Entradas

Aprende Scrapbook en Septiembre

talleres granada, scrapbook, scrap, scrapbooking, carvado de sellos, agenda scrapera, violín cantarín, violin cantarin

Después de unos días de vacaciones vuelvo con las pilas cargadas, espero que tú también estés pasando unas vacaciones estupendas.

Aún quedan unas semanas para el comienzo del nuevo curso, pero ya tengo las fechas de los talleres para septiembre.

Solicita más detalles y reserva en [email protected], por privado en mi página de Facebook. También puedes hacerlo en Librería Foto Qué C/Artesano Molero, 10, o llamando al 958 28 55 07.

El 22 de septiembre te propongo un nuevo Mini Álbum y me gustaría saber qué te gustaría aprender. ¿Hay alguna técnica, estructura o encuadernación que te gustaría? Estoy deseando leer tus sugerencias!

¡Espera, que aún hay más!
No te pierdas el post del próximo jueves con una nueva entrega de “Una Tarjeta Para Cada Ocasión

tutorial scrapbook, scrap, scrapbooking, DIY, handmade, tuto violín cantarín, violin cantarin

¡Feliz tarde!

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: UN MINI ÀLBUM MOLT MINI.

Les Antònies tornem a la carrega amb un mini àlbum que hem titulat doodles perquè hem ornamentat les fulles interiors amb ells. La característica d’aquest mini àlbum, però, és la seva mesura: 9cmX9cm.
Per fer-lo hem utilitzat papers decorats d’un quadern de 16’5cmX16’5cm de Kaisercraft, comprat a Scraphouse, cartró reciclat, botons i ornaments, a part de cel·lo de dues cares i retoladors negres de punta fina.
Comencem el tutorial. Farem servir 6 papers decorats diferents tallats per la meitat, és a dir de 16’5cmX8’25cm. Els plegarem per la meitat i els anirem enganxant amb cel·lo de doble cara formant un quadern. Al primer full deixarem una meitat lliure i en l’altre enganxarem la meitat del segon full (1) que ens ha de quedar com veieu al dibuix (2); enganxem el tercer full igual que el segon (2bis); continuem de la mateixa manera amb la resta de fulls (3) i a l’últim deixem també, una meitat lliure (4). Ja tenim el nostre quadern.
Per fer l’enquadernacióhem utilitzat dos cartrons reciclats de 9cmX9cm (5). Deixant un espai entre els cartrons, amb cel·lo de doble cara enganxem els fulls del nostre mini àlbum centrant-los (6). Només ens queda acabar l’enquadernació afegint el llom de 5cmX9cm i el cordill per tancar-lo (7). Primer col·loquem el cordill, centrat (8); el llom l’enganxem a 1cm de cada portada (9), perquè així queda un espai suficient per poder obrir bé el mini àlbum (10). Acabem fent la decoració de la portada i la contraportada com més ens agradi. I només queda decorar els fulls; nosaltres hem optat per dibuixar doodles amb retolador negre de punta fina.
Esperem que us agradi la idea i us serveixi d’inspiració.

UN MINI MOLT MINI PER GRANS RECORDS!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: UN MINI ÁLBUM MUY MINI.

Les Antònies volvemos a la carga con un mini álbum que hemos titulado doodles porque hemos ornamentado las páginas interiores con ellos. Pero la característica de este mini álbumes su medida: 9cmX9cm.
Para hacerlo hemos utilizado papeles decorados de un cuadernode 16’5cmX16’5cm de Kaisercraft, comprado en Scraphouse, cartón reciclado, botones y ornamentos, aparte de celo de dos caras y rotuladores negros de punta fina.
Empezamos el tutorial. Usaremos 6 papeles decorados diferentes cortados por la mitad, es decir de 16’5cmX8’25cm. Los plegaremos por la mitad y los iremos enganchando con celo de doble cara formando un cuaderno. En la primera página dejaremos una mitad libre y en la otra engancharemos la mitad de la segunda página (1) que nos tiene que quedar como veis en el dibujo (2); enganchamos la tercera página igual que la segunda (2bis); continuamos del mismo modo con el resto de páginas (3) y en la última dejamos también, una mitad libre (4). Ya tenemos nuestro cuaderno.
Para hacer la encuadernación hemos utilizado dos cartones reciclados de 9cmX9cm (5). Dejando un espacio entre los cartones, con celo de doble cara enganchamos las páginas de nuestro mini álbum centrándolas (6). Sólo nos queda acabar la encuadernación añadiendo el lomo de 5cmX9cm y el cordel para cerrarlo (7). Primero colocamos el cordel, centrado (8); el lomo lo enganchamos a 1cm de cada portada (9), porque así queda un espacio suficiente para poder abrir bien el mini álbum (10). Acabamos haciendo la decoración de la portada y la contraportada como más nos guste. Y sólo queda decorar las páginas; nosotras hemos optado para dibujar doodles con rotulador negro de punta fina.
Esperamos que os guste la idea y os sirva de inspiración.


