Entradas

Tutorial Patchwork: Aprovecha los retales

Si en els anteriors posts parlàvem d’aprofitar els trossos petits de tela, amb el bloc d’avui aprofitarem els retalls més petits.
Per començar necessitarem 4 trossos de paper (de seda o de diari) de 14,5cmx14,5cm i 28 retalls de 4cm d’ample, de diferents llargades. Ens calen 4 que siguin de 21cm de llarg perquè són l’eix central de cada quadrat. A cada quadrat van 7 tiresdiferents (1).
Abans de cosir escollim la combinació de tires que volem per cada quadrat. Anem posant la més llarga al mig i les següents en disminució, deixant a les puntes, les més curtes. No passa res si sobresurten del paper; ja retallarem al final. Com que treballarem en diagonal, marquem amb un llapis la diagonal de cada quadrat (2) i fixem amb agulles la tira més llarga, centrada en la diagonal (3).
A partir d’aquí, comencem a cosir. Unim la primera tira a la central (4); la segona, la cosim a la banda oposada (5); continuem cosint la tercera (6), la quarta (7), la cinquena (8) i acabem amb la sisena (9). A mida que cosim podem anar planxant, per treballar més còmodament (10).
Ja podem retallar, seguint el patró de paper, el teixit que ens sobri (11). Separem el paper de la tela (12) i ja tenim el primer mini bloc fet (13). Amb els quatre mini blocs acabats i col·locats (14) comencem a muntar el bloc gran. Cosim els dos mini blocs superiors i els dos mini blocs inferiors (15); i cosim els dos grups, pel centre, (16) donant per acabat el bloc(17).
Hem decidit emmarcar-lo. Per fer això necessitem dues tires de 4cmx26cm i dues tires de 4cmx34cm, d’un teixit preferentment llis (18). Comencem cosint les tires curtes; una a la part superior (19) i l’altra a la part inferior (20). Ara toca cosir les tires laterals, a la dreta (21) i a l’esquerra (22). Polim, quadrem i ja tenim el bloc acabat del tot (23).
Hem aconseguit un blocmolt colorista i variat, perfecte per una flassada o un coixí per la cambra dels nens.

 

NO LLENCEM RES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: APROVECHA LOS RETALES.
 
Si en los anteriores post hablábamos de aprovechar los trozos pequeños de tela, con el bloque de hoy aprovecharemos los retales más pequeños.
Para empezar necesitaremos 4 trozos de papel (de seda o de periódico) de 14,5cmx14,5cm y 28 retales de 4cm de ancho, de diferentes largos. Es indispensable que 4 sean de 21cm de largo porqué son el eje central de cada cuadrado. En cada cuadradovan 7 tiras diferentes (1).
Antes de coser escogemos la combinación de tiras que queramos para cada cuadrado. Ponemos la más larga en medio y las siguientes en disminución, dejando en las puntas, las más cortas. No pasa nada si sobresalen del papel; ya recortaremos al final. Como que trabajaremos en diagonal, marcamos con un lápiz la diagonal de cada cuadrado (2) y fijamos con alfileres la tira más larga, centrada en la diagonal (3).
A partir de aquí, empezamos a coser. Unimos la primera tiraa la central (4); la segunda, la cosemos en el lado opuesto (5); continuamos cosiendo la tercera (6), la cuarta (7), la quinta (8) y acabamos con la sexta (9). A medida que cosemos podemos ir planchando, para trabajar más cómodamente (10).
Ya podemos recortar, siguiendo el patrón de papel, el tejido que nos sobre (11). Separamos el papel de la tela (12) y ya tenemos el primer mini bloque hecho (13). Con los cuatro mini bloques acabados y colocados (14) empezamos a montar el bloque grande. Cosemos los dos mini bloques superiores y los dos mini bloques inferiores (15); y cosemos los dos grupos, por el centro, (16) dando por acabado el bloque (17).
Hemos decidido enmarcarlo. Para hacer esto necesitamos dos tiras de 4cmx26cm y dos tirasde 4cmx34cm, de un tejido preferentemente liso (18). Empezamos cosiendo las tiras cortas; una en la parte superior (19) y la otra en la parte inferior (20). Ahora toca coser las tiras laterales, a la derecha (21) y a la izquierda (22). Pulimos, cuadramosy ya tenemos el bloque acabado del todo (23).
Hemos conseguido un bloque muy colorista y variado, perfecto para una manta o un cojín para la habitación de los niños.

