Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOCS D’UNA VEGADA.

En aquest nou post, Les Antònies, volem mostrar-vos com fer dos blocs molt vistosos d’una manera molt simple. Es pot adaptar a tots els estils; tot depèn de la combinació de teles que feu servir i del vostre gust personal.
Per començar necessitem 12 retalls de tela de 12cmX12cm; ja sabeu que podeu variar la mesura, adaptant-vos a la dels vostres retalls. Nosaltres hem fet servir 6 teles variades i les hem combinat de la manera que veieu (1); es a dir: hem fet 2 quadrats de cada tela i les hem combinat de manera que ens permetés obtenir 6 parelles diferents.
Ara us explicarem com obtenir 4 quadrats amb triangle de cada parella. Ja ho hem fet abans, però us ho tornem a repetir i així no hi haurà cap dubte. Agafem una de les parelles (2); encarem les teles i cosim quatre costures al voltant (3); tallem en forma d’aspa, de punta a punta, en diagonal (4) i obtenim quatre triangles(5); obrim, planxem i retallem les puntetes que sobren per tenir quatre quadrats amb triangle (6) i ho repetim amb la resta de parelles per acabar tenint 24 quadrats amb triangle.
Pel primer bloc només necessitarem 16 quadrats. Escollim els que volem i els distribuïm. Nosaltres ho hem fet com us mostrem a l’esquema (7). Per cosir-lo ho hem fet en grups de quatre, però també ho podeu fer per fileres. A nosaltres, en aquest bloc en concret, ens ha resultat més còmode fer-ho de mini-bloc en mini-bloc.
Per fer el segon blocnecessitem els 8 quadrats que no hem utilitzat en el primer i 8 quadratsde la mateixa mesura en un color llis o amb un dibuix tan petit que faci l’efecte de llis (8). Els hem distribuït en forma d’escaquer, tal com veieu a l’esquema (9). A l’hora de cosir ho hem fet per fileres: primer cada filera en horitzontal, quadrat a quadrat i després la filera 1 a la 2, seguidament la filera 3 i hem acabat amb la filera 4.
Com podeu comprovar, una vegada tenim els quadrats amb triangle fets, només cal jugar i combinar com vulguem. També es una manera d’aprofitar allò que ens sobra d’altres treballs.


PATCHWORK O PUZZLE? DIVERSIÓ ÉS LA PARAULA!!!


TUTORIAL PATCHWORK: “DIVERTIMENTO” O DOS BLOQUES DE UNA VEZ.

En este nuevo post, Les Antònies, queremos mostraros como hacer dos bloques muy vistosos de una manera muy simple. Se puede adaptar a todos los estilos; todo depende de la combinación de telas que uséis y de vuestro gusto personal.
Para empezar necesitamos 12 retales de tela de 12cmX12cm; ya sabéis que podéis variar la medida, adaptándoos a la de vuestros retales. Nosotras hemos usado 6 telas variadas y las hemos combinado de la manera que veis (1); es decir: hemos hecho 2 cuadrados de cada tela y los hemos combinado de manera que nos permitiera obtener 6 parejas diferentes.
Ahora os explicaremos como obtener 4 cuadrados con triángulo de cada pareja. Ya lo hemos hecho antes, pero os lo volvemos a repetir y así no habrá ninguna duda. Cogemos una de las parejas (2); encaramos las telas y cosemos cuatro costuras alrededor (3); cortamos en forma de aspa, de punta a punta, en diagonal (4) y obtenemos cuatro triángulos (5); abrimos, planchamos y recortamos las puntitas que sobran para tener cuatro cuadrados con triángulo (6) y lo repetimos con el resto de parejas para acabar teniendo 24 cuadrados con triángulo.
Para el primer bloque solo necesitaremos 16 cuadrados. Escogemos los que queremos y los distribuimos. Nosotras lo hemos hecho como os mostramos en el esquema (7). Para coserlo lo hemos hecho en grupos de cuatro, pero también lo podéis hacer por hileras. A nosotras, en este bloqueen concreto, nos ha resultado más cómodo hacerlo de mini-bloque en mini-bloque.
Para hacer el segundo bloque necesitamos los 8 cuadrados que no hemos usado en el primero y 8 cuadrados de la misma medida en un color liso o con un dibujo tan pequeño que haga el efecto de liso (8). Los hemos distribuido en forma de damero, tal como veis en el esquema (9). A la hora de coser lo hemos hecho por hileras: primero cada hilera en horizontal, cuadrado a cuadrado y después la hilera 1 a la 2, seguidamente la hilera 3 y hemos acabado con la hilera 4.
Como podéis comprobar, una vez tenemos los cuadradoscon triángulo hechos, solo se ha de jugar i combinar como queráis. También es una manera de aprovechar lo que nos sobra de otros trabajos.
¿PATCHWORK O PUZLE? ¡¡¡DIVERSIÓN ES LA PALABRA!!!

