Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: LA INSPIRACIÓ JAPONESA DE LES ANTÒNIES.

El bloc que Les Antònies us presentem aquesta setmana te una indubtable inspiració japonesa. L’estel que forma el bloc, els motius i els colors de les teles ens recorden el Japó a la primavera. Tenim ganes de serenitat i felicitat.
La dificultat d’aquest blocestà en seguir les passes amb precisió:no tallem tots els retalls de cop, ho farem a mida que avancem; una vegada es te per la mà el procediment, és tan fàcil com els altres.
Només hem fet servir quatre teles diferents. Com us hem dit abans, anirem passa a passa. Comencem. Retallarem, en principi, dos quadrats liles, un quadrat estampat negre i un quadrat crema de 12X12cm. Emparellem els quadrats: lila+estampat negre; lila+crema (1). Agafem una de les parelles: encarem els teixits i, al revers del lila, dibuixem una diagonal amb llapis (2); serà la guia per les costures que cosirem, deixant mig cm per cada banda (3). Tallarem per la línia central (4); quan obrim tenim dos quadrats amb triangle; ho repetim amb l’altra parella (5).
Anem per la segona fase. Necessitem retallar dos quadrats d’estampat negre i dos quadrats crema d’ 11X11cm. Emparellarem de manera que: estampat negre+triangle lila/crema; crema+triangle lila/estampat negre (6). Encarem les parelles; dibuixarem amb llapis una altra diagonal, de manera que faci un dibuix d’aspa amb la diagonal dels triangles (7); en l’esquema ho hem dibuixat damunt dels triangles, però us serà més còmode per cosir si ho feu en l’altre retall, això si, procureu que sigui en la direcció correcta. Cosim com hem fet abans (8), tallem per la línia dibuixada (9) i obrim. Una vegada ho hem fet amb totes les parelles ens queden quatre quadrats de cada (10). Els reservem i comencem la següent fase.
Ara farem les puntes del nostre bloc i el centre. Retallarem dos quadrats liles, un quadrat estampat negre i un quadrat crema d’11X11cm; també retallem, pel centre del bloc, un quadrat morat de 10x10cm, que reservarem per més tard (11). Emparellem com en el punt (1) i repetim (2, 3 i 4). Ja tenim totes les peces per muntar el bloc.
Muntem com en el dibuix (12); comprovareu que us sobraran quatre quadrats amb tres triangles: hem hagut de fer-ho així perquè necessitàvem que anessin en diferents direccions. Els quadrats que ens sobren, els podem reservar per fer un altre bloc. Ara ja podem cosir, com sempre fem: primera filera, segona filera, tercera filera i unir-les. Ja està acabat (13).
Us ha agradat aquest bloc? Potser porta més feina que d’altres, però trobem que és molt bonic. Nosaltres estem molt satisfetes amb el resultat.

L’ELEGÀNCIA DEL DISSENY JAPONÈS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: LA INSPIRACIÓN JAPONESA DE LES ANTÒNIES.