¡¡¡UN MINI MUY MINI PARA GRANDES RECUERDOS!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: A MINI ALBUM VERY MINI.

Les Antònies returned with a mini album that we have entitled doodles because we have ornate the interior pages with them. The characteristic of this mini album, however, is its size: 9cmX9cm.
To do this we used decorated papers a book 16″5cmX16″5 cm of Kaisercraft, bought at Scraphouse, recycled cardboard, buttons and ornaments, apart from glue tape of two sides and black fine tip markers.
We begin the tutorial. We will use 6 different decorated papers cut by half, i.e. 16″5cmX8″25 cm. We folded them in half and we will be hooking them with glue tape of double face forming a book. On the first page will leave a half free and the other half glued of the second page (1) we should keep as you can see in the drawing (2); attach the third page as the second (2bis); continue in the same way with the rest of the worksheets (3) and the last page also, we leave one half free (4). We already have our book.
To make the binding we have used two recycled cardboard of 9cmX9cm (5). Leaving a space between the cardboard, with double-sided methods attach the sheets of our mini album focusing them (6). We can only finish the binding by adding the back of 5cmX9cm and the cord to lock it (7). First place the cord, focused (8); engage the back in 1 cm of each cover (9), because it is one sufficient space to well open the mini album. We ended up doing the decoration of the cover and the back cover the more we like it. And just decorate the pages; we have chosen to draw doodles with fine tip black marker.
We hope you like the idea and will serve as a source of inspiration.


A VERY MINI MINI TO GREAT MEMORIES!!!

Lee el post original

MINI ÀLBUM “DE PLEC A PLEC”: TUTORIAL SCRAPBOOK.

En aquest post dedicat a l’scrapbook, Les Antònies, us presentem un mini àlbum fàcil, ràpid i fent servir molt poc les tisores.
Comencem amb el tutorial. La base del mini àlbum és una cartolina de 50cmX35cm (1); nosaltres hem treballat amb cartolina blanca, però podeu fer servir qualsevol color; millor si no és molt gruixuda, ja que hem de fer plecs. La primera cosa que fem és plegar per la meitat (2), com si fos una carpeta; obrim i pleguem els laterals cap al centre (3), ens han de quedar 4 espais de 12’5cmx35cm. Obrim i per la part d’abaix, fem un plec de 14’5cm (4), per marcar les butxaques. Retallem fins al plec horitzontal, tal com veieu al dibuix (5), per separar les butxaques laterals de la central, que en el nostre cas la farem una mica més curta que les dels costats (6), més o menys a 8cm. Ja tenim la base feta (7) i marquem bé com volem les butxaques (8) per començar la decoració bàsica.
Girem la base del mini àlbum i, amb papers d’estampats diferents o llisos, definirem les portades i contra portades (9): fixeu-vos que les dues parts centrals són les portades i les dues parts exteriors les primeres pàgines interiors. Abans d’enganxar les butxaques, decorem les pàgines amb papers estampats, com vosaltres vulgueu i una vegada fet, amb cel·lo de doble cara o cola, enganxem només els laterals de les butxaques (10); nosaltres també hem enganxat pel centre la butxaca del mig. Ja podem decorar les butxaques (11). Per acabar, només ens queda posar un cordill, per poder tancar el mini àlbum, que enganxarem al centre del mateix i que cobrirem amb una peça d’uns 5cm d’ample que farà la funció de llom del mini àlbum (12).
La part que queda és la creativa i personal: decoreu la portada com us agradi més, afegint lletres, botons, dibuixos o altres ornaments; feu el mateix amb les pàgines interiors. També podeu afegir etiquetes, i bases per poder posar fotografies, com nosaltres hem fet.
Esperem que us agradi la idea i que a partir d’aquí pugueu crear el vostre propi mini àlbum.

