Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: LA INSPIRACIÓ JAPONESA DE LES ANTÒNIES.

El bloc que Les Antònies us presentem aquesta setmana te una indubtable inspiració japonesa. L’estel que forma el bloc, els motius i els colors de les teles ens recorden el Japó a la primavera. Tenim ganes de serenitat i felicitat.
La dificultat d’aquest blocestà en seguir les passes amb precisió:no tallem tots els retalls de cop, ho farem a mida que avancem; una vegada es te per la mà el procediment, és tan fàcil com els altres.
Només hem fet servir quatre teles diferents. Com us hem dit abans, anirem passa a passa. Comencem. Retallarem, en principi, dos quadrats liles, un quadrat estampat negre i un quadrat crema de 12X12cm. Emparellem els quadrats: lila+estampat negre; lila+crema (1). Agafem una de les parelles: encarem els teixits i, al revers del lila, dibuixem una diagonal amb llapis (2); serà la guia per les costures que cosirem, deixant mig cm per cada banda (3). Tallarem per la línia central (4); quan obrim tenim dos quadrats amb triangle; ho repetim amb l’altra parella (5).
Anem per la segona fase. Necessitem retallar dos quadrats d’estampat negre i dos quadrats crema d’ 11X11cm. Emparellarem de manera que: estampat negre+triangle lila/crema; crema+triangle lila/estampat negre (6). Encarem les parelles; dibuixarem amb llapis una altra diagonal, de manera que faci un dibuix d’aspa amb la diagonal dels triangles (7); en l’esquema ho hem dibuixat damunt dels triangles, però us serà més còmode per cosir si ho feu en l’altre retall, això si, procureu que sigui en la direcció correcta. Cosim com hem fet abans (8), tallem per la línia dibuixada (9) i obrim. Una vegada ho hem fet amb totes les parelles ens queden quatre quadrats de cada (10). Els reservem i comencem la següent fase.
Ara farem les puntes del nostre bloc i el centre. Retallarem dos quadrats liles, un quadrat estampat negre i un quadrat crema d’11X11cm; també retallem, pel centre del bloc, un quadrat morat de 10x10cm, que reservarem per més tard (11). Emparellem com en el punt (1) i repetim (2, 3 i 4). Ja tenim totes les peces per muntar el bloc.
Muntem com en el dibuix (12); comprovareu que us sobraran quatre quadrats amb tres triangles: hem hagut de fer-ho així perquè necessitàvem que anessin en diferents direccions. Els quadrats que ens sobren, els podem reservar per fer un altre bloc. Ara ja podem cosir, com sempre fem: primera filera, segona filera, tercera filera i unir-les. Ja està acabat (13).
Us ha agradat aquest bloc? Potser porta més feina que d’altres, però trobem que és molt bonic. Nosaltres estem molt satisfetes amb el resultat.

L’ELEGÀNCIA DEL DISSENY JAPONÈS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: LA INSPIRACIÓN JAPONESA DE LES ANTÒNIES.

