Skip links

TUTORIAL SCRAPBOK: EXPLODING BOX “LOVE”.

Un altre experiment de Les Antònies en el camp de l’scrapbooking. Aquesta vegada hem volgut fer una Exploding Box. Aquestes caixes són ideals per embolicar petits objectes per regalar o per transformar-les en mini-àlbum de fotografies. Nosaltres l’hem fet de manera que es pot utilitzar per qualsevol de les dues coses. Ja sabeu: nosaltres proposem, vosaltres disposeu.
Com podeu veure, la nostra Exploding Box és doble: te dues parts més la tapa. Ara us expliquem les nostres passes per fer-la. Per la part exterior, que és la més gran, hem retallat una cartolina de 30X30cm i hem marcat una quadricula de 10X10cm cada quadrat (1). Per la tapa, hem fet servir un quadrat de 14’5X14’5cm i hem marcat les línies de plec, tal com veieu en el dibuix (2), deixant al centre un quadrat de 10’5X10’5cm. Comencem formant el cos de la caixa, retallant els quadrats dels extrems, de manera que ens quedi una creu (3); les línies que ens queden són les que farem servir per plegar la caixa. Per muntar la tapa, retallarem, només, per les puntes (4), de manera que ens quedaran unes pestanyes. Pleguem per les línies marcades, cap a baix, i les pestanyes les enganxem per l’interior per unir les parets de la tapa (5). Amb la tapa ja feta, formem la caixa (6). Per la caixa o capa interior de l’Exploding Box, hem retallat una cartolina de 27x27cm i hem marcat la quadricula de 9X9cm (7) i hem retallat com abans (8).
El pas següent, abans de muntar tot, és decorar. Aquí us deixem al vostre aire. Nosaltres hem fet servir, per la part exterior, fotocopies de dibuixos de tapisseria, washifabric i hem fet aplicacions sobre paper de diari i les hem enganxant damunt de cartolina, per donar una mica de cos. L’interior l’hem decorat amb impressions dels nostres propis dibuixos. Tot rematat amb retoladors metal·litzats i punta fina.
Acabem. Amb tota la decoració feta, col·loquem la caixa petita, centrada, dintre de la gran (9); la podem enganxar amb cel·lo de doble cara. Posem la tapa, procurant que tot quedi dintre (10) i ja tenim nostra Exploding Box llesta per regalar.

TOT EL NOSTRE AMOR CONCENTRAT DINS D’UNA CAIXA!!!

TUTORIAL SCRAPBOK: EXPLODING BOX “LOVE”.

Otro experimento de Les Antònies en el campo del scrapbooking. En esta ocasión hemos querido hacer una Exploding Box. Estas cajas son ideales para envolver pequeños objetos para regalar o para transformarles en mini-álbum de fotografías. Nosotras la hemos hecho de manera que se pueda usar para cualquiera de las dos cosas. Ya sabéis: nosotras proponemos, vosotr@s disponéis.
Como podéis ver, nuestra Exploding Box es doble: tiene dos partes más la tapa. Ahora os explicamos nuestros pasos para hacerla. Para la parte exterior, que es la más grande, hemos recortado una cartulina de 30X30cm y hemos marcado una cuadricula de 10X10cm cada cuadrado (1). Para la tapa, hemos hecho un cuadrado de 14’5X14’5cm y hemos marcado las líneas de pliegue, tal como veis en el dibujo (2), dejando en el centro un cuadrado de 10’5X10’5cm. Empezamos formando el cuerpo de la caja, recortando los cuadrados de los extremos, de manera que nos quede una cruz (3); las líneas que nos quedan son las que usaremos para plegar la caja. Para montar la tapa, recortaremos, solo, por las puntas (4), de manera que nos quedaran unas pestañas. Plegamos por las líneas marcadas, hacia abajo, y las pestañas las pegamos por el interior para unir las paredes de la tapa (5). Con la tapa ya hecha, formamos la caja (6). Para la caja o capa interior de la Exploding Box, hemos recortado una cartulina de 27x27cm y hemos marcado la cuadricula de 9X9cm (7) y la hemos recortado como antes (8).
El paso siguiente, antes de montar todo, es decorar. Aquí os dejamos a vuestro aire. Nosotras hemos usado, para la parte exterior, fotocopias de dibujos de tapicería, washifabric y hemos hecho aplicaciones sobre papel de periódico y las hemos pegado sobre cartulina, para darles un poco de cuerpo. El interior lo hemos decorado con impresiones de nuestros propios dibujos. Todo rematado con rotuladores metalizados y punta fina.
Acabamos. Con toda la decoración hecha, colocamos la cajapequeña, centrada, dentro de la grande (9); la podemos pegar con celo de doble cara. Ponemos la tapa, procurando que todo quede dentro (10) y ya tenemos nuestra Exploding Box lista para regalar.

¡¡¡TODO NUESTRO AMOR CONCENTRADO DENTRO DE UNA CAJA!!!

SCRAPBOK TUTORIAL: EXPLODING BOX «LOVE».

This is another experiment in the range of scrapbookingof Les Antònies. This time we wanted to make an Exploding Box. These boxesare ideal for wrapping small objects to give away or to transform them into mini-album of photographs. We’ve made it for used to either of the two things. Like you know: we propose, you have use.
As you can see, our Exploding Box is double: two parts plus the lid. Now we explain our steps to do it. To the outside, which is the largest, we cut out a cardboard tile and we have marked a pencil grids of 10X10cm each square (1). For the cover, we used a square of 14’5X14’5cm and have marked fold lines, as you can see in the drawing (2), leaving in the middle a square of 10’5X10’5 cm. Start forming the body of the box, cutting the squares in the ends, so we keep a cross (3); the lines that we get are the ones we used to folding the box. To assemble the cover, we only, cut ends (4), so that we will have a few tabs. We folding it by the lines marked, head down, and attach the tabs to the inside to join the sides of the lid (5). With the lid made, we have the box(6). For the box or the inside layer of the Exploding Box, we cut out a cardboard of 27x27cm and we have marked the pencil grids of 9X9cm (7) and we have cut out as before (8).
The next step, before mounting, it is decorated. Here we leave you in your air. We have used, for the outside, photocopies of drawings of upholstery, washifabric and we have made applications on newspaper and we have sticking on cardboard, to give a little of the body. The interior has been decorated with impressions of our own drawings. All topped off with metallic markers and fine tip pens.
We ended up. With all the decorating done, place the small box, centred, in the big (9); we can stick with double-sided tape. Put the lid, making sure that everything is within (10) and we already have our Exploding Box ready to be given away.


ALL OUR LOVE CONCENTRATED IN A BOX!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page