EL TOC DE LA SIMPLICITAT!!!

MINI ÁLBUM “DE PLIEGUE A PLIEGUE”: TUTORIAL SCRAPBOOK.

En este post dedicado al scrapbook, Les Antònies, os presentamos un mini álbum fácil, rápido y usando muy poco las tijeras.
Empezamos con el tutorial. La base del mini álbum es una cartulina de 50cmX35cm (1); nosotras hemos trabajado con cartulina blanca, pero podéis usar cualquier color; mejor si no es muy gruesa, puesto que tenemos que hacer pliegues. La primera cosa que hacemos es plegar por la mitad (2), como si fuera una carpeta; abrimos y plegamos los laterales hacia el centro (3), nos tienen que quedar 4 espacios de 12’5cmx35cm. Abrimos y por la parte de abajo, hacemos un pliegue de 14’5cm (4), para marcar los bolsillos. Recortamos hasta el pliegue horizontal, tal como veis en el dibujo (5), para separar los bolsillos laterales del central, que en nuestro caso lo haremos algo más corto que los de los lados (6), más o menos a 8cm. Ya tenemos la base hecha (7) y marcamos bien como queremos los bolsillos (8) para empezar la decoración básica.
Giramos la base del mini álbum y, con papeles de estampados diferentes o lisos, definiremos las portadas y contraportadas (9): fijaos que las dos partes centrales son las portadas y las dos partes exteriores las primeras páginas interiores. Antes de pegar los bolsillos, decoramos las páginas con papeles estampados, como [email protected] queráis y una vez hecho, con celo de doble cara o pegamento, pegamos sólo los laterales de los bolsillos (10); nosotras también hemos pegado por el centro el bolsillo del medio. Ya podemos decorar los bolsillos (11). Para acabar, sólo nos queda poner un cordel, para poder cerrar el mini álbum, que pegaremos en el centro del mismo y que cubriremos con una pieza de unos 5cm de ancho que hará la función de lomo del mini álbum(12). 
La parte que queda es la creativa y personal: decorad la portada como os guste más, añadiendo letras, botones, dibujos u otros ornamentos; haced lo mismo con las páginas interiores. También podéis añadir etiquetas, y bases para poder poner fotografías, como nosotras hemos hecho.
Esperamos que os guste la idea y que a partir de aquí podáis crear vuestro propio mini álbum.


¡¡¡EL TOQUE DE LA SIMPLICIDAD!!!

MINI ALBUM “FOLD TO FOLD”: SCRAPBOOK TUTORIAL.
In this post dedicated to the scrapbook, Les Antònies, are presenting you a mini album easy, fast and with a very little use of the scissors.
Let”s start with the tutorial. The base of the mini album is a cardboard of 50cmX35cm (1); we have worked with white cardboard, but you can use any colour; best if it is not very thick, as we need to make folds. The first thing you do is fold in half (2), as if it were a folder; open and fold the sides towards the centre (3), we should be 4 spaces of 12″5cmx35cm. Open, and in the part below, make a fold of 14″5cm (4), to mark the pockets. We cut since to the horizontal fold, as you can see in the drawing (5), to separate the side pockets of the central pocket which, in our case, we will do a little shorter than the sides (6), more or less at 8cm. We already have done the base (7) and we mark well how we want the pockets (8) to begin with the basic decoration.
Turn the base of the mini album and, with different patterned or smooth papers, define the covers (9): note that the two central parts are the covers and the two outer parts the first interior pages. Before you paste the pockets, we decorate the pages with patterned papers, as you want, and once done, with double-sided adhesive or glue, attach only the sides of the pockets (10); we also have stuck by the centre the middle pocket. We can decorate the pockets (11). Finally, we can only put a cord, in order to close the mini album, which we glued in the centre and cover with a piece of a 5 cm wide cardboard that will make the function of the spine of the mini album (12).
The last part is the creative and personal: decorating the cover how do you like more, adding letters, buttons, drawings or other ornaments; do the same with the interior pages. You can also add tags, and cards to be able to put pictures, as we have done.
We hope you like the idea and from here you can create your own mini album.


THE TOUCH OF SIMPLICITY!!!

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: POSTALS PER QUALSEVOL CELEBRACIÓ.