PATCHWORK TUTORIAL: “DIVERTIMENTO” OR TWO BLOCKS AT A TIME.

In this new post, Les Antònies, we want to show you how to make two blocks very showy in a way very simple. Can be adapted to all styles; it all depends on the combination of fabric you are using and your personal taste.
To start we need 12 fabric cuttings of 12cmX12cm; you already know that you can vary the extent, adapting to your cuttings. We used 6 different fabrics and we have combined the way you see (1); it means: we have made 2 squares of each fabric and we have combined in such a way that allowed us to get 6 different couples.
Now we will explain how to get 4 squares with triangle of each couple. As we have done it before, but we repeat and so there will be no doubt. Take one of the pairs (2); face cloth and sew four seams around (3); cut in the form of X, tip to tip, diagonally (4) and we obtain four triangles(5); open, ironing and cut the toes remaining to have four square with triangle (6) and repeat with the rest of the couples to end up having 24 squares with triangle.
For the first block only need 16 squares. We choose which we want and distribute. We’ve made it as you can see in the schema (7). To sew it we did it in groups of four, but you can also do by rows. To us, in this block in particular, we have been most comfortable doing this mini-blockon mini-block.
To make the second block need the 8 squares that we didn’t used in the first and 8 squares of the same size in a plain colour or with a design so small that the effect of smooth (8). We have distributed in the form of chessboard, as you can see in the schema (9). When it comes to sewing we did by rows: first each row in horizontal, square to square, and then the row 1 to 2, then the row 3 and we are finish with row 4.
As you can see, once we have the squares with triangle made, just play and combine as you want. It is also a way to take advantage of what we all left over from other jobs.

PATCHWORK OR PUZZLE? FUN IS THE WORD!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: BOSSA TRICOLOR.

La mama de les Antònies també fa patchwork i l’última cosa que ha fet ha sigut una estiuenca bossa tricolor.

