Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: DIAMANTS AL JARDÍ.

Una de les coses que Les Antònies hem aprés de la tècnica del patchwork és l’aprofitament. En aquest tutorial us ensenyarem com, d’una vegada, es pot fer el material base per muntar dos blocs diferents i ho dividirem en dos posts: un per cada bloc.
En aquest post farem el bloc diamant. És un dels clàssics i l’haureu vist més d’una vegada; també és senzill de fer, només cal fixar-se en la col·locació de les parts.
Començarem amb el material. Necessitem 8 retalls de roba de 15X15cm: 4 retalls iguals (A) i 4 més, cada un d’ells diferent (B, C, D, E). Ja sabeu que podeu variar la mesura de la roba a les vostres necessitats. Emparellarem cada retall A amb la resta de retalls (1). Amb cada parella seguirem les següents passes: encararem els quadrats (2); amb un llapis o marcador dibuixarem al revers d’un dels quadrats dues diagonals (3); cosirem, seguint les diagonals, una costura a cada banda de les mateixes tal com veieu a l’esquema (4); retallarem entre les costures (5 i 6) fins a obtenir 4 triangles; aquests triangles els tallarem per la meitat (7) i hem d’acabar tenint 8 triangles iguals (8). Quan obrim hem aconseguit 8 quadrats amb triangle (9), es a dir, 8 quadrats de cada parella (10). Ja hem fet totes les peces que necessitem pels dos blocs.
Pel bloc diamantseparem 4 quadrats amb triangle de cada parella (11) i l’altra meitat la reservem per un altre bloc. Distribuïm les peces (12); filera a filera, cosim les peces: la primera amb la segona (13), la tercera amb les dues anteriors (14) i acabem cosint l’última (15). Ja tenim totes les fileres cosides (16), ara toca unir-les: la primera amb la segona (17), la tercera (18) i la quarta (19). Sobretot, s’ha de procurar que les peces encaixin bé, no vulgueu córrer i preneu-vos  el temps que calgui. Ja hem acabat el bloc. Després de planxar, quadrar i polir, aquest és el resultat (20). També hem volgut ensenyar-vos un exemple de muntatge (21), però això és ja una qüestió de gust personal.
Què us sembla la idea? Ja teniu la base per fer les vostres pròpies creacions i variacions; ja veieu que és un bloc molt fàcil i el resultat és espectacular en qualsevol versió.

ELS DIAMANTS SÓN PER SEMPRE!!!

TUTORIAL PATCHWORK: DIAMANTES EN EL JARDÍN.

Una de las cosas que Les Antònies hemos aprendido de la técnica del patchwork es el aprovechamiento. En este tutorial os enseñaremos como, de una vez, se puede hacer el material base para montar dos bloques diferentes y lo dividiremos en dos posts: uno para cada bloque.
En este post haremos el bloque diamante. Es uno de los clásicos y lo habréis visto en más de una ocasión; también es sencillo de hacer, solo nos tenemos que  fijar en la colocación de las partes.
Empezaremos con el material. Necesitamos 8 retales de ropa de 15X15cm: 4 retales iguales (A) y 4 más, cada uno de ellos diferente (B, C, D, E). Ya sabéis que podéis variar la medida de la ropa a vuestras necesidades. Emparejaremos cada retal A con el resto de retales (1). Con cada pareja seguiremos los siguientes pasos: encararemos los cuadrados (2); con un lápiz o marcador dibujaremos en el reverso de uno de los cuadrados dos diagonales (3); coseremos, siguiendo las diagonales, una costura a cada lado de las mismas tal como veis en el esquema (4); recortaremos entre las costuras (5 y 6) hasta  obtener 4 triángulos; estos triángulos los cortaremos por la mitad (7) y hemos de acabar teniendo 8 triángulos iguales (8). Cuando abrimos hemos obtenido 8 cuadrados con triangulo (9), es decir, 8 cuadrados de cada pareja (10). Ya hemos hecho todas las piezas que necesitamos para los dos bloques.
Para el bloque diamante separamos 4 cuadrados con triangulo de cada pareja (11) y la otra mitad la reservamos para otro bloque. Distribuimos las piezas (12); hilera a hilera, cosemos las piezas: la primera con la segunda (13), la tercera con las dos anteriores (14) y acabamos cosiendo la última (15). Ya tenemos todas las hileras cosidas (16), ahora toca unirlas: la primera con la segunda (17), la tercera (18) y la cuarta (19). Sobre todo, se ha de procurar que las piezas encajen bien, no queráis correr y tomaos  el tiempo que haga falta. Ya hemos acabado el bloque. Después de planchar, cuadrar y pulir, este es el resultado (20). También hemos querido enseñaros un ejemplo de montaje (21), pero esto ya es una cuestión de gusto personal.
¿Qué os parece la idea? Ya tenéis la base para hacer vuestras propias creaciones y variaciones; ya veis que es un bloque muy fácil y el resultado es espectacular en cualquier versión.¡¡¡LOS DIAMANTES SON PARA SIEMPRE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: DIAMONDS IN THE GARDEN.

One of the things that Les Antònies have learned of the technique of patchwork is the advantage. In this tutorial we will show how, as once, you can make the base material to assemble two different blocks and we»ll divide it in two posts: one for each block.
In this post we will make the diamond block. It is one of the classics and you may have seen him on more than one occasion; it is also easy to do, only we have to fix in the placement of parts.
We will begin with the material. We need 8 pieces of clothing of 15X15cm: 4 pieces (A) and 4 the same size, each one of them different (B, C, D, E). You know that you can vary the measurement of clothing to your needs. We will match each A scrap with the rest of scraps (1). With each partner, follow the following steps: face squares (2); draw with a pencil or marker on the back of one of the squares two diagonals (3); we sewing, following the diagonals, a seam on each side of them as you can see in the diagram (4); we cut between seams (5 and 6) until you get 4 triangles; these triangles will cut them in half (7) and we end up taking 8 equal triangles (8). When we opened we have obtained 8 squares with triangle (9), i.e. 8 squares of each pair (10). We have all the pieces we need for two blocks.
To the diamond block separate 4 squares with triangle of each pair (11) and the other half reserve it for another block. We distribute the parts (12); row to row, sew the pieces: the first with the second (13), the third with the previous two (14) and finish sewing the last (15). We have all (16) rows sewn, now we put them together: the first with the second (17), the third (18) and the fourth (19). Above all, is to ensure that the parts fit well, you don»t want to run and taking the time that is needed. We have already finished the block. After ironing, trimming and polish, this is the result (20). We also wanted to show you an example of assembly (21), but this is a matter of personal taste.
What you think about the idea? You already have the basis to make your own creations and variations; as you can see that it is very easy block and the result is spectacular in any version.

DIAMONDS ARE FOREVER!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page