Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÀLBUM CAIXA.

En aquest post, Les Antònies, us volem presentar un mini-àlbum fet amb material reciclat, però que també es pot fer amb material de primera mà.
Per començar, ens hem fet nosaltres mateixes dues fulles de paper scrap: sobre dues cartolines de 35X35cm (12×12”), amb aquarel·la líquida, hem fet els nostres dissenys. Hem pintat per les dues cares i hem fet quatre estampats diferents. A partir d’aquí, hem rebuscat entre tots els nostres materials acumulats i ens hem preparat per fer el mini-àlbum.
Què necessitem? En el tutorialdibuixat ho teniu, però us ho detallem millor: Per la portada usarem un full de 31X14cm (nosaltres teníem un retall de paper d’empaperar); per la contraportada un full de 30’5×10’5cm (un disseny d’estampat antic). Per fer la carcassa de la caixa necessitem cartró i nosaltres hem fet servir el d’una caixa de cereals; hem de fer 5 peces amb les següents mides: 1) 11X6’5cm, 2) 11X3’6cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm i 5) 11x5cm. Per fer els fulls interiors tenim dues opcions: amb paper d’scrap estampat per les dues cares, els fulls han de ser de 18x10cm; amb paper estampat només per una cara han de ser de 16’5x10cm.
Comencem a muntar el mini-àlbum. Col·loquem damunt del paper de la portada, sobre la cara que no es veurà, els cartrons tallats, en l’ordre que us donem, centrant-los al paper, deixant marge a les vores i, també, un marge de 0’5cm entre ells; els enganxem amb cola blanca (1). Retallem les puntes (2) per poder plegar i enganxar les vores (3). Enganxem la contraportada, centrant-la (4), tapant els cartrons (nosaltres ho hem fet amb cel·lo de doble cara). Marquem bé les separacions i pleguem la caixa (5) i ens ha de quedar així (6).
Ja podem preparar els fulls interiors. Amb l‘opció de paper estampat per les dues cares, deixem una pestanya de 1’5cm al lateral de cada paper (7), pleguem pel mig (8x8cm) i enganxem el següent full a la pestanya (8); així successivament, amb els fulls que vulguem posar. Amb l’opció de paper estampat només per una cara, marquem al mig del full 0’5cm i pleguem, fent un petit llom (9) i enganxem mitja cara blanca d’un full a mitja cara blanca de l’altre (10) fins que tenim tots els fulls que necessitem.
Per últim, enganxem els fulls a la caixa, centrant-los a la part més ampla (11), comprovem que ens queda tot ben ajustat, tanquem (nosaltres ho hem fet amb un cordill rematat amb dues boles de fusta) i només ens queda decorar com vulguem.
Si us agrada el resultat, no dubteu a fer-ne una. És petita, manejable i pot ser un bon regal de Nadal.

UN MINI-ÀLBUM PER GUARDAR GRANS RECORDS!!!TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI-ÁLBUM CAJA.

