Entradas

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÀGONS.


El bloc d’aquesta setmana, després de donar-li moltes voltes, és el format per quatre octàgons. Hem aprofitat retalls, per això no us donarem mides exactes, més que res, per què pugueu adaptar la idea als vostres materials.
Com us dèiem més amunt, amb els retalls que teníem hem tallat 4 tires de diferents colors de 4cm d’ampla per 12cm de llarg (més o menys). Ho hem fet 4 vegades per poder tenir 4 quadrats (1). Quan ja tenim distribuïts els colors, comencem a cosir: encarem dues tires i cosim per un costat (2), afegim la tercera (3) i acabem amb la quarta (4). Planxem les costures i retallem el que ens sobra (5) per que els quatre costats tinguin la mateixa mida, procurant que els colors quedin equilibrats.
Ja tenim la primera part. Reservem els quadrats de tires i amb tela diferent i en contrast tallem 4 quadrats de 10X10cm. Nosaltres hem fet servir dos colors diferents i hem fet 2 quadrats de cada color. Aquests quadrats els hem tallat en 4 quadradets de 5x5cm (6). És a dir, 16 quadrats de 5x5cm, 8 de cada color.
Formem els octògons. Encarem quatre quadrats de 5x5cm en elquadrat de tires. Posem un en cada cantonada. Si els fem de colors diferents, com nosaltres, els disposem oposats, com en el dibuix. Cosim pel mig, fent diagonal, els quadrats petits (7) i (8); sobretot fixeu-vos en la direcció de la costura. Tallem les puntes, deixant 0,5cm de marge des de la costura (9). S’ha de tallar també la cantonada del quadrat de tires (10).
Quan hem fet l’operació amb els quatre quadrats, comencem a obrir (11) i a planxar. El resultat és el que es veu al dibuix (12).
Muntem el bloc seguint l’esquema. Per un misteri encara per esbrinar, al centre del nostre bloc, s’ha format el que s’anomena sobre. Com podeu veure, tres cantonades són del mateix color i una és diferent i fa l’efecte d’un sobre obert (13). Com sempre comencem cosint dos quadrats i dos quadrats (14) i acabem unint les dues tires obtingudes (15) per formar el bloc.
Esperem que aquest experiment us agradi i que us serveixi per aplicar aquest truc en altres treballs que feu.IMITEM L’ARC DE SANT MARTI AMB ELS NOSTRES RETALLS!!!

TUTORIAL PATCHWORK: OCTÁGONOS.

El bloque de esta semana, después de darle muchas vueltas, es el formado por cuatro octágonos. Hemos aprovechado retales, por esto no os daremos las medidas exactas, más que nada, para qué podáis adaptar la idea a vuestros materiales.
Como os decíamos más arriba, con los retales que teníamos hemos cortado 4 tiras de diferentes colores de 4cm de ancho por 12cm de largo (más o menos). Lo hemos repetido 4 veces para poder tener 4 cuadrados (1). Cuando ya tenemos distribuidos los colores, empezamos a coser: encaramos dos tiras y cosemos por un lado (2), añadimos la tercera (3) y acabamos con la cuarta (4). Planchamos las costuras y recortamos lo que sobra (5) para que los cuatro lados tengan la misma medida, procurando que los colores queden equilibrados.
Ya tenemos la primera parte. Reservamos los cuadrados de tiras y con tela diferente y en contraste cortamos 4 cuadrados de 10X10cm. Nosotr@s hemos usado dos colores diferentes y hemos hecho 2 cuadrados de cada color. Estos cuadrados los hemos cortado en 4 cuadraditos de 5x5cm (6). Es decir, 16 cuadrados de 5x5cm, 8 de cada color.
Formemos los octógonos. Encaramos cuatro cuadrados de 5x5cm en el cuadrado de tiras. Ponemos uno en cada esquina. Si los hacemos de colores diferentes, como nosotr@s, los disponemos opuestos, como en el dibujo. Cosemos por el medio, en diagonal, los cuadrados pequeños (7) y (8); sobretodo fijaos en la dirección de la costura. Cortamos las puntas, dejando 0,5cm de margen desde la costura (9). Se ha de cortar también la esquina del cuadrado de tiras (10).
Cuando hemos repetido la operación con los cuatro cuadrados, empezamos a abrir (11) y a planchar. El resultado es el que veis en el dibujo (12).
Montamos el bloque siguiendo el esquema. Por un misterio inexplicable, en el centro de nuestro bloque, se ha formado lo que se llama sobre. Como podéis ver, tres esquinas son del mismo color y una es diferente y parece un sobre abierto (13). Como siempre empezamos cosiendo dos cuadrados y dos cuadrados (14) y acabamos uniendo las dos tiras obtenidas (15) para formar el bloque.
Esperamos que este experimento os guste y que os sirva para aplicar este truco en otros trabajos que hagáis.¡¡¡IMITEMOS EL ARCO IRIS CON NUESTROS RETALES!!!
TUTORIAL PATCHWORK: OCTAGONS.