Ja sabeu com ens agrada a Les Antònies fer les postals amb les nostres pròpies mans i, a més, que siguin personalitzades. En aquest post us volem mostrar dues idees fàcils i ràpides de fer.
Començarem donant-vos unes orientacions generals. Amb un full A4 farem el sobre. Retallarem un quadrat de 21cmx21cm, es a dir, l’amplada del full i seguirem les passes del tutorial d’un post anterior que trobareu aquí.
Per fer la postalescollim una cartolina del color que vulguem i retallem guiant-nos per la mesura del sobre: si el sobre fa 12cmX14cm, retallem la cartolina 11’5cmX37cm; heu de tenir en compte que la postal serà doble i l’hem de plegar per la meitat,  per això els 37cm. Sobretot heu de fer-la una mica més petita que el sobre per poder-la posar dintre sense trencar-lo.
Com podeu veure, nosaltres hem fet dos estils diferents. Per la postal rosa amb el sobre blanc, hem treballat amb retolador negre de punta gruixuda, retolador negre de punta fina, retolador metal·litzat bronze i retolador blanc per fer els detalls; també hem decorat la part del darrera de la postal encara que més lleugera i com a continuació de la portada. El sobre l’hem cobert totalment de doodles fets amb retolador punta fina; hem intentat dissimular els plecs del sobre amb els dibuixos.
Per la postal verda i blava hem seguit altre sistema; un vegada tenim el sobre amb els plecs marcats, abans de muntar-lo,  enganxem al damunt un paper de seda tintat amb aquarel·les. Ja muntat, l’hem acabat de decorar amb retolador punta fina negre, retolador metal·litzat blau i retolador blanc. A la postal hem seguit el mateix criteri: sobre una cartolina verda, al davant hem enganxat un trosset de paper de seda tintat, com el del sobre, i  amb els mateixos materials hem fet la decoració. Al darrere també hem fet un detall continuant el disseny.
Esperem que aquestes idees us inspirin per fer les vostres postals personalitzades i porteu felicitat als qui les rebin.

UNA POSTAL PER CADA OCASIÓ!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: POSTALES PARA CUALQUIER CELEBRACIÓN.

Ya sabéis como nos gusta a Les Antònies hacer las postalescon nuestras propias manos y, además, que sean personalizadas. En este post os queremos mostrar dos ideas fáciles y rápidas de hacer.
Empezaremos dándoos unas orientaciones generales. Con una hoja A4 haremos el sobre. Recortaremos un cuadrado de 21cmx21cm, es decir, del ancho de la hoja y seguiremos los pasos del tutorialde un post anterior que encontraréis aquí.
Para hacer la postal escogemos una cartulina del color que queramos y recortamos guiándonos por la medida del sobre: si el sobre es de 12cmX14cm, recortamos la cartulina 11’5cmX37cm; se ha de tener en cuenta que la postal será doble y la tenemos que plegar por la mitad,  por esto los 37cm. Sobretodo tenéis que hacerla una poco más pequeña que el sobre para poder ponerla dentro sin romperlo.
Como podéis ver, nosotras hemos hecho dos estilos diferentes. Para la postal rosa con el sobreblanco, hemos trabajado con rotulador negro de punta gruesa, rotulador negro de punta fina, rotulador metalizado bronce y rotulador blanco para hacer los detalles; también hemos decorado la parte de detrás de la postal aunque más ligera y como continuación de la portada. El sobre lo hemos cubierto totalmente de doodles hechos con rotulador punta fina; hemos intentado disimular los pliegues del sobre con los dibujos.
Para la postal verde y azul hemos seguido otro sistema; una vez tenemos el sobre con los pliegues marcados, antes de montarlo,  pegamos encima un papel de seda tintado con acuarelas. Ya montado, lo acabamos de decorar con rotulador punta fina negro, rotulador metalizado azul y rotulador blanco. En la postal hemos seguido el mismo criterio: sobre una cartulina verde, delante hemos pegado un trozo de papel de seda tintado, como el del sobre, y  con los mismos materiales hemos hecho la decoración. Detrás también hemos hecho un detalle continuando el diseño.
Esperamos que estas ideas os inspiren para hacer vuestras postalespersonalizadas y llevéis felicidad a quienes las reciban.
¡¡¡UNA POSTAL PARA CADA OCASIÓN!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: POSTCARDS FOR ANY CELEBRATION.

