Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES AMB BASE DE PAPER.

En aquest post de patchwork, Les Antònies, us volem ensenyar una tècnica nova, si més no la manera de fer-ho, que hem estat experimentant. Per ser sinceres, les explicacions que us donarem seran la conclusió de com s’ha de fer correctament, després d’haver fallat i haver de corregir el bloc. Nosaltres volíem fer-ho de cop, però hem descobert que és molt més fàcil fer-ho d’ 1/4 en 1/4.
La tècnica que hem fet servir és amb base de paper o foundation paper piecing: es dibuixa el bloc en un paper i es fa servir de plantilla. La nostra base és 1/4 del bloc; com podeu veure està numerada: és l’ordre de costura dels retalls (1). Comencem amb el primer retall, que va a la peça nº 1; ha de ser una mica més gran, perquè hem de comptar amb el marge de les costures. Girem el paper i, damunt del nº1, col·loquem el retall de cara i fixat amb una agulla (2). El següent pas consisteix en agafar el retall de la peça nº2, recordeu que ha de ser més gran que el dibuix, i l’encarem al retall 1, preparat per cosir (3). Girem el paper i cosim per la línia d’unió de la peça 1 i la 2 (4). Girem, traiem les agulles i obrim (5); planxem i retallem el sobrant, però sempre deixem marge de costura (6). Col·loquem el retall de la peça nº3, encarat amb els retalls 1 i 2 i el fixem amb una agulla (7). Girem i cosim per la línia d’unió (8). Tornem a girar el paper; repetim la fase d’obrir, planxar i retallar (9). Acabem amb l’última peça repetint totes les passes: encarem i fixem el retall nº4 (10), girem i cosim (11), tornem a girar, obrim, planxem i retallem (12). Ja tenim el nostre 1/4 de bloc fet; només queda desenganxar el paper (13) i repetir-ho tres vegades més (14).
Amb les quatre peces fetes, formem el bloc (15) i les cosim. Com podeu veure, nosaltres hem fet variacions en els colors; només hem fet servir el mateix color a les peces exteriors. També podeu veure què, al centre, hem posat un botó: és part del rescat d’urgència del nostre experiment.
Si us animeu amb aquest bloc, us podeu descarregar la plantilla. També us deixem el patró del bloc amb l’especificació dels colors i el seu ordre.
Esperem que us hagi agradat l’experiment. Ja veieu que el resultat és molt bonic i acolorit.

DEIXEM VOLAR LES COMETES!!!


TUTORIAL PATCHWORK: FLYING KITES CON BASE DE PAPEL.

En este post de patchwork, Les Antònies, os queremos enseñar una técnica nueva, al menos la manera de hacerlo, que hemos estado experimentando. Para ser sinceras, las explicaciones que os daremos serán la conclusión de como se ha de hacer correctamente, después de haber fallado y tener que corregir el bloque. Nosotras queríamos hacerlo de una vez, pero hemos descubierto que es mucho más fácil hacerlo de 1/4 en 1/4.
La técnica que hemos usado es con base de papel o foundation paper piecing: se dibuja el bloqueen un papel y se usa de plantilla. Nuestra base es 1/4 del bloque; como podéis ver está numerada: es el orden de costura de los retales (1). Empezamos con el primer retal, que va en la pieza nº1; ha de ser un poco más grande, porque tenemos que contar con el margen de las costuras. Giramos el papel y, sobre el nº1, colocamos el retal de cara y fijado con un alfiler (2). El siguiente paso consiste en coger el retal de la pieza nº2, recordad que ha de ser más grande que el dibujo, y la encaramos al retal 1, preparado para coser (3). Giramos el papel y cosemos por la línea de unión de la pieza 1 y la 2 (4). Giramos, sacamos los alfileres y abrimos (5); planchamos y recortamos lo que sobra, pero siempre dejamos margen de costura (6). Colocamos el retal de la pieza nº3, encarado con los retales 1 y 2 y lo fijamos con un alfiler (7). Giramos y cosemos por la línea de unión (8). Volvemos a girar el papel; repetimos la fase de abrir, planchar y recortar (9). Acabamos con la última pieza repitiendo todos los pasos: encaramos i fijamos el retal nº4 (10), giramos y cosemos (11), volvemos a girar, abrimos, planchamos y recortamos (12). Ya tenemos nuestro 1/4 de bloque hecho; solo queda retirar el papel (13) y repetirlo tres veces más (14).
Con las cuatro piezas hechas, formamos el bloque(15) y las cosemos. Como podéis ver, nosotras hemos hecho variaciones en los colores; solo hemos usado el mismo color en las piezas exteriores. También podéis ver que, en el centro, hemos puesto un botón: es parte del rescate de urgencia de nuestro experimento.
Si os animáis con este bloque, os podéis descargar la plantilla. También os dejamos el patrón del bloque con la especificación de los colores y su orden.
Esperamos que os haya gustado el experimento. Ya veis que el resultado es muy bonito y colorido.
¡¡¡DEJEMOS VOLAR LAS COMETAS!!!