El bloque que Les Antònies os presentamos esta semana tiene una indudable inspiración japonesa. La estrella que forma el bloque, los motivos y los colores de las telas nos recuerdan Japón en primavera. Tenemos ganas de serenidad y felicidad.
La dificultad de este bloque está en seguir los pasos con precisión: no cortamos todos los retales de una vez, lo haremos a medida que avanzamos; una vez se tiene por la mano el procedimiento, es tan fácil como los otros.
Solo hemos usado cuatro telas diferentes. Como os hemos dicho antes, iremos paso a paso. Empecemos. Recortaremos, en principio, dos cuadrados lilas, un cuadrado estampado negro y un cuadrado crema de 12X12cm. Emparejamos los cuadrados: lila+estampado negro; lila+crema (1). Cogemos una de les parejas: encaramos los tejidos y, al reverso del lila, dibujamos una diagonal con lápiz (2); será la guía para las costuras que coseremos, dejando medio cm por cada lado (3). Cortaremos por la línea central (4); cuando abrimos tenemos dos cuadrados con triángulo; lo repetimos con la otra pareja (5).
Vamos por la segunda fase. Necesitamos recortar dos cuadrados de estampado negro y dos cuadrados crema de 11X11cm. Emparejamos de manera que: estampado negro+triángulo lila/crema; crema+triángulo lila/estampado negro (6). Encaramos las parejas; dibujaremos con lápiz otra diagonal, de manera que haga un dibujo de aspa con la diagonal de los triángulos (7); en el esquema lo hemos dibujado sobre los triángulos, pero os será más cómodo para coser si lo hacéis en el otro retal, eso sí, procurad que sea en la dirección correcta. Cosemos como hemos hecho antes (8), cortamos por la línea dibujada (9) y abrimos. Una vez lo hemos hecho con todas las parejas nos quedan cuatro cuadrados de cada (10). Los reservamos y empezamos la siguiente fase.
Ahora haremos las puntas de nuestro bloque y el centro. Recortaremos dos cuadrados lilas, un cuadrado estampado negro y un cuadrado crema de 11X11cm; también recortamos, por el centro del bloque, un cuadrado morado de 10x10cm, que reservaremos para más tarde (11). Emparejamos como en el punto (1) y repetimos (2, 3 y 4). Ya tenemos todas las piezas para montar el bloque.
Montamos como en el dibujo (12); comprobaréis que os sobraran cuatro cuadrados con tres triángulos: hemos tenido que hacerlo así porqué necesitábamos que fuesen en diferentes direcciones. Los cuadrados que nos sobren, los podemos reservar para hacer otro bloque. Ahora ya podemos coser, como siempre hacemos: primera hilera, segunda hilera, tercera hilera y unirlas. Ya está acabado (13).
¿Os ha gustado este bloque? Tal vez lleva más trabajo que otros, pero lo encontramos muy bonito. Nosotras estamos muy satisfechas con el resultado.

¡¡¡LA ELEGANCIA DEL DISEÑO JAPONÉS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: THE JAPANESE INSPIRATION OF LES ANTÒNIES.

The block that Les Antònies are presenting this week has an undoubted japanese inspiration. The star that forms the block, the motives and the colours of the fabrics remind us of the Japanin the spring. We are looking forward to serenity and happiness.

The difficulty of this block is to follow the steps precisely: don’t cut all the cuts at once, we’ll do it as we go along; once you have the procedure, is as easy as the other.

We have only used four different fabrics. As we have said before, we will be going step by step. We begin. We cut, in principle, two squares of lilac, a square black print and a cream square of 12X12cm. We put together the squares: lilac + black print; lilac + cream (1). Take one of the couples: let’s face tissues and, on the reverse of the lilac, draw a diagonal with pencil (2); it will be the guide to the seams that we sew, leaving half a cm to each side (3). Cut to the central line (4); when we opened we have two squares with triangle; we repeat it with the other couple (5).
We go to the second phase. We need to cut two squares of black print and two cream squares of 11X11cm. We put it together, so: stamped black + lilac/cream triangle; cream + lilac/black print triangle (6). Face couples; drawings with pencil another diagonal, so you make a drawing of a cross with the diagonal triangles (7); in the schema we have drawn on triangles, but you will be more comfortable to sew if you do in the other cuttings, but ever, try it in the right direction. Sew as we have done it before (8), cut to the line drawn (9) and open. Once we have done with all couples we are four squares of each (10). We reserve it and start the next phase.
Now let’s make the tips of our block and the centre. We cut two squares of lilac, a square black print and a cream square of 11X11cm; also cut, by the middle of the block, a purple square of 10x10cm, reserve it for later (11). Put together as in point (1) and repeat (2, 3 and 4). We already have all the pieces to assemble the block.
Assemble as in the drawing (12); you will realize that we left over four squares with three triangles: we had to do it that way because we needed that went in different directions. The squares that we’ve got, we can arrange to make another block. Now you can sew, as always do: front row, second row, third row and stitch them together. It’s already finished (13).
You enjoyed this blog? Maybe it takes more work than others, but we find that it is very nice. We are very satisfied with the result.


