Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: TAPET DE NADAL VERSIÓ LES ANTÒNIES.

Aquest tapet o tapis, depèn de l’ús que li donem, és molt senzill de fer i és la nostra particular visió del Nadal. Ja sabeu que no som gaire ortodoxes i, al final, sempre fem un gir i ens desviem del camí, per fer-lo més fàcil o per complicar-nos la vida. En fi, Les Antònies tenim esperit aventurer.
Comencem el tutorial. Necessitem 6 retalls de teles diferents de 20cmX20cm (1). Els disposem de dos en dos i els encarem (2). La novetat d’aquest tutorial és que us ensenyarem a treure 8 quadrats amb triangle de cada parella. Per fer això, dibuixem una creu aspada de cantonada a cantonada. Cosim dues costures per fora de cada línia com veieu al dibuix (3). El truc està en com tallem. Pel centre de la línia que hem dibuixat, deixant una costura a cada banda, i per la meitat del quadre en horitzontal i vertical (4). Obtenim 8 triangles (5) i, oberts, ens queden els 8 quadrats amb triangle. Al final ens han de sortir 3 jocs de 8 quadrats cada un (6).
Distribuïm com veieu a l’esquema: 2 tires laterals i 4 mini-blocs(7). Cosirem i unirem el conjunt com sempre hem fet: de mini-bloc en mini-bloc; les tires laterals; els 4 mini-blocs i, al final, les tires a cada costat.
Per fer el tapet, necessitem: el patchwork, folre de la mateixa mesura que el patchwork i buata una mica més gran per treballar amb comoditat (8).
Comencen muntant el tapet, col·locant damunt de la buata, amb agulles, el patchwork i encarem el folre damunt del patchwork (9). Per assegurar-vos millor, embasteu el folre i el patchwork i després els col·loqueu a la buata. Cosim al voltat amb una costura, però deixem un tros sense cosir, per poder girar la labor (10). Abans tallem la buata sobrant (11), girem (12), aplanem i cosim l’obertura (13). Ja tenim el tapet acabat (14), només queda decorar-lo. Podeu fer-ho com vulgueu. Nosaltres hem fet repunts en color vermell, per fer contrast, amb diferents punts de la màquina de cosir i hem aplicat quatre llaçades amb una cinta de quadrets vichy en vermell i blanc.
Ja veieu que no és gaire complicat, depèn de la vostra experiència cosint, i creiem, de debò, que el resultat te l’esperit nadalenc d’aquestes dades.

AMB EL TOC VERMELL FEM NADAL!!!

TUTORIAL PATCHWORK: TAPETE DE NAVIDAD VERSIÓN LES ANTÒNIES.
Este tapete o tapiz, depende del uso que le demos, es muy sencillo de hacer y es nuestra particular visión de la Navidad. Ya sabéis que no somos muy ortodoxas y, al final, siempre damos un giro y nos desviamos del camino, para hacerlo más fácil o para complicarnos la vida. En fin, Les Antònies tenemos espíritu aventurero.
Empezamos el tutorial. Necesitamos 6 retales de telas diferentes de 20cmX20cm (1). Los disponemos de dos en dos y los encaramos (2). La novedad de este tutorial es que os enseñaremos a sacar 8 cuadrados con triángulo de cada pareja. Para hacer esto, dibujamos una cruz aspada de esquina a esquina. Cosemos dos costuras por fuera de cada línea como veis en el dibujo (3). El truco está en cómo cortamos. Por el centro de la línea que hemos dibujado, dejando una costura a cada lado, y por la mitad del cuadro en horizontal y vertical (4). Obtenemos 8 triángulos (5) y, abiertos, nos quedan los 8 cuadrados con triángulo. Al final nos tienen que salir 3 juegos de 8 cuadrados cada uno (6).
Distribuimos como veis en el esquema: 2 tiraslaterales y 4 mini-bloques (7). Coseremos y uniremos el conjunto como siempre hemos hecho: de mini-bloque en mini-bloque; las tiraslaterales; los 4 mini-bloques juntos y, al final, las tiras a cada lado.
Para hacer el tapete, necesitamos: el patchwork, forro de la misma medida que el patchwork y guata algo más grande para trabajar con comodidad (8).
Empezamos montando el tapete, colocando encima de la guata, con alfileres, el patchwork y encaramos el forro encima del patchwork (9). Para aseguraros mejor, hilvanáis el forro y el patchwork y después los colocáis en la guata. Cosemos alrededor con una costura, pero dejamos un trozo sin coser, para poder girar la labor (10). Antes de esto, cortamos la guata sobrante (11), giramos (12), allanamos y cosemos la apertura (13). Ya tenemos el tapeteacabado (14), sólo queda decorarlo. Podéis hacerlo cómo queráis. Nosotras hemos hecho pespuntes en color rojo, para hacer contraste, con diferentes puntos de la máquina de coser y hemos aplicado cuatro lazadas con una cinta de cuadritos Vichy en rojo y blanco.
Ya veis que no es muy complicado, depende de vuestra experiencia cosiendo, y creemos, de verdad, que el resultado tiene el espíritu navideño de estas fechas.

