Skip links

Tutorial mini album scrapbook.

Avui us volem ensenyar el nostre primer mini àlbum. Us hem de confessar que nosaltres estem a les beceroles de l’scrapbook i tot és nou per nosaltres.
Veient un tutorial de l’Elena Roche del blog “Pega, papel,tijeras” ens inspiràrem per fer la nostra versió. Ella feia un porta etiquetes i nosaltres l’hem adaptat a mini àlbum.
Comencem pel principi. Els materials que hem utilitzat són reciclats; teníem impressions de dibuixos nostres i els hem fet servir en comptes dels papers estampats per scrapbook. Aleshores, necessitem (1): 4 fulls d’estampats diferents de 15X20 cm, per fer les pàgines del mini àlbum (A,B,C,D); 1 full d’un altre estampat de 16X22 cm, per fer la portada (E); 1 tros estampat de 5X16 cm, per fer el llom (F); i, finalment, 2 fulls estampats iguals de 10X16 cm, per fer les contraportades interiors (G,H).
Separem els 4 fulls de 15X20 cm i els pleguem per la meitat (2); a cada full fem un plec d’1 cm per banda (3); una vegada marcats els plecs retallem els que ens sobren per poder unir els fulls (4): els fulls A i D els deixem igual, no tallem res; del full B només tallem la pestanya de l’esquerra; i del full C tallem les dues pestanyes. Enganxem els fulls: posem cola en la pestanya dreta del full A (5) i enganxem el full B per la banda que no té pestanya (6); encolem la pestanya de B i enganxem el full C (7); acabem el plec de fulls interiors encolant la pestanya esquerra de D i enganxem el full C (8).
Per fer la portada només hem de plegar per la meitat el full E de 16X22 cm (9). Obrim i, a la part interior, enganxem el fulls del mini àlbum. Primer encolem la pestanya dreta del full D i el col·loquem centrat, però arran de la vora exterior de la tapa dreta del full E (10); continuem encolant la pestanya esquerra del full A i tanquem la portada per enganxar bé (11). Una vegada està tot ben enganxat obrim i comprovem que tot està bé. Com podreu observar, ens queda un espai entre el llom i els fulls de la llibreta: és per poder obrir millor.
Per fer les contraportades interiors, res més fàcil que obrir i sobre la tapa dreta del mini àlbum enganxem el full G de 10X16 cm (12) i, a la tapa esquerra, fem el mateix amb el full H (13). Si són una mica més gran que les tapes, només cal que, quan estiguin ben enganxades, talleu el sobrant (14).
Ja estem arribant al final. Només ens queda posar el llom. Encolem el tros F de 5X16 cm (15); la meitat esquerra l’enganxem al davant (16) i la meitat dreta l’enganxem al darrere (17). Comprovem que tot està bé obrint el mini àlbum (18) i finalitzem decorant una mica per dissimular les juntures del llom (19). Ara ja està acabat del tot (20), llest per posar tot allò que vulgueu.
Esperem que us animeu, com nosaltres, a provar l’art de l’scrapbook.
PER FOTOS O COM PORTA ETIQUETES EL MINI ÀLBUM MÉS ACOLORIT!!!
 
TUTORIAL MINI ÁLBUM SCRAPBOOK.
 