El bloque que Les Antònies os presentamos esta semana tiene una indudable inspiración japonesa. La estrella que forma el bloque, los motivos y los colores de las telas nos recuerdan Japón en primavera. Tenemos ganas de serenidad y felicidad.
La dificultad de este bloque está en seguir los pasos con precisión: no cortamos todos los retales de una vez, lo haremos a medida que avanzamos; una vez se tiene por la mano el procedimiento, es tan fácil como los otros.
Solo hemos usado cuatro telas diferentes. Como os hemos dicho antes, iremos paso a paso. Empecemos. Recortaremos, en principio, dos cuadrados lilas, un cuadrado estampado negro y un cuadrado crema de 12X12cm. Emparejamos los cuadrados: lila+estampado negro; lila+crema (1). Cogemos una de les parejas: encaramos los tejidos y, al reverso del lila, dibujamos una diagonal con lápiz (2); será la guía para las costuras que coseremos, dejando medio cm por cada lado (3). Cortaremos por la línea central (4); cuando abrimos tenemos dos cuadrados con triángulo; lo repetimos con la otra pareja (5).
Vamos por la segunda fase. Necesitamos recortar dos cuadrados de estampado negro y dos cuadrados crema de 11X11cm. Emparejamos de manera que: estampado negro+triángulo lila/crema; crema+triángulo lila/estampado negro (6). Encaramos las parejas; dibujaremos con lápiz otra diagonal, de manera que haga un dibujo de aspa con la diagonal de los triángulos (7); en el esquema lo hemos dibujado sobre los triángulos, pero os será más cómodo para coser si lo hacéis en el otro retal, eso sí, procurad que sea en la dirección correcta. Cosemos como hemos hecho antes (8), cortamos por la línea dibujada (9) y abrimos. Una vez lo hemos hecho con todas las parejas nos quedan cuatro cuadrados de cada (10). Los reservamos y empezamos la siguiente fase.
Ahora haremos las puntas de nuestro bloque y el centro. Recortaremos dos cuadrados lilas, un cuadrado estampado negro y un cuadrado crema de 11X11cm; también recortamos, por el centro del bloque, un cuadrado morado de 10x10cm, que reservaremos para más tarde (11). Emparejamos como en el punto (1) y repetimos (2, 3 y 4). Ya tenemos todas las piezas para montar el bloque.
Montamos como en el dibujo (12); comprobaréis que os sobraran cuatro cuadrados con tres triángulos: hemos tenido que hacerlo así porqué necesitábamos que fuesen en diferentes direcciones. Los cuadrados que nos sobren, los podemos reservar para hacer otro bloque. Ahora ya podemos coser, como siempre hacemos: primera hilera, segunda hilera, tercera hilera y unirlas. Ya está acabado (13).
¿Os ha gustado este bloque? Tal vez lleva más trabajo que otros, pero lo encontramos muy bonito. Nosotras estamos muy satisfechas con el resultado.

¡¡¡LA ELEGANCIA DEL DISEÑO JAPONÉS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: THE JAPANESE INSPIRATION OF LES ANTÒNIES.

The block that Les Antònies are presenting this week has an undoubted japanese inspiration. The star that forms the block, the motives and the colours of the fabrics remind us of the Japanin the spring. We are looking forward to serenity and happiness.

The difficulty of this block is to follow the steps precisely: don’t cut all the cuts at once, we’ll do it as we go along; once you have the procedure, is as easy as the other.

We have only used four different fabrics. As we have said before, we will be going step by step. We begin. We cut, in principle, two squares of lilac, a square black print and a cream square of 12X12cm. We put together the squares: lilac + black print; lilac + cream (1). Take one of the couples: let’s face tissues and, on the reverse of the lilac, draw a diagonal with pencil (2); it will be the guide to the seams that we sew, leaving half a cm to each side (3). Cut to the central line (4); when we opened we have two squares with triangle; we repeat it with the other couple (5).
We go to the second phase. We need to cut two squares of black print and two cream squares of 11X11cm. We put it together, so: stamped black + lilac/cream triangle; cream + lilac/black print triangle (6). Face couples; drawings with pencil another diagonal, so you make a drawing of a cross with the diagonal triangles (7); in the schema we have drawn on triangles, but you will be more comfortable to sew if you do in the other cuttings, but ever, try it in the right direction. Sew as we have done it before (8), cut to the line drawn (9) and open. Once we have done with all couples we are four squares of each (10). We reserve it and start the next phase.
Now let’s make the tips of our block and the centre. We cut two squares of lilac, a square black print and a cream square of 11X11cm; also cut, by the middle of the block, a purple square of 10x10cm, reserve it for later (11). Put together as in point (1) and repeat (2, 3 and 4). We already have all the pieces to assemble the block.
Assemble as in the drawing (12); you will realize that we left over four squares with three triangles: we had to do it that way because we needed that went in different directions. The squares that we’ve got, we can arrange to make another block. Now you can sew, as always do: front row, second row, third row and stitch them together. It’s already finished (13).
You enjoyed this blog? Maybe it takes more work than others, but we find that it is very nice. We are very satisfied with the result.


THE ELEGANCE OF JAPANESE DESIGN!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page