 

 
¡¡¡NO TIRAMOS NADA!!!
 
 
PATCHWORK TUTORIAL: LEVERAGES THE SCRAPS.
 
If in the previous posts we talked about taking advantage of the small pieces of cloth, with the block today we will take the smaller cuts.
To begin we will need 4 pieces of paper (silk or newspaper) 14,5cmx14,5cm and 28 scraps of 4cm wide, of different lengths. It is essential that 4 are 21 cm long are the central axis of each square. In each square are 7 different strips (1).
Before sewing we choose the combination of stripsthat we want for each square. We will be putting the longest in the middle and the following on decline, leaving the tips, the shorter. Nothing happens if you stick out of the paper; we already cut at the end. As you work in diagonal, mark with a pencil the diagonal on each square (2) and look with needles the longest strip, centred on the diagonal (3).
From here, we begin to sew. Join the first stripin the central (4); the second, sewed on the opposite side (5); continue sewing the third (6), the fourth (7), the fifth (8) and ended up with the sixth (9). As they sew you can go ironing, to work more comfortably (10).
We can cut, following the pattern of paper, the fabrics that sober us (11). We separate the paper of the fabric (12) and we already have the first mini block (13). With the four mini blocks finished and placed (14) we start to ride the big block. With four mini blocks finished and placed (14) began to assemble large block. We sew the two mini blocks upper and two mini blocks lower (15); and sew the two groups, through the centre, (16) resulting in finishing block (17).
We have decided to frame it. To do this we need twostrips of 4cmx26cm and two stripsof 4cmx34cm, of a fabric preferably plain (18). We started sewing short strips; one at the top (19) and the other at the bottom (20). Now sew the side strips, right (21) and (22) left. We polish, trimming and already have finished the block at all (23).
We’ve got a block very colourful and varied, perfect for a blanket or a pillow for the children’s room.

 

DO NOT THROW ANYTHING OUT!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÀGONS.


El bloc d’aquesta setmana, després de donar-li moltes voltes, és el format per quatre octàgons. Hem aprofitat retalls, per això no us donarem mides exactes, més que res, per què pugueu adaptar la idea als vostres materials.
Com us dèiem més amunt, amb els retalls que teníem hem tallat 4 tires de diferents colors de 4cm d’ampla per 12cm de llarg (més o menys). Ho hem fet 4 vegades per poder tenir 4 quadrats (1). Quan ja tenim distribuïts els colors, comencem a cosir: encarem dues tires i cosim per un costat (2), afegim la tercera (3) i acabem amb la quarta (4). Planxem les costures i retallem el que ens sobra (5) per que els quatre costats tinguin la mateixa mida, procurant que els colors quedin equilibrats.
Ja tenim la primera part. Reservem els quadrats de tires i amb tela diferent i en contrast tallem 4 quadrats de 10X10cm. Nosaltres hem fet servir dos colors diferents i hem fet 2 quadrats de cada color. Aquests quadrats els hem tallat en 4 quadradets de 5x5cm (6). És a dir, 16 quadrats de 5x5cm, 8 de cada color.
Formem els octògons. Encarem quatre quadrats de 5x5cm en elquadrat de tires. Posem un en cada cantonada. Si els fem de colors diferents, com nosaltres, els disposem oposats, com en el dibuix. Cosim pel mig, fent diagonal, els quadrats petits (7) i (8); sobretot fixeu-vos en la direcció de la costura. Tallem les puntes, deixant 0,5cm de marge des de la costura (9). S’ha de tallar també la cantonada del quadrat de tires (10).
Quan hem fet l’operació amb els quatre quadrats, comencem a obrir (11) i a planxar. El resultat és el que es veu al dibuix (12).
Muntem el bloc seguint l’esquema. Per un misteri encara per esbrinar, al centre del nostre bloc, s’ha format el que s’anomena sobre. Com podeu veure, tres cantonades són del mateix color i una és diferent i fa l’efecte d’un sobre obert (13). Com sempre comencem cosint dos quadrats i dos quadrats (14) i acabem unint les dues tires obtingudes (15) per formar el bloc.
Esperem que aquest experiment us agradi i que us serveixi per aplicar aquest truc en altres treballs que feu.IMITEM L’ARC DE SANT MARTI AMB ELS NOSTRES RETALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÁGONOS.