The blockof this week, after giving many laps, is formed by four octagons. We have taken scraps; therefore we will not give you accurate measurements, more than anything, because you can adapt the idea to your materials.
As we mentioned above, with the scraps that we had we cut 4 strips of different coloursof 4 cm width 12 cm long (more or less). We have repeated it 4 times to get 4 squares (1). When we have already distributed colours, started to sew: we face two strips and we hand sew (2), add the third (3) and ended up with the fourth (4). We iron the seams and cut that surplus (5) so that all sides have the same measure, ensuring that colours are balanced.
We already have the first part. We reserve strips squares and with different fabric and in contrast cut 4 squares of 10X10cm. We have used two different colours and we made 2 squares of each colour. We cut these squares into 4 squares of 5x5cm (6). That is, 16 square 5x5cm, 8 of each colour.
We make the octagons. We face four-square on the strips square 5x5cm. We put one in each corner. If we make them different colours, like us, we have them opposites, as in the drawing. Sew down the middle, on the diagonal, the small squares (7) and (8); above all look at the sewing direction. Cut the ends, leaving 0, 5 cm margin from sewing (9). It has also cut the corner of the square strips (10).
When we repeated the operation with four squares, begin to open (11) and ironing. The result is that you see in the drawing (12).
Assemble the block like the diagram. By an inexplicable mystery, in the centre of our block, has formed what is called envelope. As you can see, three corners are the same colour and one is different and looks like an open envelope (13). As always we start sewing two squares and two squares (14) and just joining the two obtained strips (15) to form the block.
We hope that you enjoy this experiment and you like to apply this trick in other work that you do.

WE IMITATE THE RAINBOW WITH OUR SCRAPS!!!

Lee el post original

TUTORIAL PATCHWORK: ESTEL

El bloc què us presentem avui és molt senzill, però molt fresc i bonic. Formarem un estel unint 4 mini-blocs. La gràcia està en la combinació de colors i aquesta és la nostra opció.
El material que necessitem és: 4 quadrats de diferent color de 12X12cm; 4 quadrats en beix o un color neutre o un de llis, com vosaltres vulgueu, de 12X12cm més 4 quadrats de 8X8cm (ho trobareu detallat al esquema).
Agafem els 4 quadrats de 12X12cm en beix i els 4 de color. Unim 1 beix+1 de color (1). Els encarem i els cosim fent 4 costures que envolten el quadrat (2). Marquem dues diagonals i tallem (3). Ens han de quedar 4 quadrats formats per 1 triangle de color i 1 triangle beix (4) de més o menys 8X8cm. Ho repetirem amb la resta de colors.
Comencem a formar el mini-bloc. Ho farem de color en color. Descartem 1 dels quadrats amb triangle i el substituïm per un quadrat beix de 8x8cm i els disposem tal com es veu al esquema (5); (el quadrat amb triangle que ens sobra el guardem pel proper bloc que us presentarem, no el llenceu).
Cosim primer els quadrats de dalt i després els d’abaix (6). Planxem les costures perquè serà bastant més fàcil cosir (feu-lo a cada pas) i unim les dues parts (7); ens ha de quedar un mini-bloc com el del esquema (8). Fem el mateix amb la resta de colors.
Quan tenim els 4 mini-blocs ja podem formar el bloc de l’estel. Us aconsellem que els munteu de manera que els colors quedin equilibrats i contrastats. Cosim els dos mini-blocs superiors i els dos inferiors (9) i unim els dos grups de dos mini-blocs per acabar el bloc gran (10). Ja el teniu; el resultat ha de ser el del patró.
Com heu vist és recordar trucs que us havíem donat abans, però combinats de manera que el resultat és diferent dels anteriors.
Esperem que feu una galàxia d’estels per decorar la vostra llar.