You know how like to Les Antònies make a postcardwith our own hands and, in addition, they are personalized. In this post we want to show two ideas easy and quick to make.
We”ll start by giving you some general orientations. With an A4 paper sheet we will do the envelope. We cut a square of 21cmx21cm, that is to say, the width of the page and follow the steps from the tutorial of a previous post that you will find here.
To make the postcard we choose a cardboard of colour that we want and cut according to the measure of the envelope: if the envelopeis 12cmX14cm, cut the cardboard 11″5cmX37cm; notice that the postcard will be double and we have to fold in half, so the 37 cm. You must have to do the postcard a little smaller than the envelope to put it inside without breaking it.
As you can see, we have two different styles. For pink postcard with white envelope, we have worked with thick-tipped black marker, fine-tip black marker, bronze metallic marker and white marker to make the details; we”ve also decorated the back of the postcard although lighter and as a continuation of the cover. The envelope has been fully covered in doodles made with fine tip marker; we have tried to disguise the folds of the envelope with the drawings.
For the green and blue postcard we followed other system; once we have the envelopewith the folds marked, before mounting it, attach on a silk paper tinted with watercolours. Already assembled, we”ve just decorate with blue metallic marker, black fine tip marker and white marker. In the postcard we followed the same criterion: on a green cardboard, we stuck a piece of paper of silk dyeing, such as the above, and with the same materials we have made decoration. On the back we have also done a detail going on the design.
We hope that these ideas will inspire you to make your custom postcards and bring happiness to those who receive them.


A POSTCARD FOR EVERY OCCASION!!!

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: CAIXETA PORTA ATC’S.

Les Antònies estem introduint-nos al món de l’Scrapbook i, aquesta setmana, hem descobert els ATC’s (Artist trading cards).
Hem començat fent dues mini col·leccions de tres, en estils totalment diferents. La mesura que hem donat a nostres ATC’s és de 10cmX7’50cm. Hem fet servir fotos de revistes, retalls de cartolina i de papers, fabrictape i tot allò que hem trobat. Aquestes targetetes seriades necessiten un bon contenidor i hem optat per fer una caixeta per presentar-les. El nostre tutorial és sobre com fer aquesta caixa; també us adjuntem el patró i un detall de les pestanyes amb les mesures més clares.
Necessitem una cartolina de 30’50cmX13’50cm (1), que s’adapta perfectament a la mesura dels nostres ATC’s de 10cmX7’50cm. Hem de marcar els plecs de la caixa; ho podem fer amb un marcador de plecs o dibuixant amb un llapis per saber per on plegar el paper. Amb el paper en horitzontal, comencem a marcar els plecs: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cm i ens ha de quedar una solapa de 5’50cm o, si ho voleu més acurat, 8cm/16cm/16’5cm/24’5cm/25cmi la solapa de 5’50cm (2). Pels plecs més llargs marquem 1cm/0’50cmi el mateix a l’altra banda (3), o 1cm/0’50cm/12cm/12’50cm. Ara hem de retallar la part ombrejada com a la figura (4), també ho veureu més detallat en el patró que us donem a part. Ens ha de quedar com a la figura (5). Ara ja comencem a marcar els plecs. També hem de retallar la pestanyeta com us ho detallem en el full del patró.
Ja podem formar la caixa. Enganxem el primer plec al segon (6) i donem forma a la caixa (7). Amb les pestanyes fem el mateix: pleguem cap dintre i les pestanyes petites les pleguem dintre de la base. Enganxem (8). La caixa ens ha de quedar com la figura (9) i ja està llesta per decorar.
Què us sembla la presentació? I nostres ATC’s?
UNA CAIXA PER CADA COL·LECCIÓ!!!

TUTORIAL SCRAPBOOK: CAJITA PORTA ATC’S.