PATCHWORK TUTORIAL: FLYING KITES & FOUNDATION PAPER PIECING.

In this post of patchwork, Les Antònies, teach a new technique, at least the way to do it, we’ve been experiencing. To be sincere, the explanations that we give you will be the conclusion of how it should be done properly, after having failed and had to correct the block. We wanted to do it in one piece, but we have discovered that it is much easier to do it 1/4 in 1/4.
The technique that we used is paper-based or foundation paper piecing: draws the blockon a paper and it’s used like a template. Our base is 1/4 of the block; as you can see are numbered: is the order of sewing scraps (1). Let’s start with the first fabric, which was at track No. 1; it should be a little bigger, because we have to count on the margin of the seams. Turn the paper and, on the No. 1, place the right face and fixed with a PIN (2). The next step is to take the scrap of piece n ° 2, remember that it should be larger than the drawing, and faced in clipping 1, ready to sew (3). Turn the paper and sew down the line of union of piece 1 and 2 (4). Turn, remove the pins and open (5); iron and cut the excess, but always leave margin for sewing (6). Place the scrap of the piece No. 3, faced with fabrics 1 and 2 and fix with a needle (7). Turn and sew down the line of union (8). We turn the paper; we repeat the phase of open, ironing and trim (9). We end up with the final piece by repeating all the steps: face and fix the clipping path no. 4 (10), turn and sew (11), we turn off, open, iron and cut (12). We already have our 1/4 block; It remains only to remove the paper (13) and repeat it three times more (14).
With the four pieces made, make up the block(15) and sew. As you can see, we’ve made variations in the colours; we have only used the same colour outerwear. You can also see what, in the centre, we have placed a button: it is part of the emergency rescue of our experiment.
If you decide with this block, you can download the template. Also take a look at the pattern of the block with the specification of the colours and their order.
We hope you enjoyed the experiment. As you can see that the result is very nice and colourful.


