Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ja que la setmana passada vàrem faltar a la nostra cita amb el patchwork, aquesta volem compensar-ho amb un tutorial senzill, però una miqueta més laboriós, que us permetrà obtenir el centre d’una vànova, la tapa d’un coixí o una bossa.
Hem treballat amb 6 teles diferents, però amb la mateixa gama de color. Les mesures que hem fet servir són: 55cm de llarg X 6cm d’amplada cada tira. S’han de fer 2 jocsde 6 tires (1).
Distribuïm les tiresen l’ordre que més ens agradi (2); recordeu que hem de fer 2 jocs iguals. Les instruccions que us donarem són per treballar amb 1, però amb l’altre joc es fa exactament igual. Nosaltres hem treballat primer amb un i després amb l’altre per no embolicar-nos.
Comencem cosint les tiresde dos en dos, en l’ordre que hem escollit (3); amb els tres grups fets, cosim el primer amb el segon (4) i el tercer el cosim a continuació (5). Planxem les costures i, si és necessari, retallem per que les tires quedin totes iguals. Una vegada fet això, cosim la tira de sota amb la de dalt de tot (6) formant un tub. Tornem a planxar i retallem el tub. Hem de fer 7 tires de 6cm d’ample (7). Si us sobra teixit, no us amoïneu ja que, si ens equivoquem en el següent pas, podrem tallar altra tira.
Amb els nostres 7 mini tubs (8) passem a la fase següent; és molt important fer-ho bé, per això preneu-vos-ho amb calma i tranquil·litat. Agafem 1 tub i escollim quin color volem que vagi al centre del quilt; retallem per la costura que l’uneix a l’altra tela i despleguem la tira(9): ja tenim la tira central. Les dues següents tires són les laterals centrals i les hem de fer exactament iguals i hem de seguir l’ordre de colors de la tira central. Per això agafem el color que hem escollit com a primer de la tira central, el pleguem per la meitat i tallem per allà; ho fem amb els dos tubs (10) despleguem les tiresi, voila, dues tires exactament iguals per flanquejar la tiracentral. Els següents dos tubs aniran als costats de les tires laterals centrals. Seguim la mateixa lògica. Escollim el color que segueix al central i el separem del color central i del tub tallant per la costura (11); si ho hem fet bé el color que a la tira central estava dalt, ara a d’estar a baix. Amb els 2 tubs que ens queden obtindrem les dues tires dels extrems. Agafem el color que en les dues anteriors teníem dalt de tot i el pleguem per la meitat, tallem (12) i totes les tires estan acabades.
Ara muntarem mig quilt, o bloc, o com vulgueu anomenar-lo. La distribució de les tires ens ha de quedar com l’esquema (13). Si és així, ja podeu començar a cosir-les. Començarem per un extrem i anirem cosint-les fins a l’última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ja tenim una meitat, només ens queda repetir el mateix procés amb el 2ºjoc que teníem reservat per poder acabar la nostra labor.
Ja tenim els 2 mitjos quiltso blocs acabats; els hem de col·locar simètricament (20), fent l’efecte mirall. Els unim, cosint-los pel mig (21) i ja està acabat. Una vegada desplegat ens ha de quedar com el del esquema (22). Per donar l’últim toc, s’ha de planxar i, si és necessari, retallar per igualar les vores.
Esperem haver-vos compensat amb aquesta idea. L’efecte és magnífic i, una vegada dominada la tècnica, es poden fer peces realment importants.

ESCALA DE COLOR I EFECTE MIRALL PER UN RESULTAT IMPRESSIONANT!!!