Ara us explicarem les passes per si voleu fer-vos una vosaltres. No us donarem les mesures exactes perquè, així, podreu fer-la de la mida que més us convingui.
Necessitem 6 retalls de la mateixa mida, d’uns 15cm d’ample i el llarg que creieu adient. Hem fet servir 3 teixits diferents i hem tallat 2 retalls de cada (1). Els hem unit de 3 en 3. Escollim el central i cosim primer el que anirà a la dreta (2) i després el de l’esquerra (3). Ho repetim amb els altres 3 retalls. Ja tenim les dues tapes de la bossa.
Anem pels laterals. Necessitem 2 retalls de la mateixa llargada que els anteriors, però de només 10cm d’ample (4). Cada un l’hem fet de diferent color. Podeu repetir teixit, o fer-ho amb altres de diferents. Els disposem com veieu (5). Unim el lateral de l’esquerra (6) i quan ja estan units a cada tapa, unim les tapes, però no tanquem la bossa (7).
El següent pas és embuatar. Ens cal un tros de buata i tela de coto llisa per fer de folre de la mateixa mida de la tira que tenim (8). Unim les tres capes (bossa, buata, folre) amb 4 costures tot al voltant. I fem l’encoixinat (9). Podeu seguir les tires o fer un dibuix lliure, depèn de la vostra habilitat. Ara ja si que podem unir els dos extrems per formar el cos de la bossa (10).
El fons de la bossael farem amb un retall de la mateixa amplada dels laterals: 10cm i el llarg serà l’ample de la bossa. Nosaltres l’hem arrodonit, però es pot fer recte, és més senzill de cosir (11). Com va embuatat necessitem la mateixa mida de buata i folre (12) i unim les capes amb una costura a tot el voltant (13). No cal encoixinar-ho. Ja podem cosir el fons a la bossa (14).
Evidentment no la deixarem així. Folrarem la bossa. La mama Antònia ho ha fet amb folre de seda, però creiem que pot quedar molt bé amb una tela de cotó estampada, en contrast amb la resta de la bossa. Ha de tenir la mateixa mida de la bossa tant de llarg com d’ample. Si ho podeu fer en una peça, perfecte, si no, ho uniu pel mig i cosiu les costures laterals (15). Introduïm el folre dins la bossa, amb les costures tocant la bossa i la part bonica fora (16).
Toca unir la bossai el folre. Ho farem amb un biaix, que pot ser de tela de patchwork o dels que venen a les merceries en un color contrastat o coordinat amb la bossa (17). Primer es cus la part interior, unint les dues capes (18) i es remata per davant amb un punt ocult (19).
Ja estem acabant. Per fer les nanses tallem dues tires de roba de cotó; les mides depenen del llarg i ample que vulguem. Per fer les nanses més resistents, a l’interior posarem cinta com la de les corretges de les motxilles, de la mateixa mida que les nanses (20).
El procés és senzill: cosim la corretja de motxilla a la tira (21); pleguem la tela i, amb punt amagat, cosim tapant la corretja (22). Encarem i cosim a la bossa les nanses, per l’interior (23).
Ho rematem tot amb una bagueta i un botó de fusta per tancar la bossa (24).
Ja podem gaudir i lluir la nostra bossa d’estiu.


IDEAL PER LA PLATJA O PER SORTIR A PASSEJAR!!!

TUTORIAL PATCHWORK: BOLSO TRICOLOR.