DEL CEL A LA TERRA AMB COLORS D’ESTIU!!!TUTORIAL PATCHWORK: ESTRELLA

El bloque qué os presentamos hoy es muy sencillo, pero muy fresco y bonito. Formaremos una estrella uniendo 4 mini-bloques. La gracia está en la combinación de colores y esta es nuestra opción.
El material que necesitamos es: 4 cuadrados de diferente color de 12X12cm; 4 cuadrados en beige o un color neutro o liso, como vosotr@s queráis, de 12X12cm más 4 cuadrados de 8X8cm (lo encontraréis detallado en el esquema).
Cogemos los 4 cuadrados de 12X12cm en beige y los 4 de color. Unimos 1 beig+1 de color (1). Los encaramos y los cosemos haciendo 4 costuras alrededor del cuadrado (2). Marcamos dos diagonales y cortamos (3). Nos tienen que quedar 4 cuadrados formados por 1 triángulo de color y 1 triángulo beige (4) de más o menos 8X8cm. Lo repetiremos con el resto de colores.
Comenzamos a formar el mini-bloque. Lo haremos de color en color. Descartamos 1 de los cuadrados con triángulo y lo substituimos por un cuadrado beige de 8x8cm y los disponemos tal como se ve en el esquema (5); (el cuadrado con triángulo que nos sobra lo guardamos para el próximo bloqueque os presentaremos, no lo tiréis).
Cosemos primero los cuadrados de arriba y después los de abajo (6). Planchamos las costuras porqué será bastante más fácil coser (hacedlo en cada paso) y unimos las dos partes (7); nos tiene que quedar un mini-bloque como el del esquema (8). Hacemos lo mismo con el resto de colores.
Cuando tenemos los 4 mini-bloques ya podemos formar el bloquede la estrella. Os aconsejamos que los montéis de manera que los colores queden equilibrados y contrastados. Cosemos los dos mini-bloques superiores y los dos inferiores (9) y unimos los dos grupos de dos mini-bloques para acabar el bloque grande (10). Ya lo tenéis; el resultado tiene que ser el del patrón.
Como habéis visto es recordar trucos que os habíamos dado antes, pero combinados de manera que el resultado es diferente a los anteriores.
Esperamos que hagáis una galaxia de estrellas para decorar vuestro hogar.


¡¡¡DEL CIELO A LA TIERRA CON COLORES DE VERANO!!!


PATCHWORK TUTORIAL: STAR

The block that we are presenting today is very simple, but very cool and nice. We create a star joining 4 mini-blocks. The funny is in the combination of colours and this is our choice.
The material you need is: 4 squares of different colour of 12X12cm; 4 squares in beige or a neutral colour or a smooth, as you want to, 12X12cm plus 4 squares of 8X8cm (you can find detailed outline).
Take the 4 squares of 12X12cm in beige and the 4 in colour. Join 1 beige + 1 colour (1). Then faced and sew doing 4 seams that surround the square (2). Mark two diagonal and cut (3). We must have 4 squares of 1 beige triangle and 1colour triangle (4) more or less of 8X8cm each. I repeat with the rest of the colours.
We begin to form the mini-block. We doing one colour at once. We discard 1 of the squares with triangle and replace it by a beige square of 8x8cm and have them as shown in the diagram (5); (the square with triangle that we left store it for the next blockwe present to you, not throw it).
First sew the squares above and then the squares below (6). Iron the seams because it will be quite easier to stitch (make it at every turn) and join the two parts (7); we must keep a mini-blog as the scheme (8). Do the same with the rest of the colours.
When we already have the 4 mini-blocks we form star block. We recommend that you assemble them so that the colours are balanced and contrasted. We sew the two upper mini-blocks and the lower two (9) and unite the two groups of two mini-blocks to finish the big block (10). You already have it; the result has to be the pattern.
As you have seen is to remember tricks that we had given before, but combined in a way that the result is different from the previous ones.
We hope that you make a galaxy of stars to decorate your home.


OF HEAVEN ON EARTH WITH SUMMER COLOURS!!!

Lee el post original

cómo forrar un capazo

Aviso, este post es algo aburrido y nada visual comparado con los “5 formas de tunear un capazo” pero antes de terminar con los tuneos de los capazos queríamos enseñaros a forrar uno, porque el forro marca la diferencia entre un capazo pssé y un capazo wow!.
¡¡Sigue leyendo si quieres aprender!!!

