Skip links

FORMAL GARDEN: TUTORIAL PATCHWORK.

El bloc que Les Antònies us presentem en aquest post és una derivació del Friendship Star. S’anomena Formal Garden, perquè recorda els caminois que, de vegades, tenen els jardins al voltant dels parterres.
Com sempre, farem un tutorialamb el qual repassarem tècniques anteriors. I si voleu veure el vídeo de l’Amanda del blog 3and3quarters, aquí us deixem l’enllaç.
Per aquest blocnecessitarem: 4 quadrats de 10cmX10cm en una tela de color clar i 4 quadrats més, 2 de cada, en dues teles diferents que contrastin amb la clareta, també de 10cmX10cm que emparellarem com veieu al dibuix; a part, d’una tela totalment diferent de les anteriors 1 quadrat de 9cmX9cm. Us donem les mesures i quantitats en un annex.
Ara treballarem amb les 4 parelles. La primera cosa que farem serà encarar-les (1); darrere la tela més clara dibuixarem una diagonal que ens servirà de guia (2). Continuarem cosint dues costures, una a cada banda de la diagonal (3) i acabarem retallant entre les dues costures (4). Separem (5), obrim, quadrem i obtenim 2 quadrats amb triangle (6). Ho repetim amb totes les parelles (7).
Ja podem muntar el bloc. Incorporem el quadrat que teníem separat al centre del bloc i distribuïm tots els quadrats amb triangle al voltant (8), com veieu a l’esquema. A continuació seguim la rutina habitual: cosim, tira a tira, el primer quadrat amb el segon (9) i el tercer als anteriors (10). Amb les tires cosides (11) procedim a unir-les: la primera amb la segona (12) i la tercera a les anteriors (13). El blocestà acabat (14).
Com us hem dit abans, us deixem un annex amb les mesures, les quantitats i una mostra de com quedarien 9 blocs units (15).
Esperem haver-vos inspirat alguna idea per crear amb aquest bloc tan senzill.

UN JARDÍ FORMAL EN QUATRE DIRECCIONS!!!

FORMAL GARDEN: TUTORIAL PATCHWORK.

El bloque que Les Antònies os presentamos en este post es una derivación del Friendship Star. Se denomina Formal Garden, porque recuerda las veredas que, a veces, tienen los jardines alrededor de los parterres. 
Como siempre, haremos un tutorial con el cual repasaremos técnicas anteriores. Y si queréis ver el vídeo de Amanda del blog 3and3quarters, aquí os dejamos el enlace.
Para este bloque necesitaremos: 4 cuadrados de 10cmX10cm en una tela de color claro y 4 cuadrados más, 2 de cada, en dos telas diferentes que contrasten con la clarita, también de 10cmX10cm que emparejaremos cómo veis en el dibujo; aparte, de una tela totalmente diferente a las anteriores 1 cuadrado de 9cmX9cm. Os damos las medidas y cantidades en un anexo. 
Ahora trabajaremos con las 4 parejas. La primera cosa que haremos será encararlas (1); detrás la tela más clara dibujaremos una diagonal que nos servirá de guía (2). Continuaremos cosiendo dos costuras, una a cada lado de la diagonal (3) y acabaremos recortando entre las dos costuras (4). Separamos (5), abrimos, cuadramos y obtenemos 2 cuadrados con triángulo (6). Lo repetimos con todas las parejas (7). 
Ya podemos montar el bloque. Incorporamos el cuadrado que teníamos separado en el centro del bloque y distribuimos todos los cuadrados con triángulo alrededor (8), como veis en el esquema. A continuación seguimos la rutina habitual: cosemos, tira a tira, el primer cuadrado con el segundo (9) y el tercero a los anteriores (10). Con las tiras cosidas (11) procedemos a unirlas: la primera con la segunda (12) y la tercera a las anteriores (13). El bloque está acabado (14). 
Cómo os hemos dicho antes, os dejamos un anexo con las medidas, las cantidades y una muestra de cómo quedarían 9 bloques unidos (15).
Esperamos haberos inspirado alguna idea para crear con este bloquetan sencillo.


¡¡¡UN JARDÍN FORMAL EN CUATRO DIRECCIONES!!!
FORMAL GARDEN: PATCHWORK TUTORIAL.

The block that Les Antònies are presenting in this post is a derivation of the Friendship Star. It is called Formal Garden, because it reminds the little paths that, at times, have the gardens around the flower beds.
As always, we will do a tutorial with which we will review previous techniques. And if you want to see the video of Amanda»s blog 3and3quarters, here is the link.
For this block we will need: 4 squares of 10cmX10cm in a light colour fabric and 4 more squares, 2 of each, in two different fabrics that contrast with the light one, also of 10cmX10cm and we will match how you see in the drawing; apart, from a completely different to the previous fabric 1 square of 9cmX9cm. We you give measurements and quantities in an annex.
We will now work with 4 couples. The first thing we will do will be to face them (1); behind the lighter fabric draw a diagonal that will serve as a guide (2). Continue sewing two seams, one on each side of the diagonal (3) and we will end by cutting between the two seams (4). We separate (5), open, trimming and obtain 2 square with triangle (6). We repeat with all couples (7).
Now we can mount the block. We incorporate the square that we had separated in the middle of our blockand distribute all the squares with triangle around (8), as you can see in the diagram. Then follow the usual routine: Sew, strip to strip, the first square with the second (9) and the third to the former (10). With the strips sewn (11) proceed to join them: the first with the second (12) and the third to the former (13). The block is finished (14).
How we have said before, we leave an annex with measurements, quantities, and a sample of how would be 9 blocks together (15).
We hope to have you inspired an idea to create with this simple block.


A FORMAL GARDEN IN FOUR DIRECTIONS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page