La mamá de les Antònies también hace patchwork y la última cosa que ha hecho ha sido un veraniego bolso tricolor.
Ahora os explicaremos los pasos por si queréis haceros una vosotr@s. No os daremos las medidas exactas porqué, así, podréis hacerla del tamaño que más os convenga.
Necesitamos 6 retales de la misma medida, de unos 15cm de ancho y el largo que creáis conveniente. Hemos usado 3 telas diferentes y hemos cortado 2 retales de cada (1). Los hemos unido de 3 en 3. Escogemos el central y cosemos primero el que irá a la derecha (2) y después el de la izquierda (3). Lo repetimos con los otros 3 retales. Ya tenemos las dos tapas del bolso.
Vamos a por los laterales. Necesitamos 2 retales del mismo largo que los anteriores, pero de solo 10cm de ancho (4). Los hemos hecho de diferente color. Podéis repetir tela, o hacerlo con otras diferentes. Lo disponemos como veis (5). Unimos el lateral de la izquierda (6) y cuando ya están unidos a cada tapa, unimos les tapas, pero no cerramos el bolso (7).
El siguiente paso es enguatar. Necesitamos un trozo de guata y tela de algodón lisa para hacer de forro de la misma medida de la tira que tenemos (8). Unimos las tres capas (bolso, guata, forro) con 4 costuras alrededor. Y lo acolchamos (9). Podéis seguir las tires o hacer un dibujo libre, depende de vuestra habilidad. Ahora ya sí que podemos unir los dos extremos para formar el cuerpo del bolso(10).
El fondo del bolso lo haremos con un retal del mismo ancho que los laterales: 10cm y de largo será la anchura del bolso. Nosotr@s hemos redondeado los extremos, pero se pueden dejar rectos, es más sencillo de coser (11). Como va enguatado necesitamos la misma medida de guata y forro (12); unimos las capas con una costura alrededor (13). No hace falta acolcharlo. Ya podemos coser el fondo albolso (14).
Evidentemente no lo dejaremos así. Forraremos el bolso. La mamá Antònia lo ha hecho con forro de seda, pero creemos que puede quedar muy bien con una tela de algodón estampada, en contraste con el resto del bolso. Ha de ser de la misma medida que el bolso, tanto de largo como de ancho. Si lo podéis hacer de una pieza, perfecto, si no, lo unís por el medio y coséis las costuras laterales (15). Introducimos el forro dentro del bolso, con las costuras tocando el bolso y la parte bonita fuera (16).
Toca unir el bolso y el forro. Lo haremos con un bies, que puede ser de tela de patchworko de los que venden en las mercerías en un color contrastado o coordinado con el bolso (17). Primero se cose la parte interior, uniendo las dos capas (18) y se remata por delante con un punto oculto (19).
Ya estamos acabando. Para hacer las asas cortamos dos tiras de tela de algodón; las medidas dependen del largo y ancho que queramos. Para hacer las asas más resistentes, en el interior pondremos cinta como la de las correas de las mochilas, de la misma medida que las asas (20).
El proceso es sencillo: cosemos la correa de mochila a la tira (21); plegamos la tela y, con punto escondido, cosemos tapando la correa (22). Encaramos y cosemos al bolso las asas, por el interior (23).
Lo rematamos todo con una presilla de cordón y un botón de madera para cerrar el bolso (24).
Ya podemos disfrutar y lucir nuestro bolso de verano.


¡¡¡IDEAL PARA LA PLAYA O PARA SALIR A PASEAR!!!

PATCHWORK TUTORIAL: TRICOLOR PURSE.

The Les Antònies’s mum also makes patchwork and the last thing she has done has been a summery tricolour purse.
Now we will explain the steps if you want to make yourself one. We don’t give you exact measures because, well, you can make it the size that suits you.
We need 6 scraps of the same size, about 15 cm wide and the length that you think appropriate. We used 3 different fabrics and we have cut 2 of each (1). We joined 3 on 3. Choose the central and sew first what will go on the right (2) and then the one on the left (3). You repeat with the other 3 cuts. We already have the two covers of the purse.
And now, the sides. We need 2 cuts of the same length than the previous ones, but only 10 cm in width (4). Each one we’ve done of different colour. You can repeat fabric, or do it with different others. We put them available as you can see (5). Join the side of the left (6) and when they are attached to each lid, join the covers, but do not close the bag(7).
The next step is padding. We need a piece of padding cotton and smooth cotton fabric for lining the same size of the strip that we has (8). Join the three layers (bag, padding cotton, and lining) with 4 stitching all around. And we do the padding (9). You can follow the strips or make a free drawing, depends on your ability. Now if we can unite the two ends to form the body of the bag (10).
We do the bottom of the bag with a trim of the same width of the sides: 10cm and long will be the width of the purse. We’ve rounded up, but can be done straight; it is easier to sew (11). How did padding we need the same size of padding cotton and lining (12) and join the layers with a stitching all around (13). We don’t need quilting it. We can sew the bottom to the purse (14).
Obviously we don’t leave it as well. We’re lining the purse. Mum Antònia has done it with silk lining, but we believe it can be nice with a patterned cotton fabric, in contrast with the rest of the purse. It must have the same size of the purseas long as wide. If you can do this in a piece, it’s perfect, but, if you don’t, you join it through the middle and sew the side seams (15). Introduce the lining inside the purse, with the seams by touching the purse and the right part outside (16).
It’s time to join bag and liner. We will do this with a bias, which can be patchwork fabric or those who sell in the haberdashery in a colour contrasted or coordinated with the purse (17). It is first sewn inside, joining the two layers (18) and topped in front with a blind point (19).
We are already running out. To make the handles cut two strips of cotton clothing; the sizes depend on the length and width that you want. To make the most resistant handles, inside put tape as the straps of backpacks, the same size as the handles (20).
The process is simple: sew the strap of a backpack in the strip (21); fold the fabric and, with hidden point, sew covering belt (22). Face and sew in the bag, the handles to the interior (23).
We finish off everything with a cord clamp and a wooden button to close the purse (24).
We can enjoy and show off our summer purse.


