Skip links

UNA MICA DE GEOMETRIA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En aquest post, Les Antònies, hem volgut jugar amb la geometria. És un bloc molt senzill i molt fàcil de fer, però és molt vistós i si fem una labor sencera queda espectacular.
Comencem el tutorialdonant-vos les mesures: necessitem 4 teles diferents i contrastades de 10cmX10cm i, en una tela llisa que ressalti les estampades, 8 quadrats de 5cmX5cm (1). Us explicarem només com fer un mini-bloc, però els tres restants són exactament igual. Per cada quadrat gran necessitem 2 de petits. Comencem marcant, amb llapis, una diagonal a cada quadrat petit (2). Col·loquem, encarats, els quadrats petits damunt del gran, cada un en una cantonada oposada i cosim per la diagonal que hem dibuixat (3). Tallem per damunt de la costura que hem fet, deixant uns 0,5cm de marge, (4) igual com ho hem dibuixat. Ens ha de quedar com l’esquema (5); ara planxem, obrim i, si cal, igualem (6). Repetim l’operació amb la resta (7).
Amb tots el mini-blocsfets, els distribuïm com podeu veure al dibuix (8). Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i acabem cosint les dues parts (10). Tenim el bloc acabat (11), però volem donar-li una mica més de vida i hem afegit un quadrat en negre que tindrà la mateixa mesura que el bloc, en el nostre cas de 27cmX27cm (12). Encarem el quadrat damunt del bloc i cosim 4 costures al voltant (13). Amb un llapis dibuixem dues diagonals de punta a punta (14). Tallem per les diagonals, però abans separem les dues teles: només tallem la tela negra (15). Ja podem planxar, obrir i, si cal, igualar retallant el que sobra (16). A part del tutorial, també us afegim el bloc detallat amb mesures, colors i una mostra de les teles que hem fet servir.
Ja sabeu com ens agrada ensenyar-vos com experimentem i, encara que som cosidores inexpertes, compartim amb vosaltres el que aprenem.

JOCS GEOMETRICS PELS BLOCS MÉS DIVERTITS!!!

UN POCO DE GEOMETRÍA: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En este post, Les Antònies, hemos querido jugar con la geometría. Es un bloque muy sencillo y muy fácil de hacer, pero es muy vistoso y si hacemos una labor entera queda espectacular.
Empezamos el tutorial dándoos las medidas: necesitamos 4 telas diferentes y contrastadas de 10cmX10cm y, de una tela lisa que resalte las estampadas, 8 cuadrados de 5cmX5cm (1). Os explicaremos solo como hacer un mini-bloque, pero los tres restantes son exactamente igual. Para cada cuadrado grande necesitamos 2 pequeños. Empezamos marcando, con lápiz, una diagonal en cada cuadrado pequeño (2). Colocamos, encarados, los cuadrados pequeños sobre el grande, cada uno en una esquina opuesta y cosemos por la diagonal que hemos dibujado (3). Cortamos por encima de la costura que hemos hecho, dejando unos 0,5cm de margen, (4) igual como lo hemos dibujado. Nos ha de quedar como en el esquema (5); ahora planchamos, abrimos y, si es necesario, igualamos (6). Repetimos la operación con el resto (7).
Con todos los mini-bloques hechos, los distribuimos como podéis ver en el dibujo (8). Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y acabamos cosiendo las dos partes (10). Tenemos el bloqueacabado (11), pero queremos darle un poco más de vida y hemos añadido un cuadrado en negro que tendrá la misma medida que el bloque, en nuestro caso de 27cmX27cm (12). Encaramos el cuadrado sobre el bloque y cosemos 4 costuras alrededor (13). Con un lápiz dibujamos dos diagonales de punta a punta (14). Cortamos por las diagonales, pero antes separamos las dos telas: solo cortaremos la tela negra (15). Ya podemos planchar, abrir y, si es necesario, igualar recortando lo que sobra (16). A parte del tutorial, también os añadimos el bloque detallado con medidas, colores y una muestra de las telas que hemos usado.
Ya sabéis como nos gusta enseñaros como experimentamos y, aunque somos costureras inexpertas, compartimos con vosotr@s lo que aprendemos.


¡¡¡JUEGOS GEOMÉTRICOS PARA LOS BLOQUES MÁS DIVERTIDOS!!!

A BIT OF GEOMETRY: PATCHWORK TUTORIAL.

In this post, Les Antònies, we wanted to play with geometry. Is a very simple and very easy blockto make, but it»s very showy and if we make a whole work is spectacular.
We start the tutorial giving you measurements: need 4 different and contrasting fabrics 10cmX10cm and in smooth fabric that highlight the stamped, 8 squares of 5cmX5cm (1). We will tell you just how to do one mini-block, but the remaining three are exactly the same. For each big square need 2 small. We started scoring, with pencil, a diagonal to each small square (2). Place, facing the small squares on the large, each one on an opposite corner and sew the diagonal that we have drawn (3). Cut above the seam that we have done, leaving a 0, 5 cm margin, (4) the same as we have drawn. It should be like the scheme (5); now ironing, open and, if necessary, trimming it (6). Repeat the operation with the rest (7).
With all the mini-blocks done, distribute as you can see in the drawing (8). Sew the two upper mini-blocks and the two below (9) and we finished sewing the two parts (10). We have the block finish (11), but we want to give it a little bit more life and we»ve added a black square that will be the same size as the block, in our case of 27cmX27cm (12). Face the square above the block and sew 4 seams around (13). With a pencil draw two diagonals from tip to tip (14). Cut to the diagonals, but before we separate the two fabrics: just cut the black fabric (15). We can iron, open and, if necessary, keep up with cutting the excess (16). Part of the tutorial, we will also add the detailed block with measurements, colours and a sample of the fabrics that we have used.
You know how we like to show you how we experience, and although we are inexperienced seamstresses, share with you what we learn.

GEOMETRIC GAMES FOR MORE FUN BLOCKS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page