1. Medimos la altura del capazo y cortamos una tira de tela ese alto.
2. Se mide también por la parte superior interna
3. Ponemos el capazo sobre un papel y señalamos el contorno con un boli o similar, así conseguiremos el patrón o plantilla de la base
4. Con la medida de la base y de la parte superior, dividimos la tira de tela en seis partes, cortándolas con medio centímetro de más para las costuras (intercalamos una pieza para arriba y otra para abajo porque así nos cunde más la tela). Del mismo modo cortamos, con ayuda del patrón, la base y dejamos el margen de 1 cm como antes.


5. Se unen y se cierran a máquina los seiis trozos de tela
6. Ahora cosemos la base a la tira por la parte más estrecha de ésta.
7. Cortamos un rectángulo pequeño a modo de bolsillo y cosemos.

8. Planchamos todas las costuras.
9. Se le dobla 1 cm por la parte superior y se le cose un piquillo a máquina para que quede mejor terminado.
10. Cosemos a mano el forro al capazo con una aguja lo suficientemente fuerte y larga. Hay que procurar que las puntadas no se vean por fuera. ¡Y ya está!

Espero que os sirva y que nos hayamos explicado bien, lo suyo sería hacer un tutorial en video, pero no manejamos muy bien Youtube, de hecho, nos abrimos el canal hace poco y lo tenemos abandonaíto perdío

Visita la entrada original AQUÍ

Cose conmigo: Tote Bag

¡Buenos días!

Hoy os traigo un Cose Conmigo muy práctico para que hagáis a vuestro gusto. Las totebags me parecen súper prácticas y cómodas para el diario, la uni, recados… Así que me he hecho una muy primaveral y la he adornado con una cremallera decorativa de Coats.


Para hacerla he utilizado este paquete de tres fat quarters que podéis conseguir en la mercería online de Cobián. He utilizado el color más oscuro para la parte de abajo, que se ensuciará más, y el más clarito para las asas.


Para empezar vamos a cortar las piezas que vamos a utilizar. Esto son medidas para que os quede una bolsa de 40×35 cm.
  • Tela morada: Una pieza de 38×32
  • Tela verde: Dos piezas de 38×28
  • Tela arena: Para las asas dos tiras de 55×8 (nos quedarán asas de 3 cm de ancho) y para rematar por dentro la boca de la bolsa dos tiras de 38×5 cm (las llamaré “vistas”)
  • Entretela: Para las asas. Dos tiras de 55×3 cm

Empezamos cosiendo las partes de la bolsa como indican las flechas en la foto. A la pieza verde le unimos la vista colocando los delanteros enfrentados. Y lo mismo con la pieza morada pero en la parte de abajo. Cosemos a 1- 1,5 cm y planchamos las costuras abiertas.

Planchamos la vista hacia adentro dos veces para que quede por el revés de la tela verde. Las costuras de la unión de la tela verde y la morada las remallamos juntas después de plancharlas.


Vamos a hacer las asas. Planchamos cada tira por la mitad a lo largo. Y de nuevo planchamos hacia adentro los extremos metiéndolos un centímetro. Colocamos por dentro la tira de entretela y planchamos para que se pegue y quede todo unido. Por último hacemos un pespunte a máquina al borde del lado abierto para cerrarlo.


Cada extremo de las asas lo he rematado con la “overlocker”, pero con una puntada en zig zag os vale.

Unimos las asas a las vistas que hemos colocado a unos 10 cm del extremo cada una. Para que no se descosan, haremos una puntada de seguridad formando una equis y un cuadrado.


Ahora para terminar la bolsa cosemos los laterales por el revés, y remallamos o rematamos con un zig zag las costuras juntas. Y por último cosemos la vista dando una puntada a lo largo para unirla a la bolsa y que quede limpio.


Para la cremallera decorativa, simplemente la cosemos sobre la unión de la tela verde y la morada por el exterior con el prensatelas de cremalleras por ambos lados de los dientes de la cremallera.


Y con lo que ha sobrado hay segunda parte! ¿Qué os parece un monedero para guardar las cosas importantes? ¿Un llavero a juego?