IDEAL FOR THE BEACH OR TO GO OUT FOR A WALK!!!

Lee el post original

DIY: camiseta bordada

Hace muchos días que tengo una obsesión: el brodado. Siempre me han gustado muchos las camisetas y bolsos que están decorados con flores y motivos ornamentales de colores y geométricos. De pequeña nunca fui a aprender a hacer labores, mi generación fue la de la extraescolar de mecanografía y atletismo, la primera me hizo pasar muchas horas delante de la vieja olivetti de casa, la segunda me hacía recordar que no había nacido para ser atleta.

Antes pero he cogido mi querido bastidor y he hecho unas pequeñas pruebas, porque esto es como el ganchillo las primeras pasada pueden quedar un poco birrias.

Después he escogido la combinación de colores, que me ha llevado un buen rato, una cosa es ver los hilos todos juntos y la otra en la camiseta.

Tengo que confesar que me había comprado un super rotulador, que se borra con el agua, como el que se ve en la foto del bastidor, pero no había tenido en cuenta que acabaría utilizando una camiseta negra..jajajaja! Cosas del directo. Así que he utilizado la tiza de costura para marcar el camino para coser, aunque en las fotos no se aprecie. Si pensáis que os puede costar solo seguir estas líneas, también podéis hilvanarlas. Este primer punto lo podéis encontrar aquí.

Para coser la segunda pasada he dado distintas puntadas espaciadas hasta el final del cuello. La tercer es exactamente la misma pero intercalándola con la anterior.

La cuarta pasada simula la punta de una flecha.

I walà!!! Samarreta customitzada!!!! Y walá!!! Camiseta customizada!!!!
Què us sembla? Qué os parece?
Núria ^_^

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: CRAZY QUILT

El tutoriald’avui en realitat s’hauria de anomenar “Experiment Frankenstein”. Per raons que no venen el cas se’ns va acudir treballar a partir de rectangles en comptes de quadrats. I és un pel més complicat del que aparenta.
Si voleu seguir-nos, comencem.
Hem fet servir 6 colorsdiferents (teniu les mides i els colors al esquema). Per fer la base hem escollit 4 colors i de cada un hem tallat 2 rectangles de 10x12cm. Els altres dos colors els reservem fins que no haguem acabat la primera part.
Emparellem els rectanglesper tonalitats (1) i els encarem (2). Cosim dues costures als costats més llargs (3) i una vegada fet això amb les 4 parelles de rectangles tallem primer en vertical (4) i després en horitzontal (5). Ens han de quedar grups de quadrats que disposarem de dos en dos en forma d’escaquer (6) i els cosirem (7). Ara hem de tenir 8 rectangles d’escaquers.
Amb la mida d’aquests rectangles hem de tallar en els dos colorsque hem reservat 4 rectangles per color. Les nostres mides van ser de 9X11cm.
Segons el coloremparellem 1 escaquer amb 1 rectanglede color (8) i els encarem (9).
Amb un llapis marquem una diagonal (10) que serveix de guia per cosir dues costures paral·leles (11). Amb les tisores tallem pel mig de les costures seguint la marca del llapis (12).
A aquestes alçades ja haureu comprovat que no ens queden rectangles; ens queden rombes (13). I aquí està la dificultat: com fem per unir-los?.
Després de donar moltes voltes, i us podem assegurar que van ser unes quantes, l’opció millor va ser intentar unir-los procurant que quedessin el més recte millor (14).
No us hem adjuntat patró, perquè el millor és prendre paciència i anar fent bandes de quatre i procurar que, com a mínim, un extrem quedi més o menys recte. Quan tenim les 4 bandes cosides anem unint-les entre elles. Nosaltres, a mida que anàvem cosint, marcàvem amb un llapis una línia recta per a que ens fes de guia. Si vosaltres us estimeu més anar sobre segur, abans de cosir podeu igualar les bandes, però potser que no quedi tant desencaixat com el que us mostrem.
El resultat de la bogeria transitòria és el que veieu. Us hem explicat com ho vam fer, ni més ni menys. Ara la decisió és vostre.
UN QUILT “MONSTRE” BOIG BEN ACOLORIT!!!

