Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: UN MINI ÀLBUM MOLT MINI.

Les Antònies tornem a la carrega amb un mini àlbum que hem titulat doodles perquè hem ornamentat les fulles interiors amb ells. La característica d’aquest mini àlbum, però, és la seva mesura: 9cmX9cm.
Per fer-lo hem utilitzat papers decorats d’un quadern de 16’5cmX16’5cm de Kaisercraft, comprat a Scraphouse, cartró reciclat, botons i ornaments, a part de cel·lo de dues cares i retoladors negres de punta fina.
Comencem el tutorial. Farem servir 6 papers decorats diferents tallats per la meitat, és a dir de 16’5cmX8’25cm. Els plegarem per la meitat i els anirem enganxant amb cel·lo de doble cara formant un quadern. Al primer full deixarem una meitat lliure i en l’altre enganxarem la meitat del segon full (1) que ens ha de quedar com veieu al dibuix (2); enganxem el tercer full igual que el segon (2bis); continuem de la mateixa manera amb la resta de fulls (3) i a l’últim deixem també, una meitat lliure (4). Ja tenim el nostre quadern.
Per fer l’enquadernacióhem utilitzat dos cartrons reciclats de 9cmX9cm (5). Deixant un espai entre els cartrons, amb cel·lo de doble cara enganxem els fulls del nostre mini àlbum centrant-los (6). Només ens queda acabar l’enquadernació afegint el llom de 5cmX9cm i el cordill per tancar-lo (7). Primer col·loquem el cordill, centrat (8); el llom l’enganxem a 1cm de cada portada (9), perquè així queda un espai suficient per poder obrir bé el mini àlbum (10). Acabem fent la decoració de la portada i la contraportada com més ens agradi. I només queda decorar els fulls; nosaltres hem optat per dibuixar doodles amb retolador negre de punta fina.
Esperem que us agradi la idea i us serveixi d’inspiració.

UN MINI MOLT MINI PER GRANS RECORDS!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: UN MINI ÁLBUM MUY MINI.

Les Antònies volvemos a la carga con un mini álbum que hemos titulado doodles porque hemos ornamentado las páginas interiores con ellos. Pero la característica de este mini álbumes su medida: 9cmX9cm.
Para hacerlo hemos utilizado papeles decorados de un cuadernode 16’5cmX16’5cm de Kaisercraft, comprado en Scraphouse, cartón reciclado, botones y ornamentos, aparte de celo de dos caras y rotuladores negros de punta fina.
Empezamos el tutorial. Usaremos 6 papeles decorados diferentes cortados por la mitad, es decir de 16’5cmX8’25cm. Los plegaremos por la mitad y los iremos enganchando con celo de doble cara formando un cuaderno. En la primera página dejaremos una mitad libre y en la otra engancharemos la mitad de la segunda página (1) que nos tiene que quedar como veis en el dibujo (2); enganchamos la tercera página igual que la segunda (2bis); continuamos del mismo modo con el resto de páginas (3) y en la última dejamos también, una mitad libre (4). Ya tenemos nuestro cuaderno.
Para hacer la encuadernación hemos utilizado dos cartones reciclados de 9cmX9cm (5). Dejando un espacio entre los cartones, con celo de doble cara enganchamos las páginas de nuestro mini álbum centrándolas (6). Sólo nos queda acabar la encuadernación añadiendo el lomo de 5cmX9cm y el cordel para cerrarlo (7). Primero colocamos el cordel, centrado (8); el lomo lo enganchamos a 1cm de cada portada (9), porque así queda un espacio suficiente para poder abrir bien el mini álbum (10). Acabamos haciendo la decoración de la portada y la contraportada como más nos guste. Y sólo queda decorar las páginas; nosotras hemos optado para dibujar doodles con rotulador negro de punta fina.
Esperamos que os guste la idea y os sirva de inspiración.


¡¡¡UN MINI MUY MINI PARA GRANDES RECUERDOS!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: A MINI ALBUM VERY MINI.

Les Antònies returned with a mini album that we have entitled doodles because we have ornate the interior pages with them. The characteristic of this mini album, however, is its size: 9cmX9cm.
To do this we used decorated papers a book 16″5cmX16″5 cm of Kaisercraft, bought at Scraphouse, recycled cardboard, buttons and ornaments, apart from glue tape of two sides and black fine tip markers.
We begin the tutorial. We will use 6 different decorated papers cut by half, i.e. 16″5cmX8″25 cm. We folded them in half and we will be hooking them with glue tape of double face forming a book. On the first page will leave a half free and the other half glued of the second page (1) we should keep as you can see in the drawing (2); attach the third page as the second (2bis); continue in the same way with the rest of the worksheets (3) and the last page also, we leave one half free (4). We already have our book.
To make the binding we have used two recycled cardboard of 9cmX9cm (5). Leaving a space between the cardboard, with double-sided methods attach the sheets of our mini album focusing them (6). We can only finish the binding by adding the back of 5cmX9cm and the cord to lock it (7). First place the cord, focused (8); engage the back in 1 cm of each cover (9), because it is one sufficient space to well open the mini album. We ended up doing the decoration of the cover and the back cover the more we like it. And just decorate the pages; we have chosen to draw doodles with fine tip black marker.
We hope you like the idea and will serve as a source of inspiration.


A VERY MINI MINI TO GREAT MEMORIES!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page