¿Qué os ha parecido el paso a paso? ¿Se entiende? ¿Echáis de menos alguna indicación más?
Comentarios, críticas, sugerencias… ¡Como sabéis siempre son bienvenidos!
¡Feliz semana!
¡Besos! :)

Lee el post original

DIY: BOMBONERA (Sweet Bag)

Hola a Tod@s

Hoy os traigo un tutorial de como hacer una pequeña bombonera, ideal para regalar como detalle en un bautizo, comunión, boda o cualquier evento que queramos.
La idea de este tutorial surgió hace unos días cuando una chica, a la que le habían gustado mucho el tutorial sobre los llaveros de búho me preguntó si tenía algún patrón más de algo que pudiera servir como detalle para una comunión. Entonces me acordé que hace años había aprendido a hacer esta bombonera y me pareció un detalle ideal.
Como vereis es muy fácil y rápida de hacer.

Hello Everyone

Today I bring you a tutorial on how to make a small sweet bag, a good idea to give as a gift at a christening, communion, wedding or any event that you want.

Materiales:

2 cuadrados de tela de 20 x 20 cm
cordón (2 trozos de 45 cm)

Materials:

2 squares of fabric 20 x 20
Lace (2 pieces of 45 cm)

Colocamos los cuadrados de tela enfrentados derecho con derecho y cosemos todo alrededor dejando una abertura en uno de los lados de 5-6 cm.

Put the squares of fabric facing the right side of each and sew all around leaving an opening in one side of 5-6 cm.

Cortar las esquinas y dar la vuelta

Cut the corners and turn over the square.

Planchamos y doblamos las cuatro esquinas a 6 cm del borde, como vemos en la imagen. Fijarlas con alfileres.

Ironing and fold the four corners as shown in the image. Set with pins

Coser todo alrededor a 1 cm del borde.

Sew all around at 1 cm from the edge.

Pasar los cordones por los huecos que quedan en las esquinas.

Pass the laces through the holes left in the corners.

Y ya tenemos nuestra bombonera.

And we already have our sweet bag.

Esta bombonera es para 4-5 bombones pero se puede hacer más grande; sólo hay que aumentar el tamaño de los cuadrados.

This sweet bag is for 4-5 chocolates but can be more large. You only need to increase the size of the squares

Espero que os haya gustado
I hope you liked it

Que paseis un gran día
Have a great day

: )

Lee el post original

Me sumo al Rosa – DIY Corazón de lavanda


¡¡Buenos días a tod@s!!

En homenaje al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el DIY de hoy es bonito, sencillo y como no de color rosa: un corazón de tela con hojas secas de lavanda. Un accesorio ideal para ambientar la casa, el coche o para colocarlo encima de la ropa de verano antes de guardarla en cajones y sacar la de invierno.

La forma puede ser cualquiera pero como esta bolsita aromática es mi regalo a todas esas mujeres que han padecido o padecen esta enfermedad, la hice en forma de corazón como símbolo de apoyo hacia todas ellas (tenéis el patrón más abajo).

Elegí la lavanda por su aroma fresco y sus propiedades relajantes, pero podemos usar hojas/flores secas de romero, rosas, eucalipto, jazmín… cualquier planta aromática que tengamos a mano.

Necesitaremos

Tela de algodón, 17 x 7 pulgadas (43,18 x 17,78 cm). Compré esta tela hace un par de años en El Corte Inglés y no recuerdo ni el nombré ni cuanto me costó.
Cinta de raso, 23 pulgadas (58,42 cm). No es necesario si no queremos colgar el corazón.
Lavanda, 45 gramos. La podéis encontrar en herbolarios, ésta es de mi último viaje a Marruecos.
Patrón Corazón, podéis descargarlo aquí.
Alfileres
Hilo
Tijeras grandes para cortar la tela.
Tijeras pequeñas para cortar el hilo.
Mechero para quemar las puntas de la cinta de raso.
Palillo chino para sacar bien todas las partes del corazón.
Doblamos la tela enfrentando los derechos.
Colocamos el corazón (previamente cortado) encima de las telas y lo sujetamos todo con alfileres.

Cortamos alrededor del corazón y obtenemos dos corazones idénticos.

Doblamos la cinta de raso por la mitad y la colocamos entre los dos corazones.
Truco 1: la cinta de raso es opcional, no la necesitamos si no queremos colgar el corazón.
Truco 2: para evitar coser encima de la cinta de raso, doblamos la parte de abajo y hacemos un nudo.
Volvemos a enfrentar los derechos de ambos corazones y sujetamos todo con alfileres.
Truco: uno de los alfileres servirá para sujetar la cinta de raso.