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ya que la semana pasada faltamos a nuestra cita con el patchwork, esta queremos compensaros con un tutorial sencillo, pero un poco más laborioso, que os permitirá obtener el centro de una colcha, la tapa de un cojín o un bolso.
Hemos trabajado con 6 telas diferentes, pero en la misma gama de color. Las medidas que hemos usado son: 55cm de largo X 6cm de ancho cada tira. Se han de hacer 2 juegos de 6 tiras (1).
Distribuimos las tiras en el orden que más nos guste (2); recordad que tenemos que hacer 2 juegosiguales. Las instrucciones que os daremos son para trabajar con 1, pero con el otro juego se hace exactamente lo mismo. Nosotras hemos trabajado primero con uno y después con el otro para no liarnos.
Comenzamos cosiendo las tiras de dos en dos, en el orden que hemos escogido (3); con los tres grupos hechos, cosemos el primero con el segundo (4) y el tercero lo cosemos a continuación (5). Planchamos las costuras y, si es necesario, recortamos para que las tiras queden todas iguales. Una vez hecho esto, cosemos la tira de abajo con la de arriba (6) formando un tubo. Volvemos a planchar y recortamos el tubo. Tenemos que hacer 7 tiras de 6cm de ancho (7). Si os sobra tejido, no os preocupéis ya que, si nos equivocamos en el siguiente paso, podremos cortar otra tira.
Con nuestros 7 mini tubos (8) pasamos a la fase siguiente; es muy importante hacerlo bien, por esto tomároslo con calma y tranquilidad. Cogemos 1 tubo y escogemos que color queremos que vaya en el centre del quilt; recortamos por la costura que la une a la otra tela y despleguemos la tira (9): ya tenemos la tira central. Las dos siguientes tiras son las laterales centrales y las tenemos que hacer exactamente iguales y tenemos que seguir el orden de colores de la tira central. Por esto, cogemos el color que hemos escogido como primero de la tira central, lo pleguemos por la mitad y cortamos por allí; lo hacemos con los dos tubos (10) desplegamos las tirasy, voila, dos tiras exactamente iguales para flanquear la tiracentral. Los siguientes dos tubos irán a los lados de las tiras laterales centrales. Seguimos la misma lógica. Escogemos el color que sigue al central y lo separamos del color central y del tubo cortando por la costura (11); si lo hemos hecho bien, el color que en la tira central estaba arriba, ahora ha de estar abajo. Con los 2 tubos que nos quedan obtendremos las dos tiras de los extremos. Cogemos el color que en las dos anteriores teníamos arriba y lo plegamos por la mitad, cortamos (12) y todas las tiras están acabadas.
Ahora montaremos medio quilt, o bloque, o como queráis llamarlo. La distribución de las tiras nos ha de quedar como el esquema (13). Si es así, ya podéis empezar a coserlas. Empezaremos por un extremo e iremos cosiéndolas hasta la última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ya tenemos una mitad, solo nos queda repetir el mismo proceso con el 2º juego que teníamos reservado para poder acabar nuestra labor.
Ya tenemos los 2 medios quilts o bloques acabados; los tenemos que colocar simétricamente (20), haciendo efecto espejo. Los unimos, cosiéndolos por el medio (21) y ya está acabado. Un vez desplegado nos ha de quedar como el del esquema (22). Para dar el último toque, se ha de planchar y, si es necesario, recortad para igualar los bordes.
Esperamos haberos compensado con esta idea. El efecto es magnífico y, una vez dominada la técnica, se pueden hacer piezas realmente importantes.¡¡¡ESCALA DE COLOR Y EFECTO ESPEJO PARA UN RESULTADO IMPRESIONANTE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: STRAIGHT FLUSH.

