Entradas

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOC 4.


El nostre quart projecte. Aquesta vegada només hem fet servir triangles.Us hem fet un mini-tutorial per ensenyar-vos com l’hem realitzat.

Hem utilitzat 10 quadrats de 12X12cm, cada un d’ells diferent de l’altre, 5 en color fort i 5 en color neutre o clar. També podeu substituir els de color neutre per només un de sol, però nosaltres ho hem fet més esbojarrat.

Els hem emparellat, 1 de color i 1 de neutre; els hem encarat i hem cosit quatre costures, una a cada costat.

Ja cosits, amb un regle, hem traçat una aspa al centre (diagonal i diagonal) i hem tallat aconseguint quatre triangles.

Quan hem obert els triangles, ens han quedat quatre quadres de aprox. 8×8 cm (depenent de l’ample que hagueu fet a les costures, que haurien de ser màxim de 0,50 cm, la mida pot variar per mil·límetres).

A partir d’aquí ja podem muntar el bloc. Ja haureu vist que només fem servir 3 quadres de cada, excepte a les puntes, que fem servir els 4.


4 DE 4. POTSER HAURIEM DE CANVIAR DE COLORS, OI????

TUTORIAL DE PATCHWORK: BLOQUE 4.

Nuestro cuarto proyecto. Esta vez solo hemos usado triángulos.


Hemos hecho un mini-tutorial para enseñaros como lo hemos realizado.
Hemos utilizado 10 cuadrados de 12X12cm, cada uno de ellos diferente del otro, 5 en color vivo y 5 en color neutro o claro. También podéis substituir los neutros optando solo por uno, pero nosotr@s lo hemos hecho más alocado.


Los hemos emparejado, 1 de color con 1 neutro; los hemos encarado y hemos cosido quetro costuras, una a cada lado.

Una vez cosidos, con una regla, marcamos un aspa en el centro (diagonal y diagonal), cortamos y conseguimos quetro triángulos.

Cuando hemos abierto los triángulos nos han quedado 4 cuadros de 8x8cm aprox. (dependiendo del ancho de las costuras, el máximo ha de ser de 0.5cm, variara la medida por unos pocos milímetros).

A partir de aquí ya podemos montar el bloque. Habréis observado que solo usamos 3 cuadrados de cada, excepto en las puntas que usamos los 4.

4 DE 4. TAL VEZ TENDRIÁMOS QUE CAMBIAR DE COLORES ¿¿¿VERDAD???

PATCHWORK TUTORIAL: BLOCK 4.

Our fourth project. This time we only use triangles.

We have done a mini tutorial to show you how we have done it.
We have used 10 squares of 12X12cm, each one of them different from the other, 5 in vivid color and 5 in neutral or light color. You can also replace the neutral color only for one, but we have done more crazy.

We have paired 1 color and 1 neutral; we have faced them and we have sewn four seams, one on each side.
Already sewn, with a ruler, we have mapped out a cross in the center (diagonal and diagonal) and we cut getting four triangles.


When we opened the triangles, we have kept four squares of approx. 8 x 8 cm (depending on the width you have made to the seams, which should be no more than 0.50 cm, the size may vary by millimeters)
.
From here we can already mount block. You may have notice we use only 3 squares of each, except at the tips, which we use all 4.

4 OF 4. MAYBE WE SHOULD CHANGE COLORS, RIGHT????

Lee el post original