Les Antònies estamos introduciéndonos en el mundo del Scrapbooky, esta semana, hemos descubierto los ATC’s (Artist trading cards).
Hemos empezado haciendo dos mini colecciones de tres, en estilos totalmente diferentes. La medida que hemos dado a nuestras ATC’s es de 10cmX7’50cm. Hemos usado fotos de revistas, recortes de cartulina y de papeles, fabrictape y todo lo que hemos encontrado. Estas tarjetitas seriadas necesitan un buen contenedor y hemos optado por hacer una cajita para presentarlas. Nuestro tutorial es sobre cómo hacer esta caja; también os adjuntamos el patrón y un detalle de las pestañas con las medidas más claras.
Necesitamos una cartulina de 30’50cmX13’50cm (1), que se adapta perfectamente a la medida de nuestras ATC’s de 10cmX7’50cm. Tenemos que marcar los pliegues de la caja; lo podemos hacer con un marcador de pliegues o dibujando con un lápiz para saber por dónde plegar el papel. Con el papel en horizontal, empezamos a marcar los pliegues: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cmy nos ha de quedar una solapa de 5’50cmo, si lo queréis más precisamente, 8cm/16cm/16’5cm/24’5cm/25cm y la solapa de 5’50cm (2). Para los pliegues más largos marcamos 1cm/0’50cmy lo mismo al otro lado (3), o 1cm/0’50cm/12cm/12’50cm. Ahora tenemos que recortar la parte sombreada como en la figura (4), también lo veréis más detallado en el patrón que os damos a parte. Nos ha de quedar como en la figura (5). Ahora ya empezamos a marcar los pliegues. También tememos que recortar la pestañita como os lo detallamos en la hoja del patrón.
Ya podemos formar la caja. Pegamos el primer pliegue al segundo (6) y damos forma a la caja(7). Con las pestañas hacemos lo mismo: plegamos hacia dentro y las pestañas pequeñas las plegamos dentro de la base. Pegamos (8). La caja nos ha de quedar como la figura (9) y ya está lista para decorar.
¿Qué os parece la presentación? ¿Y nuestras ATC’s?

¡¡¡UNA CAJA PARA CADA COLECCIÓN!!!

SCRAPBOOK TUTORIAL: ATC’S BOX.

Les Antònies are introducing us to the world of the Scrapbook and, this week, we discovered the ATC’s (Artist trading cards).
We’ve started doing two mini collections of three, in totally different styles. The extent to which we have given to our ATC’sis 10cmX7’50 cm. We have used pictures of magazines, scraps of cardboard and papers, fabrictape and all that we have found. These serial little cards need a good container and we opted to make a small box to present them. Our tutorial is about how to make this box; also you attached the pattern and detail of the tabs with clearer measures.
We need a cardboard 30’50cmX13’50 cm (1) that is perfectly suited to the extent of our ATC’s 10cmX7’50 cm. We must make the folding of the box; we can do it with a score of pleats or drawing with a pencil so you know where to fold the paper. With the paper horizontally, we begin to make the folding: 8cm/8cm/0’5cm/8cm/0’5cmand we must keep a 5’50cm flap or, if you want more accurate, 8cm/16cm/16’50 cm/24’50cm/25cm and 5’50cm flap (2). By folds the longest mark 1/0’50cmand the same to the other side (3), or 1/0’50cm/12cm/12’50cm. Now we need to cut the shaded part as in figure (4), so you will see more detailed in the pattern that we part. We should be as in figure (5). Now we begin to make the folds. We also need to trim the tab as you can find in the pattern sheet.
We can already form the box. Glue the first crease to the second (6) and give form to the box (7). With the tabs do the same: we sit inside and the small tabs sit them inside the base. We glued (8). The box should look like figure (9) and is now ready to decorate.
What do you think about the presentation? And what do you think about our ATC’s?A BOX FOR EACH COLLECTION!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LLIBRETA PELS AMICS INVISIBLES.

Les Antònies estem trobant el gust a això de l’scrapbook. Encara estem aprenent, però les cosetes que fem ens agraden i ens diverteixen.
En el post d’aquesta setmana volem ensenyar-vos una mini llibreta molt ràpida i senzilla de fer. Ens hem inspirat en una feta per SweetBioDesing i, encara què us deixem el vídeo, també us deixem el tutorial dibuixat estil Les Antònies.
Les mides que us donem a l’esquema són per un full A4 (21cmX30cm). Una vegada dibuixats, marcats i plegats tots els plecs, comencem enganxant (nosaltres ho hem fet tot amb cel·lo de doble cara) la part superior i la inferior (1). Ara continuem fent la decoració de la portada, contra portada i llom de la mini llibreta; necessitem dos retalls de paper de 7cmX10cm per les portades i un retall de 2cmX10cm pel llom (2). Girem la llibretai enganxem els laterals que formaran les solapes per poder posar els fulls (3).
Comencem a fer les pàgines de la nostra llibreta. En una tira de paper o cartolina de 24cmX10cm, marquem 3 plecs, és a dir, dividim el full en 4 (6cm). Formem un acordió i ja tenim les primeres 4 pàgines (4). Nosaltres hem fet 4 jocs i els hem enganxat entre ells (5). Ara l’únic que ens queda és col·locar les pàgines dins de les solapes (6) i acabem de decorar la mini llibreta amb els detalls que vulguem (7).
Com podeu veure és molt senzilla i, a més, es pot adaptar a qualsevol estil i gènere. Esperem que us haguem donat una bona idea per aquestes festes.