Since last week we miss our date with the patchwork, this we want to compensate for it with a simple tutorial, but a little more laborious, allowing you to get the centre of a quilt, the lid of a pillow or a bag.
We have worked with 6 different fabrics, but with the same range of colour. The measures that we have used are: 55 cm long X 6 cm wide each strip. You have to do 2 sets of 6 strips (1).
Distribute the strips in the order that you like (2); remember that we need to make 2 equal sets. The instructions you give are for working with 1, but with the other set is done exactly the same. We worked first with one and then the other for don’t fail.
Start sewing the strips of two by two, in the order that we have chosen (3); with the three groups made, sew the first with the second (4) and the third the sew below (5). Iron the seams and, if is necessary, trim the strips. Once you have done this, sew the strip below with the top (6) forming a tube. Let’s go back to ironing board and cut the tube. We need to make 7 strips of 6 cm in width (7). If you spare tissue, don’t worry because, if we are wrong in the next step, we will cut another strip.
With our 7 mini tubes (8) move on to the next phase; it is very important to do it well, so take it with calm and tranquillity. Take 1 tube and choose what colour you want them to go to the centre of the quilt; we cut to the seam that joins the other fabric and deploy the strip (9): we already have the central strip. The following two strips are the central side and we need to do exactly the same, and we have to follow the order of colours in the central strip. That’s why we take the colour that we have chosen as the first of the central strip, the let’s call it down the middle and cut over there; we do this with the two tubes (10) deploy the stripsand, voila, two strips exactly equal to flanking the central strip. The following two tubes will go on the sides of the central lateral strips. We follow the same logic. Choose the colour that follows the central and separate central colour and tube cutting by sewing (11); if we have done well, the colour that was up, on the central strip now has to be down. With 2 tubes that remain, we obtain the two strips of the ends. We take the colour in the previous two we had up and folded it in half; cut (12) and all the strips are finished.
We will now mount medium quilt, or block, or how you want to call it. The distribution of the strips we should stay as the scheme (13). If so, you can already begin to sew them. We will begin by one end and sewing them to the latest (14, 15, 16, 17, 18, and 19). We already have one half, we can only repeat the same process with the 2nd setwhich we had reserved to be able to finish our work.
We already have 2 mid quilts or blocks finishes; we have placed symmetrically (20), making the mirror effect. The join, sewing them in half (21) and you’re done. Once deployed, it should be like the schematic (22). To give the final touch, has been ironing and, if necessary, trim to keep up the edges.
We hope to have you compensated with this idea. The effect is gorgeous and, once dominated the technique, you can make a really important pieces.


STRAIGHT FLUSH AND A MIRROR EFFECT TO AWESOME RESULT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial Patchwork: Aprovecha los retales

Si en els anteriors posts parlàvem d’aprofitar els trossos petits de tela, amb el bloc d’avui aprofitarem els retalls més petits.
Per començar necessitarem 4 trossos de paper (de seda o de diari) de 14,5cmx14,5cm i 28 retalls de 4cm d’ample, de diferents llargades. Ens calen 4 que siguin de 21cm de llarg perquè són l’eix central de cada quadrat. A cada quadrat van 7 tiresdiferents (1).
Abans de cosir escollim la combinació de tires que volem per cada quadrat. Anem posant la més llarga al mig i les següents en disminució, deixant a les puntes, les més curtes. No passa res si sobresurten del paper; ja retallarem al final. Com que treballarem en diagonal, marquem amb un llapis la diagonal de cada quadrat (2) i fixem amb agulles la tira més llarga, centrada en la diagonal (3).
A partir d’aquí, comencem a cosir. Unim la primera tira a la central (4); la segona, la cosim a la banda oposada (5); continuem cosint la tercera (6), la quarta (7), la cinquena (8) i acabem amb la sisena (9). A mida que cosim podem anar planxant, per treballar més còmodament (10).
Ja podem retallar, seguint el patró de paper, el teixit que ens sobri (11). Separem el paper de la tela (12) i ja tenim el primer mini bloc fet (13). Amb els quatre mini blocs acabats i col·locats (14) comencem a muntar el bloc gran. Cosim els dos mini blocs superiors i els dos mini blocs inferiors (15); i cosim els dos grups, pel centre, (16) donant per acabat el bloc(17).
Hem decidit emmarcar-lo. Per fer això necessitem dues tires de 4cmx26cm i dues tires de 4cmx34cm, d’un teixit preferentment llis (18). Comencem cosint les tires curtes; una a la part superior (19) i l’altra a la part inferior (20). Ara toca cosir les tires laterals, a la dreta (21) i a l’esquerra (22). Polim, quadrem i ja tenim el bloc acabat del tot (23).
Hem aconseguit un blocmolt colorista i variat, perfecte per una flassada o un coixí per la cambra dels nens.

 

NO LLENCEM RES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: APROVECHA LOS RETALES.
 