¡¡¡CON EL TOQUE ROJO HACEMOS NAVIDAD!!!

PATCHWORK TUTORIAL: CHRISTMAS TABLE RUNNER LES ANTÒNIES VERSION.

This table runner or tapestry, depends on the use we give, is very simple to make and it’s our own vision of Christmas. You know that we are not very orthodox and, at the end, always give a twist and turn off the road, to make it easier or to complicate life. In the end, Les Antònies have adventurous spirit.
We begin the tutorial. We need 6 different fabric scraps of 20cmX20cm (1). We have them in pairs and face them (2). The novelty of this tutorial is to teach you to have 8 squares with the triangle of each couple. To do this, draw a cross from corner to corner. Sew two seams on the outside of each line as you can see in the drawing (3). The trick is how to cut. Through the centre of the line you have drawn, leaving a seam on each side and by the middle of the square horizontally and vertically (4). Get 8 triangles (5) and open, we are the 8 squares with triangle. At the end we have to leave 3 sets of 8 squares each (6).
Distribute as you can see in the diagram: 2 lateral strips and 4 mini-blocks (7). Sewing and we will attach the set as we have always done: mini-blockon mini-block; side strips; the 4 mini-blocks and, in the end, the strips on each side.
To make the table runner, we need: the patchwork, lining of the same as patchwork and quilting padding a little bigger to work with comfort (8).
Start mounting the table runner, placing on top of the quilting padding, with pins, the patchwork and face the liner on top of the patchwork(9). To ensure better, tacking together lining and patchwork and then put in the quilting padding. Sew around with a seam, but leave a piece without sewing, to be able to rotate the work (10). Before this, we cut the excess of quilting padding (11), turn (12), levelling and sew the opening (13). We already have the finished table runner (14), it remains only to decorate it. You can do it as you like. We have made backstitches in red, by contrast, made with different points of the sewing machine and we applied four bows with a Vichy ribbon in redand white.
As you can see that it’s not very complicated, it depends on your sewing experience, and we believe, seriously, that the result has the Christmas spiritof these time.

