Skip links

SEGONA TRANSFORMACIÓ DEL 9 MÀGIC: TUTORIAL PATCHWORK.

En un post anterior, Les Antònies us vàrem proposar jugar amb la combinació de dos blocs de 9 màgic. En aquest, volem ensenyar-vos com fer la segona transformació.
No tornarem a repetir com fer el 9 màgic, però si cliqueu aquest enllaç,  trobareu el tutorial complet amb totes les indicacions.
Comencem amb el nostre tutorial. Si recordeu bé, vàrem deixar reservats 4 mini blocs (1), són els que farem servir per preparar aquesta transformació. Farem dues parelles: escollim un mini blocd’A i un mini bloc de B per cadascuna (2). Les encarem (3), procurant que els quadradets turquesa quedin a cantonades oposades i ens preparem per començar a cosir: abans de tot, amb un llapis, dibuixem una diagonal, que serà la guia per cosir, passant pels quadradets turquesa (4); a banda i banda de la guia, fem una costura (5), tallem pel mig de les costures, seguint la línia (6) i obtenim dos quadrats amb triangle (7). Obrim i planxem cada quadrat amb triangle i els distribuïm per formar el bloc (8); per fer-ho ens guiem per les tires laterals, procurant que ens quedin a bandes oposades i en direccions diferents. Procedim a unir els quadrats: els dos de dalt entre ells i els dos d’abaix entre ells (9); ara tenim dues parts (10) que unirem (11). Bloc acabat (12).
Us hem fet un petit esquema, per què pugueu fer-vos una idea de com quedarien 9 blocs units (13).
Esperem que aquesta transformació també us hagi agradat, encara que sigui una mica enrevessada. Ja sabeu que nosaltres només indiquem i que vosaltres podeu crear, improvisar i desmuntar tant com vulgueu. Aquesta és la veritable màgia del patchwork.

JOC DE COLORS I ESTAMPATS!!!

SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DEL 9 MÁGICO: TUTORIAL PATCHWORK.

En un post anterior, Les Antònies os propusimos jugar con la combinación de dos bloques de 9 mágico. En este, queremos enseñaros como hacer la segunda transformación.
No volveremos a repetir como hacer el 9 mágico, pero si clicáis este enlace, encontraréis el tutorial completo con todas las indicaciones.
Empezamos con nuestro tutorial. Si recordáis bien, dejamos reservados 4 mini bloques (1), son los que usaremos para preparar esta transformación. Hacemos dos parejas: escogemos un mini bloque de A y un mini bloque de B para cada una (2). Las encaramos (3), procurando que los cuadraditos turquesa queden en esquinas opuestas y nos preparamos para empezar a coser: Antes que nada, con un lápiz, dibujamos una diagonal, que será la guía para coser, pasando por los cuadraditos turquesa (4); a ambos lados de la guía, hacemos una costura (5), cortamos por el medio de las costuras, siguiendo la línea (6) y obtenemos dos cuadrados con triángulo (7). Abrimos y planchamos cada cuadrado con triángulo y los distribuimos para formar el bloque(8); para hacerlo nos guiamos por las tiras laterales, procurando que nos queden en lados opuestos y en direcciones diferentes. Procedemos a unir los cuadrados: los dos de arriba entre ellos y los dos de abajo entre ellos (9); ahora tenemos dos partes (10) que uniremos (11). Bloque acabado (12).
Os hemos hecho un pequeño esquema, para qué podáis haceros una idea de cómo quedarían 9 bloques unidos (13).
Esperamos que esta transformación también os haya gustado, aunque sea un poco enrevesada. Ya sabéis que nosotras sólo indicamos y que vosotr@s podéis crear, improvisar y desmontar tanto como queráis. Esta es la verdadera magia del patchwork.


¡¡¡JUEGO DE COLORES Y ESTAMPADOS!!!

SECOND TRANSFORMATION OF MAGIC 9: PATCHWORK TUTORIAL.

In a previous post, Les Antònies proposed you to play with the combination of two blocksof magic 9. In this, we want to show you how to make the second transformation.
We will not repeat how to do the magic 9, but if you click this link, you will find the complete tutorial with all the indications.
We start with our tutorial. If you remember well, we leave apart 4 mini blocks (1), are the ones that we will use to prepare this transformation. We made two couples: we choose a mini block of A and a mini block of B for each (2). We faced them (3), ensuring that the turquoise squares are in opposite corners and we prepare to start to sew: first of all, with a pencil, draw a diagonal, which will be the guide to sewing, going through the turquoise squares (4); on both sides of the guide, we have a seem (5), cut through the middle of the seams, following the line (6) and we get two squares with triangle (7). Open and ironing each square with triangle and we distributed them to form the block (8); to do this we are guided by the lateral strips, making sure that they are on opposite sides and in different directions. Proceed to join the squares: the two above between them and the two below between them (9); we now have two parts (10) that we will attach (11). Block finished (12).
We have made a small scheme, that you can get an idea of how would be 9 blockstogether (13).
We hope that this transformation you will also enjoyed it, even if it is a bit complicated. You already know that we only indicate, but you can create, improvise and disassemble as much as you want. This is the real magic of the patchwork.

GAME OF COLOURS AND PATTERNS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page