Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: EL BLOC MÀGIC

El bloc que us presentem avui sembla fet d’un munt de peces, però en realitat és molt simple. Evidentment, té truc i ara us revelarem el secret.

Hem de tallar 9 quadrats de 10X10 cm. Com podeu veure hem utilitzat 6 colors diferents: 1 vermell, 2 verds, 2 beix, 2 turquesa, 1 lila i, finalment, 1 taronja. Podeu substituir els colors pels que vosaltres tingueu, però s’ha de respectar l’ordre de l’esquema (1) i les quantitats; més endavant us explicarem el motiu.

Cosim els quadrats per fileres (2) i després cosim les fileres (3); ens ha de quedar un bloc de 9 quadrats (4).
I ara la màgia. Hem de tallar el bloc en 4 parts iguals (5) i de cada part hem de fer 2 triangles (6), però amb COMPTE de seguir l’esquema (7) si no el resultat serà un altre.

Toca muntar el bloc. Tenim 2 opcions. En els dos casos hem de col·locar els triangles interiors a l’exterior (8), però podem variar l’interior: la manera simple (OPCIÓ 1) o la que hem fet nosaltres, més agosarada (OPCIÓ 2).

Si us heu fixat, ara ens queda un escaquer envoltat per un marc, per això us dèiem que era molt important respectar l’ordre i quantitats en els colors per poder, així, aconseguir aquest efecte.

Quan ja hagueu escollit quina opció de bloc voleu, passem a muntar-lo.

Hem d’unir 2 triangles formant un bloc (9); el millor és començar pels 2 superiors de l’esquerra fins a tenir 4 mini-blocs. A continuació cosim els dos mini-blocs de dalt i els 2 d’abaix (10) i acabem cosint els dos grups de dos (11).

Ja tenim el nostre bloc màgic. Les mides seran d’uns 25X25 cm, més o menys, ja sabeu que no cal que sigui precís. Depèn de la mida de les costures.

Independentment de la opció que hagueu escollit, segur que us ho passareu molt bé jugant a fer màgia i el resultat serà magnífic.

MÀGIA POTÀGIA, ARA HI HA 9, ARA JA NO!!!
TUTORIAL PATCHWORK: EL BLOQUE MÁGICO

El bloque que os presentamos hoy parece hecho de un montón de piezas, pero en realidad es muy simple. Evidentemente, tiene truco y ahora os revelaremos el secreto.


Tenemos que cortar 9 cuadrados de 10X10 cm. Como podéis ver hemos utilizado 6 colores diferentes: 1 rojo, 2 verdes, 2 beige, 2 turquesa, 1 lila y, finalmente, 1 naranja. Podéis substituir los colores por los que vosotros tengáis, pero se ha de respetar el orden del esquema (1) y las cantidades; más adelante os explicaremos el motivo.

Cosemos los cuadrados por filas (2) y después cosemos las filas (3); nos ha de quedar un bloque de 9 cuadrados (4).

Y ahora la magia. Tenemos que cortar el bloque en 4 partes iguales (5) y de cada parte hacemos 2 triángulos (6), pero con CUIDADO de seguir el esquema (7) sino el resultado será otro.

Toca montar el bloque. Tenemos 2 opciones. En los dos casos tenemos que colocar los triángulos interiores en el exterior (8), pero podemos variar el interior: la manera simple (OPCIÓN 1) o la que hemos hecho nosotr@s, más atrevida (OPCIÓN 2).

Si os habéis fijado, ahora nos queda un damero rodeado por un marco, por esto os decíamos que era muy importante respetar el orden y cantidades en los colores para poder así, conseguir este efecto.
Cuando ya hayáis escogido que opción de bloque queréis, pasamos a montarlo.

Tenemos que unir 2 triángulos formando un bloque (9); es mejor empezar por los 2 superiores de la izquierda hasta tener 4 mini-bloques. A continuación cosemos los dos mini-bloques de arriba y los 2 de abajo (10) y acabamos cosiendo los dos grupos de dos (11).

Ya tenemos nuestro bloque mágico. Las medidas serán de unos 25X25 cm, más o menos, ya sabéis que hace falta que sea preciso. Depende de la medida de las costuras.

Independientemente de la opción que hayáis escogido, seguro que os lo pasaréis muy bien jugando a hacer magia y el resultado será magnífico.

¡¡¡MAGIA POTAGIA, AHORA HAY 9, AHORA YA NO!!!


TUTORIAL PATCHWORK: THE MAGIC BLOCK.

The block that we are presenting today seems to have done a lot of pieces, but it is actually very simple. Of course, it has trick and now we disclose the secret.We have to cut 9 squares of 10x10cm each. As you can see we have used 6 different colours: 1 red, 2 green, 2 beige, 2 turquoise, 1 lilac and, finally, 1 orange. You can replace the colours, for which you have, but you have to respect the order of the scheme (1) and the quantities; later on we will tell you the reason.

Sew the squares for rows (2) and then sew the rows (3); we have to keep a block of 9 squares (4).

And now the magic. We need to cut the block into 4 equal parts (5) and every part we make 2 triangles (6), but BE CAREFUL to follow the scheme (7) because the result will be different.

It’s time to set up the block. We have 2 options. In both cases we have to place the inner triangles on the outside (8), but we can vary the interior: the simple way (option 1) or that we have done, more daring (option 2).

If you have noticed, now we have a checkerboard surrounded by a frame, which is why we have said that it was very important to respect the order and quantities in the colours in order as well, to achieve this effect.
Once you have chosen what block option you want, we will join it.

We have to join 2 triangles forming a block (9); it is best to start with the 2 top on the left until you have 4 mini-blocks. Then sew the two mini-blocks above and 2 below (10) and finish sewing the two groups of two (11).

We already have our magic block. The sizes will be approximately 25×25 cm, more or less; you already know that you don’t have to be precise. Depends on the size of the seams.

Regardless of the option you have chosen, you enjoying too much playing to do magic and the result will be superb.


HOCUS POCUS, NOW THERE ARE 9, NOW NO LONGER!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page