballarem en diagonal, marquem amb un llapis la diagonal de cada quadrat (2) i fixem amb agulles la tira més llarga, centrada en la diagonal (3).
A partir d’aquí, comencem a cosir. Unim la primera tira a la central (4); la segona, la cosim a la banda oposada (5); continuem cosint la tercera (6), la quarta (7), la cinquena (8) i acabem amb la sisena (9). A mida que cosim podem anar planxant, per treballar més còmodament (10).
Ja podem retallar, seguint el patró de paper, el teixit que ens sobri (11). Separem el paper de la tela (12) i ja tenim el primer mini bloc fet (13). Amb els quatre mini blocs acabats i col·locats (14) comencem a muntar el bloc gran. Cosim els dos mini blocs superiors i els dos mini blocs inferiors (15); i cosim els dos grups, pel centre, (16) donant per acabat el bloc(17).
Hem decidit emmarcar-lo. Per fer això necessitem dues tires de 4cmx26cm i dues tires de 4cmx34cm, d’un teixit preferentment llis (18). Comencem cosint les tires curtes; una a la part superior (19) i l’altra a la part inferior (20). Ara toca cosir les tires laterals, a la dreta (21) i a l’esquerra (22). Polim, quadrem i ja tenim el bloc acabat del tot (23).
Hem aconseguit un blocmolt colorista i variat, perfecte per una flassada o un coixí per la cambra dels nens.

 

NO LLENCEM RES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: APROVECHA LOS RETALES.
 
Si en los anteriores post hablábamos de aprovechar los trozos pequeños de tela, con el bloque de hoy aprovecharemos los retales más pequeños.
Para empezar necesitaremos 4 trozos de papel (de seda o de periódico) de 14,5cmx14,5cm y 28 retales de 4cm de ancho, de diferentes largos. Es indispensable que 4 sean de 21cm de largo porqué son el eje central de cada cuadrado. En cada cuadradovan 7 tiras diferentes (1).
Antes de coser escogemos la combinación de tiras que queramos para cada cuadrado. Ponemos la más larga en medio y las siguientes en disminución, dejando en las puntas, las más cortas. No pasa nada si sobresalen del papel; ya recortaremos al final. Como que trabajaremos en diagonal, marcamos con un lápiz la diagonal de cada cuadrado (2) y fijamos con alfileres la tira más larga, centrada en la diagonal (3).
A partir de aquí, empezamos a coser. Unimos la primera tiraa la central (4); la segunda, la cosemos en el lado opuesto (5); continuamos cosiendo la tercera (6), la cuarta (7), la quinta (8) y acabamos con la sexta (9). A medida que cosemos podemos ir planchando, para trabajar más cómodamente (10).
Ya podemos recortar, siguiendo el patrón de papel, el tejido que nos sobre (11). Separamos el papel de la tela (12) y ya tenemos el primer mini bloque hecho (13). Con los cuatro mini bloques acabados y colocados (14) empezamos a montar el bloque grande. Cosemos los dos mini bloques superiores y los dos mini bloques inferiores (15); y cosemos los dos grupos, por el centro, (16) dando por acabado el bloque (17).
Hemos decidido enmarcarlo. Para hacer esto necesitamos dos tiras de 4cmx26cm y dos tirasde 4cmx34cm, de un tejido preferentemente liso (18). Empezamos cosiendo las tiras cortas; una en la parte superior (19) y la otra en la parte inferior (20). Ahora toca coser las tiras laterales, a la derecha (21) y a la izquierda (22). Pulimos, cuadramosy ya tenemos el bloque acabado del todo (23).
Hemos conseguido un bloque muy colorista y variado, perfecto para una manta o un cojín para la habitación de los niños.

 

 
¡¡¡NO TIRAMOS NADA!!!
 
 
PATCHWORK TUTORIAL: LEVERAGES THE SCRAPS.
 
If in the previous posts we talked about taking advantage of the small pieces of cloth, with the block today we will take the smaller cuts.
To begin we will need 4 pieces of paper (silk or newspaper) 14,5cmx14,5cm and 28 scraps of 4cm wide, of different lengths. It is essential that 4 are 21 cm long are the central axis of each square. In each square are 7 different strips (1).
Before sewing we choose the combination of stripsthat we want for each square. We will be putting the longest in the middle and the following on decline, leaving the tips, the shorter. Nothing happens if you stick out of the paper; we already cut at the end. As you work in diagonal, mark with a pencil the diagonal on each square (2) and look with needles the longest strip, centred on the diagonal (3).
From here, we begin to sew. Join the first stripin the central (4); the second, sewed on the opposite side (5); continue sewing the third (6), the fourth (7), the fifth (8) and ended up with the sixth (9). As they sew you can go ironing, to work more comfortably (10).
We can cut, following the pattern of paper, the fabrics that sober us (11). We separate the paper of the fabric (12) and we already have the first mini block (13). With the four mini blocks finished and placed (14) we start to ride the big block. With four mini blocks finished and placed (14) began to assemble large block. We sew the two mini blocks upper and two mini blocks lower (15); and sew the two groups, through the centre, (16) resulting in finishing block (17).
We have decided to frame it. To do this we need twostrips of 4cmx26cm and two stripsof 4cmx34cm, of a fabric preferably plain (18). We started sewing short strips; one at the top (19) and the other at the bottom (20). Now sew the side strips, right (21) and (22) left. We polish, trimming and already have finished the block at all (23).
We’ve got a block very colourful and varied, perfect for a blanket or a pillow for the children’s room.

 

DO NOT THROW ANYTHING OUT!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page