El bloque de esta semana, después de darle muchas vueltas, es el formado por cuatro octágonos. Hemos aprovechado retales, por esto no os daremos las medidas exactas, más que nada, para qué podáis adaptar la idea a vuestros materiales.
Como os decíamos más arriba, con los retales que teníamos hemos cortado 4 tiras de diferentes colores de 4cm de ancho por 12cm de largo (más o menos). Lo hemos repetido 4 veces para poder tener 4 cuadrados (1). Cuando ya tenemos distribuidos los colores, empezamos a coser: encaramos dos tiras y cosemos por un lado (2), añadimos la tercera (3) y acabamos con la cuarta (4). Planchamos las costuras y recortamos lo que sobra (5) para que los cuatro lados tengan la misma medida, procurando que los colores queden equilibrados.
Ya tenemos la primera parte. Reservamos los cuadrados de tiras y con tela diferente y en contraste cortamos 4 cuadrados de 10X10cm. Nosotr@s hemos usado dos colores diferentes y hemos hecho 2 cuadrados de cada color. Estos cuadrados los hemos cortado en 4 cuadraditos de 5x5cm (6). Es decir, 16 cuadrados de 5x5cm, 8 de cada color.
Formemos los octógonos. Encaramos cuatro cuadrados de 5x5cm en el cuadrado de tiras. Ponemos uno en cada esquina. Si los hacemos de colores diferentes, como nosotr@s, los disponemos opuestos, como en el dibujo. Cosemos por el medio, en diagonal, los cuadrados pequeños (7) y (8); sobretodo fijaos en la dirección de la costura. Cortamos las puntas, dejando 0,5cm de margen desde la costura (9). Se ha de cortar también la esquina del cuadrado de tiras (10).
Cuando hemos repetido la operación con los cuatro cuadrados, empezamos a abrir (11) y a planchar. El resultado es el que veis en el dibujo (12).
Montamos el bloque siguiendo el esquema. Por un misterio inexplicable, en el centro de nuestro bloque, se ha formado lo que se llama sobre. Como podéis ver, tres esquinas son del mismo color y una es diferente y parece un sobre abierto (13). Como siempre empezamos cosiendo dos cuadrados y dos cuadrados (14) y acabamos uniendo las dos tiras obtenidas (15) para formar el bloque.
Esperamos que este experimento os guste y que os sirva para aplicar este truco en otros trabajos que hagáis.¡¡¡IMITEMOS EL ARCO IRIS CON NUESTROS RETALES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: OCTAGONS.

The blockof this week, after giving many laps, is formed by four octagons. We have taken scraps; therefore we will not give you accurate measurements, more than anything, because you can adapt the idea to your materials.
As we mentioned above, with the scraps that we had we cut 4 strips of different coloursof 4 cm width 12 cm long (more or less). We have repeated it 4 times to get 4 squares (1). When we have already distributed colours, started to sew: we face two strips and we hand sew (2), add the third (3) and ended up with the fourth (4). We iron the seams and cut that surplus (5) so that all sides have the same measure, ensuring that colours are balanced.
We already have the first part. We reserve strips squares and with different fabric and in contrast cut 4 squares of 10X10cm. We have used two different colours and we made 2 squares of each colour. We cut these squares into 4 squares of 5x5cm (6). That is, 16 square 5x5cm, 8 of each colour.
We make the octagons. We face four-square on the strips square 5x5cm. We put one in each corner. If we make them different colours, like us, we have them opposites, as in the drawing. Sew down the middle, on the diagonal, the small squares (7) and (8); above all look at the sewing direction. Cut the ends, leaving 0, 5 cm margin from sewing (9). It has also cut the corner of the square strips (10).
When we repeated the operation with four squares, begin to open (11) and ironing. The result is that you see in the drawing (12).
Assemble the block like the diagram. By an inexplicable mystery, in the centre of our block, has formed what is called envelope. As you can see, three corners are the same colour and one is different and looks like an open envelope (13). As always we start sewing two squares and two squares (14) and just joining the two obtained strips (15) to form the block.
We hope that you enjoy this experiment and you like to apply this trick in other work that you do.

WE IMITATE THE RAINBOW WITH OUR SCRAPS!!!

Lee el post original