Skip links

TASSA DE TE: TUTORIAL PATCHWORK.

El bloc que Les Antònies us presentem és un que vàrem trobar a YouTube. És un tutorial de Missouri Star Quilt Company i ens va semblar molt senzill i divertit.
Nosaltres hem treballat amb quadrats de 19cmX19cm; ho hem fet amb quatre teles diferents per a que veieu l’efecte en conjunt (1). Bàsicament el bloc consisteix en tallar els quadrats, barrejar els trossos i cosir-los. Per fer els talls ho podeu fer amb totes les teles alhora si teniu tallador, però d’una en una tampoc no porta gaire temps. Nosaltres hem fet la nostra pròpia versió i l’hem distribuït d’aquesta manera que us expliquem tot seguit.
Comencem dividint el quadraten dos trossos (2): un de 10cmX19cm i l’altre de 9cmX19cm (3); apartem el tros més gran i continuem amb el petit que tallarem en dos trossos més (4): un de 3cmX19cm i l’altre de 6cmX19cm (5); ara apartem el tros més petit i tallem el més gran en tres parts, però en vertical (6): els dos laterals de 3cmX6cm i el central de 16cmX3cm (7). Ho fem amb tots els quadrats de 19cmX19cm i els distribuïm tal com veieu al dibuix: el tros central ha de ser diferent de la resta del quadrat (8).
Recapitulem les mesures: el tros superior de 3cmX19cm; dos trossos laterals de 3cmX6cm; un tros central de 13cmX6cm i, finalment el tros inferior de 10cmX19cm. Comencem cosint els laterals a la peça central que és de diferent estampat que la resta del quadrat(9 i 10). Com que queda més curt que les altres dues peces, per cosir no centrem, l’ajustem a un costat (11) i cosim la part central a la part superior (12), retallem el sobrant (13) i cosim la part inferior ajustant-lo tot a un costat (14); acabem retallant el sobrant (16). Ho repetim amb la resta i obtenim quatre mini blocs de 16’5cmX16’5cm (17).
Distribuïm els mini blocs com veieu al dibuix (18) i els unim com sempre fem: els dos superiors entre ells i els inferiors entre ells (19) i unim les dues tires (20). Ja tenim el bloc acabat (21). Us deixem tres exemples diferents de com unir-los: el que nosaltres hem fet (A); els superiors cap a una banda i els inferiors cap a una altra (B) i tots en el mateix sentit (C).
Ja veieu que tot depèn de les combinacions que vulgueu fer i els resultats són múltiples i bonics.
COMBINACIÓ DE CLARS I FOSCOS!!!
 
TAZA DE TÉ: TUTORIAL PATCHWORK.
 
El bloque que Les Antònies os presentamos es uno que encontramos en YouTube. Es un tutorialde MissouriStar Quilt Company y nos pareció muy sencillo y divertido.
Nosotras hemos trabajado con cuadrados de 19cmX19cm; lo hemos hecho con cuatro telas diferentes para que veáis el efecto en conjunto (1). Básicamente el bloqueconsiste en cortar los cuadrados, mezclar los trozos y coserlos. Para hacer los cortes lo podéis hacer con todas las telas a la vez si tenéis cortador, pero de una en una tampoco es mucho tiempo. Nosotras hemos hecho nuestra propia versión y lo hemos distribuido de este modo que os explicamos a continuación.
Empezamos dividiendo el cuadrado en dos trozos (2): uno de 10cmX19cm y el otro de 9cmX19cm (3); apartamos el trozo más grande y continuamos con el pequeño que cortaremos en dos trozos más (4): uno de 3cmX19cm y el otro de 6cmX19cm (5); ahora apartamos el trozo más pequeño y cortamos el más grande en tres partes, pero en vertical (6): los dos laterales de 3cmX6cm y el central de 16cmX3cm (7). Lo hacemos con todos los cuadrados de 19cmX19cm y los distribuimos tal como veis en el dibujo: el trozo central tiene que ser diferente del resto del cuadrado(8).
Recapitulemos las medidas: el trozo superior de 3cmX19cm; dos trozos laterales de 3cmX6cm; un trozo central de 13cmX6cm y, finalmente, el trozo inferior de 10cmX19cm. Empezamos cosiendo los laterales a la pieza central que es de diferente estampado que el resto del cuadrado (9 y 10). Cómo que queda más corto que las otras dos piezas, para coser no centramos, lo ajustamos a un lado (11) y cosemos la parte central a la parte superior (12), recortamos el sobrante (13) y cosemos la parte inferior ajustándolo todo a un lado (14); acabamos recortando el sobrante (16). Lo repetimos con el resto y obtenemos cuatro mini bloques de 16’5cmX16’5cm (17).
Distribuimos los mini bloques como veis en el dibujo (18) y los unimos como siempre hacemos: los dos superiores entre ellos y los inferiores entre ellos (19) y unimos las dos tiras (20). Ya tenemos el bloque acabado (21). Os dejamos tres ejemplos diferentes de cómo unirlos: el que nosotras hemos hecho (A); los superiores hacia un lado y los inferiores hacia otro (B) y todos en el mismo sentido (C).
Ya veis que todo depende de las combinaciones que queráis hacer y los resultados son múltiples y bonitos.
¡¡¡COMBINACIÓN DE CLAROS Y OSCUROS!!!
 
TEA CUP: PATCHWORK TUTORIAL.
 
The block that Les Antònies present to you is one that we found on YouTube. It’s a Missouri Star Quilt Company’s tutorial and we thought it was very easy and fun.
We have worked with squares of 19cmX19cm; we did it with four different fabrics to see the effect on the whole (1). Basically the block is to cut the squares, mix up the pieces and sew them. To make the cuts you can do with all the fabrics at the same time if you have a cutter, but one at a time either does not take much time. We made our own version and we have distributed this way which we explain below.
We start by dividing the square into two pieces (2): a 10cmX19cm and the other 9cmX19cm (3); apart the larger piece and continue with the small cut in two pieces more (4): one of 3cmX19cm and the other 6cmX19cm (5); now we move away the smaller piece and cut the largest in three parts, but in vertical (6): the two sides of 3cmX6cm and 16cmX3cm central (7). We do this with all the squaresof 19cmX19cm and distribute as you see in the picture: the central piece must be different from the rest of the square(8).
Let»s recap the measures: the piece of 3cmX19cm; two lateral pieces of 3cmX6cm; a central piece of 13cmX6cm, and finally the piece of 10cmX19cm. Start sewing the sides in the centrepiece that is different than the rest of the print square (9 and 10). As that is shorter than the other two pieces, to sew not to focus, adjust to one side (11) and sew the central part at the top (12), cut the excess (13) and sew the bottom adjusting everything to one side (14); we ended up cutting the excess (16). We repeat it with the other and we get four mini blocks of 16″5cmX16″5 cm (17).
We distribute the mini blocks as you see in the drawing (18) and join as always do: the two superiors between them and the inferiors than between them (19) and join the two strips (20). We already have the block finish (21). We show you three different examples of how to join them: what we have made (A); the upper on one side and inferior to another (B) and all in the same sense (C).
As you see it all depends on the combinations you want to do and the results are many and beautiful.


COMBINATION OF LIGHT AND DARK!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page