Si en los anteriores post hablábamos de aprovechar los trozos pequeños de tela, con el bloque de hoy aprovecharemos los retales más pequeños.
Para empezar necesitaremos 4 trozos de papel (de seda o de periódico) de 14,5cmx14,5cm y 28 retales de 4cm de ancho, de diferentes largos. Es indispensable que 4 sean de 21cm de largo porqué son el eje central de cada cuadrado. En cada cuadradovan 7 tiras diferentes (1).
Antes de coser escogemos la combinación de tiras que queramos para cada cuadrado. Ponemos la más larga en medio y las siguientes en disminución, dejando en las puntas, las más cortas. No pasa nada si sobresalen del papel; ya recortaremos al final. Como que trabajaremos en diagonal, marcamos con un lápiz la diagonal de cada cuadrado (2) y fijamos con alfileres la tira más larga, centrada en la diagonal (3).
A partir de aquí, empezamos a coser. Unimos la primera tiraa la central (4); la segunda, la cosemos en el lado opuesto (5); continuamos cosiendo la tercera (6), la cuarta (7), la quinta (8) y acabamos con la sexta (9). A medida que cosemos podemos ir planchando, para trabajar más cómodamente (10).
Ya podemos recortar, siguiendo el patrón de papel, el tejido que nos sobre (11). Separamos el papel de la tela (12) y ya tenemos el primer mini bloque hecho (13). Con los cuatro mini bloques acabados y colocados (14) empezamos a montar el bloque grande. Cosemos los dos mini bloques superiores y los dos mini bloques inferiores (15); y cosemos los dos grupos, por el centro, (16) dando por acabado el bloque (17).
Hemos decidido enmarcarlo. Para hacer esto necesitamos dos tiras de 4cmx26cm y dos tirasde 4cmx34cm, de un tejido preferentemente liso (18). Empezamos cosiendo las tiras cortas; una en la parte superior (19) y la otra en la parte inferior (20). Ahora toca coser las tiras laterales, a la derecha (21) y a la izquierda (22). Pulimos, cuadramosy ya tenemos el bloque acabado del todo (23).
Hemos conseguido un bloque muy colorista y variado, perfecto para una manta o un cojín para la habitación de los niños.

 

 
¡¡¡NO TIRAMOS NADA!!!
 
 
PATCHWORK TUTORIAL: LEVERAGES THE SCRAPS.
 
If in the previous posts we talked about taking advantage of the small pieces of cloth, with the block today we will take the smaller cuts.
To begin we will need 4 pieces of paper (silk or newspaper) 14,5cmx14,5cm and 28 scraps of 4cm wide, of different lengths. It is essential that 4 are 21 cm long are the central axis of each square. In each square are 7 different strips (1).
Before sewing we choose the combination of stripsthat we want for each square. We will be putting the longest in the middle and the following on decline, leaving the tips, the shorter. Nothing happens if you stick out of the paper; we already cut at the end. As you work in diagonal, mark with a pencil the diagonal on each square (2) and look with needles the longest strip, centred on the diagonal (3).
From here, we begin to sew. Join the first stripin the central (4); the second, sewed on the opposite side (5); continue sewing the third (6), the fourth (7), the fifth (8) and ended up with the sixth (9). As they sew you can go ironing, to work more comfortably (10).
We can cut, following the pattern of paper, the fabrics that sober us (11). We separate the paper of the fabric (12) and we already have the first mini block (13). With the four mini blocks finished and placed (14) we start to ride the big block. With four mini blocks finished and placed (14) began to assemble large block. We sew the two mini blocks upper and two mini blocks lower (15); and sew the two groups, through the centre, (16) resulting in finishing block (17).
We have decided to frame it. To do this we need twostrips of 4cmx26cm and two stripsof 4cmx34cm, of a fabric preferably plain (18). We started sewing short strips; one at the top (19) and the other at the bottom (20). Now sew the side strips, right (21) and (22) left. We polish, trimming and already have finished the block at all (23).
We’ve got a block very colourful and varied, perfect for a blanket or a pillow for the children’s room.