THE ELEGANCE OF JAPANESE DESIGN!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Tutorial patchwork: De 16 cuadrados a 2 bloques. (1ª PART)

Avui comencem una sèrie de blocs que us donaran idees per aprofitar tots els retalls. També podeu fer-ho amb teles coordinades per fer un projecte gran, però ja veureu com són ideals per treure’ns del damunt aquells trossos de roba que són massa grans per llençar, però massa petits per fer un treball més complet.
La primera idea que us proposem us l’explicarem en dues parts. Veureu que és molt senzilla, però l’explicació massa llarga per fer-ho d’una vegada.
El primer que necessitem són 16 quadrats diferents (aquesta és la nostra opció) de 10cmX10cm; els distribuïu en 4 fileres de 4, al vostre gust (1).
Una vegada decidida la posició de cada quadrat comencem cosint la primera filera: Unim els dos primers quadrats amb una costura (2); cosim el tercer (3) i acabem la filera cosint el quart quadrat als altres tres (4). Ho fem amb les restants fileres.
Ara unirem les quatre fileres resultants: Cosim la primera i segona filera (5), continuem amb la tercera (6) i rematem cosint la quarta filera (7). Ja tenim un bloc de 16 quadrats (8).
Començarem la transformació. El tall que farem serà en forma d’aspa per aconseguir quatre triangles (9) que marcarem com A, B, C i D.
Separarem A i B i formarem un quadrat, oposant la posició inicial (10). Com podeu observar, al centre en queden quatre quadratssencers. Procedirem a cosir els dos triangles pel centre (11) procurant que ens quedin ben alineats. Un incís: nosaltres no som les millors cosidores del mon, però prometem millorar. De tota manera, qui sap cosir bé ho pot fer més polit i centrat que nosaltres. La resta no defalliu, ja us anirà quedant millor a mesura que practiqueu: com nosaltres.
Ja tenim el primer bloc(12). Per no deixar-lo tan simple, l’emmarcarem. Hem fet servir una tela llisa, però es pot utilitzar una tela amb un estampat en contrast, o neutre. La quantitat que necessitem és un quadratde 25cmX25cm. O un de la mateixa mida del bloc.
Encarem el quadratllis i el bloc (13). Els unim cosint quatre costures al voltant (14). Amb un llapis dibuixem una creu en forma d’aspa a la tela llisa (15). Amb els dits, separem les teles pel centre, ja que només volem tallar la tela llisa (16). Amb les tisores tallem seguint la marca, sense tallar el bloc, només la tela del damunt (17). Obrim, planxem (18) i ja tenim el bloc acabat (19).
Què us sembla? El resultat és molt atractiu i divertit.
LA SETMANA VINENT, LA SEGONA PART!!!
 
TUTORIAL PATCHWORK: DE 16 CUADRADOS A 2 BLOQUES. (1ª PARTE)
 