TUTORIAL PATCHWORK: CRAZY QUILT

El tutorial de hoy en realidad se tendría que llamar “Experimento Frankenstein”. Por razones que no vienen al caso se nos ocurrió trabajar a partir de rectángulosen vez de cuadrados. Y es un poco más complicado de lo que aparenta.
Si queréis seguirnos, empecemos.
Hemos usado 6 colores diferentes (tenéis las medidas y los colores en el esquema). Para hacer la base hemos escogido 4 coloresy de cada uno hemos cortado 2 rectángulosde 10x12cm. Los otros dos coloreslos reservamos hasta que no acabemos la primera parte.
Emparejamos los rectángulos por tonalidades (1) y los encaramos (2). Cosemos dos costurasen los lados más largos (3) y una vez hecho esto con las 4 parejas de rectángulos cortamos primero en vertical (4) y después en horizontal (5). Nos han de quedar grupos de cuadrados que dispondremos de dos en dos en forma de damero (6) y los coseremos (7). Ahora tenemos 8 rectángulos de dameros.
Con la medida de estos rectángulos tenemos que cortar en los dos colores que hemos reservado 4 rectángulos por color. Nuestras medidas fueron de 9X11cm.
Según el color emparejamos 1 damero con 1 rectángulode color (8) y los encaramos (9).
Con un lápiz marcamos una diagonal (10) que sirve de guía para coser dos costuras paralelas (11). Con las tijeras cortamos por el medio de las costuras siguiendo la marca del lápiz (12).
A estas alturas ya habréis comprobado que no son rectángulos; son rombos (13). Y aquí está la dificultad: ¿como los unimos?
Después de darle muchas vueltas, y os podemos asegurar que fueron unas cuantas, la mejor opción fue intentar unirlos procurando que quedasen cuanto más rectos mejor (14).
No os hemos adjuntado el patrón, porqué lo mejor es armarse de paciencia y ir haciendo bandas de cuatro procurando que, como mínimo, un extremo quede más o menos recto. Cuando tenemos las 4 bandas cosidas las unimos entre ellas. Nosotr@s, a medida que íbamos cosiendo, marcábamos con un lápiz una línea recta para que nos hiciera de guía. Si vosotr@s preferís ir sobre seguro, antes de coser podéis igualar bandas, pero puede ser que no quede tan desencajado como el que os mostramos.
El resultado de la locura transitoria es el que veis. Os hemos explicado como lo hicimos, ni más ni menos. Ahora la decisión es vuestra.

¡¡¡UN QUILT “MONSTRUO” LOCO MUY COLORISTA!!!
TUTORIAL: PATCHWORK CRAZY QUILT.