UNA MINI LLIBRETA PER APUNTAR ELS PENSAMENTS MÉS FELIÇOS!!!TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI LIBRETA PARA LOS AMIGOS INVISIBLES.

Les Antònies estamos encontrando el gusto en esto del scrapbook. Todavía estamos aprendiendo, pero las cositas que hacemos nos gustan y nos divierten.
En el post de esta semana queremos enseñaros una mini libreta muy rápida y sencilla de hacer. Nos hemos inspirado en una hecha por SweetBioDesing y, aún qué os dejamos el vídeo, también os dejamos el tutorial dibujado estilo Les Antònies.
Las medidas que os damos en el esquema son para una hoja A4 (21cmX30cm). Una vez dibujados, marcados y plegados todos los pliegues, empezamos pegando (nosotras lo hemos hecho todo con celo de doble cara) la parte superior y la inferior (1). Ahora continuamos haciendo la decoración de la portada, contra portada y lomo de la mini libreta; necesitamos dos recortes de papel de 7cmX10cm para las portadas y un recorte de 2cmX10cm para el lomo (2). Giramos la libreta y pegamos los laterales que formarán las solapas para poder poner las hojas (3).
Empezamos a hacer las páginas de nuestra libreta. En una tira de papel o cartulina de 24cmX10cm, marcamos 3 pliegues, es decir, dividimos la hoja en 4 (6cm). Formamos un acordeón y ya tenemos las primeras 4 páginas (4). Nosotras hemos hecho 4 juegos y los hemos enganchado entre ellos (5). Ahora lo único que nos queda es colocar las páginas dentro de las solapas (6) y acabamos de decorar la mini libreta con los detalles que queramos (7).
Cómo podéis ver es muy sencilla y, además, se puede adaptar a cualquier estilo y género. Esperamos que os hayamos dado una buena idea para estas fiestas.

¡¡¡UNA MINI LIBRETA PARA ANOTAR LOS PENSAMIENTOS MÁS FELICES!!!SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI NOTEBOOK FOR THE INVISIBLE FRIENDS.

Les Antònies are finding the taste to it of the scrapbook. We’re still learning, but the little things we do we like and we have fun.
In the post this week we would like to show you a mini notebook very fast and simple to do. We have been inspired by one made by SweetBioDesingand, even if we leave you the video, also take a look at the tutorial outlined in Les Antònies style.
The sizes which we give to the scheme are for a page A4 (21cmX30cm). Once drawn, marked and folded all the pleats, begin pasting (we’ve done it all with double-sided tape) the upper and lower part (1). Now we start making the décor of the front cover, against cover and spine of the mini notebook; we need two scraps of paper 7cmX10cm for the covers and a clipping of 2cmX10cm for the spine (2). Turn the notebook and attach the sides that form the flaps to get the sheets (3).
We begin to make the pages of our notebook. In a strip of paper or cardboard 24cmX10cm, mark 3 folds, that is to say, we divide the sheet into 4 (6 cm). We made an accordion and we already have the first 4 pages (4). We have done 4 sets and we’ve stuck with each other (5). Now the only thing we have left is to place the pages inside of the flaps (6) and just decorate the mini notebook with the details we want (7).
As you can see is very simple and, in addition, can be adapted to any style and genre. We hope you have a good idea for these parties.


A MINI NOTEBOOK TO WRITE DOWN MORE HAPPY THOUGHTS!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

Canvas scrapbook

Holaaa!

¿ que tal va la semana? por aquí andamos un poco liadillos tanto que ni siquiera nos da tiempo de subir entradas,pero no quería dejar de compartiros el canvas que hice hace poco para The Craftcake Mama con la colección de Just Sayin MME , en su blog podréis ver mas detalles y una pequeña explicación de como lo hice.