LET US FLY KITES!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ja que la setmana passada vàrem faltar a la nostra cita amb el patchwork, aquesta volem compensar-ho amb un tutorial senzill, però una miqueta més laboriós, que us permetrà obtenir el centre d’una vànova, la tapa d’un coixí o una bossa.
Hem treballat amb 6 teles diferents, però amb la mateixa gama de color. Les mesures que hem fet servir són: 55cm de llarg X 6cm d’amplada cada tira. S’han de fer 2 jocsde 6 tires (1).
Distribuïm les tiresen l’ordre que més ens agradi (2); recordeu que hem de fer 2 jocs iguals. Les instruccions que us donarem són per treballar amb 1, però amb l’altre joc es fa exactament igual. Nosaltres hem treballat primer amb un i després amb l’altre per no embolicar-nos.
Comencem cosint les tiresde dos en dos, en l’ordre que hem escollit (3); amb els tres grups fets, cosim el primer amb el segon (4) i el tercer el cosim a continuació (5). Planxem les costures i, si és necessari, retallem per que les tires quedin totes iguals. Una vegada fet això, cosim la tira de sota amb la de dalt de tot (6) formant un tub. Tornem a planxar i retallem el tub. Hem de fer 7 tires de 6cm d’ample (7). Si us sobra teixit, no us amoïneu ja que, si ens equivoquem en el següent pas, podrem tallar altra tira.
Amb els nostres 7 mini tubs (8) passem a la fase següent; és molt important fer-ho bé, per això preneu-vos-ho amb calma i tranquil·litat. Agafem 1 tub i escollim quin color volem que vagi al centre del quilt; retallem per la costura que l’uneix a l’altra tela i despleguem la tira(9): ja tenim la tira central. Les dues següents tires són les laterals centrals i les hem de fer exactament iguals i hem de seguir l’ordre de colors de la tira central. Per això agafem el color que hem escollit com a primer de la tira central, el pleguem per la meitat i tallem per allà; ho fem amb els dos tubs (10) despleguem les tiresi, voila, dues tires exactament iguals per flanquejar la tiracentral. Els següents dos tubs aniran als costats de les tires laterals centrals. Seguim la mateixa lògica. Escollim el color que segueix al central i el separem del color central i del tub tallant per la costura (11); si ho hem fet bé el color que a la tira central estava dalt, ara a d’estar a baix. Amb els 2 tubs que ens queden obtindrem les dues tires dels extrems. Agafem el color que en les dues anteriors teníem dalt de tot i el pleguem per la meitat, tallem (12) i totes les tires estan acabades.
Ara muntarem mig quilt, o bloc, o com vulgueu anomenar-lo. La distribució de les tires ens ha de quedar com l’esquema (13). Si és així, ja podeu començar a cosir-les. Començarem per un extrem i anirem cosint-les fins a l’última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ja tenim una meitat, només ens queda repetir el mateix procés amb el 2ºjoc que teníem reservat per poder acabar la nostra labor.
Ja tenim els 2 mitjos quiltso blocs acabats; els hem de col·locar simètricament (20), fent l’efecte mirall. Els unim, cosint-los pel mig (21) i ja està acabat. Una vegada desplegat ens ha de quedar com el del esquema (22). Per donar l’últim toc, s’ha de planxar i, si és necessari, retallar per igualar les vores.
Esperem haver-vos compensat amb aquesta idea. L’efecte és magnífic i, una vegada dominada la tècnica, es poden fer peces realment importants.

ESCALA DE COLOR I EFECTE MIRALL PER UN RESULTAT IMPRESSIONANT!!!

