Skip links

TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPAT (A MÀ).

Teníem ganes de fer alguna cosa estampada a mà i ens hem decidit per un tote bag.
I com som així d’estupendes també hem fet el tote bag.
Com què la tela que teníem era prou llarga el cos de la bossa l’hem feta d’una peça. Més o menys hem calculat 92x39cm comptat les vores superiors i les costures (1). Les nanses les volíem llargues i les hem hagut de fer amb una costura al mig. Per aixó hem tallat 4 peces de 40X10cm. Les mides podeu ajustar-les al vostre gust.
Abans de cosir hem fet el dibuix. Hem utilitzat uns retoladors especials per tèxtil i ens hem deixat portar (2). Només hem estampat una de les cares i hem anat amb compte de deixar el marge de les vores. No hem utilitzat plantilla i hem improvisat sobre la marxa. Una vegada acabat i eixugat l’hem fixat amb la planxa pel revés. Aconsellaven rentar-lo, però nosaltres ho hem fet una vegada teníem tota la bossa cosida.
Comencem a cosir. El primer que muntem són les nanses. Com tenim 4 peces i volem 2 nanses, ajuntem pel mig 2 peces i 2 peces (3). Pleguem cada peça per la meitat i cosim de dalt a baix amb una costura (4). Girem les nanses deixant la costura a l’interior (5). Per fer-les planes cosim dues costures a cada banda i rematem els extrems (6). Ja les tenim.
Ara les vores superiors. Calculem uns 6 cm de vora. Per fer-la més polida pleguem 2.50cm cap dintre i cosim (7). Ho fem a les dues bandes. Abans de tornar a plegar fixem per fora les nanses amb agulles de cap procurant que quedin centrades i equidistants (8). Ara pleguem cap dintre els 3,50cm de vora que ens queden juntament amb les nanses i cosim (9); una costura a dalt i una altra a baix, així queden ben fixades les nanses i les vores queden polides.
El tram final. Per no haver de polir a mà, cosim els laterals des de fora a ran (10) per, seguidament, girar del revés la bossa i fer les costures laterals definitives (11). Ja hem acabat. Ara toca planxar; en el nostre cas varem haver de rentar-la (accident) i després planxar-la.
Esperem que us animeu a fer el vostre propi i personal tote bag.


ÚNIC I EXCLUSIU TOTE BAG!!!


TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPADO (A MANO).

Teníamos ganas de hacer alguna cosa estampada a mano y nos hemos decidido por un tote bag.
Y como somos así de estupendas también hemos hecho el tote bag.
Como que la tela que teníamos era suficientemente larga el cuerpo de la bolsa la hemos hecho de una pieza. Más o menos hemos calculado 92x39cm contando los bordes superiores y las costuras (1). Las asas las queríamos largas y las hemos tenido que hacer con una costura en medio. Por esto hemos cortado 4 piezas de 40X10cm. Las medidas podéis ajustarlas a vuestro gusto.
Antes de coser hemos hecho el dibujo. Hemos utilizado unos rotuladores especiales para textil y nos hemos dejado llevar (2). Solo hemos estampado una de las caras y hemos ido con cuidado de dejar el margen de los bordes. No hemos usado plantilla y hemos improvisado sobre la marcha. Una vez acabado y seco lo hemos fijado con la plancha por el reverso. Aconsejaban lavarlo, pero nosotras lo hemos hecho una vez teníamos toda la bolsa cosida.
Comencemos a coser. Lo primero que montamos son las asas. Como tenemos 4 piezas y queremos 2 asas, juntamos por el medio 2 piezas y 2 piezas (3). Plegamos cada pieza por la mitad y cosemos de arriba abajo con una costura (4). Giramos les asas dejando la costura en el interior (5). Para hacerlas planas cosemos dos costuras a cada lado y rematamos los extremos (6). Ya las tenemos.
Ahora los bordes superiores. Calculamos unos 6 cm de borde. Para hacerlo más pulido plegamos 2,50cm hacia dentro y cosemos (7). Lo hacemos en los dos lados. Antes de volver a plegar fijamos por fuera las asas con alfileres procurando que queden centradas y equidistantes (8). Ahora plegamos hacia dentro los 3,50cm de borde que nos quedan juntamente con las asas y cosemos (9); una costura arriba y otra a bajo, así quedan bien fijadas las asas y los bordes quedan pulidos.
El tramo final. Para no tener que pulir a mano, cosemos los laterales desde la parte exterior al ras (10) para, seguidamente, girar del revés la bolsa y hacer las costuras laterales definitivas (11). Ya hemos terminado. Ahora toca planchar; en nuestro caso tuvimos de lavarla (accidente) y después plancharla.
Esperamos que os animéis a hacer vuestro propio y personal tote bag.¡¡¡ÚNICO Y EXCLUSIVO TOTE BAG!!!

TUTORIAL: TOTE BAG PRINT (BY HAND).

We had wanted to do something stamped by hand and we have decided for a tote bag.
And as we are so great we have also made the tote bag.
As what the cloth we had was long enough, the body of the bag has been made of one piece. More or less we have calculated 92x39cm counted the edges and seams (1). The handles the wanted long and we had to do with a seam in the middle. That’s why we cut 4 pieces of 40X10cm. You can adjust the measures to your liking.
We have done the drawing before sewing. We have used a special textile marker and we have let us take (2). We’ve only printed one side and we’ve carefully gone leave apart from the edges. We have not used template and we improvised on the fly. Once finished and dry we set it with the iron the reverse side. They advised to wash it, but we have done it once had the entire stitched bag.
We start sewing. The first thing we got is handles. As we have 4 parts and we want 2 handles, we put together by the half 2-piece and 2-piece (3). We sit each piece in half and sew top down with a seam (4). We turn handles them leaving the seam inside (5). To make them flat sew two seams on each side and finish off the ends (6). We already have them.
Now the top edges. We estimate about 6 cm from edge. To make it more polished we sit 2,50 cm inwards and sew (7). We do this on both sides. Before to folding set out handles with pins ensure that are focused and equidistant (8). Now we sit in the 3,50 cm of edge that we have together with the handles and sew (9); a seam above and another below, the handles are so well set and the edges are polished.
The final stretch. To avoid having to hand polish, we sew the sides from the outside (10), then turn the bag upside down and make the side ultimate seams (11). We have already finished. Now press; in our case we had to wash it (accident) and then iron.
We hope that you decide to make your own and personal tote bag.

UNIQUE AND EXCLUSIVE TOTE BAG!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page