Hoy iniciamos una serie de bloques que os darán ideas para aprovechar todos los retales. También podéis hacerlo con telas coordinadas para hacer un proyecto grande, pero ya veréis como son ideales para sacarnos de encima aquellos trozos de ropa que son demasiado grandes para tirar, pero demasiado pequeños para un trabajo más completo.
La primera idea que os proponemos os la explicaremos en dos partes. Veréis que es muy sencilla, pero la explicación demasiado larga para hacerlo de una tirada.
Necesitaremos 16 cuadrados diferentes (esta es nuestra opción) de 10cmX10cm; los distribuís en 4 hileras de 4, a vuestro gusto (1).
Una vez decidida la posición de cada cuadradoempezamos cosiendo la primera hilera: unimos los dos primeros cuadrados con una costura (2); cosemos el tercero (3) y acabamos la hilera cosiendo el cuarto cuadrado a los otros tres (4). Lo hacemos con las restantes hileras.
Ahora uniremos las cuatro hileras resultantes: cosemos la primera y la segunda hilera (5), continuamos con la tercera (6) y rematamos cosiendo la cuarta hilera (7). Ya tenemos un bloque de 16 cuadrados (8).
Empezaremos la transformación. El corte que haremos será en forma de aspa para conseguir cuatro triángulos (9) que marcaremos como A, B, C y D.
Separaremos A y B y formaremos un cuadrado, oponiendo la posición inicial (10). Como podéis observar, en el centro quedan cuatro cuadrados completos. Procederemos cosiendo los dos triángulos por el centro (11) procurando que nos queden bien alineados. Un inciso: nosotr@s no somos l@s mejores costurer@s del mundo, pero prometemos mejorar. De todas formas, quien sabe coser bien lo puede hacer más pulido y centrado que nosotr@s. El resto no desesperéis, ya os quedara mejor a medida que practiquéis; como nosotr@s.
Ya tenemos el primer bloque (12). Para no dejarlo tan simple, lo enmarcaremos. Hemos usado una tela lisa, pero se puede usar una tela estampada en contraste o neutra. La cantidad que necesitamos es un cuadrado de 25cmX25cm. O uno de la misma medida del bloque.
Encaramos el cuadrado liso y el bloque (13). Los unimos cosiendo cuatro costuras alrededor (14). Con un lápiz dibujamos una cruz en forma de aspa en la tela lisa (15). Con los dedos, separamos las telas por el centro, ya que solo queremos cortar la tela lisa (16). Con las tijeras cortamos siguiendo la marca, sin cortar el bloque, solo la tela de encima (17). Abrimos, planchamos (18) y ya tenemos el bloque acabado (19).
¿Qué os parece? El resultado es muy atractivo y divertido.

 

 
¡¡¡LA SEMANA QUE VIENE, LA SEGUNDA PARTE!!!
 
PATCHWORK TUTORIAL: OF 16 SQUARES IN 2 BLOCKS. (1st PART)
 
Today we begin a series of blocks that will give you ideas to take advantage of all the scraps. You can also do this with coordinated fabrics to make a large project, but already you can see as they are ideal to get rid of those pieces of clothing that are too big to pull, but too small for a more complete work.
The first idea that we propose we will explain you in two parts. You will see that it is very simple, but the explanation too long to make it a spin.
We need 16 different squares (this is our option) of 10cmX10cm; you redistribute them in 4 rows of 4, to your taste (1).
Once determined the position of each squarebegan sewing the first row: combine the first two squares with a seam (2); we sew the third (3) and just the row stitching fourth square to the other three (4). We do this with the remaining rows.
Now join the four resulting rows: we sew the first and second rows (5), we continue with the third (6) and top stitching the fourth row (7). We have a block of 16 squares (8).
We will begin the transformation. The hack we will be in the form of X to make four triangles (9) that mark an as A, B, C and D.
We will sever A and B and create a square, opposing the initial position (10). As you can see, in the middle, are four complete squares. We will proceed to sewing the two triangles by the centre (11) ensure that they are properly aligned. A subsection: we aren’t the best seamstress of the world, but we promise to improve. Anyway, who knows sewing well can make it more polished and focused than us. The rest do not despair, because you better stay as you enjoy; as we.
We already have the first block (12). To keep it simple, we framed it. We have used a smooth fabric, but you can use a neutral or printed in contrast fabric. The amount that we need is a square of 25cmX25cm. Or one of the same size of the block.
We face the square smooth and block (13). Join those sewing four seams around (14). With a pencil draw a cross in the form of X onto the smooth fabric (15). With your fingers, separate fabrics by the centre, since we only want to cut smooth fabric (16). With scissors cut following the mark, without cutting block, only the fabric up (17). We opened, we iron (18) and have finishedblock (19).
What do you think? The result is very attractive and fun.