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ya que la semana pasada faltamos a nuestra cita con el patchwork, esta queremos compensaros con un tutorial sencillo, pero un poco más laborioso, que os permitirá obtener el centro de una colcha, la tapa de un cojín o un bolso.
Hemos trabajado con 6 telas diferentes, pero en la misma gama de color. Las medidas que hemos usado son: 55cm de largo X 6cm de ancho cada tira. Se han de hacer 2 juegos de 6 tiras (1).
Distribuimos las tiras en el orden que más nos guste (2); recordad que tenemos que hacer 2 juegosiguales. Las instrucciones que os daremos son para trabajar con 1, pero con el otro juego se hace exactamente lo mismo. Nosotras hemos trabajado primero con uno y después con el otro para no liarnos.
Comenzamos cosiendo las tiras de dos en dos, en el orden que hemos escogido (3); con los tres grupos hechos, cosemos el primero con el segundo (4) y el tercero lo cosemos a continuación (5). Planchamos las costuras y, si es necesario, recortamos para que las tiras queden todas iguales. Una vez hecho esto, cosemos la tira de abajo con la de arriba (6) formando un tubo. Volvemos a planchar y recortamos el tubo. Tenemos que hacer 7 tiras de 6cm de ancho (7). Si os sobra tejido, no os preocupéis ya que, si nos equivocamos en el siguiente paso, podremos cortar otra tira.
Con nuestros 7 mini tubos (8) pasamos a la fase siguiente; es muy importante hacerlo bien, por esto tomároslo con calma y tranquilidad. Cogemos 1 tubo y escogemos que color queremos que vaya en el centre del quilt; recortamos por la costura que la une a la otra tela y despleguemos la tira (9): ya tenemos la tira central. Las dos siguientes tiras son las laterales centrales y las tenemos que hacer exactamente iguales y tenemos que seguir el orden de colores de la tira central. Por esto, cogemos el color que hemos escogido como primero de la tira central, lo pleguemos por la mitad y cortamos por allí; lo hacemos con los dos tubos (10) desplegamos las tirasy, voila, dos tiras exactamente iguales para flanquear la tiracentral. Los siguientes dos tubos irán a los lados de las tiras laterales centrales. Seguimos la misma lógica. Escogemos el color que sigue al central y lo separamos del color central y del tubo cortando por la costura (11); si lo hemos hecho bien, el color que en la tira central estaba arriba, ahora ha de estar abajo. Con los 2 tubos que nos quedan obtendremos las dos tiras de los extremos. Cogemos el color que en las dos anteriores teníamos arriba y lo plegamos por la mitad, cortamos (12) y todas las tiras están acabadas.
Ahora montaremos medio quilt, o bloque, o como queráis llamarlo. La distribución de las tiras nos ha de quedar como el esquema (13). Si es así, ya podéis empezar a coserlas. Empezaremos por un extremo e iremos cosiéndolas hasta la última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ya tenemos una mitad, solo nos queda repetir el mismo proceso con el 2º juego que teníamos reservado para poder acabar nuestra labor.
Ya tenemos los 2 medios quilts o bloques acabados; los tenemos que colocar simétricamente (20), haciendo efecto espejo. Los unimos, cosiéndolos por el medio (21) y ya está acabado. Un vez desplegado nos ha de quedar como el del esquema (22). Para dar el último toque, se ha de planchar y, si es necesario, recortad para igualar los bordes.
Esperamos haberos compensado con esta idea. El efecto es magnífico y, una vez dominada la técnica, se pueden hacer piezas realmente importantes.¡¡¡ESCALA DE COLOR Y EFECTO ESPEJO PARA UN RESULTADO IMPRESIONANTE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: STRAIGHT FLUSH.

Since last week we miss our date with the patchwork, this we want to compensate for it with a simple tutorial, but a little more laborious, allowing you to get the centre of a quilt, the lid of a pillow or a bag.
We have worked with 6 different fabrics, but with the same range of colour. The measures that we have used are: 55 cm long X 6 cm wide each strip. You have to do 2 sets of 6 strips (1).
Distribute the strips in the order that you like (2); remember that we need to make 2 equal sets. The instructions you give are for working with 1, but with the other set is done exactly the same. We worked first with one and then the other for don’t fail.
Start sewing the strips of two by two, in the order that we have chosen (3); with the three groups made, sew the first with the second (4) and the third the sew below (5). Iron the seams and, if is necessary, trim the strips. Once you have done this, sew the strip below with the top (6) forming a tube. Let’s go back to ironing board and cut the tube. We need to make 7 strips of 6 cm in width (7). If you spare tissue, don’t worry because, if we are wrong in the next step, we will cut another strip.
With our 7 mini tubes (8) move on to the next phase; it is very important to do it well, so take it with calm and tranquillity. Take 1 tube and choose what colour you want them to go to the centre of the quilt; we cut to the seam that joins the other fabric and deploy the strip (9): we already have the central strip. The following two strips are the central side and we need to do exactly the same, and we have to follow the order of colours in the central strip. That’s why we take the colour that we have chosen as the first of the central strip, the let’s call it down the middle and cut over there; we do this with the two tubes (10) deploy the stripsand, voila, two strips exactly equal to flanking the central strip. The following two tubes will go on the sides of the central lateral strips. We follow the same logic. Choose the colour that follows the central and separate central colour and tube cutting by sewing (11); if we have done well, the colour that was up, on the central strip now has to be down. With 2 tubes that remain, we obtain the two strips of the ends. We take the colour in the previous two we had up and folded it in half; cut (12) and all the strips are finished.
We will now mount medium quilt, or block, or how you want to call it. The distribution of the strips we should stay as the scheme (13). If so, you can already begin to sew them. We will begin by one end and sewing them to the latest (14, 15, 16, 17, 18, and 19). We already have one half, we can only repeat the same process with the 2nd setwhich we had reserved to be able to finish our work.
We already have 2 mid quilts or blocks finishes; we have placed symmetrically (20), making the mirror effect. The join, sewing them in half (21) and you’re done. Once deployed, it should be like the schematic (22). To give the final touch, has been ironing and, if necessary, trim to keep up the edges.
We hope to have you compensated with this idea. The effect is gorgeous and, once dominated the technique, you can make a really important pieces.