Cosemos despacito alrededor del corazón, empezando en la X y acabando en la Y.
Truco: cuando llegamos a la parte que une ambas mitades (justo donde hemos colocado la cinta de raso por la mitad) cosemos en línea recta ya que si lo hacemos siguiendo la forma del corazón, el resultado final quedará abultado.
Sin llegar a la costura, hacemos pequeños cortes en las partes curvadas para que cuando le demos la vuelta el corazón quede plano.
Damos la vuelta al corazón, sacando bien todas las partes con un palillo chino.
Planchamos el corazón.
Truco: para que nos sea más fácil coser la apertura más adelante, planchamos esa parte hacia dentro, siguiendo la forma del corazón.

Rellenamos el corazón con lavanda.
Truco: distribuimos,poco a poco, la lavanda por todas las partes del corazón, ejerciendo un poco de presión con los dedos.
Cosemos a mano una puntada invisible para cerrar la apertura.
Con unas tijeras pequeñas, cortamos las extremidades de las patitas de la cinta de raso y pasamos rápidamente el mechero por encima de ellas para evitar que se deshilachen.

Ya tenemos un corazón con un aroma suave de lavanda, que huele genial y listo para regalar!!!

Otra foto con la otra cara del corazón ☺.

Espero que el DIY de hoy os haya gustado, no dudéis en hacerlo, de verdad que no se tarda nada y es un detalle genial para regalar en un día como este.
Un abrazo a todas esas mujeres fuertes y valientes!!!

PD: Esta semana habrá sorteo, stay tunned!!

 photo xoxosara_zpsb8452687.png
SÍGUEME EN
FacebookTwitterGoogle+PinterestRSSRSS
Blog original: www.sarascode.com

Visita la entrada original AQUÍ

DIY: Cambiador para bebé con tela minky

¡Buenos días!

El tutorial de hoy es un cambiador para la pequeña Nadia con una asa para la muñeca para que los papás puedan llevarlo como si fuera un bolso de mano.
Si os habéis perdido los primeros tutoriales de esta serie, aquí los tenéis: cómo hacer toallas para eructar y cómo hacer baberos. Si nunca habéis cosido con la tela minky y queréis saber lo qué es, cómo trabajar con esta tela, dónde comprarla y lo que cuesta, os recomiendo esta entrada. Finalmente, si lo que queréis es saber el nombre de cada una de las telas, podéis visitar este post.

Para este cambiador me he inspirado en el cambiador “The Fashionista Changing Mat” del libro “A bag for all reasons” de Lisa Lam. Sin embargo para seguir con la temática de esta serie he utilizado tela de algodón, tela minky y felpa rizada y plastificada en vez del algodón plastificado y del vinilo. Además, he cambiado el cierre con velcro por un cierre con goma para el pelo y un botón. Finalmente, he añadido una asa para llevarlo como clutch.