 

DO NOT THROW ANYTHING OUT!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial patchwork: De 16 cuadrados a 2 bloques. (1ª PART)

Avui comencem una sèrie de blocs que us donaran idees per aprofitar tots els retalls. També podeu fer-ho amb teles coordinades per fer un projecte gran, però ja veureu com són ideals per treure’ns del damunt aquells trossos de roba que són massa grans per llençar, però massa petits per fer un treball més complet.
La primera idea que us proposem us l’explicarem en dues parts. Veureu que és molt senzilla, però l’explicació massa llarga per fer-ho d’una vegada.
El primer que necessitem són 16 quadrats diferents (aquesta és la nostra opció) de 10cmX10cm; els distribuïu en 4 fileres de 4, al vostre gust (1).
Una vegada decidida la posició de cada quadrat comencem cosint la primera filera: Unim els dos primers quadrats amb una costura (2); cosim el tercer (3) i acabem la filera cosint el quart quadrat als altres tres (4). Ho fem amb les restants fileres.
Ara unirem les quatre fileres resultants: Cosim la primera i segona filera (5), continuem amb la tercera (6) i rematem cosint la quarta filera (7). Ja tenim un bloc de 16 quadrats (8).
Començarem la transformació. El tall que farem serà en forma d’aspa per aconseguir quatre triangles (9) que marcarem com A, B, C i D.
Separarem A i B i formarem un quadrat, oposant la posició inicial (10). Com podeu observar, al centre en queden quatre quadratssencers. Procedirem a cosir els dos triangles pel centre (11) procurant que ens quedin ben alineats. Un incís: nosaltres no som les millors cosidores del mon, però prometem millorar. De tota manera, qui sap cosir bé ho pot fer més polit i centrat que nosaltres. La resta no defalliu, ja us anirà quedant millor a mesura que practiqueu: com nosaltres.
Ja tenim el primer bloc(12). Per no deixar-lo tan simple, l’emmarcarem. Hem fet servir una tela llisa, però es pot utilitzar una tela amb un estampat en contrast, o neutre. La quantitat que necessitem és un quadratde 25cmX25cm. O un de la mateixa mida del bloc.
Encarem el quadratllis i el bloc (13). Els unim cosint quatre costures al voltant (14). Amb un llapis dibuixem una creu en forma d’aspa a la tela llisa (15). Amb els dits, separem les teles pel centre, ja que només volem tallar la tela llisa (16). Amb les tisores tallem seguint la marca, sense tallar el bloc, només la tela del damunt (17). Obrim, planxem (18) i ja tenim el bloc acabat (19).
Què us sembla? El resultat és molt atractiu i divertit.
LA SETMANA VINENT, LA SEGONA PART!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES. (1ª PARTE)
 
Hoy iniciamos una serie de bloques que os darán ideas para aprovechar todos los retales. También podéis hacerlo con telas coordinadas para hacer un proyecto grande, pero ya veréis como son ideales para sacarnos de encima aquellos trozos de ropa que son demasiado grandes para tirar, pero demasiado pequeños para un trabajo más completo.
La primera idea que os proponemos os la explicaremos en dos partes. Veréis que es muy sencilla, pero la explicación demasiado larga para hacerlo de una tirada.
Necesitaremos 16 cuadrados diferentes (esta es nuestra opción) de 10cmX10cm; los distribuís en 4 hileras de 4, a vuestro gusto (1).
Una vez decidida la posición de cada cuadradoempezamos cosiendo la primera hilera: unimos los dos primeros cuadrados con una costura (2); cosemos el tercero (3) y acabamos la hilera cosiendo el cuarto cuadrado a los otros tres (4). Lo hacemos con las restantes hileras.
Ahora uniremos las cuatro hileras resultantes: cosemos la primera y la segunda hilera (5), continuamos con la tercera (6) y rematamos cosiendo la cuarta hilera (7). Ya tenemos un bloque de 16 cuadrados (8).
Empezaremos la transformación. El corte que haremos será en forma de aspa para conseguir cuatro triángulos (9) que marcaremos como A, B, C y D.
Separaremos A y B y formaremos un cuadrado, oponiendo la posición inicial (10). Como podéis observar, en el centro quedan cuatro cuadrados completos. Procederemos cosiendo los dos triángulos por el centro (11) procurando que nos queden bien alineados. Un inciso: nosotr@s no somos l@s mejores costurer@s del mundo, pero prometemos mejorar. De todas formas, quien sabe coser bien lo puede hacer más pulido y centrado que nosotr@s. El resto no desesperéis, ya os quedara mejor a medida que practiquéis; como nosotr@s.
Ya tenemos el primer bloque (12). Para no dejarlo tan simple, lo enmarcaremos. Hemos usado una tela lisa, pero se puede usar una tela estampada en contraste o neutra. La cantidad que necesitamos es un cuadrado de 25cmX25cm. O uno de la misma medida del bloque.
Encaramos el cuadrado liso y el bloque (13). Los unimos cosiendo cuatro costuras alrededor (14). Con un lápiz dibujamos una cruz en forma de aspa en la tela lisa (15). Con los dedos, separamos las telas por el centro, ya que solo queremos cortar la tela lisa (16). Con las tijeras cortamos siguiendo la marca, sin cortar el bloque, solo la tela de encima (17). Abrimos, planchamos (18) y ya tenemos el bloque acabado (19).
¿Qué os parece? El resultado es muy atractivo y divertido.

