Skip links

Rosas de ganchillo: TUTORIAL

Ens agraden les flors i l’hem agafat el gust a fer-les de ganxet. Després de passejar-nos per Pinterest vàrem descobrir les que ara us mostrarem.
Aquestes rosessón el nostre experiment i creiem que ens han quedat prou bé.

Les hem fet en tres mides diferents: Gran, mitjana i petita, i cada una amb un patró diferent, però podeu adaptar el què més us agradi a la mida que vulgueu; depèn de les cadenetes que feu.

Hem fet els esquemes i ara us farem unes quantes especificacions de cada una per a que pugueu treballar millor.
Començarem amb la rosa gran (Esquema nº 1): S’han de fer 71 punts de cadeneta. La primera volta s’inicia punxant el ganxet a la 5ª cadeneta i es fan dos punts alts separats per dues cadenetes en el mateix punt; deixem dues cadenetes entre grups i ho fem fins a acabar tota la tira. La segona volta comença amb tres cadenetes+1p.alt+2cad+2p.alts treballats damunt les dues cadenetes inferiors; heu de seguir l’esquema i acabar tota la volta. Cada grup es forma amb 2 p.alt+2cad+2p.alt. La tercera volta comença amb un punt lliscant i es treballen 7 p.alt sobre les cadenetes inferiors. Amb aquesta volta s’acaba el treball i només hem de roscar la tira formant la flor; cosim pel fons, unint totes les capes i ja tenim la nostra rosa.
L’esquema nº 2 és el de la rosa més petita: Es fan 24 punts de cadeneta i es fa un p.baix sobre cada cadeneta. La següent volta es comença amb un punt lliscant i es munten 3 p. alts a cada p. baix; es separen amb un punt lliscant: p.llis+3 p.alt+p.llis. Amb la tira acabada fem el mateix que amb la rosa gran.
La rosa mitjanaés creació nostra i la fem seguint l’esquema 3: Fem 24 p. de cadeneta i sobre cada cadeneta fem un punt baix. La següent volta s’inicia amb 3 cadenetes i damunt de cada p.baix fem un p.alt. L’última volta comença amb un p. lliscant i teixim 5 p.alts sobre cada p.alt. Així fins a acabar la volta i ja podem muntar la rosa com les dues anteriors.
Ja veieu, són molt fàcils, ràpides i queden molt bé per fer fermalls o per aplicar-les damunt d’un jersei, d’una bossa o allà on necessiteu un toc floral.

 

UN JARDÍ DE LLANA PER L’HIVERN O L’ESTIU!!!
 
ROSAS DE GANCHILLO: TUTORIAL
 
Nos gustan las flores y le hemos cogido gusto a hacerlas de ganchillo. Después de pasearnos por Pinterest descubrimos las que ahora os mostraremos.
Estas rosas son nuestro experimento y creemos que nos han quedado muy bien.
Las hemos hecho en tres tamaños diferentes: Grande, mediana y pequeña; y cada una con un patrón diferente, pero podéis adaptar el qué más os guste a la medida que queráis; depende de las cadenetas que hagáis.
Hemos hecho los esquemas y ahora os daremos unas cuantas especificaciones de cada una para que podáis trabajar mejor.
Empezaremos con la rosa grande (Esquema nº 1): Se tienen que hacer 71 puntos de cadeneta. La primera vuelta se inicia pinchando el ganchillo en la 5ª cadeneta y se hacen dos puntos altos separados por dos cadenetas en el mismo punto; dejamos dos cadenetas entre grupos y lo repetimos hasta acabar toda la tira. La segunda vuelta empieza con tres cadenetas+1p.alt+2cad+2p.alts trabajados sobre las dos cadenetas inferiores; tenéis que seguir el esquema y acabar toda la vuelta. Cada grupo se forma con 2 p.alt+2cad+2p.alt. La tercera vuelta empieza con un punto deslizante y se tejen 7 p.alt sobre las cadenetas inferiores. Con esta vuelta se acaba el trabajo y solo tenemos que enroscar la tira formando la flor; cosemos por el fondo, uniendo todas las capas y ya tenemos nuestra rosa.
El esquema nº 2 es el de la rosa más pequeña: Se hacen 24 puntos de cadeneta y se hace un p.bajo sobre cada cadeneta. La siguiente vuelta se empieza con un punto deslizante y se montan 3 p. altos en cada p. bajo; se separan con un p. deslizante: p.des+3 p.alt+p.des. Con la tira acabada hacemos lo mismo que con la rosa grande.
La rosa mediana es creación nuestra y la haremos siguiendo el esquema nº 3: Hacemos 24 p. de cadeneta y sobre cada cadeneta hacemos un punto bajo. La siguiente vuelta se inicia con 3 cadenetas y sobre de cada p.bajo hacemos un p.alto. La última vuelta empieza con un p.deslizante y tejemos 5 p.altos sobre cada p.alto. Así hasta acabar la vuelta y ya podemos montar la rosa como las dos anteriores.
Ya veis, son muy fáciles, rápidas y quedan muy bien para hacer broches o para aplicarlas en un jersey, un bolso o donde necesitéis un toque floral.

 

¡¡¡UN JARDIN DE LANA PARA EL INVIERNO O EL VERANO!!!
 
CROCHET ROSES: TUTORIAL
 
We like the flowers and we have taken the taste to do it to crochet. After walks to Pinterest, we discovered which will now show you.
These roses are our experiment and we believe that they have been well enough.
We have made them in three different sizes: large, medium and small; and each with a different pattern, but can adapt to that you like to the extent you want; it depends on the chains that you do.
We’ve done the schemes and now we are going to do a few specifications of each one so that you can work better.
We’ll start with the large Rose (Diagram No. 1): you have to make a chain of 71 points. The first round starts hurting crochet in the 5th chain and two double treble crochet points are separated by two chain points in the same point; leave two also between groups and do it to finish the whole strip. The second round begins with three ch+ 1 dtcp + 2ch + 2 dtcp worked on the two lower chains; you should follow the outline and finish all around. Each group is formed with 2 dtcp + 2ch + 2 dtcp. The third round starts with a slider point and work 7 dtcp on the bottom also. With this round is just work and we just had to thread the strap into the flower; sew along the bottom, joining all layers and we already have our Rose.
Diagram no. 2 is the smaller Rose: are made 24 points of chain and becomes a treble crochet point on each chain. The next round will start with a slider point and mounted 3 double treble crochet point in each tcp below; are separated with a sliding point: sp + 3 dtcp + sp. With the finished strip we do the same thing like the larger Rose.
The medium rose is our creation and we will do it according to the scheme, no. 3: we do 24 chain points and on each point do a treble crochet point. The next round starts with 3 chains points; above each tcp make a dtcp. The last round starts with a slider point and we weaved 5 dtcp on each dtcp from above. So we finish the round and we can mount the rose as the previous two.
As you can see, they are very easy, fast and are very nice to do a brooch or to apply them on a sweater, a bag or wherever you need a floral touch.

 

A GARDEN OF WOOL FOR THE WINTER OR SUMMER!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page