Preparar el patrón
♥ Empezamos por diseñar el patrón.
La manera más rápida y sencilla de hacer este cambiador, es hacerlo de forma rectangular, en este caso, nos saltaremos este paso.
Necesitaremos
Para el cambiador:
♥ Tela de algodón para el exterior
♥ Tela minky para el interior
♥ Felpa plastificada como entretela
Para los bolsillos:
♥ Tela de algodón (en este caso es un piqué) para la parte trasera del bolsillo (la llamaré TB)
♥ Tela de algodón (en este caso es la misma que la tela exterior del cambiador) y un bies ancho para la parte frontal del bolsillo (la llamaré FB)
Para la asa:
♥Tela exterior y entretela adhesiva (sorry se me olvido ponerlas en la foto)
♥ Bies ancho
♥ Piquete (la cosa metálica)
Para el cierre:
♥ Una goma para el pelo
♥ Un botón grande
El Cambiador
♥ Cortamos la tela de algodón y la felpa plastificada:
25 pulgadas de alto x 13,5 pulgadas de ancho (63,5 cm x 34,3 cm).
♥ Cortamos la tela minky:
29 pulgadas de ancho x 15,5 pulgadas de ancho (73,6 cm x 39,4 cm)
y de momento, la dejamos de lado (tienen que ser exactas, lo importante aquí es que sea un poco más grande que la tela de algodón).
♥ Sujetamos con alfileres el revés de la felpa (plástico) al revés de la tela exterior.
♥ Dibujamos el patrón.
Truco: si no tenemos ningún patrón, podemos usar un plato o un objeto redondo para darle esta forma.
♥ Cortamos las esquinas superiores.
♥ Cosemos alrededor del cambiador con un margen de costura de 1/4 pulgada (0,6 cm).
Los bolsillos
♥ Cortamos 2 de cada:
Para los FB
Tela de algodón (azul): 16 pulgadas de alto x 7,5 pulgadas de ancho (40,6 cm x 19 cm)
Bies ancho: 7,5 pulgadas de largo (19 cm)
Para los TB
Tela piqué (verde): 23 pulgadas de alto x 7,5 pulgadas de ancho (58,5 cm x 19 cm)
♥ Doblamos los FB (el revés hacia dentro).
♥ En la parte superior (la parte doblada) del FB ponemos un bies, lo sujetamos con alfileres y lo cosemos.
♥ Hacemos lo mismo con el segundo FB.
♥ Planchamos y doblamos los TB (los derechos hacia dentro).
♥ Colocamos los FB dentro los TB: alineando la parte inferior de los FB con el centro de los TB.
♥ Doblamos los TB y sujetamos con alfileles.
♥ Cosemos con un margen de costura de 1/4 pulgada los laterales y la parte superior del bolsillo.
Mantenemos una apertura en la parte inferior.
♥ Cortamos las esquinas superiores.
♥ Damos la vuelta, sacando bien las esquinas y planchamos.
La asa
♥ Cortamos:
La tela de algodón: 13 pulgadas de alto x 3 pulgadas de ancho (33 cm x 7,6 cm)
La entretela adhesiva: 13 pulgadas de alto x 3/4 pulgadas de ancho (33 cm x 1,9 cm)
Un bies ancho: 4 pulgadas de largo (10 cm)
otro bies ancho: 3,5 pulgadas de largo (9 cm)
♥ Marcamos para poder doblar, como si fuera un bies.
♥ Doblamos por la mitad y planchamos.
♥ Doblamos cada una de las mitades y planchamos.
♥ Planchamos la entretela.
♥ Doblamos y planchamos los extremos hacia dentro.
♥ Doblamos para cerrar y planchamos.
♥ Cosemos, cerquita del borde, con un margen de costura de 1/8 pulgada (0,3 cm) a lo largo de ambos lados de la asa.
♥ Introducimos el piquete y solapamos las extremidades a 1/4 pulgada (0,6 cm).
♥ Cosemos un zig zag sobre la parte solapada.
Truco: rematamos varias veces para evitar que se abra.
Bies largo
♥ Planchamos las extremidades 1/4 pulgada (0,6 cm) hacia dentro.
♥ Cosemos.
♥ Doblamos el bies.
♥ Cosemos para cerrar el bies.
♥ Colocamos la costura de zigzag a 1/2 pulgada (0,6 cm) hacia abajo del piquete.
♥ Colocamos el bies largo encima del zigzag, sujetamos con alfileres.
♥ Cosemos alrededor del bies.
Truco: cambiamos la aguja por otra más grande, aumentamos el largo y el ancho de puntada.
Bies corto
♥ Hacemos el bies corto de la misma manera que el bies anterior, pero omitiendo el paso en el que cosemos las extremidades hacia dentro. Este bies es el que sujeta la asa al cambiador.
Juntar todas las piezas
Encima de la tela exterior del cambiador, colocamos y sujetamos con alfileres:
♥ El primer bolsillo, a 2 pulgadas (5 cm) del borde inferior de cambiador. Alineamos el borde superior (el que hemos dejado abierto) al borde lateral derecho del cambiador.
♥ El segundo bolsillo, a 1 pulgada (2,5 cm) del primer bolsillo. Repetimos lo anterior.
♥ La asa, a 2 pulgadas (5 cm) del segundo bolsillo. Alineamos las patitas del bies que sujeta la asa con el borde lateral derecho del cambiador.
♥ La goma para el pelo en el centro superior del cambiador (si la goma tiene una parte metálica, la colocamos de tal manera que esa parte quede fuera, ya la cortaremos más tarde).
♥ Con un margen de costura de 1/4 pulgada (0,6 pulgada), cosemos los bolsillos, la asa y la goma al cambiador.
♥ Enfrentamos la tela de algodón del cambiador con el derecho de la tela minky y sujetamos con alfileres.
♥ Cosemos con un margen de costura de 1/2 pulgada (1,3 cm) alrededor del cambiador, manteniendo abierta la parte de abajo, para poder darle la vuelta más tarde.
♥ Cosemos el zigzag los laterales y la parte superior (no tocamos la apertura).
♥ Cortamos la tela minky que sobra en los laterales y en la parte superior.
♥ Cortamos la parte metálica de la goma, lo que sobra del bies que sujeta la asa y unos picos en las partes curvadas (para que cuando demos la vuelta al cambiador, esta parte quede plana, sin fruncidos).
♥ Damos la vuelta a nuestro proyecto.
♥ Doblamos hacia dentro las telas en la parte abierta del cambiador, planchamos (únicamente la tela de algodón) y sujetamos con alfileres para cerrar la apertura.
Truco: para estar seguros de que hemos sacado bien todas las partes, pondremos alfileres alrededor de todo el cambiador. Además, para que todas las partes del cambiador estén bien alineadas, colocamos el cambiador encima de la base de corte, ponemos algo pesado por encima para mantenerlo fijo y ponemos los alfileres guiándonos por las mediciones de la base de corte.
♥ Cosemos alrededor de todo el cambiador con un margen de costura de 1/4 de pulgada (0,6 cm)
¡Ya casi estamos!
Coser el botón
♥ Medimos y marcamos el punto en el que queremos que esté nuestro botón y lo cosemos a mano.
¡Ya tenemos nuestro cambiador!
Espero que os haya gustado.
Si queréis estar al tanto de lo que está pasando por aquí y no perderos ningún tutorial, no olvidéis dejar vuestro email en la cajita ¿Quieres recibir los posts por email? Gracias.
¡Feliz fin de semana!