En este post, Les Antònies, os queremos presentar un mini-álbumhecho con material reciclado, pero que también se puede hacer con material de primera mano.
Para empezar, nos hemos hecho nosotras mismas dos hojas de papel scrap: sobre dos cartulinas de 35X35cm (12×12”), con acuarela líquida, hemos hecho nuestros diseños. Hemos pintado por las dos caras y hemos hecho cuatro estampados diferentes. A partir de aquí, hemos rebuscado entre todos nuestros materiales acumulados y nos hemos preparado para hacer el mini-álbum.
¿Qué necesitamos? En el tutorial dibujado lo tenéis, pero os lo detallamos mejor: Para la portada usaremos una hoja de 31X14cm (nosotras teníamos un recorte de papel de empapelar); para la contraportada una hoja de 30’5×10’5cm (un diseño de estampado antiguo). Para hacer la carcasa de la caja necesitamos cartón y nosotros hemos usado el de una caja de cereales; tenemos que hacer 5 piezas con las siguientes medidas: 1) 11X6’5cm, 2) 11X3’6cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm y 5) 11x5cm. Para hacer las páginas interiores tenemos dos opciones: con papel de scrap estampado por las dos caras, las hojas tienen que ser de 18x10cm; con papel estampado sólo por una cara tienen que ser de 16’5x10cm.
Empezamos a montar el mini-álbum. Colocamos encima del papel de la portada, sobre la cara que no se verá, los cartones cortados, en el orden que os damos, centrándolos al papel, dejando margen en los bordes y, también, un margen de 0’5cm entre ellos; los enganchamos con cola blanca (1). Recortamos las puntas (2) para poder plegar y pegar los bordes (3). Pegamos la contraportada, centrándola (4), tapando los cartones (nosotros lo hemos hecho con celo de doble cara). Marcamos bien las separaciones y plegamos la caja (5) y nos tiene que quedar así (6).
Ya podemos preparar las páginas interiores. Con la opción de papel estampado por las dos caras, dejamos una pestaña de 1’5cm en el lateral de cada papel (7), plegamos por el medio (8x8cm) y pegamos la siguiente hoja a la pestaña (8); así sucesivamente, con las páginas que queramos poner. Con la opción de papel estampado sólo por una cara, marcamos en medio de la hoja 0’5cm y plegamos, haciendo un pequeño lomo (9) y pegamos media cara blanca de una página a media cara blanca de la otra (10) hasta que tenemos todas las hojas que necesitamos.
Por último, enganchamos las página a la caja, centrándolas en la parte más ancha (11), comprobamos que nos queda todo muy ajustado, cerramos (nosotras lo hemos hecho con un cordel rematado con dos bolas de madera) y sólo nos queda decorar como queramos.
Si os gusta el resultado, no dudéis a hacer una. Es pequeña, manejable y puede ser un buen regalo de Navidad.¡¡¡UNO MINI-ÁLBUM PARA GUARDAR GRANDES RECUERDOS!!!


SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI-ALBUM BOX.

In this post, The Antònies, we present a mini-albummade with recycled material, but can also be done with first-hand material.
To start, we have made ourselves two scrapsheets of paper: on two cardboards of 35X35cm (12×12 «), with liquid aquarelle, we’ve done our designs. We have painted on both sides and we have made four different prints. From here, we have searching in all of our accumulated materials and we are ready to make the mini-album.
What do we need? In the tutorial you have drawn it, but you can find better: For the cover use a 31X14cm (we had a sheet of wallpaper); for the back cover a sheet of 30 ‘ 5×10 ‘ 5 cm (an old print design). To make the case of the boxwe need cardboard and we used a boxof cereals; we have to make 5 pieces with the following sizes: 1) 11X6’5 cm, 2) 11X3’6 cm, 3) 11x8cm, 4) 11x3cm and 5) 11x5cm. To make the interior sheets we have two options: with scrap paper printed on both sides, the pages must be 18x10cm; with paper printed only on one side must be 16 ‘ 5x10cm.
We start to do the mini-album. Place on the role of the cover, on the side that will not be seen, the cardboard cut, in the order that we give, focusing them on the paper, leaving a margin around the edges and, also, a margin of 0’5 cm between them; glued with white glue (1). Cut the tips (2) to be able to fold and glue the edges (3). Attach the back cover, focussing the (4), covering cartons (we’ve done with double-sided tape). Mark well the separations and folded the box(5) and it should be like this (6).
Now, we can prepare the interior sheets. With the option of paper printed on both sides, leaving a tab 1’5 cm on the side of each paper (7), let’s fold it the middle (8x8cm) and attach the following fact sheet on the tab (8); so, with the sheets that you want to set. With the option of paper printed on one side only, mark in the middle of the 0’5 cm and let’s fold it, making a small loin (9) and attach half-white face of a sheet in half-white face of the other (10) until we have all that we need.
Finally, attach the sheets in the box, focusing them on the widest part (11), we check that we have all well-adjusted, close (we’ve done with a cord, topped with two wooden balls) and we only have to decorate as we want.
If you like the results, do not hesitate to make them. It is small, handy and can be a good Christmas gift.A MINI-ALBUM TO SAVE GREAT MEMORIES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page