Skip links

UN QUART DE CERCLE: TUTORIAL PATCHWORK.

En aquest post, Les Antònies, us volem explicar com ens hem complicat la vida provant de fer un cerclede patchwork. No ens ha quedat tan malament com ens pensàvem, però ho hem fet a partir de quarts de cercle. Amb aquest tutorial us ensenyarem com fer-ho.
Els materials necessaris per fer un bloc són: quatre quadrats amb estampats diferents de 17cmX17cm; no ens cal res més.
Damunt d’un dels quadrats dibuixem un quart de cercle; el radi que nosaltres hem fet és de 14cm (1). Aquesta passa la podeu fer de diverses maneres: dibuixant directament o fent un patró en paper. Una vegada dibuixat, el retalleu (2); separeu i repetiu la mateixa operació amb els quadrats restants (3).
Ara toca jugar a muntar el puzle. Distribuïu com més us agradi; nosaltres ho fet per parelles, però no és obligatori (4). Comencem a muntar els mini blocs: primer, amb agulles, fixem els dos extrems com veieu al dibuix (5); amb més agulles acabem de fixar el quart de cercle (6), feu-ne servir tantes com us calguin. Ja podem cosir (7); o podeu fer a mà o, com nosaltres, a màquina seguint la corba. Obriu i planxeu primer per darrera i després pel davant (8); segurament us quedi algun tram una mica encongit, no passa res, però si veieu que és molt exagerat, desfeu i, a poc a poc, torneu a cosir-lo.
Quan ja tenim els quatre mini blocs, els col·loquem com més ens agradi i cosim els dos de dalt i els dos d’abaix (10) procurant que el quarts de cercle quedin ben ajustats. Amb les dues parts acabades (11) encarem procurant que el cerclequedi el màxim d’ajustat possible i cosim (12).
Bloc acabat (13). Us donem una mostra de com quedarien 4blocs muntats (14) i les mesures i mostres de les teles.
Esperem que us atreviu amb aquesta aventura. Les que esteu acostumades a cosir mànigues ho tindreu molt més fàcil, perquè és el mateix procediment.

QUATRE QUARTS FAN UN CERCLE!!!

UN CUARTO DE CÍRCULO: TUTORIAL PATCHWORK.

En este post, Les Antònies, os queremos explicar cómo nos hemos complicado la vida probando hacer un círculo de patchwork. No nos ha quedado tan mal como nos pensábamos, pero lo hemos hecho a partir de cuartos de círculo. Con este tutorial os enseñaremos como hacerlo.
Los materiales necesarios para hacer un bloque son: cuatro cuadrados con estampados diferentes de 17cmX17cm; no necesitamos nada más.
Sobre uno de los cuadrados dibujamos un cuarto de círculo; el radio que nosotras hemos hecho es de 14cm (1). Este paso lo podéis hacer de diversas maneras: dibujando directamente o haciendo un patrón en papel. Una vez dibujado, lo recortáis (2); separáis y repetís la misma operación con los cuadrados restantes (3).
Ahora toca jugar a montar el puzle. Distribuid como más os guste; nosotras lo hemos hecho por parejas, pero no es obligatorio (4). Comencemos a montar los mini bloques: primero, con alfileres, fijamos los dos extremos como veis en el dibujo (5); con más alfileres acabamos de fijar el cuarto de círculo (6), usad tantos como necesitéis. Ya podemos coser (7); lo podéis hacer a mano o, como nosotras, a máquina siguiendo la curva. Abrid y planchad primero por detrás y después por delante (8); seguramente os quede algún tramo un poco encogido, no pasa nada, pero si veis que es muy exagerado, deshaced y, despacio, volved a coserlo.
Cuando ya tenemos los cuatro mini bloques, los colocamos como más nos guste y cosemos los dos de arriba y los dos de abajo (10) procurando que los cuartos de círculo queden bien ajustados. Con las dos partes acabadas (11) encaramos procurando que el círculo quede lo máximo de ajustado posible y cosemos (12).
Bloque acabado (13). Os damos una muestra de cómo quedarían 4 bloques montados (14) y las medidas y muestras de las telas.
Esperamos que os atreváis con esta aventura. Las que estáis acostumbradas a coser mangas lo tendréis mucho más fácil, porque es el mismo procedimiento.


¡¡¡CUATRO CUARTOS HACEN UN CÍRCULO!!!


A QUARTER OF A CIRCLE: PATCHWORK TUTORIAL.

In this post, Les Antònies, explain you how we have complicated our life trying to make a circle of patchwork. We would not have been as bad as we thought, but we have done it on the basis of quarter of a circle. With this tutorial we will teach you how to do it.
The materials needed to make a blockare: four square patterned different from 17cmX17cm; we don»t need anything else.
On one of the squares, we draw a quarter of circle; the radio we»ve made is 14 cm (1). This step you can do it in various ways: by directly drawing or making a pattern on paper. Once drawn, cut off it (2); you separate it and repeat the same operation with the remaining squares (3).
Now we have to play to assemble the puzzle. Distribute as you like; we do it for couples, but it is not required (4). We started to made the mini blocks: first, with needles, pin at the two extremes as you can see in the drawing (5); with more needles we just fix the quarter of circle (6), then use as many as you need. We can sew (7); you can do it by hand or, like us, to machine along the curve. Open and ironing first to  the reverse and then the front (8); surely you keep a stretch a little shrunken, nothing happens, but if you find it is very exaggerated, undo and, slowly, go back to sewing it.
When we have the four mini blocks, place them as you like and sew the two above and two below (10) ensuring that the quarter of circle are fully tightened. With the two sides finished (11) we face providing that the circle is the adjusted maximum possible and sew (12).
Block finish (13). We give you a sample of how would look 4 mounted blocks (14) and measures and samples of fabrics.
We hope you daring with this adventure. To those that are accustomed to sew sleeves will be much easier, because it is the same procedure.


FOUR QUARTERS MAKE A CIRCLE!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page