Skip links

MINI ÀLBUM “DE PLEC A PLEC”: TUTORIAL SCRAPBOOK.

En aquest post dedicat a l’scrapbook, Les Antònies, us presentem un mini àlbum fàcil, ràpid i fent servir molt poc les tisores.
Comencem amb el tutorial. La base del mini àlbum és una cartolina de 50cmX35cm (1); nosaltres hem treballat amb cartolina blanca, però podeu fer servir qualsevol color; millor si no és molt gruixuda, ja que hem de fer plecs. La primera cosa que fem és plegar per la meitat (2), com si fos una carpeta; obrim i pleguem els laterals cap al centre (3), ens han de quedar 4 espais de 12’5cmx35cm. Obrim i per la part d’abaix, fem un plec de 14’5cm (4), per marcar les butxaques. Retallem fins al plec horitzontal, tal com veieu al dibuix (5), per separar les butxaques laterals de la central, que en el nostre cas la farem una mica més curta que les dels costats (6), més o menys a 8cm. Ja tenim la base feta (7) i marquem bé com volem les butxaques (8) per començar la decoració bàsica.
Girem la base del mini àlbum i, amb papers d’estampats diferents o llisos, definirem les portades i contra portades (9): fixeu-vos que les dues parts centrals són les portades i les dues parts exteriors les primeres pàgines interiors. Abans d’enganxar les butxaques, decorem les pàgines amb papers estampats, com vosaltres vulgueu i una vegada fet, amb cel·lo de doble cara o cola, enganxem només els laterals de les butxaques (10); nosaltres també hem enganxat pel centre la butxaca del mig. Ja podem decorar les butxaques (11). Per acabar, només ens queda posar un cordill, per poder tancar el mini àlbum, que enganxarem al centre del mateix i que cobrirem amb una peça d’uns 5cm d’ample que farà la funció de llom del mini àlbum (12).
La part que queda és la creativa i personal: decoreu la portada com us agradi més, afegint lletres, botons, dibuixos o altres ornaments; feu el mateix amb les pàgines interiors. També podeu afegir etiquetes, i bases per poder posar fotografies, com nosaltres hem fet.
Esperem que us agradi la idea i que a partir d’aquí pugueu crear el vostre propi mini àlbum.

EL TOC DE LA SIMPLICITAT!!!

MINI ÁLBUM “DE PLIEGUE A PLIEGUE”: TUTORIAL SCRAPBOOK.

En este post dedicado al scrapbook, Les Antònies, os presentamos un mini álbum fácil, rápido y usando muy poco las tijeras.
Empezamos con el tutorial. La base del mini álbum es una cartulina de 50cmX35cm (1); nosotras hemos trabajado con cartulina blanca, pero podéis usar cualquier color; mejor si no es muy gruesa, puesto que tenemos que hacer pliegues. La primera cosa que hacemos es plegar por la mitad (2), como si fuera una carpeta; abrimos y plegamos los laterales hacia el centro (3), nos tienen que quedar 4 espacios de 12’5cmx35cm. Abrimos y por la parte de abajo, hacemos un pliegue de 14’5cm (4), para marcar los bolsillos. Recortamos hasta el pliegue horizontal, tal como veis en el dibujo (5), para separar los bolsillos laterales del central, que en nuestro caso lo haremos algo más corto que los de los lados (6), más o menos a 8cm. Ya tenemos la base hecha (7) y marcamos bien como queremos los bolsillos (8) para empezar la decoración básica.
Giramos la base del mini álbum y, con papeles de estampados diferentes o lisos, definiremos las portadas y contraportadas (9): fijaos que las dos partes centrales son las portadas y las dos partes exteriores las primeras páginas interiores. Antes de pegar los bolsillos, decoramos las páginas con papeles estampados, como vosotr@s queráis y una vez hecho, con celo de doble cara o pegamento, pegamos sólo los laterales de los bolsillos (10); nosotras también hemos pegado por el centro el bolsillo del medio. Ya podemos decorar los bolsillos (11). Para acabar, sólo nos queda poner un cordel, para poder cerrar el mini álbum, que pegaremos en el centro del mismo y que cubriremos con una pieza de unos 5cm de ancho que hará la función de lomo del mini álbum(12). 
La parte que queda es la creativa y personal: decorad la portada como os guste más, añadiendo letras, botones, dibujos u otros ornamentos; haced lo mismo con las páginas interiores. También podéis añadir etiquetas, y bases para poder poner fotografías, como nosotras hemos hecho.
Esperamos que os guste la idea y que a partir de aquí podáis crear vuestro propio mini álbum.


¡¡¡EL TOQUE DE LA SIMPLICIDAD!!!

MINI ALBUM «FOLD TO FOLD»: SCRAPBOOK TUTORIAL.
In this post dedicated to the scrapbook, Les Antònies, are presenting you a mini album easy, fast and with a very little use of the scissors.
Let»s start with the tutorial. The base of the mini album is a cardboard of 50cmX35cm (1); we have worked with white cardboard, but you can use any colour; best if it is not very thick, as we need to make folds. The first thing you do is fold in half (2), as if it were a folder; open and fold the sides towards the centre (3), we should be 4 spaces of 12″5cmx35cm. Open, and in the part below, make a fold of 14″5cm (4), to mark the pockets. We cut since to the horizontal fold, as you can see in the drawing (5), to separate the side pockets of the central pocket which, in our case, we will do a little shorter than the sides (6), more or less at 8cm. We already have done the base (7) and we mark well how we want the pockets (8) to begin with the basic decoration.
Turn the base of the mini album and, with different patterned or smooth papers, define the covers (9): note that the two central parts are the covers and the two outer parts the first interior pages. Before you paste the pockets, we decorate the pages with patterned papers, as you want, and once done, with double-sided adhesive or glue, attach only the sides of the pockets (10); we also have stuck by the centre the middle pocket. We can decorate the pockets (11). Finally, we can only put a cord, in order to close the mini album, which we glued in the centre and cover with a piece of a 5 cm wide cardboard that will make the function of the spine of the mini album (12).
The last part is the creative and personal: decorating the cover how do you like more, adding letters, buttons, drawings or other ornaments; do the same with the interior pages. You can also add tags, and cards to be able to put pictures, as we have done.
We hope you like the idea and from here you can create your own mini album.


THE TOUCH OF SIMPLICITY!!!

Lee el post original

Join the Discussion

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Return to top of page