Hoy os queremos enseñar nuestro primer mini álbum. Os tenemos que confesar que nosotr@s estamos en el nivel básico de scrapbook y todo es nuevo para nosotr@s.
Viendo un tutorial de Elena Roche del blog “Pega, papel, tijeras” nos inspiramos para hacer nuestra versión. Ella hacia un porta etiquetes y nosotr@s lo hemos adaptado a mini álbum.
Empecemos por el principio. Los materiales que hemos usado son reciclados; teníamos impresiones de dibujos nuestros y los hemos usado en sustitución de los papeles estampados para scrapbook. Entonces, necesitamos (1): 4 hojas de estampados diferentes de 15X20 cm, para hacer las páginas del mini álbum (A, B, C, D); 1 hoja con otro estampado de 16X22 cm, para la portada (E); 1 trozo estampado de 5X16 cm, para el lomo (F); y, finalmente, 2 hojas con el mismo estampado de 10X16 cm, para las contraportadas interiores (G, H).
Separamos las 4 hojas de 15X20 cm y las doblamos por la mitad (2); en cada hoja hacemos un pliegue de 1 cm en cada lado (3); una vez marcados los pliegues recortamos los que sobran para poder unir las páginas (4): las hojas A y D las dejamos igual, no cortamos nada; de la hoja B solo cortamos la pestaña de la izquierda; y de la hoja C cortamos las dos pestañas. Pegamos las hojas: ponemos cola en la pestaña derecha de la hoja A (5) y pegamos la hoja B por el lado que no tiene pestaña (6); encolamos la pestaña de B y pegamos la hoja C (7); acabamos las páginas interiores encolando la pestaña izquierda de D y pegamos la hoja C (8).
Para hacer la portada solo tenemos que plegar por la mitad la hoja E de 16X22 cm (9). Abrimos y, en la parte interior, pegamos las páginas del mini álbum. Primero encolamos la pestaña derecha de la hoja D y la colocamos centrada, pero junto el borde exterior de la tapa derecha de la hoja E (10); continuamos encolando la pestaña izquierda de A y cerramos la portada para pegar bien (11). Una vez está todo bien pegado, abrimos y comprobamos que todo está bien. Como podréis observar, nos queda un espacio entre el lomo y las páginas de la libreta: es para poder abrir mejor.
Para hacer las contraportadas interiores, nada más fácil que abrir y sobre la tapa derecha del mini álbum pegamos la hoja G de 10X16 cm (12) y, en la tapa izquierda, haremos lo mismo con la hoja H (13). Si son un poco más grandes que las tapas, solo tenéis que, cuando estén bien pegadas, cortar el sobrante (14).
Ya estamos llegando al final. Solo nos queda poner el lomo. Encolamos el trozo F de 5X16 cm (15); la mitad izquierda la pegamos delante (16) y la mitad derecha la pegamos detrás (17). Comprobamos que está bien abriendo el mini álbum (18) y finalizamos decorando un poco para disimular las junturas del lomo (19). Ahora ya está acabado del todo (20), listo para poner todo lo que queráis.
Esperamos que os animéis, como nosotr@s, a probar el arte del scrapbook.

 

 
¡¡¡PARA FOTOS O COMO PORTA ETIQUETAS EL MINI ÁLBUM MÁS COLORIDO!!!
 
SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI ALBUM.
 
Today we want to show our first mini album. We must confess that we are at the beginning of the scrapbook and everything is new for us.
Watching a tutorial from Elena Roche of the blog «Pega, papel, tijeras» we feel inspired for to do our version. She made a label case and we’ve adapted to mini album.
Start with the beginning. The materials that we used are recycled; we had impressions of our drawings and used instead of the patterned papers to scrapbook. Then, we need to (1): 4 sheets of different prints 15 x 20 cm, to make the pages of mini album (A, B, C, D); 1 sheet of another printing of 16X22 cm, to make the cover (E); 1 piece printing of 5X16 cm, to make the back (F); and, finally, 2 sheets printed equal to 10X16 cm, to make the interior back covers (G, H).
We separate the 4 sheets of 15 x 20 cm and let’s fold it to the middle (2); on each page we have a fold of 1 cm on each side (3); once marked cut folds are that we’ve got to be able to join the pages (4): the sheets A and D we leave the same, do not cut anything; the page B only cut the tab on the left; and C cut the two tabs. Attach the sheets: put glue on the right side of the A sheet to (5) and attach the sheet B by the band that does not have a tab (6); have the tab B and attach the sheet C (7); we finished the interior sheets fold gluing the tab left and attach the sheet C (8).
To make the cover we just have to fold in half sheet E of 16X22 cm (9). Open, and the inside, attach the sheets of mini album. First have the right tab of the sheet D and place focused, but as a result of the outer rim of the lid right off the sheet E (10); continue gluing the tab left of the sheet A and close the cover to stick well (11). Once everything is well stuck open and checked that all is well. As you can see, we have a space between the back and the pages of the notebook: is to open better.
To make the interior back covers, nothing easier than opening and on the top right of the mini album attach the sheet G of 10X16 cm (12) and, in the top left of the page, we do the same with the H (13). If they are a bit larger than the cover, just that, when they are well glued, cut the excess (14).
We are already coming to an end. We can only put the spine. Glued the piece F of 5X16 cm (15); the left half attach at the front (16) and the right half attach at the back (17). We check that everything is OK by opening the mini album (18) and we finished decorating a little to conceal the joints of the spine (19). Now is already finished (20), ready to put everything that you want.
We hope that, like us, you decide to try the art of the scrapbook.

 

FOR PHOTOS OR AS TAGS CASE THE MINI-ALBUM MORE COLOURFUL!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page