Skip links

tutorial patchwork: 9 cuadrados mágicos.

Continuem amb la sèrie de blocs per aprofitar retalls. Aquesta setmana treballarem amb trossos més grans, però cada un d’ells diferent.
Per fer aquesta composició necessitem només 9 quadrats de 12cmX12cm (1). Podeu adaptar la mesura depenent dels retalls que tingueu. Mesureu el més petit i ajusteu la resta.
Distribuïm els quadratscom més ens agradi. Us recomano que deixeu al centre el més contrastat de color i, al voltant, poseu els més iguals. Quan la composició ja estigui feta comencem a cosir les tires. Primer cosim la tira de dalt: unim al quadrat central el quadrat de la dreta (2), continuem cosint el de l’esquerra (3). Ho fem amb la resta de fileres.
Amb les tres fileres fetes passem a cosir-les entre elles: la filera 2 amb la 1 (4) i la 3 amb la 2 i l’1 (5). Ja tenim el nostre bloc de 9 quadrats (6).
Per fer la nostra màgia aquesta vegada tallarem pel mig, verticalment i horitzontalment, fent una creu (7). Separem els blocs obtinguts (8). Seguint l’esquema, distribuirem els blocs per formar el nou bloc (10). Guieu-vos pels quadrats petitets, que són els de color més contrastat.
Amb la posició de cada mini-blocdecidida, ja podem cosir com sempre: primer els dos quadrats superiors (11); continuem amb els dos inferiors (12); i acabem cosint els dos grups obtinguts pel centre (13). Planxem, quadrem, i ja tenim el nou bloc fet.
Com ja heu pogut comprovar amb els blocs que hem fet seguint aquest sistema d’unir quadrats de diferents colors, les variacions són infinites; només cal saber per on fer el tall.
Ens agrada jugar amb els colors, per això ens agrada fer diferents blocs de patchwork.

 

LA MÀGIA ESTÀ EN EL TALL!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: 9 CUADRADOS MAGICOS.
 
Continuamos con la serie de bloques para aprovechar retales. Esta semana trabajamos con trozos más grandes, pero cada uno de ellos diferente.
Para hacer esta composición necesitamos solo 9 cuadradosde 12cmX12cm (1). Podéis adaptar la medida según la de los retales que tengáis. Medid el más pequeño y ajustad el resto.
Distribuimos los cuadrados como más nos guste. Os recomiendo que dejéis en el centro el más contrastado de color y, alrededor, pongáis los más parecidos entre ellos. Cuando la composición ya este hecha empezamos a coser las tiras. Primero cosemos la tira de arriba: unimos al cuadrado central el cuadrado de la derecha (2), continuamos cosiendo el de la izquierda (3). Lo hacemos con el resto de hileras.
Con las tres hileras hechas pasamos a coserlas entre ellas: la hilera 2 con la 1 (4) y la 3 con la 2 y la 1 (5). Ya tenemos nuestrobloque de 9 cuadrados (6).
Para hacer nuestra magia esta vez cortaremos por el medio, verticalmente y horizontalmente, haciendo una cruz (7). Separamos los bloquesobtenidos (8). Siguiendo el esquema, distribuiremos los bloques para formar el nuevo bloque(10). Guiaros por los cuadrados pequeñitos, que son los de color más contrastado.
Con la posición de cada mini-bloque decidida, ya podemos coser como siempre: primero los dos cuadrados superiores (11); continuamos con los dos inferiores (12); y acabamos cosiendo los dos grupos obtenidos por el centro (13). Planchamos, cuadramos, y ya tenemos el nuevo bloquehecho.
Como ya habéis podido comprobar con los bloques que hemos hecho siguiendo este sistema de unir cuadradosde diferentes colores, las variaciones son infinitas; solo necesitamos saber por dónde cortar.
Nos gusta jugar con los colores, por esto nos gusta hacer diferentes bloques de patchwork.

 

¡¡¡LA MAGIA ESTA EN EL CORTE!!!
 
TUTORIAL: PATCHWORK 9 MAGIC SQUARES.
 
We continue with the series of blocks to take scraps. This week we work with larger pieces, but each one of them different.
To make this composition we need only 9 squares12cmX12cm (1). You can adapt the measurement according to the scraps that you have. Measuring the smallest and re-arrange the rest.
We distribute the squares as we like. We recommend that you leave in the centre the more contrasting colour, and get around, the more similarities among them. When the composition as this made started to sew the strips. First sew the strip above: we join the central square to the square on the right (2), continue sewing the left (3). We do this with the rest of the rows.
With the three rows we sew them together: the row 2 with 1 (4) and 3 with 2 and 1 (5). We already have our block of 9 squares (6).
To make our magic this time cut in half, vertically and horizontally, making a cross (7). We separate the blocks obtained (8). According to the scheme, we will distribute the blocks to form the new block (10). Guide you through the tiny squares, which are the most contrasting colour.
With the position of each mini-blockdetermined, we can sew as usual: first the two squares over (11); we continue with the two below (12); and we finished sewing the two groups obtained by the centre (13). Ironing, trimming, and we already have the new block.
As you’ve already seen with the blocks that we have done following this system of squaresof different colours, the variations are endless. You just need to know where to make the cut.
We like to play with the colours, so we like to make different patchwork blocks.
 
THE MAGIC IS IN THE CUT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page