Visita la entrada original AQUÍ

El patrón del vestido del Verano

¡Buenos días!
Como ya os dije, no tengo fotos del paso a paso del vestido de la semana pasada, pero he hecho un pequeño esquema y os incluyo algunas indicaciones de cómo lo hice por si os ayuda a las que queráis confeccionar uno igual o del estilo :)
 
Para empezar necesitamos los patrones base de cuerpo y de manga que ya os los había subido paso a paso.
A partir del patrón de cuerpo trazamos el escote que queramos. Yo hice un escote amplio y redondeado sin llegar a ser barco. Es un poco más abierto por la espalda que por el delantero. Así que por un lado hacemos medio patrón del delantero y medio de la espalda.
Como el vestido es suelto nos olvidamos de todas las pinzas (ueee) y partiendo del final de la sisa bajamos una línea hasta el bajo que queramos teniendo en cuenta que, si no vamos a poner cremalleras ni botones, la medida mínima del ancho tendrá que ser nuestra medida de cadera (que si no no cabemos).

Para que la manga quede un poco ancha, ampliaremos la abertura de la sisa en el patrón ampliando la curva hacia abajo. Por esto, también modificaremos el patrón base de manga para que el recorrido de sis sea el mismo en ambos. También modifiqué el ancho de manga y la hice suficientemente larga para doblar el final tres veces con un ancho de unos 4 centímetros.

 
Para la confección primero cortaremos todas las piezas (un delantero, un trasero, y dos mangas, además de un bies con el misma tela para rematar el escote) dejando dos centímetros de margen de costura por todos lados excepto por el escote, que dejaremos uno.
Colocamos las dos piezas del vestido delante con delantero y cosemos por los laterales y los hombros. Rematamos las costuras y planchamos. Aquí recomiendo que cuando hilvanéis y antes de pasar a máquina os probéis el vestido para comprobar que ese es el ancho que quereis.
Doblamos cada manga con el delantero hacia el interior y cosemos el largo de manga. Rematamos la costura y planchamos.
Unimos las mangas con el vestido. Remallamos juntas las costuras y planchamos.
 
Con la tira que hemos cortado al bies para rematar el escote nos vamos a la plancha y la doblamos por la mitad. Planchamos. Ahora cada lateral lo doblamos hasta que coincida con el centro y planchamos. Así nos queda un tira al bies lista para coser.
Para coserla al escote, hilvanamos primero y luego la cosemos a máquina sobre todo el contorno. Mi bies está compuesto de dos piezas para que fuera suficientemente largo. Para ello, antes de planchar, se cosen las dos piezas una a continuación de otra como si fuera una costura más.
 
Una vez tenemos todo, nos probamos el vestido y establecemos el largo que queremos. Lo marcamos con alfileres, cortamos, remallamos y le hacemos un dobladillo sencillo con la máquina.
 
Para la próxima si lo hago con tiempo me acordaré de hacer las fotos del paso a paso para hacer otro cose conmigo como el de la falda. Este espero que os sirva de algo, aunque entiendo que no es lo mismo.
 
¡Besos y feliz martes! :)

 

El patrón del vestido del Verano