 

 

 
THE COMING WEEK, THE SECOND PART!!!
 
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Ganchillo: GRANNY, de círculo a cuadrado.

Avui 2×1; d’un cercle creem un granny.
Ja veureu que és molt senzill i, a més, us deixarem el patró i l’esquema de l’un i l’altre.

CERCLE

Comencem amb 5 punts de cadeneta i amb un punt lliscant fem un cercle.

Volta 1: 4 punts de cadeneta, 1 punt alt, 1 punt de cadeneta, 1 punt alt, fins a tenir 12 varetes.
Volta 2: 4 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (dues varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 24 varetes).
Volta 3: 3 punts de cadeneta, 2 punts alts + 1 cad. (tres varetes a cada punt de cadeneta inferior, es a dir, 36 varetes).

Ja teniu el cercle. Si feu uns quants es poden unir i fer un tapet, una manteta, collarets, el que vulgueu.
PASSAR A QUADRAT

Partim del cercle que hem fet abans.

Fem 4 punts de cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 1 cadeneta + 3 punts alts + 2 cadenetes i en el mateix espai 3 punts alts + 1 cad… Ho repetim fins arribar al inici: allà fem 3 punts alts + 2 cad + 2 punts alts + 1 punt lliscant per unir.
Passem a la segona volta: El mateix procediment, es a dir, a les cantonades 3 punts alts + 2 cad + 3 punts alts al mateix espai.

Nosaltres l’hem fet només de 5 voltes (3 del cercle+ 2 per fer el quadrat) però vosaltres podeu fer les que vulgueu. Només heu de tenir en compte que cada vegada hi haurà més espais de 3 varetes entre les cantonades.


Esperem haver despertat la vostra inspiració!!!

HEM ACONSEGUIT LA QUADRATURA DEL CERCLE!!!

GANCHILLO: GRANNY, DEL CIRCULO AL CUADRADO.

Hoy 2×1; de un circulo crearemos un granny.
Ya veréis que es muy sencillo y, a demás, os dejaremos el patrón y el esquema de lo uno y de lo otro.
CIRCULO

Empezamos con 5 puntos de cadeneta y con un punto deslizante hacemos un círculo.

Vuelta 1: 4 puntos de cadeneta, 1 punto alto, 1 punto de cadeneta, 1 punto alto, hasta tener 12 barretas.
Vuelta 2: 4 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (dos barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 24 barretas).
Vuelta 3: 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos + 1 cad. (tres barretas en cada punto de cadeneta inferior, es decir, 36 barretas).

Ya tenéis el círculo. Podéis hacer varios y unirlos para hacer un tapete, una mantita o un collar, lo que queráis.

PASAR A CUADRADO

Partimos del círculo que hemos hecho antes.

Hacemos 4 puntos de cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 1 cadeneta + 3 puntos altos + 2 cadenetas y en el mismo espacio 3 puntos altos + 1 cad… Lo repetimos hasta llegar al inicio: allí hacemos 3 puntos altos + 2 cad + 2 puntos altos + 1 punto deslizante para unir.
Pasemos a la segunda vuelta: El mismo procedimiento, es decir, en las esquinas 3 puntos altos + 2 cad + 3 puntos altos en el mismo espacio.

Nosotr@s hemos hecho solo 5 vueltas (3 del circulo + 2 para hacer el cuadrado) pero vosotr@s podéis hacer las que queráis. Solo habéis de tener en cuenta que cada vez habrá más espacios de 3 barretas entre las esquinas.


¡¡Esperamos haber despertado vuestra inspiración!!

¡¡¡HEMOS CONSEGUIDO LA CUADRATURA DEL CÍRCULO!!!

CROCHET: GRANNY, FROM CIRCLE TO SQUARE.