WITH THE RED TOUCH WE DO CHRISTMAS!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ja que la setmana passada vàrem faltar a la nostra cita amb el patchwork, aquesta volem compensar-ho amb un tutorial senzill, però una miqueta més laboriós, que us permetrà obtenir el centre d’una vànova, la tapa d’un coixí o una bossa.
Hem treballat amb 6 teles diferents, però amb la mateixa gama de color. Les mesures que hem fet servir són: 55cm de llarg X 6cm d’amplada cada tira. S’han de fer 2 jocsde 6 tires (1).
Distribuïm les tiresen l’ordre que més ens agradi (2); recordeu que hem de fer 2 jocs iguals. Les instruccions que us donarem són per treballar amb 1, però amb l’altre joc es fa exactament igual. Nosaltres hem treballat primer amb un i després amb l’altre per no embolicar-nos.
Comencem cosint les tiresde dos en dos, en l’ordre que hem escollit (3); amb els tres grups fets, cosim el primer amb el segon (4) i el tercer el cosim a continuació (5). Planxem les costures i, si és necessari, retallem per que les tires quedin totes iguals. Una vegada fet això, cosim la tira de sota amb la de dalt de tot (6) formant un tub. Tornem a planxar i retallem el tub. Hem de fer 7 tires de 6cm d’ample (7). Si us sobra teixit, no us amoïneu ja que, si ens equivoquem en el següent pas, podrem tallar altra tira.
Amb els nostres 7 mini tubs (8) passem a la fase següent; és molt important fer-ho bé, per això preneu-vos-ho amb calma i tranquil·litat. Agafem 1 tub i escollim quin color volem que vagi al centre del quilt; retallem per la costura que l’uneix a l’altra tela i despleguem la tira(9): ja tenim la tira central. Les dues següents tires són les laterals centrals i les hem de fer exactament iguals i hem de seguir l’ordre de colors de la tira central. Per això agafem el color que hem escollit com a primer de la tira central, el pleguem per la meitat i tallem per allà; ho fem amb els dos tubs (10) despleguem les tiresi, voila, dues tires exactament iguals per flanquejar la tiracentral. Els següents dos tubs aniran als costats de les tires laterals centrals. Seguim la mateixa lògica. Escollim el color que segueix al central i el separem del color central i del tub tallant per la costura (11); si ho hem fet bé el color que a la tira central estava dalt, ara a d’estar a baix. Amb els 2 tubs que ens queden obtindrem les dues tires dels extrems. Agafem el color que en les dues anteriors teníem dalt de tot i el pleguem per la meitat, tallem (12) i totes les tires estan acabades.
Ara muntarem mig quilt, o bloc, o com vulgueu anomenar-lo. La distribució de les tires ens ha de quedar com l’esquema (13). Si és així, ja podeu començar a cosir-les. Començarem per un extrem i anirem cosint-les fins a l’última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ja tenim una meitat, només ens queda repetir el mateix procés amb el 2ºjoc que teníem reservat per poder acabar la nostra labor.
Ja tenim els 2 mitjos quiltso blocs acabats; els hem de col·locar simètricament (20), fent l’efecte mirall. Els unim, cosint-los pel mig (21) i ja està acabat. Una vegada desplegat ens ha de quedar com el del esquema (22). Per donar l’últim toc, s’ha de planxar i, si és necessari, retallar per igualar les vores.
Esperem haver-vos compensat amb aquesta idea. L’efecte és magnífic i, una vegada dominada la tècnica, es poden fer peces realment importants.

ESCALA DE COLOR I EFECTE MIRALL PER UN RESULTAT IMPRESSIONANT!!!

TUTORIAL PATCHWORK: ESCALA DE COLOR.

Ya que la semana pasada faltamos a nuestra cita con el patchwork, esta queremos compensaros con un tutorial sencillo, pero un poco más laborioso, que os permitirá obtener el centro de una colcha, la tapa de un cojín o un bolso.
Hemos trabajado con 6 telas diferentes, pero en la misma gama de color. Las medidas que hemos usado son: 55cm de largo X 6cm de ancho cada tira. Se han de hacer 2 juegos de 6 tiras (1).
Distribuimos las tiras en el orden que más nos guste (2); recordad que tenemos que hacer 2 juegosiguales. Las instrucciones que os daremos son para trabajar con 1, pero con el otro juego se hace exactamente lo mismo. Nosotras hemos trabajado primero con uno y después con el otro para no liarnos.
Comenzamos cosiendo las tiras de dos en dos, en el orden que hemos escogido (3); con los tres grupos hechos, cosemos el primero con el segundo (4) y el tercero lo cosemos a continuación (5). Planchamos las costuras y, si es necesario, recortamos para que las tiras queden todas iguales. Una vez hecho esto, cosemos la tira de abajo con la de arriba (6) formando un tubo. Volvemos a planchar y recortamos el tubo. Tenemos que hacer 7 tiras de 6cm de ancho (7). Si os sobra tejido, no os preocupéis ya que, si nos equivocamos en el siguiente paso, podremos cortar otra tira.
Con nuestros 7 mini tubos (8) pasamos a la fase siguiente; es muy importante hacerlo bien, por esto tomároslo con calma y tranquilidad. Cogemos 1 tubo y escogemos que color queremos que vaya en el centre del quilt; recortamos por la costura que la une a la otra tela y despleguemos la tira (9): ya tenemos la tira central. Las dos siguientes tiras son las laterales centrales y las tenemos que hacer exactamente iguales y tenemos que seguir el orden de colores de la tira central. Por esto, cogemos el color que hemos escogido como primero de la tira central, lo pleguemos por la mitad y cortamos por allí; lo hacemos con los dos tubos (10) desplegamos las tirasy, voila, dos tiras exactamente iguales para flanquear la tiracentral. Los siguientes dos tubos irán a los lados de las tiras laterales centrales. Seguimos la misma lógica. Escogemos el color que sigue al central y lo separamos del color central y del tubo cortando por la costura (11); si lo hemos hecho bien, el color que en la tira central estaba arriba, ahora ha de estar abajo. Con los 2 tubos que nos quedan obtendremos las dos tiras de los extremos. Cogemos el color que en las dos anteriores teníamos arriba y lo plegamos por la mitad, cortamos (12) y todas las tiras están acabadas.
Ahora montaremos medio quilt, o bloque, o como queráis llamarlo. La distribución de las tiras nos ha de quedar como el esquema (13). Si es así, ya podéis empezar a coserlas. Empezaremos por un extremo e iremos cosiéndolas hasta la última (14, 15, 16, 17, 18, 19). Ya tenemos una mitad, solo nos queda repetir el mismo proceso con el 2º juego que teníamos reservado para poder acabar nuestra labor.
Ya tenemos los 2 medios quilts o bloques acabados; los tenemos que colocar simétricamente (20), haciendo efecto espejo. Los unimos, cosiéndolos por el medio (21) y ya está acabado. Un vez desplegado nos ha de quedar como el del esquema (22). Para dar el último toque, se ha de planchar y, si es necesario, recortad para igualar los bordes.
Esperamos haberos compensado con esta idea. El efecto es magnífico y, una vez dominada la técnica, se pueden hacer piezas realmente importantes.¡¡¡ESCALA DE COLOR Y EFECTO ESPEJO PARA UN RESULTADO IMPRESIONANTE!!!

