Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ja que la setmana passada vàrem faltar a la nostra cita amb el patchwork, aquesta volem compensar-ho amb un tutorial senzill, però una miqueta més laboriós, que us permetrà obtenir el centre d’una vànova, la tapa d’un coixí o una bossa.
Hem treballat amb 6 teles diferents, però amb la mateixa gama de color. Les mesures que hem fet servir són: 55cm de llarg X 6cm d’amplada cada tira. S’han de fer 2 jocsde 6 tires (1).
Distribuïm les tiresen l’ordre que més ens agradi (2); recordeu que hem de fer 2 jocs iguals. Les instruccions que us donarem són per treballar amb 1, però amb l’altre joc es fa exactament igual. Nosaltres hem treballat primer amb un i després amb l’altre per no embolicar-nos.
Comencem cosint les tiresde dos en dos, en l’ordre que hem escollit (3); amb els tres grups fets, cosim el primer amb el segon (4) i el tercer el cosim a continuació (5). Planxem les costures i, si és necessari, retallem per que les tires quedin totes iguals. Una vegada fet això, cosim la tira de sota amb la de dalt de tot (6) formant un tub. Tornem a planxar i retallem el tub. Hem de fer 7 tires de 6cm d’ample (7). Si us sobra teixit, no us amoïneu ja que, si ens equivoquem en el següent pas, podrem tallar altra tira.
Amb els nostres 7 mini tubs (8) passem a la fase següent; és molt important fer-ho bé, per això preneu-vos-ho amb calma i tranquil·litat. Agafem 1 tub i escollim quin color volem que vagi al centre del quilt; retallem per la costura que l’uneix a l’altra tela i despleguem la tira(9): ja tenim la tira central. Les dues següents tires són les laterals centrals i les hem de fer exactament iguals i hem de seguir l’ordre de colors de la tira central. Per això agafem el color que hem escollit com a primer de la tira central, el pleguem per la meitat i tallem per allà; ho fem amb els dos tubs (10) despleguem les tiresi, voila, dues tires exactament iguals per flanquejar la tiracentral. Els següents dos tubs aniran als costats de les tires laterals centrals. Seguim la mateixa lògica. Escollim el color que segueix al central i el separem del color central i del tub tallant per la costura (11); si ho hem fet bé el color que a la tira central estava dalt, ara a d’estar a baix. Amb els 2 tubs que ens queden obtindrem les dues tires dels extrems. Agafem el color que en les dues anteriors teníem dalt de tot i el pleguem per la meitat, tallem (12) i totes les tires estan acabades.
Ara muntarem mig quilt, o bloc, o com vulgueu anomenar-lo. La distribució de les tires ens ha de quedar com l’esquema (13). Si és així, ja podeu començar a cosir-les. Començarem per un extrem i anirem cosint-les fins a l’última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ja tenim una meitat, només ens queda repetir el mateix procés amb el 2ºjoc que teníem reservat per poder acabar la nostra labor.
Ja tenim els 2 mitjos quiltso blocs acabats; els hem de col·locar simètricament (20), fent l’efecte mirall. Els unim, cosint-los pel mig (21) i ja està acabat. Una vegada desplegat ens ha de quedar com el del esquema (22). Per donar l’últim toc, s’ha de planxar i, si és necessari, retallar per igualar les vores.
Esperem haver-vos compensat amb aquesta idea. L’efecte és magnífic i, una vegada dominada la tècnica, es poden fer peces realment importants.

ESCALA DE COLOR I EFECTE MIRALL PER UN RESULTAT IMPRESSIONANT!!!

