Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: EL 9 MÀGIC I LA PRIMERA TRANSFORMACIÓ.

Ja sabeu que Les Antònies busquem diferents maneres de fer blocs. Aquesta vegada hem optat per repassar una altra vegada el 9 màgic i hem fet dues transformacions. En aquest post us presentarem la primera.
Per començar el tutorial, el primer que farem serà recordar com es fa el 9 màgic. Pel que tenim planejat, necessitem dos blocs de 9, per això us donarem el material doble i diferenciarem els blocs en A i B. Com podeu comprovar, farem servir 18 quadrats de 10cmX10cm: 9 per A i 9 per B (1); l’element comú és el quadrat central que és el mateix en els dos blocs. Us deixem, també, una mostra amb les mesures i quantitats dels dos blocs, que us serviran de petita guia per seguir el tutorial.
Distribuïm els quadrats com veieu en l’esquema (2) i comencem a cosir: de tira en tira, unim el primer quadrat amb el segon (3) i el tercer amb els anteriors (4); ja tenim tres tires cosides (5), ara toca unir-les entre elles: la primera a la central (6) i la tercera a les dues anteriors (7). I repetim el procés amb el blocB.
Quan tenim els dos blocsfets (8), comencem la màgia. Retallem pel centre en horitzontal i en vertical (9) i acabem obtenint 4 mini blocsde cada bloc (10). Fins aquí el repàs del 9 màgic, ara toca fer les transformacions.

Primera transformació.

Agafem 4 mini blocs: 2 de l’A i 2 del B (1); han de ser diferents, els altres 4 els farem servir per a la segona transformació.
Distribuïm els mini blocs com en l’esquema (2); guieu-vos pel quadradet turquesa, ha de quedar a la part de dalt. Cosim com sempre: de tira en tira, el primer amb el segon (3). Amb les tires fetes (4) cosim la de dalt amb la d’abaix (5) i després de quadrar i planxar, ja tenim el blocacabat (6). Us deixem una referència de com queden 9 blocs units (7).
Aquesta transformació és senzilla, però queda espectacular quan uneixes uns quants blocs. Us esperem a la segona transformació que serà una mica més complicada, però igual de bonica.

BARREJANT I COMBINANT!!!


TUTORIAL PATCHWORK: EL 9 MÁGICO Y LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN.

Ya sabéis que Les Antònies buscamos diferentes maneras de hacer bloques. Esta vez hemos optado para repasar otra vez el 9 mágico y hemos hecho dos transformaciones. En este post os presentaremos la primera.
Para empezar el tutorial, lo primero que haremos será recordar cómo se hace el 9 mágico. Para lo que tenemos planeado, necesitamos dos bloques de 9, por eso os daremos el material doble y diferenciaremos los bloques en A y B. Cómo podéis comprobar, usaremos 18 cuadrados de 10cmX10cm: 9 para A y 9 para B (1); el elemento común es el cuadrado central que es el mismo en los dos bloques. Os dejamos, también, una muestra con las medidas y cantidades de los dos bloques, que os servirán de pequeña guía para seguir eltutorial.
Distribuimos los cuadrados como veis en el esquema (2) y empezamos a coser: de tira en tira, unimos el primer cuadrado con el segundo (3) y el tercero con los anteriores (4); ya tenemos tres tiras cosidas (5), ahora toca unirlas entre ellas: la primera a la central (6) y la tercera a las dos anteriores (7). Y repetimos el proceso con el bloque B.
Cuando tenemos los dos bloques hechos (8), empezamos la magia. Recortamos por el centro en horizontal y en vertical (9) y acabamos obteniendo 4 mini bloques de cada bloque (10). Hasta aquí el repaso del 9 mágico, ahora toca hacer las transformaciones. 

Primera transformación.

Cogemos 4 mini bloques: 2 del A y 2 del B (1); tienen que ser diferentes, los otros 4 los usaremos para la segunda transformación.
Distribuimos los mini bloques como en el esquema (2); guiaos por el cuadradito turquesa, tiene que quedar en la parte de arriba. Cosemos como siempre: de tira en tira, el primero con el segundo (3). Con las tiras hechas (4) cosemos la de arriba con la de abajo (5) y después de cuadrar y planchar, ya tenemos el bloqueacabado (6). Os dejamos una referencia de cómo quedan 9 bloques unidos (7).
Esta transformación es sencilla, pero queda espectacular cuando unes unos cuántos bloques. Os esperamos en la segunda transformación que será algo más complicada, pero igual de bonita.


¡¡¡MEZCLANDO Y COMBINANDO!!!

PATCHWORK TUTORIAL: MAGIC 9 AND THE FIRST TRANSFORMATION.

As you know, Les Antònies are looking for different ways to make blocks. This time we have chosen to review again the magic 9 and we have made two changes. In this post we present to you the first.
To start the tutorial, the first thing we will do will be to remember how to make the magic 9. So, for what we have planned, we need two blocks of 9, so we»ll give you the material and differentiate the blocksin A and B. As you can see, we»ll use 18 10cmX10cm squares: 9 for A and 9 for B (1); the common element is the central square that is the same in the two blocks. Here we leave you a sample with the measurements and quantities of the two blocks, which will serve you as a small guide to follow the tutorial.
We distribute the squares as you can see in the schematic (2) and start to sew: strip to strip, join the first with the second square (3) and the third with the previous (4); we already have three strips sewn (5), now we have to unite them, among them: the first one in the central (6) and the third in the previous two (7). And we repeat the process with the B block.
When we have the two blocks made (8), we start the magic. We cut through the centre horizontally and vertically (9) and we ended up getting 4 mini blocks of each block (10). Here the review of 9, now we have to make the changes.

The first transformation.

We take 4 mini blocks: 2 from A and 2 from B (1); they have to be different, the other 4 we will use for the second transformation.
We distribute the mini blocks as in the scheme (2); you are guiding through the turquoise tinny square, should be at the top. Sew as always: strip to strip, the first with the second (3). With the strips made (4) sew the above with the below (5) and then, after fit and iron, we already have the block finish (6). We leave a reference as how look 9 blockstogether (7).
This transformation is simple, but it is spectacular when you join a few blocks. We look forward to the second transformation that is going to be a little more complicated, but just as beautiful.


MIXING AND MATCHING!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page