STRAIGHT FLUSH AND A MIRROR EFFECT TO AWESOME RESULT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial ganchillo: Tres monederos de punto

TUTORIAL GANCHILLO: TRES MONEDEROS EN PUNTO DE TAPICERÍA.

 

Cuando nos encontramos con unos monederos en punto de tapicería en Pinterest, no lo dudamos ni un momento: teníamos que hacerlos, teníamos que probar esta técnica.

Hemos hecho tres jugando con el color gris. No hemos seguido ningún patrón; como buenas Antònies que somos hemos improvisado. Lo que queríamos era aprender la técnica; ya nos complicaremos la vida más adelante.

Os dejaremos un par de enlaces para ver como se ha de hacer (mypopet.com.au y anniescraftvideos), pero las pautas básicas son: se ha de tejer en redondo; se ha de esconder el ovillo de lana que no usamos, detrás del que usamos, porque trabajamos con los dos a la vez; no hay nudos y el derecho y el revés han de quedar exactamente iguales.

Empezamos con 12 o 16 puntos de cadeneta, depende del largo que queráis. Pinchad el ganchillo en el segundo punto y haced una hilera de punto bajo hasta el final. Si lo queréis con el fondo más ancho, podéis hacer otra hilera de punto bajo. A partir de aquí empezamos a trabajar en redondo: hacemos dos puntos bajos en cada punto bajo de los lados; hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la hilera y cuando llegamos al otro lado volvemos a hacer dos puntos bajos por cada punto bajo. En el esquema lo veréis claro. Cuando hemos hecho esto, tejemos en redondo, tejiendoun punto bajo en cada punto, como en los amigurumis. Cuando ya llevamos más o menos tres vueltas incorporamos el segundo color; no tenemos que cortar la lana, tenemos que trabajar el nuevo color, dejando detrás del punto el otro color. Ahora toca improvisar o seguir un patrón. Nosotras íbamos cambiando de color instintivamente, formando un dibujo abstracto. Cuando hemos conseguido la altura que queríamos hemos parado de tejer, hemos rematado los dos ovillos, los hemos cortado juntos i hemos cosido una cremallera. Queda tan tupido y sólido que necesita forro.

Nos gusta como han quedado. Nosotras hemos escogido estos colores, pero vosotr@s podéis combinar las tonalidades que más os gusten.

