Skip links

CALIDOSCOPI: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Les Antònies no ens cansarem de repetir que una de les figures més utilitzades pel patchworkés l’estel. En aquest tutorial us volem ensenyar una manera divertida, acolorida i aprofitadora de retalls per fer un estel amb efecte calidoscòpicquan uneixes uns quants blocs.
Els materials necessaris per fer un bloc són: 4 quadrats de 12cmX12cm en un color llis (nosaltres hem fet servir piqué blanc) i 12 retalls de diferents llargades de 3cm d’ample. En aquest cas podeu aprofitar qualsevol retall variat i jugar com us vingui de gust; nosaltres ho hem fet coordinat, però no és obligatori.
Ja veureu que és molt fàcil de fer. Comencem dibuixant damunt d’un dels quadrats de 12cmX12cm la forma que veieu, en diagonal, deixat per cada banda 5cm (1); aquesta és la nostra guia. Podem començar a cosir les tires: agafem una de les més llargues i la situem damunt de la línia dibuixada i cosim (2),obrim i repetim l’operació amb la segona tira més llarga (3); fixeu-vos que anirem alternant els costats. Seguim afegint tires: la tercera (4) damunt de la primera; la quarta damunt de la segona (5); la cinquena damunt de la tercera (6) i acabem amb la sisena damunt de la quarta (7). Planxem (8), girem i retallem el que sobra (9). Ara repetim el procés amb els altres 3 quadrats.
Quan ja tenim els mini blocs acabats els posicionem (10) i els unim: els dos de dalt junts i els dos d’abaix, també, junts (11); ja tenim les dues parts (12) i les cosim juntes (13). Procureu que l’estel central quedi ben quadrat, encara que la part dels retalls no us coincideixi exactament, no passa res si no queden totes les tires encarades.
Amb això ja tenim el blocacabat (14) i l’efecte calidoscòpic l’aconseguim quan unim, com a mínim, quatre blocs(15). Us deixem les mesures i les mostres de les teles, però ja sabeu que podeu improvisar, nosaltres només suggerim.
Esperem inspirar-vos amb aquesta idea. Nosaltres us expliquem la tècnica i vosaltres poseu tota la vostra habilitat i el vostre art.

JUGUEM AMB ELS RETALLS I CREEM EL NOSTRE CALIDOSCOPI PARTICULAR!!!

CALIDOSCOPIO: TUTORIAL DE PATCHWORK.

Les Antònies no nos cansaremos de repetir que una de les figuras más utilizadas por el patchwork es la estrella. En este tutorialos queremos enseñar una manera divertida, colorida y aprovechadora de retales para hacer una estrella con efecto calidoscópico cuando unes unos cuantos bloques.
Los materiales necesarios para hacer un bloque son: 4 cuadrados de 12cmX12cm en un color liso (nosotras hemos usado piqué blanco) y 12 retales de diferentes largos de 3cm de ancho. En este caso podéis aprovechar cualquier retal variado y jugar como os apetezca; nosotras lo hemos hecho coordinado, pero no es obligatorio.
Ya veréis que es muy fácil de hacer. Empezamos dibujando sobre uno de los cuadrados de 12cmX12cm la forma que veis, en diagonal, dejando por cada lado 5cm (1); esta es nuestra guía. Podemos empezar a coser las tiras: cogemos una de las más largas y la situamos sobre la línea dibujada y cosemos (2), abrimos y repetiremos la operación con la segunda tira más larga (3); fijaros que iremos alternando los lados. Seguimos añadiendo tiras: la tercera (4) sobre la primera; la cuarta sobre la segunda (5); la quinta sobre la tercera (6) y acabamos con la sexta sobre la cuarta (7). Planchamos (8), giramos y recortamos lo que sobra (9). Ahora repetimos el proceso con los otros 3 cuadrados.
Cuando ya tenemos los mini bloques acabados los posicionamos (10) y los unimos: los dos de arriba juntos y los dos de abajo, también, juntos (11); ya tenemos les dos partes (12) y las cosemos juntas (13). Procurad que la estrella central quede bien cuadrada, aunque la parte de los retales no os coincida exactamente, no pasa nada si no queden todas las tiras encaradas.
Con esto ya tenemos el bloque acabado (14) y el efecto calidoscópico lo conseguimos cuando unimos, como mínimo,  cuatro bloques (15). Os dejamos las medidas y las muestras de las telas, pero ya sabéis que podéis improvisar, nosotras solo sugerimos.
Esperamos inspiraros con esta idea. Nosotras os explicamos la técnica y vosotr@s ponéis toda vuestra habilidad y vuestro arte.


¡¡¡JUGUEMOS CON LOS RETALES Y CREEMOS NUESTRO CALIDOSCOPIO PARTICULAR!!!

KALEIDOSCOPE: TUTORIAL OF PATCHWORK.

Les Antònies we will not tire of repeating you that one of them most used by the patchwork figures is the star. In this tutorial we want to teach a fun, colourful and useful way to take profit of the scraps to make a starwith a kaleidoscopic effect when you join a few blocks.
The materials we needed to make a blockare: 4 squares of 12cmX12cm in a plain colour (we have used white pique) and 12 pieces of different lengths of 3cm of width. In this case you can take advantage of any varied scrap and play as you want; we have done this to coordinated, but is not obligatory.
As you will see that it is very easy to do. We begin by drawing on one of the squares of 12cmX12cm the way you see, diagonally, left to each side 5 cm (1); this is our guide. We can begin to sew the strips: take one of the longest and put above the line drawn and sew (2), open and repeat the operation with the second longest strip (3); note that we will be alternating the sides. Continue adding strips: the third (4) on the first; the fourth on the second (5); the fifth above the third (6) and ended up with the sixth over of the fourth (7). Ironing (8), turn and cut the excess (9). Now we repeat the process with the other 3 squares.
When we have the mini blocks finished positioning (10) and join: the two above together and the two below, also, together (11); we already have the two parts (12) and sew together (13). Ensure that the central star is very accurate, although some of the cuts do not match exactly; nothing happens if you don»t get all the facing strips.
With this we have finished the block (14) and we get the kaleidoscopic effect when unite, at least four blocks (15). We leave measurements and samples of fabrics, but you know that you can improvise, we only suggest.
We hope to inspire you with this idea. We will explain the technique and you put all your skill and your art.

WE PLAY WITH THE SCRAPS AND CREATE OUR PARTICULAR KALEIDOSCOPE!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page