PATCHWORK TUTORIAL: STRAIGHT FLUSH.

Since last week we miss our date with the patchwork, this we want to compensate for it with a simple tutorial, but a little more laborious, allowing you to get the centre of a quilt, the lid of a pillow or a bag.
We have worked with 6 different fabrics, but with the same range of colour. The measures that we have used are: 55 cm long X 6 cm wide each strip. You have to do 2 sets of 6 strips (1).
Distribute the strips in the order that you like (2); remember that we need to make 2 equal sets. The instructions you give are for working with 1, but with the other set is done exactly the same. We worked first with one and then the other for don’t fail.
Start sewing the strips of two by two, in the order that we have chosen (3); with the three groups made, sew the first with the second (4) and the third the sew below (5). Iron the seams and, if is necessary, trim the strips. Once you have done this, sew the strip below with the top (6) forming a tube. Let’s go back to ironing board and cut the tube. We need to make 7 strips of 6 cm in width (7). If you spare tissue, don’t worry because, if we are wrong in the next step, we will cut another strip.
With our 7 mini tubes (8) move on to the next phase; it is very important to do it well, so take it with calm and tranquillity. Take 1 tube and choose what colour you want them to go to the centre of the quilt; we cut to the seam that joins the other fabric and deploy the strip (9): we already have the central strip. The following two strips are the central side and we need to do exactly the same, and we have to follow the order of colours in the central strip. That’s why we take the colour that we have chosen as the first of the central strip, the let’s call it down the middle and cut over there; we do this with the two tubes (10) deploy the stripsand, voila, two strips exactly equal to flanking the central strip. The following two tubes will go on the sides of the central lateral strips. We follow the same logic. Choose the colour that follows the central and separate central colour and tube cutting by sewing (11); if we have done well, the colour that was up, on the central strip now has to be down. With 2 tubes that remain, we obtain the two strips of the ends. We take the colour in the previous two we had up and folded it in half; cut (12) and all the strips are finished.
We will now mount medium quilt, or block, or how you want to call it. The distribution of the strips we should stay as the scheme (13). If so, you can already begin to sew them. We will begin by one end and sewing them to the latest (14, 15, 16, 17, 18, and 19). We already have one half, we can only repeat the same process with the 2nd setwhich we had reserved to be able to finish our work.
We already have 2 mid quilts or blocks finishes; we have placed symmetrically (20), making the mirror effect. The join, sewing them in half (21) and you’re done. Once deployed, it should be like the schematic (22). To give the final touch, has been ironing and, if necessary, trim to keep up the edges.
We hope to have you compensated with this idea. The effect is gorgeous and, once dominated the technique, you can make a really important pieces.


STRAIGHT FLUSH AND A MIRROR EFFECT TO AWESOME RESULT!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original