Skip links

LLAÇOS: TUTORIAL PATCHWORK.

El bloc que Les Antònies us presentem en aquest post és molt fàcil, simple i, amb creativitat i imaginació, molt versàtil. Hem combinat 4 mini blocs (realment molt mini) per crear unbloc apte per ambients sobris i nets.
El material que necessitem es compon de 4 quadrats de 10cmX10cm en una tela llisa i de 8 quadrats de 5cmX5cm en quatre teles estampades diferents, és a dir, un parell de quadrats de cada tela. Com sempre podeu adaptar les mesures; el truc, en aquest cas, està a fer els quadrats petits exactament de la meitat de la mesura del gran. De tota manera, al tutorial dibuixat trobareu les quantitats i mesures.
Ara ja sí, comencem amb el tutorial. A la cantonada superior esquerra de cada quadrat gran, encarem un de petit on dibuixem una diagonal des de la punta inferior esquerra fins a la punta superior dreta (1); cosim damunt d’aquesta línia (2); retallem deixant un marge de 0’5cm (3) i ens desfem de la part superior (4); obrim (5) i encarem a la cantonada oposada, és a dir, a la cantonada inferior dreta, un altre quadrat petit diferent de l’anterior i dibuixem una diagonal des de la cantonada superior dreta a la cantonada inferior esquerra (6); cosim per la diagonal (7); retallem deixant un marge (8); ens desfem de la part inferior (9) i obrim (10); hem acabat el mini bloc.
Quan ja tenim els 4 mini blocs acabats els disposem per formar el bloc, pròpiament dit (11). Els unirem com sempre fem: els dos superiors entre ells i els dos inferiors entre ells (12); les dues tires obtingudes (13) les unim pel centre (14) i una vegada hem planxat, quadrat i polit ja hem acabat el nostre blocde llaços (15). I si unim 4 d’aquests blocs, comproveu l’efecte (16).
Què us sembla? Senzill i fàcil de fer. Esperem inspirar-vos per fer les variacions que més us agradin.

LLAÇOS DE TOTS ELS COLORS!!!

LAZOS: TUTORIAL PATCHWORK.

El bloque que Les Antònies os presentamos en este post es muy fácil, simple y, con creatividad e imaginación, muy versátil. Hemos combinado 4 mini bloques (realmente muy mini) para crear un bloque apto para ambientes sobrios y limpios.
El material que necesitamos se compone de 4 cuadrados de 10cmX10cm en una tela lisa y de 8 cuadrados de 5cmX5cm en cuatro telas estampadas diferentes, es decir, un par de cuadrados de cada tela. Cómo siempre podéis adaptar las medidas; el truco, en este caso, está en hacer los cuadrados pequeños exactamente de la mitad de la medida del grande. De todas maneras, en el tutorialdibujado encontraréis las cantidades y medidas.
Ahora ya sí, empezamos con el tutorial. En la esquina superior izquierda de cada cuadrado grande, encaramos uno de pequeño donde dibujamos una diagonal desde la punta inferior izquierda hasta la punta superior derecha (1); cosemos encima de esta línea (2); recortamos dejando un margen de 0’5cm (3) y nos deshacemos de la parte superior (4); abrimos (5) y encaramos en la esquina opuesta, es decir, en la esquina inferior derecha, otro cuadrado pequeño diferente del anterior y dibujamos una diagonal desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda (6); cosemos por la diagonal (7); recortamos dejando un margen (8); nos deshacemos de la parte inferior (9) y abrimos (10); hemos acabado el mini bloque.
Cuando ya tenemos los 4 mini bloques acabados los disponemos para formar el bloque, propiamente dicho (11). Los uniremos como siempre hacemos: los dos superiores entre ellos y los dos inferiores entre ellos (12); las dos tiras obtenidas (13) las unimos por el centro (14) y una vez hemos planchado, cuadrado y pulido ya hemos acabado nuestro bloque de lazos (15). Y si unimos 4 de estos bloques, comprobad el efecto (16).
¿Qué os parece? Sencillo y fácil de hacer. Esperamos inspiraros para hacer las variaciones que más os gusten.¡¡¡LAZOS DE TODOS LOS COLORES!!!

BOWS: PATCHWORK TUTORIAL.

The block that Les Antònies are presenting in this post is very easy, simple, and with creativity and imagination, very versatile. We»ve combined 4 mini blocks (really very mini) to create a block for sober and clean environments.
The material that we need is composed of 4 squares of 10cmX10cm in a smooth fabric and 8 squares of 5cmX5cm in four different patterned fabrics, i.e. a couple of squares of each fabric. You can always adapt measures; the trick, in this case, is to make small squares exactly half the measure of the large. Anyway, in the drawn tutorial you will find the quantities and measures.
Now we start with the tutorial. In the upper left corner of each large square, we face one small square where we draw a diagonal from the bottom left tip to the right upper end (1); we sew up this line (2); cut leaving a margin of 0,5cm (3) and get rid of the upper part (4); open (5) and we face on the opposite corner, i.e., in the lower right corner, another different from the previous small square and draw a diagonal from the top right corner to the bottom left corner (6); we sew on the diagonal (7); cut leaving a margin (8); we get rid of the bottom (9) and open (10); we have finished the mini block.
When we already have the 4 mini blocks finished we have to form the block itself (11).  We will attach them as always do: the two over mini blocks between them and the two lower than between them (12); the two strips obtained (13) joined by the centre (14) and once we»ve ironing, square and trimming we’ve finished our blockof bows (15). And if you join 4 of these blocks you can check the effect (16).
What do you think? It’s a simple and easy block to make. We hope to inspire you to make the variations that you like most.

BOWS OF ALL COLOURS!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page