The tutorial today really should be called “Frankenstein experiment”. For different and in nominated reasons occurred to us work from rectangles instead of squares. And it is a little more complicated than it appears.
If you want to follow us, let’s start.
We have used 6 different colours (you have the measures and colours in the scheme). To make the base we chose 4 coloursand in each one we have cut 2 rectanglesof 10x12cm. We reserve the other two coloursuntil we don’t finish the first part.
We match the rectangles by hues (1) and (2) are confronting them. We sew two seamson the longer sides (3) and once done with 4 pairs of rectangles first cut in vertical (4) and then in horizontal (5). We have become groups of squares that you will have two by two grid (6) and sew them (7). We now have 8 rectanglesof chessboards.
With the measurement of these rectangles, we need to cut 4 rectangles by colourin the two colours that we have reserved. Our measures were 9X11cm.
According to colour match 1 chessboard with 1 rectangle of colour (8) and face them (9). With a pencil we mark a diagonal (10) which serves as a guide to sew two parallel seams (11). With scissors, cut through the middle of the seams following the pencil mark (12).
At this point you may have already checked are notrectangles; they are rhombuses (13). And here’s the difficulty: How do we combine them?
We have not attached pattern, so it is best to take patience and go by four bands and ensure that, at least, one end is more or less straight. When we have 4 bands sewn we joining them between them. Us, as we were sewing, with a pencil over a straight line for which we take as a guide. If you’d prefer to go for sure, before you sew it, you can keep up with the bands, but maybe they don’t keep both dislocated and like what you can see.
The result of temporary insanity is that you see. We have explained as we did, neither more nor less. Now the decision is yours.


A “MONSTER” CRAZY QUILT VERY COLOURFUL!!!

Lee el post original

TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPAT (A MÀ).

Teníem ganes de fer alguna cosa estampada a mà i ens hem decidit per un tote bag.
I com som així d’estupendes també hem fet el tote bag.
Com què la tela que teníem era prou llarga el cos de la bossa l’hem feta d’una peça. Més o menys hem calculat 92x39cm comptat les vores superiors i les costures (1). Les nanses les volíem llargues i les hem hagut de fer amb una costura al mig. Per aixó hem tallat 4 peces de 40X10cm. Les mides podeu ajustar-les al vostre gust.
Abans de cosir hem fet el dibuix. Hem utilitzat uns retoladors especials per tèxtil i ens hem deixat portar (2). Només hem estampat una de les cares i hem anat amb compte de deixar el marge de les vores. No hem utilitzat plantilla i hem improvisat sobre la marxa. Una vegada acabat i eixugat l’hem fixat amb la planxa pel revés. Aconsellaven rentar-lo, però nosaltres ho hem fet una vegada teníem tota la bossa cosida.
Comencem a cosir. El primer que muntem són les nanses. Com tenim 4 peces i volem 2 nanses, ajuntem pel mig 2 peces i 2 peces (3). Pleguem cada peça per la meitat i cosim de dalt a baix amb una costura (4). Girem les nanses deixant la costura a l’interior (5). Per fer-les planes cosim dues costures a cada banda i rematem els extrems (6). Ja les tenim.
Ara les vores superiors. Calculem uns 6 cm de vora. Per fer-la més polida pleguem 2.50cm cap dintre i cosim (7). Ho fem a les dues bandes. Abans de tornar a plegar fixem per fora les nanses amb agulles de cap procurant que quedin centrades i equidistants (8). Ara pleguem cap dintre els 3,50cm de vora que ens queden juntament amb les nanses i cosim (9); una costura a dalt i una altra a baix, així queden ben fixades les nanses i les vores queden polides.
El tram final. Per no haver de polir a mà, cosim els laterals des de fora a ran (10) per, seguidament, girar del revés la bossa i fer les costures laterals definitives (11). Ja hem acabat. Ara toca planxar; en el nostre cas varem haver de rentar-la (accident) i després planxar-la.
Esperem que us animeu a fer el vostre propi i personal tote bag.


ÚNIC I EXCLUSIU TOTE BAG!!!


TUTORIAL: TOTE BAG ESTAMPADO (A MANO).