 

Quan ens vàrem trobar amb uns moneders en punt de tapisseria a Pinterest, no ho dubtàrem ni un moment: havíem de fer-los, havíem de provar aquesta tècnica.
Hem fet tres jugant amb el color gris. No hem seguit cap patró; com bones Antònies que som hem improvisat. El què volíem era aprendre la tècnica; ja ens complicarem la vida més endavant.
Us deixarem un parell d’enllaços per veure com s’ha de fer (mypopet.com.au i anniescraftvideos), però les pautes bàsiques són: s’ha de teixir en rodó; s’ha d’amagar el cabdell de llana que no fem servir, darrere del que fem servir, perquè treballem amb els dos alhora; no hi ha nusos i el dret i el revés han de quedar exactament iguals.
Comencem amb 12 o 16 punts de cadeneta, depenent de com ho voleu de llarg. Punxeu el ganxet en el segon punt i feu una renglera de punt baix fins al final. Si ho voleu amb el fons més ample, podeu fer una altra filera de punt baix. A partir d’aquí comencem a treballar en rodó: fem dos punts baixos a cada punt baix del costat; fem un punt baix a cada punt baix de la filera i quan arribem a l’altra banda tornem a fer dos punts baixos per cada punt baix. En l’esquema ho veureu clar. Quan hem fet això, teixim en rodó, teixint un punt baix en cada punt, com als amigurumis. Quan ja portem més o menys tres voltes incorporem el segon color; no hem de tallar la llana, hem de treballar el nou color, deixant darrere del punt l’altre color. Ara toca improvisar o seguir un patró. Nosaltres anàvem canviant de color instintivament, formant un dibuix abstracte. Quan hem aconseguit l’alçada que volíem hem parat de teixir, hem rematat els dos cabdells, els hem tallat junts i hem cosit una cremallera. Queda tan espès i sòlid que no cal folrar-lo.
Ens agrada com ens han quedat. Nosaltres hem escollit aquests colors, però vosaltres podeu combinar les tonalitats que més us agradin.
MONEDERS ALEGRES PER MONEDES FELICES!!!
 

 


 

¡¡¡MONEDEROS ALEGRES PARA MONEDAS FELICES!!!

 

CROCHET TUTORIAL: THREE PURSES IN TAPESTRY CROCHET.
 
When we saw a few purses in tapestry crochet to Pinterest, we don’t doubt for a moment: we had to make them; we had to try this technique.
We’ve done three playing with the colour gray. We have not followed any pattern; as good Antònies we have improvised. What we wanted was to learn the technique; we complicated our life later on.
We leave a couple of links to see how it should be done (mypopet.com.au and anniescraftvideos), but the basic guidelines are: must be knit in round; you must hide the ball of wool that we do not use, behind what we use, because we work with both at the same time; There are no knots and the right and the setback should be exactly the same.
We started with 12 or 16 chain points, depending on how long you want. Click crochet in the second point, and then a row of single crochet to the end. If you want it with wider background, you can do another row of single treble crochet point. From here started working on round: make two stcpin each side; we make a stcp in every point under the row and when we got to the other side back to make two stcp for each stcp. In the diagram you’ll see clear. When we have done this, knit in the round, weaving a stcp at each point, as in the amigurumi. When we have been more or less three laps we incorporate the second colour; we don’t have to cut the wool, we have to work the new colour, leaving behind the other colour. Now improvise or follow a pattern. We were changing colour instinctively, forming an abstract drawing. When we got the height we wanted we haven’t stopped knitting, we topped the two balls, we cut them together and we have sewn a zipper. It is so dense and solid to need backing.
We like as they have been. We have chosen these colours, but you can combine the tones that you like most. 
FUNNY PURSES FOR HAPPY COINS!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Cómo transferir fotocopias a tela

