Skip links

TUTORIAL SCRAPBOOK: CAIXETA PORTA ATC’S.

Les Antònies estem introduint-nos al món de l’Scrapbook i, aquesta setmana, hem descobert els ATC’s (Artist trading cards).
Hem començat fent dues mini col·leccions de tres, en estils totalment diferents. La mesura que hem donat a nostres ATC’s és de 10cmX7’50cm. Hem fet servir fotos de revistes, retalls de cartolina i de papers, fabrictape i tot allò que hem trobat. Aquestes targetetes seriades necessiten un bon contenidor i hem optat per fer una caixeta per presentar-les. El nostre tutorial és sobre com fer aquesta caixa; també us adjuntem el patró i un detall de les pestanyes amb les mesures més clares.
Necessitem una cartolina de 30’50cmX13’50cm (1), que s’adapta perfectament a la mesura dels nostres ATC’s de 10cmX7’50cm. Hem de marcar els plecs de la caixa; ho podem fer amb un marcador de plecs o dibuixant amb un llapis per saber per on plegar el paper. Amb el paper en horitzontal, comencem a marcar els plecs: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cm i ens ha de quedar una solapa de 5’50cm o, si ho voleu més acurat, 8cm/16cm/16’5cm/24’5cm/25cmi la solapa de 5’50cm (2). Pels plecs més llargs marquem 1cm/0’50cmi el mateix a l’altra banda (3), o 1cm/0’50cm/12cm/12’50cm. Ara hem de retallar la part ombrejada com a la figura (4), també ho veureu més detallat en el patró que us donem a part. Ens ha de quedar com a la figura (5). Ara ja comencem a marcar els plecs. També hem de retallar la pestanyeta com us ho detallem en el full del patró.
Ja podem formar la caixa. Enganxem el primer plec al segon (6) i donem forma a la caixa (7). Amb les pestanyes fem el mateix: pleguem cap dintre i les pestanyes petites les pleguem dintre de la base. Enganxem (8). La caixa ens ha de quedar com la figura (9) i ja està llesta per decorar.
Què us sembla la presentació? I nostres ATC’s?
UNA CAIXA PER CADA COL·LECCIÓ!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: CAJITA PORTA ATC’S.

Les Antònies estamos introduciéndonos en el mundo del Scrapbooky, esta semana, hemos descubierto los ATC’s (Artist trading cards).
Hemos empezado haciendo dos mini colecciones de tres, en estilos totalmente diferentes. La medida que hemos dado a nuestras ATC’s es de 10cmX7’50cm. Hemos usado fotos de revistas, recortes de cartulina y de papeles, fabrictape y todo lo que hemos encontrado. Estas tarjetitas seriadas necesitan un buen contenedor y hemos optado por hacer una cajita para presentarlas. Nuestro tutorial es sobre cómo hacer esta caja; también os adjuntamos el patrón y un detalle de las pestañas con las medidas más claras.
Necesitamos una cartulina de 30’50cmX13’50cm (1), que se adapta perfectamente a la medida de nuestras ATC’s de 10cmX7’50cm. Tenemos que marcar los pliegues de la caja; lo podemos hacer con un marcador de pliegues o dibujando con un lápiz para saber por dónde plegar el papel. Con el papel en horizontal, empezamos a marcar los pliegues: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cmy nos ha de quedar una solapa de 5’50cmo, si lo queréis más precisamente, 8cm/16cm/16’5cm/24’5cm/25cm y la solapa de 5’50cm (2). Para los pliegues más largos marcamos 1cm/0’50cmy lo mismo al otro lado (3), o 1cm/0’50cm/12cm/12’50cm. Ahora tenemos que recortar la parte sombreada como en la figura (4), también lo veréis más detallado en el patrón que os damos a parte. Nos ha de quedar como en la figura (5). Ahora ya empezamos a marcar los pliegues. También tememos que recortar la pestañita como os lo detallamos en la hoja del patrón.
Ya podemos formar la caja. Pegamos el primer pliegue al segundo (6) y damos forma a la caja(7). Con las pestañas hacemos lo mismo: plegamos hacia dentro y las pestañas pequeñas las plegamos dentro de la base. Pegamos (8). La caja nos ha de quedar como la figura (9) y ya está lista para decorar.
¿Qué os parece la presentación? ¿Y nuestras ATC’s?

¡¡¡UNA CAJA PARA CADA COLECCIÓN!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: ATC’S BOX.

Les Antònies are introducing us to the world of the Scrapbook and, this week, we discovered the ATC’s (Artist trading cards).
We’ve started doing two mini collections of three, in totally different styles. The extent to which we have given to our ATC’sis 10cmX7’50 cm. We have used pictures of magazines, scraps of cardboard and papers, fabrictape and all that we have found. These serial little cards need a good container and we opted to make a small box to present them. Our tutorial is about how to make this box; also you attached the pattern and detail of the tabs with clearer measures.
We need a cardboard 30’50cmX13’50 cm (1) that is perfectly suited to the extent of our ATC’s 10cmX7’50 cm. We must make the folding of the box; we can do it with a score of pleats or drawing with a pencil so you know where to fold the paper. With the paper horizontally, we begin to make the folding: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cmand we must keep a 5’50cm flap or, if you want more accurate, 8cm/16cm/16’50 cm/24’50cm/25cm and 5’50cm flap (2). By folds the longest mark 1/0’50cmand the same to the other side (3), or 1/0’50cm/12cm/12’50cm. Now we need to cut the shaded part as in figure (4), so you will see more detailed in the pattern that we part. We should be as in figure (5). Now we begin to make the folds. We also need to trim the tab as you can find in the pattern sheet.
We can already form the box. Glue the first crease to the second (6) and give form to the box (7). With the tabs do the same: we sit inside and the small tabs sit them inside the base. We glued (8). The box should look like figure (9) and is now ready to decorate.
What do you think about the presentation? And what do you think about our ATC’s?A BOX FOR EACH COLLECTION!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page