Animaros hacerlo y a darnos vuestra opinión aquí o en la entrada de su blog , Un besazo

La podéis ver aquí

Lee el post original

DIY: Tarro veraniego.

¡Buenos días!
Ya estamos a 1 de octubre y parece que fue ayer cuando era la única loca que se metía en el mar en mis vacaciones jajaja
El DIY de hoy va en honor a esos días de sol, calorcito, playa… se trata de un tarro con arena de playa.
¿Quieres saber como hacerlo? ¡Sigue leyendo!

MATERIALES:
Tarro de vidrio con su tapadera.
Arena y/o conchas (yo solo he utilizado arena).
Washitape, papel de scrap y trapillo.
PASO A PASO:
Es muy sencillo, llenamos el tarro con arena de playa, y si tienes algunas conchas, puedes colocarlas encima del todo (sin llenar el tarro hasta arriba) simulando la playa. Y ya solo nos queda decorar la tapadera a nuestro gusto.
Para ello, he utilizado en la parte lisa un trozo de papel de scrap que tenía por los cajones,
y para ocultar el borde, lo rodeamos con washitape doblando el sobrante hacia arriba intentando que quede bonito (espero que se me entienda porque soy peor que un libro cerrado explicándome).
Para que no quede tan sosillo, un trocito de trapillo anudado al cuello del tarro, en mi caso he elegido el color azul simbolizando el mar.
¡Y ya tenemos nuestro tarrito terminado! Ahora, cuando nos entren esas ganas de querer volver a la playa, esperemos que con mirar el tarro se nos apacigüen un poco jajaja
¿Eres de las que se traen un poco de arena y conchas de cada playa que pisan como yo?

Firmado: Irene Durán

Lee el post original

DIY: Customizando minipinzas.

¡Buenos días de viernes!
¿Has participado alguna vez en la iniciativa #postalesviajeras que organiza Carmen? Yo llevo unos meses en ella, y cada vez que recibo una, tanto la postal como los detalles son mejores que la anterior.
Pues de esos detallitos va el post de hoy, en el que te enseño como los he empleado para crear nuevos regalitos y enviarlos junto con mis futuras postales.
¡Vamos a verlo!

MATERIALES

– Detallitos recibidos en #postalesviajeras. Si no has participado, puedes hacerlos tú misma troquelando formas o creando sellos como nos explicaba Carmen aquí.

– Mini-pinzas.

– Cinta de doble cara o pegamento.

PASO A PASO

Esto creo que no necesita ni la más mínima explicación debido a su sencillez. Elegimos el detallito en cuestión, lo presentamos para ver como queda en la pinza y una vez decidida su posición, colocamos cinta de doble cara y lo pegamos.
¡Ya tenemos nuestras mini-pinzas totalmente customizadas listas para ser enviadas!

No solo podemos utilizarlas para enviarlas, si no también como decoración.

¿Se te había ocurrido darle este uso tanto a los detallitos como a las pinzas?

Firmado: Irene Durán

Lee el post original

DIY: libretas ‘vuelta al cole’

En vacaciones me gusta llevar un diario de viaje donde capturar anécdotas, rutas y momentos que de otra forma olvidaría al volver a casa ;). El año pasado diseñé un travelbook 3 en 1 para guardar recuerdos y dibujos, pero este año – como que mis peques ya son “mayores” 😉 – cada una tuvo su propia libreta:
DIY libretas vuelta al cole
¿Por qué no usarlas para la vuelta al cole? Necesitarás:
– Unas cuantas hojas DIN A4
– Un papel de ScrapBook o una cartulina para las tapas de la libreta
– Punzón y cúter
– Regla
– Cordel y aguja de punta redonda (las de punto de cruz son perfectas)
– Rotuladores o pegatinas para decorar
¡Allá que vamos!:
1. Dobla las hojas DIN A4 y el papel de ScrapBook por la mitad.

2. Corta el papel de ScrapBook a la medida de las hojas DIN A4.
3. Monta la libreta -la tapa fuera y las hojas dentro- y ábrela por la mitad.
4. Marca 6 agujeros con el punzón, perforando todas las hojas y la tapa.

DIY libretas paso a paso

5. Cose según el esquema de la imagen siguiente.

6. Anuda el cordel.

DIY libretas paso a paso

7. Decora las portadas con rotuladores o pegatinas… y ¡Listo!

DIY libretas vuelta al cole
¿Te animas?

Lee el post original