 

 
¡¡¡LA SEMANA QUE VIENE, LA SEGUNDA PARTE!!!
 
PATCHWORK TUTORIAL: OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS. (1st PART)
 
Today we begin a series of blocks that will give you ideas to take advantage of all the scraps. You can also do this with coordinated fabrics to make a large project, but already you can see as they are ideal to get rid of those pieces of clothing that are too big to pull, but too small for a more complete work.
The first idea that we propose we will explain you in two parts. You will see that it is very simple, but the explanation too long to make it a spin.
We need 16 different squares (this is our option) of 10cmX10cm; you redistribute them in 4 rows of 4, to your taste (1).
Once determined the position of each squarebegan sewing the first row: combine the first two squares with a seam (2); we sew the third (3) and just the row stitching fourth square to the other three (4). We do this with the remaining rows.
Now join the four resulting rows: we sew the first and second rows (5), we continue with the third (6) and top stitching the fourth row (7). We have a block of 16 squares (8).
We will begin the transformation. The hack we will be in the form of X to make four triangles (9) that mark an as A, B, C and D.
We will sever A and B and create a square, opposing the initial position (10). As you can see, in the middle, are four complete squares. We will proceed to sewing the two triangles by the centre (11) ensure that they are properly aligned. A subsection: we aren’t the best seamstress of the world, but we promise to improve. Anyway, who knows sewing well can make it more polished and focused than us. The rest do not despair, because you better stay as you enjoy; as we.
We already have the first block (12). To keep it simple, we framed it. We have used a smooth fabric, but you can use a neutral or printed in contrast fabric. The amount that we need is a square of 25cmX25cm. Or one of the same size of the block.
We face the square smooth and block (13). Join those sewing four seams around (14). With a pencil draw a cross in the form of X onto the smooth fabric (15). With your fingers, separate fabrics by the centre, since we only want to cut smooth fabric (16). With scissors cut following the mark, without cutting block, only the fabric up (17). We opened, we iron (18) and have finishedblock (19).
What do you think? The result is very attractive and fun.

 

 

 
THE COMING WEEK, THE SECOND PART!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial: tapete de trapillo.

Com ja us vàrem avançar, hem fet més coses amb drapet. Ens hem atrevit amb un tapet en forma de flor.
Vàrem improvisar i a mesura que teixíem ens inventàvem la forma.
De tota manera, us deixem l’explicació de com fer-ho.
Començarem amb 5 cadenetesi les unirem (1). La primera volta la iniciem amb 1 cadeneta i seguim amb 8 punts baixos (2).
La segona volta consisteix en 2 punts alts a cada punt baixinferior units per 2 cadenetes (3): p.alt+2cad+p.alt+p.alt+2cad+p.alt…i així fins acabar la volta.
En la tercera volta farem 2 punts alts sobre lescadenetes de la volta inferior units per 2 cadenetes i 1 punt baixentre cada grup de dos (4):p.baix+p.alt+2 cadenetes+p.alt+p.baix+p.alt+ 2 cad. + p.alt +p.baix, etc.
La quarta volta comença a donar forma. Farem sobre les cadenetes inferiors 3 punts alts sense separació i a cada banda 1 punt baix (5): p.baix+ 3 p.alts + p.baix + p.baix +3 p.alts +p.baix+p.baix…..
L’última i cinquena volta. Entre cada punt alt de la volta inferior teixirem 2 punts alts units per 1 cadeneta seguits per 3 punts baixos (6):
p.baix+p.baix+p.baix+p.alt+cadeneta+p.alt+p.alt+cadeneta+p.alt+p.baix+p.baix+p.baix+p.alt+cadeneta+p.alt+p.alt+cadeneta+p.alt…i continuar amb la sèrie fins al final.
És més fàcil de fer que d’explicar.