Teníamos ganas de hacer alguna cosa estampada a mano y nos hemos decidido por un tote bag.
Y como somos así de estupendas también hemos hecho el tote bag.
Como que la tela que teníamos era suficientemente larga el cuerpo de la bolsa la hemos hecho de una pieza. Más o menos hemos calculado 92x39cm contando los bordes superiores y las costuras (1). Las asas las queríamos largas y las hemos tenido que hacer con una costura en medio. Por esto hemos cortado 4 piezas de 40X10cm. Las medidas podéis ajustarlas a vuestro gusto.
Antes de coser hemos hecho el dibujo. Hemos utilizado unos rotuladores especiales para textil y nos hemos dejado llevar (2). Solo hemos estampado una de las caras y hemos ido con cuidado de dejar el margen de los bordes. No hemos usado plantilla y hemos improvisado sobre la marcha. Una vez acabado y seco lo hemos fijado con la plancha por el reverso. Aconsejaban lavarlo, pero nosotras lo hemos hecho una vez teníamos toda la bolsa cosida.
Comencemos a coser. Lo primero que montamos son las asas. Como tenemos 4 piezas y queremos 2 asas, juntamos por el medio 2 piezas y 2 piezas (3). Plegamos cada pieza por la mitad y cosemos de arriba abajo con una costura (4). Giramos les asas dejando la costura en el interior (5). Para hacerlas planas cosemos dos costuras a cada lado y rematamos los extremos (6). Ya las tenemos.
Ahora los bordes superiores. Calculamos unos 6 cm de borde. Para hacerlo más pulido plegamos 2,50cm hacia dentro y cosemos (7). Lo hacemos en los dos lados. Antes de volver a plegar fijamos por fuera las asas con alfileres procurando que queden centradas y equidistantes (8). Ahora plegamos hacia dentro los 3,50cm de borde que nos quedan juntamente con las asas y cosemos (9); una costura arriba y otra a bajo, así quedan bien fijadas las asas y los bordes quedan pulidos.
El tramo final. Para no tener que pulir a mano, cosemos los laterales desde la parte exterior al ras (10) para, seguidamente, girar del revés la bolsa y hacer las costuras laterales definitivas (11). Ya hemos terminado. Ahora toca planchar; en nuestro caso tuvimos de lavarla (accidente) y después plancharla.
Esperamos que os animéis a hacer vuestro propio y personal tote bag.¡¡¡ÚNICO Y EXCLUSIVO TOTE BAG!!!

TUTORIAL: TOTE BAG PRINT (BY HAND).

We had wanted to do something stamped by hand and we have decided for a tote bag.
And as we are so great we have also made the tote bag.
As what the cloth we had was long enough, the body of the bag has been made of one piece. More or less we have calculated 92x39cm counted the edges and seams (1). The handles the wanted long and we had to do with a seam in the middle. That’s why we cut 4 pieces of 40X10cm. You can adjust the measures to your liking.
We have done the drawing before sewing. We have used a special textile marker and we have let us take (2). We’ve only printed one side and we’ve carefully gone leave apart from the edges. We have not used template and we improvised on the fly. Once finished and dry we set it with the iron the reverse side. They advised to wash it, but we have done it once had the entire stitched bag.
We start sewing. The first thing we got is handles. As we have 4 parts and we want 2 handles, we put together by the half 2-piece and 2-piece (3). We sit each piece in half and sew top down with a seam (4). We turn handles them leaving the seam inside (5). To make them flat sew two seams on each side and finish off the ends (6). We already have them.
Now the top edges. We estimate about 6 cm from edge. To make it more polished we sit 2,50 cm inwards and sew (7). We do this on both sides. Before to folding set out handles with pins ensure that are focused and equidistant (8). Now we sit in the 3,50 cm of edge that we have together with the handles and sew (9); a seam above and another below, the handles are so well set and the edges are polished.
The final stretch. To avoid having to hand polish, we sew the sides from the outside (10), then turn the bag upside down and make the side ultimate seams (11). We have already finished. Now press; in our case we had to wash it (accident) and then iron.
We hope that you decide to make your own and personal tote bag.

UNIQUE AND EXCLUSIVE TOTE BAG!!!

Lee el post original