Skip links

TENNESSEE STAR: TUTORIAL PATCHWORK.

Una de les coses més característiques del patchwork són els estels. En aquest tutorial, a part de repassar una altra manera de fer quadrats amb triangle, Les Antònies us presentem un nou model d’estel: la Tennessee Star.
Comencem pels materials: necessitem 4 quadrats en un color llis de 12cmX12cm; 2 quadrats de cada en quatre estampats diferents, també, de 12X12cm i quatre quadrats en diferents colors, a poder ser llisos, de 10’5cmX10’5cm. Fem les parelles tal com podeu veure a l’esquema i deixem de banda, de moment, els quatre quadrats petits de color.
Agafem una de les parelles i l’encarem; dibuixem, amb un llapis, una diagonal al darrera d’un dels quadrats (1). Cosim una costura a banda i banda de la línia dibuixada (2); retallem pel mig de les costures, seguint la línia (3); ja tenim dos quadrats amb triangle (4). Ho fem amb totes les parelles i obtenim 12 quadrats amb triangle tal com veieu en l’esquema (5).
Ara ja tenim tot el que necessitem per fer el bloc. Després de quadrar i planxar, distribuïm tots els quadrats (6). Comencem a muntar. Com podeu comprovar el bloc és simètric, per això només us hem dibuixat les dues primeres tires, perquè les altres es fan exactament igual. Unim el segon quadrat al primer (7), afegim el tercer (8) i acabem amb el quart (9). Ja tenim les quatre tires. Continuem muntant: cosim la segona tira amb la primera (11); la quarta tira amb la tercera (12) i acabem unint les dues parts pel centre: es a dir la tercera tira a la segona (13). Amb això ja tenim el bloc acabat (14).
Hem volgut ensenyar-vos com quedarien quatre blocs units (15). Com podeu veure l’efecte és molt acolorit. Si voleu que sigui més net i tingui un aire més clàssic, podeu substituir els quadrats de colors de la cantonada, per quadrats del mateix color que el fons o en un altre color, però tots iguals. També us deixem les mesures i quantitats de tela per fer el bloc.
Esperem haver-vos inspirat amb un altre estel, en la més pura tradició patchwork.

SIMETRIA PER ARRIBAR FINS AL CEL!!!

TENNESSEE STAR: TUTORIAL PATCHWORK.

Una de las cosas más características del patchworkson las estrellas. En este tutorial, aparte de repasar otra manera de hacer cuadrados con triangulo, Les Antònies os presentamos un nuevo modelo de estrella: la Tennessee Star.
Comenzamos por los materiales: necesitamos 4 cuadrados en un color liso de 12cmX12cm; 2 cuadrados de cada en cuatro estampados diferentes, también, de 12X12cm y cuatro cuadrados en diferentes colores, a poder ser lisos, de 10’5cmX10’5cm. Hacemos las parejas tal como podéis ver en el esquema y dejamos de lado, de momento, los cuatro cuadrados pequeños de color.
Cogemos una de las parejas y la encaramos; dibujamos, con un lápiz, una diagonal detrás de uno de los cuadrados (1). Cosemos una costura a lado y lado de la línea dibujada (2); recortamos por el medio de las costuras, siguiendo la línea (3); ya tenemos dos cuadrados con triangulo (4). Lo hacemos con todas las parejas y obtenemos 12 cuadrados con triangulo tal como veis en el esquema (5).
Ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer el bloque. Después de cuadrar y planchar, distribuimos todos los cuadrados (6). Empezamos a montar. Como podéis comprobar el bloquees simétrico, por esto solo os hemos dibujado las dos primeras tiras, porqué las otras se hacen exactamente igual. Unimos el segundo cuadrado al primero (7), añadimos el tercero (8) y acabamos con el cuarto (9). Ya tenemos las cuatro tiras. Continuamos montando: cosemos la segunda tira con la primera (11); la cuarta tira con la tercera (12) y acabamos uniendo las dos partes por el centro: es decir la tercera tira a la segunda (13). Con esto ya tenemos el bloque acabado (14).
Hemos querido enseñaros como quedarían cuatro bloquesunidos (15). Como podéis ver, el efecto es muy colorido. Si queréis que sea más limpio y tenga un aire más clásico, podéis substituir los cuadrados de colores de la esquina, por cuadrados del mismo color que el fondo en otro color, pero todos iguales. También os dejamos las medidas y cantidades de tela para hacer el bloque.
Esperamos haberos inspirado con otra estrella, en la más pura tradición patchwork.


¡¡¡SIMETRÍA PARA LLEGAR HASTA EL CIELO!!!

            
TENNESSEE STAR: PATCHWORK TUTORIAL.

One of the most characteristics of patchworkare the stars. In this tutorial, in part to review another way to make squares with triangle, Les Antònies are presenting a new model of star: the Tennessee Star.
We started by materials: need 4 squares in a smooth colour of 12cmX12cm; 2 squares of each in four different prints, too, 12X12cm and four squares in different colours, can be smooth, 10″5cmX10″5 cm. Make couples such as you can see in the scheme and leave aside, for the moment, the four small squares of colour.
We take one of the couples and face it; with a pencil, draw a diagonal behind one of the squares (1). We sew a seam on either side of the drawn line (2); we cut through the seams, in line (3); we already have two squares with triangle (4). We do this with all couples and we get 12 squares with triangle as you can see in the diagram (5).
Now we have everything we need to make the block. After squaring and ironing, we distribute all the squares (6). We began to mount. As you can see, the block is symmetrical, so only we have drawn the first two strips, because the others are exactly equal. We join the second square to the first (7), add the third (8) and ended up with the fourth (9). We already have four strips. We continued mounting: we sew the second strip with the first (11); the fourth strip with the third (12) and just joining the two parts by the centre: i.e. the third strip to the second (13). With this we have finished theblock (14).
We wanted to show you as four blocks together (15) would be. As you can see, the effect is very colourful. If you want to be clean and have a more classical air, you can replace the colour squares of the corner, by squares of the same colour as the background or in a different colour, but all the same. We also leave you the measures and amounts of fabric to make the block.
We hope to have inspired you with another star, in the most pure tradition of patchwork.

SYMMETRY TO REACH THE SKY!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page