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ya que la semana pasada faltamos a nuestra cita con el patchwork, esta queremos compensaros con un tutorial sencillo, pero un poco más laborioso, que os permitirá obtener el centro de una colcha, la tapa de un cojín o un bolso.
Hemos trabajado con 6 telas diferentes, pero en la misma gama de color. Las medidas que hemos usado son: 55cm de largo X 6cm de ancho cada tira. Se han de hacer 2 juegos de 6 tiras (1).
Distribuimos las tiras en el orden que más nos guste (2); recordad que tenemos que hacer 2 juegosiguales. Las instrucciones que os daremos son para trabajar con 1, pero con el otro juego se hace exactamente lo mismo. Nosotras hemos trabajado primero con uno y después con el otro para no liarnos.
Comenzamos cosiendo las tiras de dos en dos, en el orden que hemos escogido (3); con los tres grupos hechos, cosemos el primero con el segundo (4) y el tercero lo cosemos a continuación (5). Planchamos las costuras y, si es necesario, recortamos para que las tiras queden todas iguales. Una vez hecho esto, cosemos la tira de abajo con la de arriba (6) formando un tubo. Volvemos a planchar y recortamos el tubo. Tenemos que hacer 7 tiras de 6cm de ancho (7). Si os sobra tejido, no os preocupéis ya que, si nos equivocamos en el siguiente paso, podremos cortar otra tira.
Con nuestros 7 mini tubos (8) pasamos a la fase siguiente; es muy importante hacerlo bien, por esto tomároslo con calma y tranquilidad. Cogemos 1 tubo y escogemos que color queremos que vaya en el centre del quilt; recortamos por la costura que la une a la otra tela y despleguemos la tira (9): ya tenemos la tira central. Las dos siguientes tiras son las laterales centrales y las tenemos que hacer exactamente iguales y tenemos que seguir el orden de colores de la tira central. Por esto, cogemos el color que hemos escogido como primero de la tira central, lo pleguemos por la mitad y cortamos por allí; lo hacemos con los dos tubos (10) desplegamos las tirasy, voila, dos tiras exactamente iguales para flanquear la tiracentral. Los siguientes dos tubos irán a los lados de las tiras laterales centrales. Seguimos la misma lógica. Escogemos el color que sigue al central y lo separamos del color central y del tubo cortando por la costura (11); si lo hemos hecho bien, el color que en la tira central estaba arriba, ahora ha de estar abajo. Con los 2 tubos que nos quedan obtendremos las dos tiras de los extremos. Cogemos el color que en las dos anteriores teníamos arriba y lo plegamos por la mitad, cortamos (12) y todas las tiras están acabadas.
Ahora montaremos medio quilt, o bloque, o como queráis llamarlo. La distribución de las tiras nos ha de quedar como el esquema (13). Si es así, ya podéis empezar a coserlas. Empezaremos por un extremo e iremos cosiéndolas hasta la última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ya tenemos una mitad, solo nos queda repetir el mismo proceso con el 2º juego que teníamos reservado para poder acabar nuestra labor.
Ya tenemos los 2 medios quilts o bloques acabados; los tenemos que colocar simétricamente (20), haciendo efecto espejo. Los unimos, cosiéndolos por el medio (21) y ya está acabado. Un vez desplegado nos ha de quedar como el del esquema (22). Para dar el último toque, se ha de planchar y, si es necesario, recortad para igualar los bordes.
Esperamos haberos compensado con esta idea. El efecto es magnífico y, una vez dominada la técnica, se pueden hacer piezas realmente importantes.











¡¡¡ESCALA DE COLOR Y EFECTO ESPEJO PARA UN RESULTADO IMPRESIONANTE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: STRAIGHT FLUSH.

Since last week we miss our date with the patchwork, this we want to compensate for it with a simple tutorial, but a little more laborious, allowing you to get the centre of a quilt, the lid of a pillow or a bag.
We have worked with 6 different fabrics, but with the same range of colour. The measures that we have used are: 55 cm long X 6 cm wide each strip. You have to do 2 sets of 6 strips (1).
Distribute the strips in the order that you like (2); remember that we need to make 2 equal sets. The instructions you give are for working with 1, but with the other set is done exactly the same. We worked first with one and then the other for don’t fail.
Start sewing the strips of two by two, in the order that we have chosen (3); with the three groups made, sew the first with the second (4) and the third the sew below (5). Iron the seams and, if is necessary, trim the strips. Once you have done this, sew the strip below with the top (6) forming a tube. Let’s go back to ironing board and cut the tube. We need to make 7 strips of 6 cm in width (7). If you spare tissue, don’t worry because, if we are wrong in the next step, we will cut another strip.
With our 7 mini tubes (8) move on to the next phase; it is very important to do it well, so take it with calm and tranquillity. Take 1 tube and choose what colour you want them to go to the centre of the quilt; we cut to the seam that joins the other fabric and deploy the strip (9): we already have the central strip. The following two strips are the central side and we need to do exactly the same, and we have to follow the order of colours in the central strip. That’s why we take the colour that we have chosen as the first of the central strip, the let’s call it down the middle and cut over there; we do this with the two tubes (10) deploy the stripsand, voila, two strips exactly equal to flanking the central strip. The following two tubes will go on the sides of the central lateral strips. We follow the same logic. Choose the colour that follows the central and separate central colour and tube cutting by sewing (11); if we have done well, the colour that was up, on the central strip now has to be down. With 2 tubes that remain, we obtain the two strips of the ends. We take the colour in the previous two we had up and folded it in half; cut (12) and all the strips are finished.
We will now mount medium quilt, or block, or how you want to call it. The distribution of the strips we should stay as the scheme (13). If so, you can already begin to sew them. We will begin by one end and sewing them to the latest (14, 15, 16, 17, 18, and 19). We already have one half, we can only repeat the same process with the 2nd setwhich we had reserved to be able to finish our work.
We already have 2 mid quilts or blocks finishes; we have placed symmetrically (20), making the mirror effect. The join, sewing them in half (21) and you’re done. Once deployed, it should be like the schematic (22). To give the final touch, has been ironing and, if necessary, trim to keep up the edges.
We hope to have you compensated with this idea. The effect is gorgeous and, once dominated the technique, you can make a really important pieces.


STRAIGHT FLUSH AND A MIRROR EFFECT TO AWESOME RESULT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page