Skip links

TUTORIAL: COR DE PATCHWORK VERSIÓ CRAZY QUILT.

Amb aquest cor de patchwork, Les Antònies ens hem reafirmat en aprofitar els trossos petits. Hem treballat amb trossos no més grans de 6 cm (1), però de diferents mesures i formes. Ara us expliquem les passes que hem seguit per fer la base. És la nostra composició; vosaltres fareu una de diferent perquè els vostres retalls seran uns altres.
Amb aquests trossets, ens hem creat un mini quilt (2) i hem reservat un tros d’uns 20X30 cm de folre (més o menys, depèn de la mesura de la vostra composició) per fer-lo servir de base, més endavant. Quan ja hem decidit la distribució i combinació del nostre mini quilt, comencem a cosir (3) fins a tenir tot unit. Si no són iguals, no passa res: a mesura que aneu cosint, talleu, igualeu i componeu fins a aconseguir una tela. Recordeu de planxar bé les costures i seguir tot el protocol, com si fos un bloc qualsevol.
Amb el mini quiltacabat (4), mesurem el folre que ens servirà de base (no importa si és més gran), i el posem sota per començar a fer els repunts decoratius (5), resseguint totes les costures i, si podeu, ho feu amb diferents punts i amb un fil que faci contrast. El folre ens serveix per donar-li més cos i que no es desfili. Recordeu-vos de retallar el folre sobrant. Ara ja sí que tenim la base del nostre cor de patchwork feta.
Comencem a fer el cor. Hem de tallar per la meitat el mini quilt (6). En una de les parts, és indiferent quina, retalleu un cor (7). Podeu fer-vos un patró amb paper, però nosaltres simplement hem plegat per la meitat el tros i hem retallat la silueta.
Encarem el tros de mini quilt i el cor de tela i cosim resseguint la silueta (8); recordeu de deixar un tros sense cosir per poder ficar el farcit. Una vegada cosit, retallem la tela que sobra (9) i girem (10). Farcim (11) i rematem tancant l’obertura (12). Ja teniu el cor fet (13).
Amb aquesta idea, que esperem que us agradi i us atreviu a provar, es poden fer tops per decorar, coixins per les agulles, decoració per Nadal o bossetes aromàtiques pels armaris (14).

DIVERTIU-VOS AMB EL PATCHWORK!!!

TUTORIAL: CORAZÓN DE PATCHWORK VERSIÓN CRAZY QUILT.

Con este corazón de patchwork, Les Antònies nos hemos reafirmado al aprovechar los trozos pequeños. Hemos trabajado con trozos no más grandes de 6cm (1), pero de diferentes medidas y formas. Ahora os explicamos los pasos que hemos seguido para hacer la base. Es nuestra composición; vosotr@s haréis una diferente porque vuestros recortes serán otros.
Con estos trocitos, nos hemos creado un mini quilt (2) y hemos reservado un trozo de unos 20X30 cm de forro (más o menos, depende de la medida de vuestra composición) para usarlo de base, más adelante. Cuando ya hemos decidido la distribución y combinación del nuestro mini quilt, empezamos a coser (3) hasta tener todo unido. Si no son iguales, no pasa nada: a medida que vais cosiendo, cortáis, igualáis y componéis hasta conseguir una tela. Recordad de planchar bien las costuras y seguir todo el protocolo, como si fuera un bloquecualquiera.
Con lo mini quilt acabado (4), medimos el forro que nos servirá de base (no importa si es más grande), y lo ponemos debajo para empezar a hacer los pespuntes decorativos (5), resiguiendo todas las costuras y, si podéis, lo hacéis con diferentes puntos y con un hilo que haga contraste. El forro nos sirve para darle más cuerpo y que no se deshilache.Recordad de recortar el forro sobrante. Ahora ya sí que tenemos la base de nuestro corazónde patchwork hecha.
Empezamos a hacer el corazón. Tenemos que cortar por la mitad el mini quilt (6). En una de las partes, es indiferente cual, recortáis un corazón (7). Podéis haceros un patrón con papel, pero nosotras simplemente hemos plegado por la mitad el trozo y hemos recortado la silueta.
Encaramos el trozo de mini quilt y el corazón de tela y cosemos resiguiendo la silueta (8); acordaos de dejar un trozo sin coser para poder meter el relleno. Una vez cosido, recortamos la tela que sobra (9) y giramos (10). Rellenemos (11) y rematamos cerrando la apertura (12). Ya tenéis el corazón hecho (13).
Con esta idea, que esperamos que os guste y os atreváis a probar, se pueden hacer tops para decorar, alfileteros, decoración para Navidad o bolsitas aromáticas para los armarios (14).


¡¡¡DIVERTÍOS CON EL PATCHWORK!!!

TUTORIAL: PATCHWORK HEART CRAZY QUILT VERSION.

With this patchwork heart, Les Antònies reaffirmed in taking advantage of the small pieces. We have worked with scraps no larger than 6 cm (1), but of different sizes and shapes. Now we explain the steps we followed in order to make the base. Is our composition; you’ll be a different one because your cuts will be other.
With this little scraps, we have created a mini quilt (2) and we have reserved a piece of about 20X30 cm lining (more or less, depending on the extent of your composition) to make it serve as a base, later on. When we have already determined the distribution and combination of our mini quilt, started to sew (3) to have it all together. If they are not equal, nothing happens: as you are sewing, cut, trimming and composing to get a canvas. Remember to iron the seams and follow all the protocol, as if it were a block either.
With the mini quilt finished (4), measure the lining that will serve as a base (no matter if it is larger), and put under to start making decorative backstitches (5), following all the seams and, if you can, you do so with different points and with a thread to do the contrast. The lining helps us to give it more shape and that it is not unstitched. Remember to trim the excess lining. Now, we have the base of our patchwork heart made.
We begin to make the heart. We need to cut in half the mini quilt (6). In one of the parts, is indifferent to what, cut a heart(7). You can create a pattern with paper, but we simply have folded in half piece and we have cut out the silhouette.
Face the mini quilt and the heartof cloth and sew along the silhouette (8); Remember to leave a piece without sewing in order to get the filling. Once sewn, cut the excess fabric (9) and turn (10). We filled up (11) and finish closing the opening (12). Already have the heart made (13).
With this idea, we hope that you enjoy it and we dare to try, you can make tops to decorate, pincushions, Christmas decor or aromatic bags for the wardrobe (14).


HAVE FUN WITH THE PATCHWORK!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page