Today 2 x 1; of a circle we create a granny.
As you will see that is very simple and, in addition, we share the the pattern and scheme of the one and the other.CIRCLE

Started with 5 chains and a sliding point to make a circle.

Round 1: 4 chains, 1 double treble, 1 chain, 1 double treble, until you have 12 double treble points.
Round 2: 4 chains, 2 double treble points + 1 ch. (two double treble points at each point of bottom chain, i.e. 24 double treble points).
Round 3: 3 chains, 2 double treble points + 1 ch. (three double treble points at each point of bottom chain, i.e. 36 double treble points).

You already have the circle. You can make several and join them to make a mat, a blanket or a necklace, what you want.

GO TO SQUARE

Start with the circle which we’ve done before.

We make 4 chain points + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 1 chain + 3 double treble points + 2 chains and in the same space 3 double treble points + 1 chain… Repeat until you reach the beginning: there are 3 double treble points + 2 chain + 2 double treble points + 1 sliding point to join.
We move on to the second round: the same procedure, i.e. in the corners 3 double treble points + 2 chain + 3 double treble points in the same space.

We have made only 5 rounds (3 of the circle + 2 to make the square) but you can do all you want. You only have to take into account that each time there will be more spaces of 3 double treble points between the corners.

We hope to have aroused your inspiration!!!

WE’VE GOT THE SQUARING OF THE CIRCLE!!!

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: COR.


En comptes d’un bloc hem fet un cor de patchwork per poder utilitzar-lo com a aplicació, coixí o allò que vulgueu.
La tècnica que hem fet servir està inspirada en una que vam veure en un vídeo de You Tube de Missouri Star Quilt Company i l’hem reinterpretat. Hi ha tècniques més senzilles, però a aquestes alçades ja sabeu com ens agrada provar coses noves.

Necessitem paper Manila, retalls variats de tela de patchwork i, si pot ser, unes tisores dentades.

 1. Retallem un cor de paper Manila. El que nosaltres hem fet és de 20 cm d’alt x 24 cm d’ample.
 2. Dels retalls de tela farem tires de 4 cm d’ample. El llarg no és tan important, però podeu fer-les de 21 o 22 cm, més que res per que cobreixi bé el cor i tingueu marge. Algunes poden ser més curtes ja que, depenent on vagi, no cal que sigui tan llarga.
 3. A nosaltres ens han calgut 9 tires (si us heu fixat, les dues tires dels extrems són iguals en els dos costats, però vosaltres podeu fer-les totes diferents)
 4. Amb les tires ja tallades escollim la que ha d’anar al centre i la fixem al cor de paper amb una agulla o amb pega de teixit.
 5. A continuació escollim la segona tira i la cosim a la del centre amb costura d’uns 0,50 cm. El paper també quedarà cosit.
 6. Fem el mateix amb la tercera i així fins que les tenim totes cosides.
 7. No passa res si las dels extrems sobresurten molt, millor d’aquesta manera per tenir marge a l’hora de rematar el treball. El cor ha de quedar totalment cobert.
 8. Per finalitzar, girem per la banda del cor de paper i retallem el que sobra fent la figura del cor. Nosaltres ho hem retallat amb tisores dentades i així no es desfilen les teles. Només queda retirar el paper i planxar.


Ja està llest per guarnir coixins, samarretes, bosses o el que us passi pel cap.

PORTEM EL PATCHWORK AL COR!!!

TUTORIAL PATCHWORK: CORAZÓN.

En vez de un bloque hemos hecho un corazón de patchwork para poder utilizarlo como aplicación, un cojín o lo que queráis.

La técnica que hemos usado está inspirada en una que vimos en un video de YouTube de Missouri Star Quilt Company y la hemos reinterpretado. Hay técnicas más sencillas, pero a estas alturas ya sabéis como nos gusta probar cosas nuevas.

Necesitamos papel manila, retales de telas de patchwork y, si puede ser, unas tijeras dentadas.


