Skip links

TUTORIAL PATCHWORK: COMBINACIÓ DE COLOR.

El que preteníem amb elbloc que us presentem, era mostrar-vos l’efecte multicolor que es pot obtenir amb només 4 retalls de tela de diferent color.
Hem treballat amb quadrats de 12X12cm: 2 en blau fosc, 2 en turquesa, 2 en salmó i 1 en verd. Per començar a treballar, els hem separat de la manera següent: un grup de quatre, amb el blau fosc+ turquesa+salmó+verd; i per l’altra banda, els tres restants, blau fosc+turquesa+salmó (1).
Començarem per la part de les tires. Agafem el grup de tres retalls; com a quadrat central utilitzarem el blau fosc; cosim el turquesaa una banda (2) i el salmó a l’altra (3). Amb els tres quadrats cosits (4), pleguem per la meitat (5) i cosim, encarats, el turquesa i el salmó per l’extrem (6). La passa següent consisteix en buscar la meitat del quadrat salmó i el turquesa, retallem (7) i, també, retallem per la meitat del blau fosc (8). Hem aconseguit tres grups de dues tires cada un (9). Situem el grup salmó+turquesa al mig i, partint de la distribució que us posem a l’esquema, comencem a cosir: turquesa+blau fosc a la banda del salmó (10) i blau fosc+salmó a la banda del turquesa(11). Ja tenim les tires acabades (12); les reservem per més tard.
Continuem. Els quatre retalls que teníem reservats, els emparellem: blau fosc+turquesa i salmó+verd (13). Els encarem i, amb cada parella fem el següent: cosim 4 costures, tot al voltant dels quadrats (14); marquem, amb un llapis, una aspa que vagi d’una banda a l’altra i retallem (15). Hem d’obtenir quatre quadrats amb triangle de cada parella que hem cosit (16). Distribuïm els quadrats amb triangles seguint l’esquema (17). Cosirem cada quadrat gran per separat i en ordre. Unim els dos quadrats de dalt i, després, els de baix (18). Unim aquests dos grups (19) i, amb els dos quadrats grans acabats, els unim pel centre (20). Ja tenim les dues parts del nostre bloc (21).
Acabem cosint procurant, sobretot, que ens quedin ben centrades les dues parts del bloc (22). Es molt probable que us sobri teixit de les tires per les dues bandes; retalleu i quadreu (23). Ens ha resultat un bloc de 24X25cm (24), més o menys; ja sabeu que les mesures no són totalment exactes; depèn de si les costures han quedat més o menys grans.
Esperem que us hagi agradat aquest experiment amb el color i que trobeu bones aplicacions a aquesta idea de bloc; ho deixem al vostre criteri.

UN ARC DE SANT MARTÍ DE NOMÉS QUATRE COLORS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: COMBINACIÓN DE COLOR.

Lo que pretendíamos con el bloque que os presentamos, era mostraros el efecto multicolor que se puede obtener con sólo 4 recortes de tela de diferente color.
Hemos trabajado con cuadrados de 12X12cm: 2 en azul oscuro, 2 en turquesa, 2 en salmón y 1 en verde. Para empezar a trabajar, los hemos separado de la manera siguiente: un grupo de cuatro, con el azul oscuro+ turquesa+salmón+verde; y por otro lado, los tres restantes, azul oscuro+turquesa+salmón (1).
Empezaremos por la parte de las tiras. Cogemos el grupo de tres recortes; como cuadrado central utilizaremos el azul oscuro; cosemos el turquesa a un lado (2) y el salmón en el otro (3). Con los tres cuadrados cosidos (4), doblamos por la mitad (5) y cosemos, encarados, el turquesa y el salmón por el extremo (6). El siguiente paso consiste en marcar la mitad del cuadrado salmón y el turquesa, recortamos (7) y, también, recortamos por la mitad del azul oscuro(8). Hemos conseguido tres grupos de dos tiras cada uno (9). Situamos el grupo salmón+turquesa en medio y, partiendo de la distribución que os ponemos en el esquema, empezamos a coser: turquesa+azul oscuro al lado del salmón (10) y azul oscuro+salmón al lado del turquesa(11). Ya tenemos las tiras acabadas (12); las reservamos para más tarde.
Continuamos. Los cuatro recortes que teníamos reservados, los emparejamos: azul oscuro+turquesa y salmón+verde(13). Los encaramos y, con cada pareja hacemos lo siguiente: cosemos 4 costuras, alrededor de los cuadrados (14); marcamos, con un lápiz, una aspa que vaya de un lado al otro y recortamos (15). Tenemos que obtener cuatro cuadrados con triángulo de cada pareja que hemos cosido (16). Distribuimos los cuadrados con triángulos siguiendo el esquema (17). Coseremos cada cuadrado grande por separado y en orden. Unimos los dos cuadrados de arriba y, después, los de abajo (18). Unimos estos dos grupos (19) y, con los dos cuadrados grandes acabados, los unimos por el centro (20). Ya tenemos las dos partes de nuestro bloque (21).
Acabamos cosiendo procurando, sobre todo, que nos queden muy centradas las dos partes del bloque (22). Es muy probable que os sobre tejido de las tiras por los dos lados; recortáis y cuadráis (23). Nos ha resultado un bloque de 24X25cm (24), más o menos; ya sabéis que las medidas no son totalmente exactas; depende de si las costuras han quedado más o menos grandes.
Esperamos que os haya gustado este experimento con el colory que encontréis buenas aplicaciones a esta idea de bloque; lo dejamos a vuestro criterio.


¡¡¡UN ARCO IRIS DE SÓLO CUATRO COLORES!!!

TUTORIAL PATCHWORK: COMBINATION OF COLOURS.

What we wanted with the block that we are presenting, was to show the colourful effect that can be obtained with only 4 different colour fabric cuttings.
We have worked with squares of 12X12cm: 2 in dark blue, 2 in turquoise, 2 salmon and 1 in green. To start working, we have separated as follows: a group of four, with the dark blue + turquoise + salmon + green; and on the other hand, the remaining three, dark blue + turquoise + salmon (1).
We start off with the part of the strips. We take the group of three cuts; as central square we will use dark blue; we sew the turquoise side (2) and on the other salmon (3). With three stitched squares (4), we fold in half (5) and sew, facing the turquoise and salmon by the end (6). The next step is to mark the middle of the square salmon and turquoise, cut (7) and, also, cut by half of the dark blue (8). We have three groups of two strips each (9). Placing the salmongroup + turquoise in the middle and, on the basis of the distribution that you put in the scheme, we begin to sew: turquoise + dark blue on the side of salmon (10) and dark blue + salmon in the turquoiseside (11). We already have the finished strips (12); we reserve them for later.
We continue. The four cuts we had booked, we match them: dark blue+turquoise and salmon+green (13). We face them and, with each pair, do the following: sew 4 seams, around the square (14); we mark, with a pencil, a blade that goes from one side to another and cut (15). We have to get four squares with triangle of each couple we have sewn (16). We distribute the squares triangles according to the scheme (17). We sew each large square separately and in order. Join the two squares above and, later, the bottom ones (18). Join these two groups (19) and, with the two large square finishes, are joined by the centre (20). We already have the two parts of our block (21).
We finish sewing trying, above all, that we centred the two parts of the block(22). It is very likely that you sober by the strips weaving two bands; cut and trim (23). We have a block of 24X25cm (24), more or less; you already know that the measures are not totally accurate; it depends on if the seams have been smaller or larger.
We hope that you enjoyed this experiment with the colour and you find good applications to this idea of block; we leave it to your discretion.


A RAINBOW OF ONLY FOUR COLOURS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page