Skip links

DIAMANTS CRAZY: TUTORIAL DE PATCHWORK.

El bloc que Les Antònies us volem presentar en aquest post és un experiment molt acolorit. Hem combinat el 9 màgic i la formació de diamantsamb una tècnica molt senzilla.
Anem per feina i comencem el tutorial. Per fer el 9 màgic necessitem 9 quadrats diferents de 10cmX10cm (1); els distribuïm com més ens agradi i els cosim seguint la rutina de sempre: de tira en tira, unim el primer quadrat amb el segon i el tercer amb el segon fins a tenir 3 tires (2); continuem cosint les tires entre elles: la primera amb la segona i la tercera amb la segona (3) i ja tenim el nostre 9 cosit (4).
La segona part consisteix a tallar el 9 per la meitat, tant en vertical com en horitzontal (5) per obtenir 4 quadrats o mini blocs com en el dibuix (6). L’originalitat d’aquest bloc està en la següent passa: barregem els quadrats aleatòriament, sense parar gaire atenció i tallem en diagonal com us mostrem al dibuix (7) fins a obtenir 8 triangles (8); nosaltres hem respectat l’ordre, però si voleu ser més agosarats, podeu alternar, també, els triangles.
Entrem en la tercera i última part. Necessitem 4 tires de 4cmX19cm; hem de procurar que siguin més llargues que la diagonal dels triangles per treballar amb molta més comoditat (9). Centrem el triangle a la tira (10) els encarem i cosim (11); ara tenim un triangle amb tira (12) i hem d’acabar el quadrat cosint l’altre triangle i hem de procurar que quedi ben centrat (13); ho repetim amb la resta de triangles i els disposem en forma de diamant com veieu al dibuix (14). Només ens queda cosir els elements: per tires, cosim el primer quadrat amb el segon (15), amb les dues tires obtingudes (16) fem el mateix: cosim la tira superior amb l’inferior (17) i ja hem acabat el bloc (18).
En aquesta ocasió no us posem la mostra de teixit, però si us donem les mesures del material que necessitem; també us donem una idea de com quedarien 4 blocsunits (19).
Esperem que us hagi agradat la idea i que el tutorial per fer diamants us hagi servit. Fins al proper tutorial de patchwork.

UN BOIG CAMP DE DIAMANTS!!!

DIAMANTES CRAZY: TUTORIAL DE PATCHWORK.

El bloque que Les Antònies os queremos presentar en este post es un experimento muy colorido. Hemos combinado el 9 mágico y la formación de diamantes con una técnica muy sencilla.
Pongámonos manos a la obra y empecemos el tutorial. Para hacer el 9 mágico necesitamos 9 cuadrados diferentes de 10cmX10cm (1); los distribuimos cuanto más nos guste y los cosemos siguiendo la rutina de siempre: de tira en tira, unimos el primer cuadrado con el segundo y el tercero con el segundo hasta tener 3 tiras (2); continuamos cosiendo las tiras entre ellas: la primera con la segunda y la tercera con la segunda (3) y ya tenemos nuestro 9 cosido (4).
La segunda parte consiste a cortar el 9por la mitad, tanto en vertical como en horizontal (5) para obtener 4 cuadrados o mini bloques como en el dibujo (6). La originalidad de este bloqueestá en el siguiente paso: mezclamos los cuadrados aleatoriamente, sin prestar mucha atención y cortamos en diagonal como os mostramos en el dibujo (7) hasta obtener 8 triángulos (8); nosotras hemos respetado el orden, pero si queréis ser más osad@s, podéis alternar, también, los triángulos. 
Entramos en la tercera y última parte. Necesitamos 4 tiras de 4cmX19cm; tenemos que procurar que sean más largas que la diagonal de los triángulos para trabajar con mucha más comodidad (9). Centramos el triángulo a la tira (10) los encaramos y cosemos (11); ahora tenemos un triángulo con tira (12) y tenemos que acabar el cuadrado cosiendo el otro triángulo y tenemos que procurar que quede muy centrado (13); lo repetimos con el resto de triángulos y los disponemos en forma de diamante como veis en el dibujo (14). Sólo nos queda coser los elementos: por tiras, cosemos el primer cuadrado con el segundo (15), con las dos tiras obtenidas (16) hacemos lo mismo: cosemos la tira superior con la inferior (17) y ya hemos acabado el bloque(18).
En esta ocasión no os ponemos la muestra de tejido, pero si os damos las medidas del material que necesitamos; también os damos una idea de cómo quedarían 4 bloques unidos (19).
Esperamos que os haya gustado la idea y que el tutorialpara hacer diamantes os haya servido. Hasta el próximo tutorialde patchwork.


¡¡¡UN LOCO CAMPO DE DIAMANTES!!!

CRAZY DIAMOND: PATCHWORK TUTORIAL.

The block that Les Antònies present in this post is a very colourful experiment. We»ve combined the magic 9 and the formation of diamondswith a very simple technique.
Let»s get to work and start the tutorial. To make the magic 9 we need 9 different 10cmX10cm (1) squares; we distribute them the more we like and sew them following the routine like always: strip to strip, join the first square with the second and the third with the second until you have 3 strips (2); continue sewing the strips between them: the first with the second and the third with the second (3) and we already have our 9 sewing (4).
The second part is to cut the 9 in half, both vertical and horizontal (5) to get 4 squares or mini blocks as in the drawing (6). The originality of this block is in the next step: we mix the squares randomly, without much attention and cut on the diagonal as we showed you in the drawing (7) until we have 8 triangles (8); we have respected the order, but if you want to be more daring, you can alternate, also, the triangles.
We are entering the third and final part. We need 4 strips of 4cmX19cm; we must ensure that they are longer than the diagonal of the triangles to work with much more comfort (9). We focus the triangle strip (10) face them and sew (11); we now have a triangle with a strip (12) and we need to finish the square sewing another triangle, and we have to make sure that it is very centred (13); we repeat it with the rest of triangles and have them in a diamond shape as you can see in the drawing (14). Only we sew the elements: by strips, sew the first square with the second (15), with two strips obtained (16) do the same: we sew the top strip to the lower (17) and we have already finished the block (18).
On this occasion we do not put the sample of tissue, but if we give you the measurements of the material that we need. We will also give you an idea of how would unite 4 blocks (19).
We hope you liked the idea and that the tutorialto make diamonds has served you. See you in the next patchwork tutorial.

CRAZY DIAMONDS FIELD!!! 

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page