Suelo recibir bastantes consultas sobre cómo transferir fotocopias a tela. Ayer viendo El Intermedio, volví a cabrearme con la situación política que hay en este país y pensé que estaría bien mezclar ambas cosas para darle un repasillo a la técnica que os conté hace casi un año en este post.
I use to receive many questions related to how to transfer photocopies to fabric. Yesterday I was fed up with Spanish politics situation so I decided to mix both things and to review this technique I wrote about almost one year ago.
No voy a extenderme explicando lo que me pasa por el estómago cada vez que pienso en nuestro amigo Mariano. Prefiero HACER en vez de hablar… En fin, vamos con el tutorial sobre esta técnica que lo mismo os sirve para expresar vuestro “amor” por el político de turno, que para personalizar camisetas con lo que se os ocurra.
I won’t spend much words explaining how shamely is our president dealing with Spanish reality. I prefer to ACT instead of talking and images speak louder than words (“Ya cansas” means something like “You bother us” in English) Anyway you can use this idea to customize your clothes with any design printed on a laser printer.
Materiales: cualquier prenda de algodón (esta la compré en Humana), percloroetileno (de venta en las droguerías de toda la vida), algodón, una tabla de madera y una impresión o fotocopia hecha con una impresora láser.
Supplies: Cotton t-shirt, percloroethylene (sold on drugstores), cotton, wood board and something printed on a laser printer.
Colocamos la madera dentro de la camiseta y situamos la impresión boca abajo. La impresión quedará justo al revés por el efecto espejo, así que hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos nuestro diseño.
Place wood boad between both sides of your t-shirt and put your printing face down. Remember your design should be printed reflected because of “mirror effect”.
Empapamos el algodón con percloroetileno y vamos mojando el papel con movimientos circulares y aplicando un poco de presión.
Soak cotton with percloroethylene and wet paper with circular movements and putting some pressure on it.
Retiramos el papel cuando se haya transferido el diseño y c’est fini.
Remove paper once you see your design has been transferred and you’re done.
Cómo puede ser que este hombre no nos oiga teniendo unas orejas tan generosas? Dudas existenciales a parte, os dejo el enlace de descarga del diseño “reflejado” para los que lo quieran poner en una camiseta, y “sin reflejar” por si alguien quiere imprimirlo y tener a Mariano más presente en sus oraciones.
Y eso es todo por hoy. Mañana estaré por Madrid feliz como una perdiz asistiendo al evento InterQué y a la entrega de los premios Bitácoras :))))))))))))))))))) Si alguién más también tiene pensado andar por allí, que avise!!
Más inventos en mi galería de DIY’s, Facebook y Twitter.

And that’s all for today. Tomorrow I’ll be in Madrid cause I’ve been nominated to Bitácoras Blog Awards and who knows what could happen :))))))))))
More inventions in my DIY’s gallery, Facebook Twitter.
SUBSCRIBE
Image and video hosting by TinyPic

Visita la entrada original AQUÍ

KINNTING WITH FINGERS THENECKLACE DIY

Hace poco he descubierto esta técnica para tejer con los dedos y me he vuelto adicta!
Puede que parezca difícil, pero es muy muy fácil! en 10 minutos podéis tener un collar como el que llevo puesto!

I recently discovered this technique to knit with your fingers and I am addicted!
It may seem difficult, but it is very very easy! in 10 minutes you can have a necklace like the one I'm wearing!

CLICK TO SEE MORE »

KINNTING WITH FINGERS THENECKLACE DIY

WOOD STICKER DIY

Siempre me han gustado las pegatinas personalizadas y desde que era pequeña las he hecho con esta técnica (que aprendí en el colegio)

Hay empresas que hacen pegatinas personalizadas pero mi opción DIY es mucho más barata

Por cierto, ¿os gusta el cambio de look del blog? ya estaba aburrida del rosa y al hacer esta pegatina lo vi claro, el blog necesitaba más madera!

I’ve always liked the personalized stickers and since I was little I have done stickers with this technique (which I learned at school)

There are companies that make custom stickers but my DIY option is much cheaper

Do you like the new look of the blog?
I was bored of pink, and when I made this sticker I thought that the blog needed more wood!
Hay un montón de pegatinas originales como estas

There are plenty of original stickers like these

El rollo de pegatina me costó 1,5€ en una papelería

The sticker roll cost me € 1.5 in a stationery


Espero que os guste!
Gracias por los comentarios!

I hope you like it!
Thanks for the comments!
Image and video hosting by TinyPic

WOOD STICKER DIY