 1. Recortamos un corazón de papel manila. El nuestro es de 20 cm de alto x 24 cm de ancho.
 2. Con los retales de tela hacemos tiras de 4 cm de ancho. El largo no es tan importante, pero podéis hacerlos de 21 o 22 cm, más que nada para que cubra bien el corazón y tengáis margen. Algunas pueden ser más cortas ya que, dependiendo de la posición, pueden ser más cortas.
 3. Nosot@s hemos necesitado 9 tiras (si os habéis fijado, las dos tiras de los extremos son iguales en los dos lados, pero vosotr@s podéis hacerlas todas diferentes).
 4. Con las tiras ya cortadas escogemos la que irá en el centro y la fijamos al corazón de papel con un alfiler o con pega para tejido.
 5. A continuación escogemos la segunda tira y la cosemos con una costura de más o menos 0,50 cm a la del centro. El papel también quedará cosido.
 6. Hacemos lo mismo con la tercera y así hasta coser todas las tiras.
 7. No pasa nada si las tiras de los extremos sobresalen mucho, mejor para así para tener margen a la hora de rematar el trabajo. El corazón ha de quedar totalmente cubierto.
 8. Para finalizar, giramos por la parte del corazón de papel y recortamos lo que sobra siguiendo el perfil. Nosot@s lo hemos hecho con tijeras dentadas ya que así no de deshilachan los tejidos. Solo queda retirar el papel y planchar.


Ya está listo para adornar cojines, camisetas, bolsos o lo que tengáis en mente.

¡¡¡LLEVAMOS EL PATCHWORK EN EL CORAZÓN!!!

PATCHWORK TUTORIAL: HEART.

Instead of a block, we have made a heart of patchwork to use it use as an application, a cushion or whatever you want.The technique that we used is inspired by one that we saw in a video from You Tube of Missouri Star Quilt Company and we have reinterpreted it. There are more simple techniques, but at this point you know as we like to try new things.

We need Manila paper, scraps of patchwork fabrics and, if it’s possible, a toothed scissors.


 1. Cut a heart of Manila paper. What we’ve done is 20 cm high x 24 cm wide.
 2. With the scraps of fabric we make strips 4 cm wide. The long is not so important, but you can make them from 21 or 22 cm, more than anything else to cover the heart and keep the margin. Some may be shorter since, depending on the position, don’t need to be so long.
 3. We have needed 9 strips (if you have notice, the two strips of the ends are the same on both sides, but you can make them all different)
 4. With the strips already cut we choose the one that has to go to the Centre and set it to the heart of paper with a needle or with tissue glue.
 5. Then we choose the second strip and sew it with a seam of about 0.50 cm to the centre. The paper will also be stitched.
 6. Do the same with the third and so on until we have all the strips sewn.
 7. Nothing happens if the strips of the ends protrude much, better to thus have margin to finish the work. The heart should be fully covered.
 8. Finally, turn on the part of the heart of paper and cut leftover following the profile. We have done with pinking scissors and so not of frayed tissue. Only remove the paper and iron.


You’re ready to decorate cushions, t-shirts, bags or whatever you haven mind.

WE BRING THE PATCHWORK IN THE HEART!!!

Lee el post original

HEART RING DIY

Últimamente estoy en modo reciclaje, intentando hacer DIY con materiales que ya tengo por casa. Este es el alambre que utilicé para hacer WIRE LOVE pero en dorado. La técnica del doblado requiere su práctica, y el primero que hice, el corazón parecía una patata! por lo que lo repetí ya que lo malo de este alambre es que si te equivocas queda la marca.
Lately I’m in recycling mode, trying to do DIY with materials I have at home already. This is the wire I used to do the WIRE LOVE but in golden. The bending technique requires practice, and the first ring I did, the heart looked like a potato! I repeated with other wire and the success arrived with the second attempt.Inspiration

Espero que os guste!
Gracias por los comentarios!

I hope you like it!
Thanks for the comments!Image and video hosting by TinyPic

HEART RING DIY