Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINET ENMARCAT.

El post d’aquesta setmana és una continuació de l’anterior tutorial. Ja veureu com us agrada, és molt fàcil i queda molt espectacular.
No us donarem mides perquè, com ja us varem avançar, aprofitarem els quatre quadrats amb triangle que ens van sobrar de la setmana passada. Formarem el clàssic molinet, molt colorit, ja que cada quadrat és d’un color diferent. Els disposarem com us mostrem a l’esquema (1).
A continuació cosim, primer els dos quadrats de dalt i els dos quadrats d’abaix (2) i, seguidament, cosim els dos grups de dos (3) formant el molinet. Fixeu-vos que quedi com el patró!!!
Amb al mini-bloc cosit, retallem el que s’hagi de retallar si no ens a quedat prou quadrat i amb aquesta mida tallem un quadrat amb una altra tela. Nosaltres ens hem decantat per un disseny llis en contrast amb elmini-bloc.
Encarem el mini-bloc amb el quadrat llis (4). Els unim cosint quatre costures al voltant (5).
Ara, com sempre, ve la màgia: a la tela llisa dibuixem dues diagonals amb un llapis (6) i amb els dits, delicadament, aixequem les dues teles separant els dos quadrats (7). Així separades, amb unes tisores, tallem per les diagonals dibuixades (8); NOMÉS LA TELA LLISA!!!!. Obrim els quatre triangles (9) i ja tenim el nostre bloc. Només queda planxar i acabar de retallar les cosetes que ens sobrin.
Com podeu veure és més llarg explicar-ho que fer-ho. Un suggeriment: si voleu fer un altre marc més, només cal que talleu un altre quadrat de la mida del bloc obtingut i feu la mateixa operació…les vegades que vulgueu.
Gaudiu dels retalls i deixeu-vos inspirar per les teles.ELS MOLINETS ENS REFRESQUEN L’ESTIU!!!

TUTORIAL PATCHWORK: MOLINILLO ENMARCADO.

El post de esta semana es una continuación del anterior tutorial. Ya veréis como os gusta, es muy fácil y queda muy espectacular.
No os daremos medidas porqué, como ya os avanzamos, aprovecharemos los cuatro cuadrados con triángulo que nos sobraron de la semana pasada. Formaremos el clásico molinillo, muy colorido, ya que cada cuadrado es de un color diferente. Los dispondremos como os mostramos en el esquema (1).
A continuación cosemos, primero los dos cuadrados de arriba y los dos cuadrados de abajo (2) y, seguidamente, cosemos los dos grupos de dos (3) formando el molinillo. ¡¡¡Fijaros que quede como el patrón!!!
Con el mini-bloque cosido, recortamos lo que se tenga que recortar si no nos ha quedado muy cuadrado y con esta medida cortamos un recuadro de otra tela. Nosotr@s nos hemos decantado por un diseño liso en contraste con el mini-bloque.
Encaramos el mini-bloque con el cuadrado liso (4). Los unimos cosiendo cuatro costuras alrededor (5).
Ahora, como siempre, viene la magia: en la tela lisa dibujamos dos diagonales con un lápiz (6) y con los dedos, delicadamente, levantamos las dos telas separando los dos cuadrados (7). Así separadas, con unas tijeras, cortamos por las diagonales dibujadas (8);¡¡¡SOLO LA TELA LISA!!! Abrimos los cuatro triángulos (9) y ya tenemos nuestrobloque. Solo queda planchar y acabar de recortar las cositas que sobren.
Como podéis ver es más largo explicarlo que hacerlo. Una sugerencia: si queréis hacer otro marco más, solo tenéis que cortar un cuadrado de la medida del bloque obtenido y repetir la misma operación…todas las veces que queráis.
Disfrutad de los retales y dejad que las telas os inspiren.


¡¡¡LOS MOLINILLOS NOS REFRESCAN EL VERANO!!!

TUTORIAL PATCHWORK: FRAMED PINWHEEL.

This week’s post is a continuation of the previous tutorial. As you will see as you like, it is very easy and is very spectacular.
We won’t share measures why, as we advance, we’ll take four-square with triangle that we overran last week. We will train the classic pinwheel, very colourful, because each square is a different colour. We will have them as we show in the scheme (1).
Then sew, first two squares above and the two squares below (2), then sew the two groups of two (3) forming the pinwheel. Note that it is how the pattern!!!
With themini-block sewn, cut what you need to cut back if we don’t to become square enough and with this size cut a square with another cloth. We decanted to a plain design in contrast to the mini-block.
Face the mini-block with the plain square (4). We join them sewing four seams around (5).
Now, as always, comes the magic: in the plain fabric draw two diagonals with a pencil (6) and with the fingers, gently, we lift the two fabrics by separating the two squares (7). Well separated, with scissors, cut by the diagonals drawn (8); ONLY THE PLAIN FABRIC! Open the four triangles (9) and we already have our block. It remains only ironing and finishing trimming the extra tidbits.
As you can see is longer to explain it that to do it. A suggestion: If you want to make another frame more, you just have to cut a square of the extent of the retrieved block and repeat the same operation… all the times you want.
Enjoy the scraps and let the fabrics inspire you.

THE PINWHEELS REFRESH OUR SUMMER!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page