 

LA VERSATILITAT DEL DRAPET!!!
TUTORIAL TAPETE DE TRAPILLO.
 
Como ya os avanzamos, hemos hecho más cosas con trapillo. Nos hemos atrevido con un tapete en forma de flor.
Improvisamos y a medida que tejíamos nos inventábamos la forma.
De todas maneras, os dejamos la explicación de cómo hacerlo.
Empezaremos con 5 cadenetas y las uniremos (1). La primera vuelta la iniciamos con 1 cadeneta y seguimos con 8 puntos bajos(2).
La segunda vuelta consiste en 2 puntos altos en cada punto bajo inferior unidos por 2 cadenetas (3):
p.alto+2cad+p.alto+p.alto+2cad+p.alto…y así hasta acabar la vuelta.
En la tercera vuelta haremos 2 puntos altos sobre las cadenetas de la vuelta inferior unidos por 2 cadenetas y 1 punto bajo entre cada grupo de dos (4):
p.bajo+p.alto+2 cadenetas+p.alto+p.bajo+p.alto+ 2 cad. + p.alto +p.bajo, etc.
La cuarta vuelta empieza a dar forma. Haremos sobre las cadenetas inferiores 3 puntos altos sin separación y a cada lado 1 punto bajo(5): p.bajo+ 3 p.altos + p.bajo + p.bajo +3 p.altos +p.bajo+p.bajo….
La última y quinta vuelta. Entre cada punto alto de la vuelta inferior tejeremos 2 puntos altosunidos por 1 cadeneta seguidos por 3 puntos bajos (6):
p.bajo+p.bajo+p.bajo+p.alto+cadeneta+p.alto+p.alto+cadeneta+p.alto+p.bajo+p.bajo+p.bajo+p.alto+cadeneta+p.alto+p.alto+cadeneta+p.alto…y continuar con la série hasta el final.
Es más fácil de hacer que de explicar.

 

 
¡¡¡LA VERSATILIDAD DEL TRAPILLO!!!
TUTORIAL: T-SHIRT YARN MAT.
 
As we said you once, we have done more things with t-shirt yarn. We have bold with a mat in the shape of a flower.
We improvised and as we knit it we invented the form.
Anyway, take a look at the explanation of how to do it.
We’ll start with 5 chain points and we will attach it (1). The first round began with 1 chain point and continues with 8 treble crochet points (2).
The second round consists of 2 double treble crochet points in each single treble crochet point in the bottom round joined by 2 chain points (3): dtcp + 2ch + dtcp + dtcp + 2ch + dtcp … and so to end the round.
In the third round will make 2 double treble points on the chains of the lower round united by 2 chains and 1 treble point between each group of two (4): tcp+dtcp+2chs+dtcp+tcp+dtcp+2ch.+dtcp+tcp, etc.
The fourth round starts to shape. We will do on the lower chains 3 double treble crochet points without separation, and on each side 1 treble crochet point (5): tcp + 3 dtcp + tcp + tcp + 3 dtcp +tcp +tcp
The last and fifth round. Between each double treble crochet point of the lower round we knitting 2 double treble crochet points united with 1 chain followed by 3 treble crochet points (6): tcp + tcp +tcp + dtcp+ chain + dtcp+ dtcp + chain + dtcp + tcp+ tcp + tcp + dtcp + chain + dtcp + dtcp + dtcp + chain … and continue with the series until the end.
It is easier to do than to explain.

 

 
THE VERSATILITY OF T-SHIRT YARN!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original