Skip links

TUTORIAL REPTE TEXÀ: DE “FLARES” A TOTE “JEANS” BAG.

Ens varem apuntar al repte texà del blog de Ca La Coru i aquest és el resultat: d’uns texans vells de pota d’elefant a bossa.


Ara us explicarem com l’hem fet. Les instruccions també us poden servir per fer una bossa o tote bag amb altre material. Comencem.

Necessitem uns pantalons texans vells, a poder ser de pota ampla o, com a mínim, rectes. Depenent de si el baix esta més o menys gastat, tallarem a uns 43 o cm cada camal (1). Desfarem per una de les costures (2) i ens ha de resultar un quadrat o rectangle. Nosaltres hem optat per posar la costura que ha quedat en horitzontal perquè teníem un quadrat i ens feia de guarniment. Bé, ja tenim 2 quadrats (3). Els hem d’ajustar a la mateixa mida.

Ara ja podeu posar les aplicacions o guarniments en un dels quadrats (4). Nosaltres també hem aprofitat una butxaca del darrera per aplicar-la. És millor fer-lo abans de començar a cosir tota la bossa. Si més no, és més còmode.

A continuació tallem les nanses: han de ser de 10cm d’ample (una de cada camal)(5). Obriu la costura i si veieu que és prou llarga no cal que feu un afegit, nosaltres no ho hem fet, ja que els pantalons tenien el camal prou ample.
Pleguem la roba de les nanses per la meitat (6) i cosim un lateral i un dels extrems (7). Planxem i girem (8). Ho fem amb les dues.

Continuem unint els quadrats pel que seria el fons de la bossa amb una costura (9). Assegureu-vos de posar tot del dret.

Col·locarem les nanses, fixades amb agulles, centrades i a la mateixa distància. Les posarem per la part del davant a ran de la vora superior (10). Plegarem la vora cap a dins uns 3 cm, com a mínim. Us recomano polir abans la vora. Cosim amb una costura la part inferior i la part superior, incloent les nanses (11). Ho fem amb les dues bandes.

I ja estem acabant!. Ja podem cosir els laterals amb una costura (12). Com abans, poliu les vores.

Per fi tenim el treball fet. És hora de sortir a lluir-la.

AIXÓ ÉS EL QUE S’ANOMENA “ESTIL RECICLAT”!!!
TUTORIAL RETO TEJANO: DE “FLARES” A TOTE “JEANS” BAG.

Nos apuntamos al reto tejano de Ca La Coru y este es el resultado: de unos tejanos viejos de pata de elefante a bolso.


Ahora os explicaremos como lo hemos hecho. Las instrucciones también os pueden servir para hacer un bolso o tote bag de otro material. Empecemos.

Necesitamos unos pantalones tejanos viejos, a poder ser de pata ancha o, como mínimo, rectos. Dependiendo de si el bajo esta más o menos gastado, cortaremos a unos 43 o 45 cm cada pernera (1). Desharemos una de les costuras (2) y nos ha de quedar un cuadrado o rectángulo. Nosotr@s hemos optado por poner la costura que hemos conservado en horizontal porqué teníamos un cuadrado y nos hacía de adorno. Bien, ya tenemos 2 cuadrados (3). Tenemos que ajustarlos a la misma medida.

Ahora ya podéis poner las aplicaciones o adornos en uno de los cuadrados (4).Nosotr@s también hemos aprovechado un bolsillo trasero para aplicarlo. Es mejor hacerlo antes de empezar a coser toda la bolsa. Por lo menos, es más cómoda.

A continuación cortamos las asas: han de ser de 10 cm de ancho (una de cada pernera) (5). Abrid la costura y si veis que es suficientemente larga n o hace falta que hagáis un añadido, nosotr@s no lo hemos hecho, ya que los pantalones tenían la pernera bastante ancha.

Doblamos la ropa de las asas por la mitad (6) y cosemos un lateral y uno de los extremos (7). Planchamos y giramos (8). Lo hacemos con las dos.

Continuamos uniendo los cuadrados por lo que sería el fondo de la bolsa con una costura (9). Aseguraos de poner todo en la dirección correcta.

Colocaremos las asas, fijadas con alfileres, centradas y a la misma distancia. Las pondremos por la parte delantera a ran del borde superior (10). Doblaremos haciendo un dobladillo de unos 3 cm, como mínimo. Os recomiendo pulir antes los bordes. Cosemos con una costura la parte inferior y la parte superior, incluyendo las asas (11). Lo hacemos con las dos asas.

¡Y ya estamos acabando! Ya podemos coser los laterales con una costura (12). Como antes, pulid los bordes.

Por fin tenemos el trabajo hecho. Es hora de salir a lucirla

¡¡¡ ESTO ES LO QUE SE LLAMA “ESTILO RECICLADO”!!!

TUTORIAL TEXAN CHALLENGE: FROM»FLARES» TO TOTE «JEANS» BAG.

We aim at Ca La Coru Texan challenge and this is the result: a few old flares jeans in bag.


We will now explain how we have done it. With the Instructions you can also make a bag or tote bag from another material. Let’s start.

We need some old jeans, preferably wide leg or, at least, straight. Depending on the bass it’s more or less spent, cut to about 43 or 45 cm each leg (1). We will undo one of the seams (2) and we should have a square or rectangle. . We have chosen to put the seam that has been horizontally because we had a square and we did of ornament. Well, we already have 2 squares (3). We have to adjust them to the same size.

Now you can already put applications or ornaments in one of the squares (4).We have also taken a back pocket to apply it. It is better to do it before you start sewing the entire bag. At least, it is more comfortable.

Then cut the handles: must be 10 cm wide (one for each leg) (5). Open the seam and if you see that it’s long enough you don’t need to make an addition, we haven’t done, because the pants had a leg wide enough.

We fold the clothes of the handles in a half (6) and sew one side and one end (7). We iron and turn (8). We do this with the two.

Continue joining the squares at the bottom of the bag with a seam (9). Be sure to put it all in the right direction.

Place handles, fixed with pins, focused and at the same distance. We will put them at the front part of the top edge ran (10). We folded the edge inward about 3 cm at least we recommend polish before the edges. We sew a seam the bottom and the top, including the handles (11). We do this with the two handles.


And we’re already running out! We can sew the sides with a seam (12). As before, polish the edges.

Finally we have the work done. It’s time to go out and show it.

THIS IS WHAT IS CALLED «RECYCLED STYLE»!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page